Berichten

CDA breekt lans voor ‘het nieuwe retail’

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant roept de provincie op te onderzoeken of er private partijen zijn die een brug willen slaan tussen huurders en verhuurders van tijdelijke winkelruimte. ‘Tijdelijk’ is immers het nieuwe retail, aldus de partij.

Er zijn bedrijven die pandeigenaren kunnen overtuigen tijdelijke verhuur toe te staan en die te koppelen aan (toekomstige) winkeliers die op zoek zijn naar een juiste locatie. De provincie heeft het netwerk en de kennis om al deze partijen bij elkaar te brengen.

Het CDA dient voor dit initiatief een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 18 november, waar leegstand en retail op de agenda staan.

Statenlid en kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers, woordvoerder Economische Zaken:

“Tijdelijk is het nieuwe retail. Dit voorstel moet bedrijven, pandeigenaren en winkeliers bij elkaar brengen en leegstand in onze provincie tegengaan. Niet via langlopende wurgcontracten, maar met nieuwe retailconcepen gericht op tijdelijkheid en minder risico.

Zo maken we het voor winkeliers aantrekkelijker om zich weer in de stadsharten en dorpskernen van onze provincie te gaan vestigen én vergroten we de leefbaarheid voor onze inwoners.”

Verslag Thema-avond Retail & Leegstand

Op 14 april jl. organiseerde de Statenfractie van het CDA Brabant samen met het CDA ‘s-Hertogenbosch een thema-avond over retail en leegstand in Brabantse steden en dorpen.

Als CDA kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij ruim 120 belangstellenden aanwezig waren. Hieronder o.m. veel gemeenteraadsleden, wethouders, winkeliers, makelaars, vastgoedeigenaren en retaildeskundigen.

De avond begon met drie presentaties door:

Gedeputeerde Erik van Merrienboer
Kernboodschap:
De leegstand in Brabant is hoog en qua omvang te vergelijken met 2.000 voetbalvelden. Stevigere afspraken tussen gemeenten én herbestemming naar woningbouw zijn essentieel.

Retaildeskundige Cees-Jan Pen
Kernboodschap:
Er wordt nog te veel en te massaal bij ontwikkeld en bijgebouwd in de retailsector, zowel in Nederland als in Brabant.

Kwartiermaker Stefan van Aarle
Kernboodschap:
Het leegkomen van grote gebouwen, bijv. als gevolg van een faillissement (V&D), moeten we gebruiken als kansen. In Tilburg gebeurt dat op een fantastische manier. Centrummanagement speelt daarbij een belangrijke rol en daarin moeten we meer investeren.

Na de presentaties waren er twee paneldiscussies, waaraan behalve eerdergenoemde sprekers ook advocaat omgevingsrecht Franc Pommer en INretail-adviseur Rob Soeterboek deelnamen. Uit beide paneldiscussies kwam duidelijk naar voren dat een stevigere rol vanuit de provincie gewenst is. Gemeenten worden nu vaak tegen elkaar uitgespeeld, waardoor een suboptimaal resultaat ontstaat voor Brabant én voor de verschillende gemeentes gezamenlijk. Dit betekent bewust ‘nee’ zeggen tegen nieuw te bouwen winkelmeters, zeker wanneer deze in de periferie liggen. Een aanwezige verwoordde het mooi: “We moeten ophouden met het dweilen met de kraan open”!

Daarnaast kwam nog een andere belangrijke kwestie aan de orde: de grondbedrijven van de gemeentes. Gedeputeerde Van Merrienboer en verschillende aanwezigen gaven aan dat grondbedrijven dikwijls als melkkoe worden gebruikt in plaats van als investeringsinstrument, terwijl ze juist dáárvoor zijn bedoeld. Het grondbedrijf is er niet om winst te maken en de gemeentebegroting dekkend te krijgen, maar voor de ontwikkeling van de gemeenten en hun kernen. Een gemeente kan haar grondbedrijf dus gebruiken om te sturen. Door (tijdelijk) eigenaar te zijn van een pand kan een gemeente sturen op de toekomstige bestemming en op het tempo, bijv. wanneer een leegstaand pand de verdere ontwikkeling van een gebied blokkeert.

