Berichten

CDA’ers doen aangifte wegens verdwenen verkiezingsborden in Tilburg

CDA’ers Marcel Deryckere, Maarten van den Tillaart en Rein Valk uit Tilburg doen aangifte wegens het verdwijnen van tientallen van hun verkiezingsborden. Zij vermoeden opzet, want de borden zijn ‘deskundig’ losgeknipt en weggehaald zonder sporen achter te laten.

Deryckere is kandidaat voor Provinciale Staten, het Brabantse provinciebestuur. Van den Tillaart en Valk zijn verkiesbaar voor resp. de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta. Beide verkiezingen vinden plaats op 20 maart a.s.

In Tilburg is het neerzetten van verkiezingsborden op daarvoor bestemde plaatsen, zoals om lantaarnpalen, in verkiezingstijd toegestaan. Deze ‘reclame’ helpt kandidaat-politici om zich aan de kiezers voor te stellen en hun standpunten bekend te maken. Zijn de verkiezingen geweest, dan worden de borden weer weggehaald. Dikwijls door vrijwilligers.

Deryckere: “Het is triest dat vandalen andermans eigendommen weghalen. Door aangifte te doen willen wij een signaal afgeven: pik het niet als je spullen worden weggehaald of vernield en meld het bij de politie. Dan is het bekend, kan er een dossier worden opgebouwd en indien mogelijk opgetreden. De openbare ruimte is er voor iedereen en de regels ook. Daar oog voor hebben is een kwestie van respect en fatsoen.”

Schriftelijke vragen over de provinciale weg N260 rondom Tilburg-Reeshof

Schriftelijke vragen van Statenleden Marcel Deryckere en Ankie de Hoon over de provinciale weg N260 rondom Tilburg-Reeshof.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over de N260.

Geacht college,

Onlangs heeft de wijkraad van de Tilburgse wijk Reeshof via een brief contact gezocht met Provinciale Staten. In deze brief geeft de Wijkraad Reeshof aan grote zorgen te hebben over de verkeersveiligheid op de provinciale weg N260 rondom de Reeshof.

Deze zorgen hebben m.n. betrekking op de verkeerssituatie ter hoogte van de afslagen naar Koolhoven, Dalem-Zuid en Dalem-Noord. Er wordt structureel te hard en door rood gereden.

Naar aanleiding van dit signaal heeft het CDA voor u de volgende vragen:

  1. Onderschrijft u de zorgen van de Wijkraad Reeshof t.a.v. onveilige verkeerssituaties op de provinciale weg N260?
  2. Bent u bereid om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid op bovengenoemde plaatsen te verbeteren? Indien ja, welke maatregelen zouden kunnen worden genomen? Indien niet, waarom niet?
  3. Is de door de Wijkraad Reeshof aangedragen suggestie van het (ver)plaatsen van flitspalen op de kruispunten in kwestie een reële mogelijkheid?
  4. Bent u bereid om in samenspraak met het Openbaar Ministerie te kijken of er flitspalen kunnen worden ge-/verplaatst? Indien ja, op welke termijn? Indien niet, waarom niet?

De brief van de Wijkraad Reeshof zenden wij als separate bijlage met deze vragen mee.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marcel Deryckere en Ankie de Hoon

B180919 N260 – Wijkraad Reeshof

 

CDA-minister De Jonge bezoekt Brabant op zaterdag 10 maart

CDA-minister De Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president, brengt op zaterdag 10 maart a.s. een bezoek aan Brabant.

In vier uur tijd doet De Jonge vijf plaatsen aan, te weten: Waalwijk, Tilburg, Goirle, Oisterwijk en Eindhoven-Acht.

De Jonge is in Brabant om lokale CDA-afdelingen te ondersteunen met hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In elke plaats neemt hij deel aan verschillende activiteiten.

In Waalwijk (11.00-11.30 uur) gaat De Jonge o.a. koffie drinken bij Brownies en Downies (adres: Markt 4A).

In Tilburg (11.45-12.30 uur) bezoekt De Jonge het CDA Campagnehuis (adres: Heuvel 33) voor een actie tegen eenzaamheid.

In Goirle (12.45-13.15 uur) bakt De Jonge pannenkoeken in woonzorgcentrum Guldenakker (adres: Wittendijk 2) i.h.k.v. NL DOET.

In Oisterwijk (13.30-14.00 uur) brengt De Jonge een bezoek aan zorgcentrum De Vloet (adres: Vloeiweg 85).

In Eindhoven-Acht (14.30-15.00 uur) serveert De Jonge koffie/thee in woonzorgcentrum Antonius (adres: Amstelstraat 112).

