Berichten

CDA: alle opties open t.a.v. veehouderijbesluit 07/07

“Besluit herzien als dat onrealistisch blijkt”

Het CDA in de provincie Noord-Brabant houdt alle opties open t.a.v. het Brabantse veehouderijbesluit uit 2017. In haar verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen schrijft de partij het besluit te willen herzien met specifieke aandacht voor onrealistische deadlines en negatieve effecten. Als voorbeeld noemt het CDA de nieuwe, milieuvriendelijkere stallen die boeren verplicht zijn vóór 2022 te bouwen, maar waarvan op dit moment nog niet duidelijk is of deze op tijd ontwikkeld en goedgekeurd zijn.

In de nacht van 7 op 8 juli 2017 stemde een meerderheid van Provinciale Staten, het Brabantse parlement, in met het besluit om de veehouderij in Brabant versneld te verduurzamen. Hiertoe werden de Verordening ruimte, waarin de regels staan waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen, en de Verordening natuurbescherming, waarin alle regels staan voor natuurbescherming in Brabant, gewijzigd. Kern van dit veehouderijbesluit is het vervroegen van de deadline voor wanneer boeren moeten voldoen aan nieuwe milieueisen van 2028 naar 2022.

Voor het CDA staan de gestelde milieudoelen niet ter discussie. Het CDA stond achter de maatregelen met de oorspronkelijke deadline 2028. Over de nieuwe deadlines én de weg daarnaartoe is het CDA echter kritisch. Omdat doelstellingen wel realistisch moeten zijn.

Gegeven de twijfels over de haalbaarheid van de deadline 2022 pleit het CDA voor een scenario-onderzoek naar de effecten van het veehouderijbesluit: wat te doen als de vereiste stalsystemen niet op tijd beschikbaar zijn en maatschappelijk gewenste ontwikkelingen uitblijven? De partij zou graag zien dat het Brabantse provinciebestuur de gevolgen en effecten van div. scenario’s, zoals handhaving of uitstel van de deadlines uit het besluit, op een rijtje laat zetten en doorrekenen.

Een ander onderdeel uit het veehouderijbesluit is mest. Wat het CDA betreft moet mest kunnen worden ver- en bewerkt op logische, bij voorkeur regionale, locaties waar voldoende draagvlak is in de directe omgeving. Dat kan een industrieterrein zijn, maar ook een locatie in het buitengebied, zo staat in het verkiezingsprogramma.

“Wij staan voor duurzame landbouw, maat familiebedrijf”

Tanja van de Ven-Vogels, hoogste nieuwkomer op de provinciale CDA-lijst (plaats 3) en beoogd landbouwwoordvoerder in de nieuwe CDA-fractie: “In de Brabantse landbouw is in de afgelopen jaren veel gebeurd. Partijen staan met de ruggen tegen elkaar, wat niet helpt richting de toekomst. Het CDA wil dat onze provincie trots is op haar boeren. Wij staan voor duurzame landbouw, maat familiebedrijf.”

Van de Ven-Vogels: “De agrarische sector is belangrijk voor Brabant, net als gezondheid en een gezond leefklimaat. Daarbij past een provincie die oog heeft voor wat er speelt en leeft, die beseft dat betrouwbaarheid van overheidshandelen een must is en die bereid is om noodzakelijke veranderingen te faciliteren. Haalbaar en betaalbaar. Met draagvlak als uitgangspunt. Dat vraagt om een andere aanpak dan we in de afgelopen jaren hebben gezien: meer realisme, minder regels en meer trots.”

Andere punten uit de landbouwparagraaf van het CDA-verkiezingsprogramma:

