Berichten

Schriftelijke vragen over nieuwe wegen naar duurzame energie

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en Ankie de Hoon over nieuwe wegen naar duurzame energie.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over nieuwe wegen naar duurzame energie.

Geacht college,

Op het thema duurzaamheid en energietransitie zit u nog met een aantal lege pagina’s in het bestuursakkoord in uw maag. Onze Statenfractie is nauw betrokken bij het thema verduurzaming van Brabant en heeft een aantal suggesties, die deze pagina’s kunnen helpen vullen. We zullen u die in enkele tranches doen toekomen en zien uit naar uw reactie.

Wat wij tot nog toe vooral zien, is dat de oplossing om tot verduurzaming te komen nog te vaak wordt gezocht in meer van hetzelfde en in massaliteit. Wij doelen dan in het bijzonder op nog meer en steeds hogere windmolens op land en de discussie over zonneweiden in het Brabantse land. De ruimtelijke kwaliteit van Brabant komt hiermee, wat het CDA en vele inwoners betreft, sterk onder druk te staan.
 
Deze ontwikkelingen leiden er tevens toe dat de discussie over duurzaamheid steeds meer polariseert. Veel energie lekt weg vanwege ‘loopgravenoorlogen’ tussen voor- en tegenstanders van methoden die grote impact hebben op het landschap. Dat gaat ons in Brabant niet helpen. De vlucht naar wind op zee als alternatief voelt bij onze fractie een beetje als afkoop van verantwoordelijkheid. Wij denken dat Brabant een eigen rol kan spelen en een slimmere aanpak verdient.

In de afgelopen periode hebben wij in de praktijk kennis gemaakt met een aantal innovatiemogelijkheden. Zo bracht onze fractie een bezoek aan het bedrijf Kameleon Solar in Roosendaal. Dat maakt zonnepanelen in kleur en print die niet, zoals gangbaar is, horizontaal, maar verticaal kunnen worden toegepast (als energieopwekkende gevelbekleding).
Wat een potentieel extra aan beschikbare vierkante meters levert dit op! Hierover binnenkort meer.

Ook zijn wij in gesprek geraakt met BAM Infra. Zij ontwikkelen zonnepanelen in asfalt. Een proefvak is inmiddels in gebruik op de provinciale weg bij Kockengen. Binnenkort gaan zij starten met een proefvak in een vluchtstrook langs een Rijksweg. Wanneer deze techniek breed toepasbaar wordt, kan het Brabantse wegennet op termijn worden ingezet als energiefabriek. Maar ook op parkeerplaatsen, fietspaden en landingsbanen liggen kansen. Onze provincie heeft het grootste aantal kilometers aan provinciale wegen, bovendien wil Brabant zich profileren als fietsprovincie.

Wat is nu zo bijzonder aan bovengenoemde ontwikkelingen? Dat deze technieken kunnen worden aangewend zonder afbreuk of inbreuk te doen op het Brabantse landschap. Ze worden immers geïntegreerd in (infra)structuren die er al zijn. Alleen worden ze slimmer gebruikt. Bovendien wordt daarbij de energie opgewekt op de plekken waar de energie gebruikt wordt.

Beide technieken bewijzen zich inmiddels in de praktijk. De uitdaging ligt vooral in meer toepassing in de praktijk én in opschaling van de productie. Maar ook het bekend maken van de ongekende mogelijkheden die dit type technieken biedt. Onzes inziens vergroot dit het draagvlak voor duurzaamheid. Niet met stapjes, maar met sprongen.

Gelet op het bovenstaande heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

 1. De (provinciale) Weg van de Toekomst N329 in Oss beoogt energieneutraliteit. Wij denken dat de ambitie kan zijn dat wegen en fietspaden energie gaan opleveren. Bent u bereid de mogelijkheden te scheppen om ook in Brabant al met ingang van 2019 gedurende een aantal jaren provinciale infra-/wegvakken in te zetten/aan te bieden als pilotgebied/experimenteerzone?
 2. Inmiddels ligt ook de verbreding van de A27 in het verschiet. De aanbesteding hiervan moet nog plaatsvinden. Ziet u mogelijkheden om er bij het Rijk op aan te dringen verduurzaming en specifiek toepassingen van solartechnieken in asfalt in de uitvraag mee te nemen?

Wij zien het antwoord op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt en Ankie de Hoon

 

Brede steun voor CDA-motie om sportcomplexen te verduurzamen

MOTIE:

Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016,

Constaterende dat:

 • De ambitie om Brabant in 2050 energieneutraal te maken een grote opgave is en alleen slaagt als deze breed en concreet onder alle Brabanders wordt ingezet;
 • Bijna 700.000 Brabanders betrokken zijn bij 5100 sportverenigingen en -organisaties;
 • Dat deze verenigingen baat hebben bij het neutraliseren van hun energielasten als substantieel bestanddeel van de exploitatielasten;
 • Dat dit verenigingsvastgoed ook kansen biedt voor de omgeving in het kader van de regeling verlaagd tarief;
 • Dat investeringen in duurzaamheid werk oplevert voor installatiebedrijven (in Brabant);
 • Det college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten uitdrukkelijk uitnodigen de lege bladzijde in het Uitvoeringsprogramma Energie 2016-2019 mee in te vullen;
 • Dit uitvoeringsprogramma aan kwaliteit, kracht en effect wint wanneer de lege bladzijde gevuld wordt met concrete projecten die verbonden worden met de Brabantse samenleving en bijdragen aan structurele verduurzaming van de Brabantse samenleving (sociale innovatie);

Overwegende dat:

 • Een motie met deze strekking tijdens de Statenvergadering van 15 april is ingediend, op brede sympathie mocht rekenen, maar is aangehouden;
 • Dat GS inmiddels proactief een quick scan naar de mogelijkheden heeft laten uitvoeren;
 • Dat uit deze quick scan naar voren komt, dat er grote kansen liggen om sportverenigingen in Brabant te verduurzamen;
 • Dat dit een groot multiplier effect genereert en een stevige impuls geeft aan de provinciale ambitie op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, economie en sociale innovatie;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 1. Op basis van deze quick scan de kansen (besparen en duurzaam opwekken) die hierin naar voren komen verder voortvarend vorm en inhoud te geven;
 2. Provinciale Staten bij de Bestuursrapportage 2016 een voorstel voor te leggen t.a.v. de uitvoeringskosten en de voorfinanciering.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens:

CDA – Roland van Vugt

VVD – Peter Portheine

PvdA – Martijn de Kort

D66 – Ine Meeuwis

SP – Joep van Meel

GroenLinks – Arno Uijlenhoet

ChristenUnie-SGP – Hermen Vreugdenhil

50PLUS – Wim van Overveld

Partij voor de Dieren – Marco van der Wel

Lokaal Brabant – Jan Heijman

CDA: zonnepanelen en ledverlichting op alle sportaccommodaties

Het CDA wil dat de provincie Noord-Brabant sportaccommodaties helpt te verduurzamen, door via voorfinanciering het aanbrengen van ledverlichting en zonnepanelen te faciliteren.

Dat bepleit de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant tijdens de bespreking van het Uitvoeringsprogramma Energie, waarover Provinciale Staten op 1 april met het college van Gedeputeerde Staten van gedachten wisselt.

In het op deze wijze verduurzamen van sportaccommodaties, maar ook van bijv. zorg- en erfgoedcomplexen, ziet het CDA veel voordelen:
– het draagt concreet bij aan een structurele verduurzaming van Brabant;
– het heeft een grote impact op veel bij sport en cultuur betrokken inwoners van Brabant (betrokkenheid én zichtbaarheid);
– het zorgt voor een structurele verlaging van de exploitatiekosten, die dikwijls worden gefinancierd vanuit contributies of subsidies;
– het levert werk op voor installatiebedrijven.

Statenlid Roland van Vugt (woordvoerder):

“Het CDA deelt de ambitie van het college dat het energiegebruik in Brabant in 2050 voor 100% duurzaam moet zijn. Het is immers onze verantwoordelijkheid om te werken aan een schonere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen, en minder afhankelijk te zijn van energie afkomstig uit ondemocratische regimes. Wat het CDA betreft betrekken we hier zoveel mogelijk Brabanders bij: door hen direct te laten profiteren van de opbrengst van duurzame energieopwekking zorgen we voor méér draagvlak én worden de ambities van de provincie realistisch en werkbaar.”

Roland van Vugt
RvVugt@brabant.nl