Inge van Dijk, voorzitter van het CDA in de provincie Noord-Brabant:

“Als CDA Brabant zijn we blij met de komst van minister De Jonge naar onze provincie. Hij is een landelijk CDA-gezicht, die extra aandacht kan geven aan lokale thema’s die in deze verkiezingen heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ouderenzorg en het bestrijden van eenzaamheid.”

Schriftelijke vragen toekenning provinciale cultuursubsidies

Schriftelijke vragen van Statenlid Marcel Deryckere over de toekenning van provinciale cultuursubsidies.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over toekenning provinciale cultuursubsidies.

Geacht college, 

Afgelopen vrijdag maakte de provincie Noord-Brabant bekend welke Brabantse culturele instellingen de komende vier jaar kunnen rekenen op subsidie. Eenentwintig organisaties ontvangen in totaal 17,4 miljoen euro.

Een groot gemis in het besluit van de provincie is de culturele sector in Tilburg. Maar liefst zeven Tilburgse culturele instellingen ontvangen geen enkele financiering van de provincie. Opvallend is bijvoorbeeld het stopzetten van de steun aan Stichting Mundial, bekend van o.a. het Festival Mundial dat jaarlijks ruim twintigduizend mensen naar Tilburg trekt. Bovendien is Mundial een organisatie met diepe wortels in de Tilburgse samenleving, dat behalve het festival nog vele andere activiteiten voor de stad organiseert.

Een ander voorbeeld is Incubate, de organisatie die, nog geen jaar geleden, van de provincie 140.000 euro extra kreeg om een tekort in de begroting te dichten. Nu trekt de provincie alsnog de stekker uit het festival. Het CDA vindt dit geldverspillend en inconsistent beleid.

Ondanks de kritiek op de scheve verdeling van de Haagse cultuurmiddelen lijkt de spreiding van cultuurinstellingen over Brabant voor de provincie Noord-Brabant geen rol te spelen. Terwijl het CDA het juist belangrijk vindt dat Brabanders overal in hun provincie een goed cultureel aanbod kunnen vinden. De geografische spreiding van onze cultuurmiddelen over de provincie zou wat het CDA betreft dus moeten meewegen bij de afweging om aan bepaalde organisaties wel of geen subsidie toe te kennen.

Dit brengt het CDA tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Hebt u kennis genomen van de brief van de Tilburgse culturele instellingen aan de provincie Noord-Brabant?
  2. Wat is uw reactie op deze brief?
  3. Bent u het met de schrijvers eens dat het besluit van de provincie zorgt voor een culturele kaalslag in Tilburg?
  4. In de afgelopen maanden hebben zowel Provinciale als Gedeputeerde Staten geprotesteerd tegen de scheve verdeling van cultuurmiddelen tussen de Randstad en Brabant. In hoeverre neemt u de geografische spreiding over Brabant mee in de besluitvorming over provinciale cultuursubsidies?
  5. Bent u het met het CDA eens dat de maatschappelijke inbedding van culturele organisaties moet meewegen bij de beoordeling van culturele subsidieaanvragen?
  6. Nog geen jaar geleden, in december 2015, hebt u besloten 140.000 euro extra subsidie te verlenen aan Incubate om een groot incidenteel tekort te dekken. Nu besluit u dezelfde organisatie geen enkele steun te verlenen voor de komende jaren, waardoor het festival wellicht alsnog omvalt. Hoe legt u dit uit?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marcel Deryckere

CDA op werkbezoek bij Tesla Motors in Tilburg

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant bracht op 16 september jl. een werkbezoek aan het bedrijf Tesla Motors in Tilburg.

Aan dit bezoek namen ook verschillende Tweede Kamerleden deel, onder wie Martijn van Helvert, Agnes Mulder en Erik Ronnes. Ook Erik de Ridder, wethouder Economische Zaken in de gemeente Tilburg, was aanwezig.

Tesla Motors is een Amerikaans bedrijf dat elektrische auto’s produceert. Het Europese distributiecentrum is gevestigd in Tilburg, waar zich tevens een fabriek voor de assemblage van auto’s en een service vestiging bevindt.

Op het programma stonden o.a. een presentatie over de missie en duurzaamheidsambities van Tesla én een rondleiding door de fabriek. Ook mochten de Staten- en Kamerleden een aantal testritten maken.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder Economische Zaken) voorafgaand aan het bezoek:

“Tesla is een belangrijke banenmotor voor Brabant. Graag laten we ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn we bijzonder geïnteresseerd in de toekomst van de elektrische auto, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambitie van een energieneutraal Brabant in 2050.”

Onder het motto Het Provinciehuis uit en de provincie in gaat de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant zo vaak mogelijk op werkbezoek, om goed op de hoogte te zijn van wat daar leeft en gebeurt.