Vervolg

De Brabantse Statenfractie van het CDA is van mening dat de retailsector in een periode van transformatie zit en dat we deze periode moeten versnellen. Experimenten, bijv. met regelvrije zones of met nieuwe retailconcepten, kunnen daarbij helpen en leiden hopelijk tot minder leegstand. In dat kader heeft het CDA inmiddels gepleit voor méér innovatieve experimenten en een stevigere rol van de provincie bij regionale ruimtelijke overleggen (RRO).

De Statenfractie is van plan om in het najaar van 2016 een themabijeenkomst Het Grondbedrijf:  investeren of verdienen? te organiseren. Vanzelfsprekend blijven wij een ieder op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van leegstand en retail in onze provincie.

Het CDA bedankt langs deze weg alle mensen die deze waardevolle thema-avond mee mogelijk hebben gemaakt. We blijven in contact!

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

Uitnodiging: Thema-avond Retail & Leegstand

Wanneer: Donderdag 14 april 2016.

Tijd: 19.30-23.00 uur.

Sprekers: Erik van Merrienboer (gedeputeerde Ruimte en Financiën in Noord-Brabant), Erik de Ridder (wethouder Economische Zaken in Tilburg), Cees-Jan Pen (lector Brainport aan Fontys Hogescholen), Franc Pommer (advocaat omgevingsrecht bij Hekkelman Advocaten) e.a.

Doel: Met experts en betrokkenen én met elkaar van gedachten wisselen over dit uiterst actuele onderwerp, en ideeën verzamelen voor beleid.

Voor wie: Iedereen welkom o.b.v. aanmelding vooraf. Gratis.

Aanmelding: Stuur een e-mail naar cda@brabant.nl.

Waar: Bibliotheek Den Bosch (Hinthamerstraat 72, Den Bosch).

Parkeren: Parkeergarage Sint Jan

Informatie: Stijn Steenbakkers (SSteenbakkers@brabant.nl).

Wij zouden het zéér op prijs stellen als u aanwezig kunt zijn en roepen u van harte op om deze uitnodiging te verspreiden onder uw leden, achterban, lokale winkeliers- en ondernemingsvereniging enz.

Hopelijk mogen wij u op 14 april verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van het CDA Brabant en het CDA Den Bosch,

Stijn Steenbakkers
Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (CDA)
Woordvoerder Economische Zaken, Financiën en Internationalisering

Contact: SSteenbakkers@brabant.nl.

 

CDA wil Brabantse winkel- en retailtop voor provinciebrede aanpak leegstand

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op korte termijn een winkel- en retailtop organiseert om tot een provinciebrede aanpak van leegstand te komen.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder) wil het college hier via mondelinge vragen toe oproepen in de Provinciale Statenvergadering van 26 februari a.s.

Steenbakkers: “Het achter elkaar failliet gaan van winkelketens als V&D, Perry Sport en Aktie Sport leidt tot honderden werkloze Brabanders en slaat gaten in de winkelstraten van tientallen Brabantse gemeenten. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen en alle betrokken partijen bij elkaar brengen om tot een gedragen en gezamenlijke aanpak te komen die leegstand voorkomt en banen oplevert i.p.v. banen kost. Te denken valt aan gemeenten, maar ook aan het MKB en organisaties als de BZW en Brabant Advies.”

In andere provincies zijn tal van voorbeelden te vinden van hoe (regionale) overheden zich inspannen voor bestrijding van leegstand en versterking van de retailsector. Bijvoorbeeld in de provincie Overijssel, waar de provincie ook het initiatief tot een grote winkel- en retailtop heeft genomen.

Andere maatregelen/instrumenten die het CDA graag zou willen laten onderzoeken zijn het experimenteren met regelluwe zones, leegstandsboetes voor vastgoedeigenaren, het snijden in bestaande bestemmingsplannen die nog ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen, en het inzetten van het internationale netwerk van de provincie om buitenlandse bedrijven naar leegstandslocaties te trekken.

De Brabantse CDA-fractie wil dat de provincie Noord-Brabant met deze en andere voorbeelden aan de slag gaat en wenst hierover zo snel mogelijk met het college van Gedeputeerde Staten van gedachten te kunnen wisselen.

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl