Berichten

Thema-avond over dreigende tweedeling in de NL samenleving

Kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers (CDA, plaats 24) organiseert in samenwerking met het CDA ’s-Hertogenbosch én het CDA Brabant een thema-avond over de dreigende tweedeling in de Nederlandse samenleving. Deze vindt op 25 januari plaats in ’s-Hertogenbosch.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de toenemende verschillen in de samenleving. Sommige groepen mensen komen elkaar niet of nauwelijks meer tegen. Met alle economische, sociaalmaatschappelijke én politieke gevolgen van dien. Terecht maken veel mensen zich hier druk om, aldus Steenbakkers. Maar hoe moeten we deze tweedeling en toenemende verschillen nu eigenlijk zien? En wat kunnen we er concreet aan doen?

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende sprekers aan het woord: Mgr. Gerard de Korte (bisschop van ’s-Hertogenbosch), Ton Rombouts (burgemeester van ’s-Hertogenbosch) en Marcel Wintels (voorzitter van de KNWU en oud-bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen).

Elk van deze sprekers geeft vanuit zijn eigen achtergrond een visie op dit thema. Voorafgaand daaraan zal Joks Janssen, directeur van BrabantKennis, een inleiding verzorgen op basis van het recent verschenen rapport Mind the Gap. Tot slot is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten tussen de diverse sprekers én de aanwezigen in de zaal.

Steenbakkers:

“Er zijn toenemende verschillen tussen mensen op het gebied van inkomen, opleidingsniveau, de plekken waar ze wonen, de waarden die ze belangrijk vinden, de partij waarop ze stemmen of de mate van zelfredzaamheid. Het is zover dat sommige groepen mensen elkaar nooit meer tegenkomen of elkaar simpelweg niet meer begrijpen. Ik heb de vaste overtuiging dat de politiek hier véél meer aan moet doen, willen we onze Nederlandse samenleving bij elkaar houden.

Tijdens deze bijeenkomst wil ik de aanwezigen én mijzelf laten inspireren door de sprekers, hun visies én door de ideeën van het publiek. Veel van de problemen van deze tijd, zoals de vervaging van normen en waarden, verruwing op straat en toenemende ontevredenheid over de Europese Unie, zouden volgens mij wel eens hun oorsprong kunnen vinden in deze groeiende tweedeling.“

Locatie van de themabijeenkomst is de Stadsbieb aan de Hinthamerstraat 72 te ’s-Hertogenbosch. De aanvang is om 19.30u. Iedereen is welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@cdadenbosch.nl.

Verslag Thema-avond Retail & Leegstand

Op 14 april jl. organiseerde de Statenfractie van het CDA Brabant samen met het CDA ‘s-Hertogenbosch een thema-avond over retail en leegstand in Brabantse steden en dorpen.

Als CDA kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij ruim 120 belangstellenden aanwezig waren. Hieronder o.m. veel gemeenteraadsleden, wethouders, winkeliers, makelaars, vastgoedeigenaren en retaildeskundigen.

De avond begon met drie presentaties door:

Gedeputeerde Erik van Merrienboer
Kernboodschap:
De leegstand in Brabant is hoog en qua omvang te vergelijken met 2.000 voetbalvelden. Stevigere afspraken tussen gemeenten én herbestemming naar woningbouw zijn essentieel.

Retaildeskundige Cees-Jan Pen
Kernboodschap:
Er wordt nog te veel en te massaal bij ontwikkeld en bijgebouwd in de retailsector, zowel in Nederland als in Brabant.

Kwartiermaker Stefan van Aarle
Kernboodschap:
Het leegkomen van grote gebouwen, bijv. als gevolg van een faillissement (V&D), moeten we gebruiken als kansen. In Tilburg gebeurt dat op een fantastische manier. Centrummanagement speelt daarbij een belangrijke rol en daarin moeten we meer investeren.

Na de presentaties waren er twee paneldiscussies, waaraan behalve eerdergenoemde sprekers ook advocaat omgevingsrecht Franc Pommer en INretail-adviseur Rob Soeterboek deelnamen. Uit beide paneldiscussies kwam duidelijk naar voren dat een stevigere rol vanuit de provincie gewenst is. Gemeenten worden nu vaak tegen elkaar uitgespeeld, waardoor een suboptimaal resultaat ontstaat voor Brabant én voor de verschillende gemeentes gezamenlijk. Dit betekent bewust ‘nee’ zeggen tegen nieuw te bouwen winkelmeters, zeker wanneer deze in de periferie liggen. Een aanwezige verwoordde het mooi: “We moeten ophouden met het dweilen met de kraan open”!

Daarnaast kwam nog een andere belangrijke kwestie aan de orde: de grondbedrijven van de gemeentes. Gedeputeerde Van Merrienboer en verschillende aanwezigen gaven aan dat grondbedrijven dikwijls als melkkoe worden gebruikt in plaats van als investeringsinstrument, terwijl ze juist dáárvoor zijn bedoeld. Het grondbedrijf is er niet om winst te maken en de gemeentebegroting dekkend te krijgen, maar voor de ontwikkeling van de gemeenten en hun kernen. Een gemeente kan haar grondbedrijf dus gebruiken om te sturen. Door (tijdelijk) eigenaar te zijn van een pand kan een gemeente sturen op de toekomstige bestemming en op het tempo, bijv. wanneer een leegstaand pand de verdere ontwikkeling van een gebied blokkeert.

Vervolg

De Brabantse Statenfractie van het CDA is van mening dat de retailsector in een periode van transformatie zit en dat we deze periode moeten versnellen. Experimenten, bijv. met regelvrije zones of met nieuwe retailconcepten, kunnen daarbij helpen en leiden hopelijk tot minder leegstand. In dat kader heeft het CDA inmiddels gepleit voor méér innovatieve experimenten en een stevigere rol van de provincie bij regionale ruimtelijke overleggen (RRO).

De Statenfractie is van plan om in het najaar van 2016 een themabijeenkomst Het Grondbedrijf:  investeren of verdienen? te organiseren. Vanzelfsprekend blijven wij een ieder op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van leegstand en retail in onze provincie.

Het CDA bedankt langs deze weg alle mensen die deze waardevolle thema-avond mee mogelijk hebben gemaakt. We blijven in contact!

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

Uitnodiging: Thema-avond Retail & Leegstand

Wanneer: Donderdag 14 april 2016.

Tijd: 19.30-23.00 uur.

Sprekers: Erik van Merrienboer (gedeputeerde Ruimte en Financiën in Noord-Brabant), Erik de Ridder (wethouder Economische Zaken in Tilburg), Cees-Jan Pen (lector Brainport aan Fontys Hogescholen), Franc Pommer (advocaat omgevingsrecht bij Hekkelman Advocaten) e.a.

Doel: Met experts en betrokkenen én met elkaar van gedachten wisselen over dit uiterst actuele onderwerp, en ideeën verzamelen voor beleid.

Voor wie: Iedereen welkom o.b.v. aanmelding vooraf. Gratis.

Aanmelding: Stuur een e-mail naar cda@brabant.nl.

Waar: Bibliotheek Den Bosch (Hinthamerstraat 72, Den Bosch).

Parkeren: Parkeergarage Sint Jan

Informatie: Stijn Steenbakkers (SSteenbakkers@brabant.nl).

Wij zouden het zéér op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn en roepen u van harte op om deze uitnodiging te verspreiden onder uw leden, achterban, lokale winkeliers- en ondernemingsvereniging enz.

Hopelijk mogen wij u op 14 april verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van het CDA Brabant en het CDA Den Bosch,

Stijn Steenbakkers
Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (CDA)
Woordvoerder Economische Zaken, Financiën en Internationalisering

Contact: SSteenbakkers@brabant.nl.