 • Een overgang (transitie) naar kringlooplandbouw met een helder einddoel en tussentijdse meetbare doelstellingen. Een transitie waarin de belangen van alle belanghebbenden serieus worden genomen en waarin er draagvlak is bij iedereen.
 • We moeten zorgen voor eerlijke producten, die op een eerlijke manier worden geproduceerd en tegen een eerlijke prijs worden aangeboden. Een eerlijke prijs voor voedsel is de basis voor nieuwe ontwikkelingen, we blijven actief in overleg met de retailsector hierover en stimuleren streekproducten.
 • Op de stalderingsregeling (het alleen mogen bouwen van nieuwe stallen als oude stallen worden gesloopt) maken we uitzonderingen, wanneer blijkt dat daardoor de maatschappelijke gewenste ontwikkelingen worden tegengehouden.
 • Veel agrarische bedrijven hebben geen bedrijfsopvolger. We koppelen familiebedrijven zonder bedrijfsopvolger aan ondernemers die graag boer willen worden, maar toevallig geen ouders hebben die uit de landbouw komen.
 • We zetten in op experimenten met het realtime meten van schadelijke uitstoot bij de intensieve veehouderij om in beeld te krijgen wat er feitelijk gebeurt in de leefomgeving.
 • Innovaties in de landbouw zijn essentieel voor de toekomst en de leefbaarheid van Brabant. In het economisch programma gaan we vanuit de zgn. ‘Essent-gelden’ (geld dat de provincie kreeg en belegde na de verkoop van energiebedrijf Essent in 2009) inzetten op innovaties in de landbouw en voedselvoorziening.
 • We stimuleren natuurinclusieve landbouw (groenblauwe diensten) en beheermaatregelen voor biodiversiteit, waarvan het effect bewezen is.
 • We willen een actieve houding van de provincie bij het faciliteren van nieuwe concepten en verdienmodellen, zoals nieuwe teelt, het versterken van agrarisch natuurbeheer, pixel-landbouw en ‘energy-farming’.
 • We zijn tegen de aanleg van zonneweides op vruchtbare landbouwgrond en willen éérst de beschikbare, niet-gebruikte ruimte invullen (bijv. de daken van stallen en bedrijven).
 • We onderzoeken samen met de sector hoe andere toekomstige verdienmodellen en nevenfuncties, bijv. agrarische kinderopvang en publieksvoorlichting, kunnen worden versterkt. Dit mede met het doel om boer en burger dichter bij elkaar te brengen.

CDA: meer solidariteit met ouderen

PERSBERICHT CDA LANDELIJK (10-02-2017)

Het land dat we door willen geven, hebben we zelf gekregen van onze ouders en grootouders. Voor alles wat zij voor ons hebben gedaan, verdienen ze onze waardering, respect en solidariteit.

Steeds meer ouderen voelen zich echter aan hun lot overgelaten, ook door het beleid van dit kabinet. De grote veranderingen in de zorg hebben hun vertrouwen aangetast en nu de economie voorzichtig aantrekt merken de ouderen dit nog het minst.

Het CDA staat voor de solidariteit tussen generaties. Wij doen geen loze beloftes, maar presenteren haalbare voorstellen, waar ouderen echt mee geholpen zijn. Dat is onze belofte van zorg voor elkaar:

Onze 10 voorstellen:

1. Rechtvaardiger AOW

Het CDA verhoogt de AOW-uitkering. Dit betekent ongeveer een verhoging per persoon van €150,- per jaar.  Het CDA wil ook een betere overbruggingsregeling bij de AOW. Met dit geld worden ouderen gecompenseerd die geconfronteerd worden met een verhoging van de AOW leeftijd, maar zich daar niet meer op kunnen voorbereiden. Dit bijvoorbeeld ze al met pensioen zijn en de tijd nog te kort is om het pensioen aan te vullen.

2. Meer oog voor mantelzorgers

Om mantelzorgers  financieel te ondersteunen stellen wij een ‘mantelzorgvergoeding’ als compensatie voor mensen die verlof opnemen of minder gaan werken om de zorg aan een naaste te verlenen. Patiënten die door mantelzorgers verzorgd worden krijgen een korting op de eigen bijdrage. Hier trekken wij in totaal 100 miljoen euro voor uit. Ook willen wij dat iemand met een AOW-uitkering niet langer wordt gekort als hij of zij een familielid of vriend in huis neemt om deze te verzorgen. Dat is een boete op solidariteit die van tafel moet!

3. Lagere lasten: ouderenkorting omhoog, belasting omlaag

Wij verhogen we de ouderenkorting voor lagere en middeninkomens.  De hogere ouderenkorting betekent €116 euro per jaar voor inkomens t/m €36.000. Het CDA verlaagt daarbij de lasten voor alle middeninkomens via het belastingstelsel, waarvan ook ouderen mee profiteren met enkele honderden euro’s per huishouden.

4. Eigen risico omlaag

In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld, van €150 euro/ jaar in 2008 tot €385 in 2016. Voor veel mensen is dat heel veel geld, vooral voor chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking. Het CDA wil een forse verlaging van het eigen risico van €85.

5. Solide pensioenstelsel

Het CDA wil toe naar een meer persoonlijk pensioen waarbij veel beter inzichtelijk is wat iedere deelnemer aan het eind van de rit overhoudt. Dat persoonlijke pensioen is ook overdraagbaar naar een ander fonds, als je van baan verandert. Wij willen meer maatwerk door voor jongeren meer risico’s toe te staan, terwijl bij ouderen juist wordt gekozen voor zekerheid en stabiliteit. Tenslotte moeten pensioenfondsen duidelijker communiceren met deelnemers ten aanzien van de eigen kosten.

6.  Meer werk en stabiliteit voor ouderen

Het kabinetsbeleid om deze mensen weer aan het werk te krijgen heeft veel geld gekost, maar weinig banen opgeleverd. Voor een deel van deze ouderen geldt dat zij genoodzaakt waren hun loopbaan voort te zetten als  flexwerker of zzp’er. Ze doen nu hetzelfde werk, maar dan zonder verzekering en de zekerheid van een baan tot hun 67e. Een verkorting van de verplichting voor werkgevers om bij ziekte tot twee jaar loon door te betalen, kan zeker voor deze groep ouderen het zicht op een vast contract weer vergroten.

7. Vrijwilligerswerk van waarde

Het is niet realistisch te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

8. Lagere belasting op spaargeld

Wij vinden het niet eerlijk dat mensen veel belasting betalen over hun spaarcenten, zeker nu er zo’n lage rente is. Daarom verhoogt het CDA de vrijstelling op spaargeld naar 30.000 euro per persoon.

Ook maken wij het makkelijker voor ouderen om geld te schenken aan jongeren voor de aankoop van een huis.

9. Bestrijden van eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Als mensen minder goed ter been zijn of anderen om hen heen wegvallen, ligt eenzaamheid op de loer. Ruim 1 miljoen van de 55+’ers geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen.

De zorg  en aandacht voor onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Wij willen een landelijke aanpak eenzaamheid, die lokaal vorm krijgt. In Rotterdam hebben we hier goede ervaringen mee opgedaan.

10. Opa en oma onmisbaar voor kleinkinderen

Soms ontaarden scheidingen tussen ouders in vechtscheidingen. Dit kan ook van invloed zijn op de rol van grootouders die soms door langslepende familieconflicten hun kleinkinderen niet meer mogen zien. Het CDA wil grootouders in uiterste gevallen de mogelijkheid geven hun zaak makkelijker bij de rechter te kunnen bepleiten.

Sybrand Buma in Brabant

Wil jij meer weten over hoe het CDA wil werken aan een ‘Beter Nederland’? Heb je een vraag over een bepaald thema? Of wil je geïnspireerd raken door Sybrand Buma? Meld je dan vandaag nog aan voor ‘Sybrand door het land’.

We organiseren in de komende maanden vijf grote themabijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst staat een thema uit ons verkiezingsprogramma centraal. Lijsttrekker Sybrand Buma vertelt welke oplossingen het CDA voor Nederland heeft. Hij wordt bij elk van de bijeenkomsten bijgestaan door een special guest.

Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma staat vol concrete ideeën voor een beter Nederland. De invoering van een dienstplicht voor jongeren, investeringen in defensie en veiligheid, een zorgbonus voor mantelzorgers, terugkeer van de basisbeurs voor studenten en één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Het zijn slechts een paar voorbeelden uit het programma.

Vijf thema’s vormen de basis van ons verkiezingsprogramma. Tijdens elke bijeenkomst staat een ervan centraal:

 • Eerlijke economie
 • Waarden & traditie
 • Zorg voor elkaar
 • Familie & gezin
 • Sterke samenleving

De bijeenkomst in Breda zal gaan over een ‘Sterke Samenleving’ en plaatsvinden op 3 maart in Breda, Podium Bloos – Speelhuislaan 115 – Breda.

Uitnodiging ALV 30 november

Op 30 november aanstaande bent u van harte uitgenodigd voor onze najaar-ALV. De ALV zal gehouden worden in cultureel centurm de Tiliander (Spoorlaan 82, Oisterwijk) en beginnen om 19:30uur. De ALV zal in het teken staan van wisselingen in het bestuur en de amendering van het verkiezingsprogramma TK2017.

Vanaf nu tot 21 november aanstaande kunt u samen met uw gemeentelijke CDA-afdeling amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op dit concept-verkiezingsprogramma. Om een amendement in de te kunnen dienen dient deze door de ALV van uw lokale afdeling te zijn goedgekeurd. Na de algemene ledenvergadering dient uw gemeentelijke afdeling de amendementen in bij de provinciale afdeling. Dit kan tot maandagochtend 9:00uur 21 november 2016, door te mailen naarlhofman@brabant.nl. Let op: amendementen kunnen alleen digitaal worden ingediend! Vervolgens wordt er op de provinciale algemene ledenvergadering opnieuw gestemd over de amendementen. Er geldt een maximum van 50 amendementen per provincie. De provinciale afdeling dient de gekozen amendementen in bij het partijbureau.

Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. Klik hier om het format te downloaden. Het ingevulde format kan gemaild worden naar lhofman@brabant.nl. Let op: vermeld daarbij alstublieft de naam van uw afdeling of organisatie/ netwerk /100 leden namens welke u de amendementen indient! Amendementen die anders dan digitaal worden toegestuurd worden helaas niet in behandeling genomen.

Tijdens het landelijke verkiezingscongres op 14 januari 2017 beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Amendering verkiezingsprogramma TK2017

Beste CDA’ers,

Op 10 september kon u als lid deelnemen aan de CDA1000. Een initiatief van het CDA om concrete voorstellen voor een beter Nederland te verzamelen. Op basis van de stemresultaten op die dag zijn de 15 meest gedragen voorstellen opgenomen in dit concept-verkiezingsprogramma.

Amendementen indienen
Als lid hebt u het laatste woord over ons programma. Vanaf nu tot 21 november aanstaande kunt u samen met uw gemeentelijke CDA-afdeling amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op dit concept-verkiezingsprogramma. (hier te bekijken: Verkiezingsprogramma

Kijk hier voor het format om een amendement in te dienen: Format amendementen

In het format treft u de artikelen van het concept-verkiezingsprogramma aan, ingevoerd in kolommen. In de kolom rechts van de voorgestelde tekst kunt u uw amendement (wijzigingsvoorstel) invoeren. Onderstreept u alstublieft de voorgestelde aanpassingen, zodat duidelijk is welke wijziging u wilt aanbrengen. In de kolom daarnaast kunt u een toelichting geven. Maak hier alstublieft gebruik van, zodat duidelijk is wat u met uw amendement wilt bereiken. Dat vergemakkelijkt de discussie op uw provinciale ledenvergadering en op het Partijcongres. Let op: alleen de niet cursief gedrukte beleidsartikelen kunnen worden geamendeerd; de overige tekst kan dus niet worden geamendeerd.

Om een amendement in de te kunnen dienen dient deze door de ALV van uw lokale afdeling te zijn goedgekeurd. Na de algemene ledenvergadering dient uw gemeentelijke afdeling de amendementen in bij de provinciale afdeling. Dit kan tot maandagochtend 9:00uur 21 november 2016, door te mailen naar lhofman@brabant.nl. Let op: amendementen kunnen alleen digitaal worden ingediend! Vervolgens wordt er op de provinciale algemene ledenvergadering opnieuw gestemd over de amendementen. Deze ALV zal plaatsvinden op 30 november 2016, 20:00uur op een nog nader bekend te maken lokatie. Er geldt een maximum van 50 amendementen per provincie. De provinciale afdeling dient de gekozen amendementen in bij het partijbureau.

Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. Het ingevulde format kan gemaild worden naar lhofman@brabant.nl. Let op: vermeld daarbij alstublieft de naam van uw afdeling of organisatie/ netwerk /100 leden namens welke u de amendementen indient! Amendementen die anders dan digitaal worden toegestuurd worden helaas niet in behandeling genomen.

Tijdens het landelijke verkiezingscongres op 14 januari 2017 beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.

Uw stem telt!
Met vriendelijke groet,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant