Berichten

‘Veiligheid BRZO-bedrijven absoluut speerpunt van college’

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar vergunningverlening en handhaving bij de zwaarste categorie bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Met betrekking tot de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) wordt geconstateerd dat het naleefgedrag van de risicobedrijven laag is. Dit heeft te maken met de heersende veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven (waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn). In de Statenvergadering van 26 februari stelt het CDA daarom de belangrijke vraag aan het college hoe zij ervoor gaat zorgen dat veiligheid permanente aandacht krijgt.

Statenlid Jurgen Stoop is betrokken bij dit onderwerp en stelt: “Het is in de eerste plaats goed te lezen dat de provincie de processen op orde heeft en zelfs een voorbeeldfunctie heeft, op enige verbeterpunten na. Ook is het goed te vernemen dat er geen knelpunten of spanningen naar boven zijn gekomen ten aanzien van de verschillende rollen die de provincie heeft met betrekking tot BRZO-bedrijven op Moerdijk.”

Gedeputeerde Elies Lemkes (Landbouw, Voedsel en Natuur) antwoordt op vragen over veiligheid dat zij afspraken heeft gemaakt met VNO-NCW over hoe veiligheid bij BRZO-bedrijven kan worden gewaarborgd. “Dit vinden we een belangrijk speerpunt. In overleg met VNO-NCW ga ik hierin initiatief nemen. Onder andere door het organiseren van een seminar.”

Meer sturen op outcome

Stoop geeft verder in zijn betoog aan dat de provincie teveel technocratisch opereert op uitvoeringsbeleid. “In de praktijk zien we te weinig terug hoe doelstellingen op het gebied van veiligheid en leefomgeving gerealiseerd kunnen worden. Wij vinden dat Provinciale Staten bij de opdrachtverstrekking aan OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) meer op outcome, dus dat de doelen worden gehaald en problemen of beperkingen voldoende zijn verminderd, dan op output moet gaan sturen.”

De CDA-fractie wil ook graag weten hoe Provinciale Staten omgaan met de aanbeveling voor een betere informatievoorziening over de kwaliteit van VTH in de praktijk. Stoop: “Omdat we hiermee onze rollen als Staten beter kunnen spelen. Dit is de laatste jaren al verbeterd, maar is nog onvoldoende voor wat betreft aanvullende opdrachten die gedurende het jaar aan de omgevingsdiensten worden verstrekt.”

Gedeputeerde Lemkes antwoordt: “We hebben contact met andere provincies hoe we dit het beste kunnen monitoren en gaan meer aansturen op deze zogeheten outcome. Dat is ingewikkeld, maar we gaan kijken hoe we hier samen inhoud aan kunnen geven.”

Of het kostenverhogend is? “Er is dekking voor in het VTH jaarbudget en in de diverse beleidsprogramma’s. Als het om bovenwettelijke eisen gaat, is dit wel kostenverhogend en moeten we daar dekking voor vinden.”

Lemkes geeft verder aan dat ze hun Plan van Aanpak graag op korte termijn met PS willen delen.

Wat doet de Zuidelijke Rekenkamer?

Dit is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het orgaan onderzoekt vanuit een onafhankelijke positie of de provinciale overheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De resultaten van deze onderzoeken zijn openbaar en worden aan Provinciale Staten aangeboden.

Update samenwerking Provinciaal Bestuur

Naar aanleiding van de splitsing die binnen de fractie van Forum voor Democratie is ontstaan, hebben Provinciale Staten vandaag een extra vergadering gehouden. In de Staten leefden brede zorgen over de stabiliteit van zowel coalitie als bestuur.

Brabant verdient een solide bestuur met een sterke coalitie als fundament. De opgaven waar we in onze provincie voor staan zijn groot. Van energietransitie tot stikstof en de gevolgen van de coronacrisis. Een daadkrachtige provincie is daarvoor nodig. Het bestuursakkoord biedt daarvoor wat betreft ons een stevige basis met een flinke CDA-saus.

Samenwerking alleen met partners die afspraken nakomen

Toch vonden ook wij het van groot belang om vandaag stil te staan bij de situatie die is ontstaan bij Forum voor Democratie Brabant en JA21 Brabant. Onze samenwerking staat of valt namelijk met stabiele en betrouwbare samenwerkingspartners die hun afspraken nakomen.

Ook mag het duidelijk zijn dat we als CDA de verschillende uitspraken van Thierry Baudet verwerpen!

Gedurende het debat hebben beide partners het boetekleed aangetrokken, hun keuzes toegelicht en aangegeven hoe ze de samenwerking willen voortzetten. Ze hebben op verzoek van het CDA hun steun voor zowel het Bestuursakkoord als de voor ons belangrijke Principes voor Samenwerking herbevestigd.

Het advies van rapporteurs Arbouw en Van der Velde, dat heeft geleid tot de huidige samenwerking, blijkt wat ons betreft nog steeds actueel. De rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is nog steeds verstoord. De cultuur in Provinciale Staten is nog onvoldoende verbeterd.

Wat het CDA betreft gaan we nog meer werken aan een open samenwerking met alle fracties in de Staten. Van links tot rechts. Van progressief tot conservatief. En beoordelen we plannen op hun kwaliteit en niet op hun bedenker. Vanuit onze periode in de oppositie tussen 2015 en 2019 weten we hoe belangrijk het is om gezamenlijke deze stappen te zetten.

Dat betekent dat we middels de huidige samenwerking het Bestuursakkoord blijven ondersteunen en als basis willen inzetten voor de grote opgaven waar onze provincie voor staat. We zetten onze samenwerking met VVD, FvD, JA21 en Lokaal Brabant voort maar willen nadrukkelijk bruggen bouwen en met alle partijen werken aan een mooier Brabant.

Open-parlementaire samenwerking VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant

De Brabantse Statenleden van Forum voor Democratie en JA21 hebben na goed onderling overleg besloten hun politieke werk ieder vanuit een eigen fractie voort te zetten. Daarmee vormen vanaf nu vijf fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant (VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant) het fundament onder het vorig jaar gesloten bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. Alle vijf de fracties steunen dit akkoord en de leden van het huidige college van Gedeputeerde Staten volledig.

Vanaf heden functioneert gedeputeerde De Bie namens FvD in het college en wordt JA21 vertegenwoordigd door onafhankelijk gedeputeerde de heer Smit. Tegelijkertijd verschillen de samenwerkende partijen onderling. Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn.

In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken. Dat is ook de reden dat niet alles in het bestuursakkoord is dichtgetimmerd: over veel onderwerpen zijn afspraken gemaakt waar de vijf partijen zich aan houden, maar over een flink aantal zaken is niets of niet alles tot achter de komma afgesproken. Dit alles om de benodigde zuurstof in de Brabantse politiek te brengen.

Open parlementaire samenwerking

De vorming van een extra fractie (JA21) in het Brabantse parlement maakt ook dat wij die ambitie nog meer in de praktijk gaan brengen. De vijf partijen delen graag hoe zij de samenwerking onderling en met de andere partijen in Provinciale Staten zien onder de noemer ‘open parlementaire samenwerking’. Op de onderdelen die niet in het bestuursakkoord zijn vastgelegd is het aan het college van Gedeputeerde Staten om met voorstellen te komen en op zoek te gaan naar een (wisselende) meerderheid in de Provinciale Staten. U kunt van ons verwachten dat wij buiten de afspraken van het bestuursakkoord ieder onze eigen ideeën inbrengen en daar met u over in gesprek gaan zodat we gezamenlijk de juiste beslissingen voor Brabant kunnen nemen.

Deze duale en open manier van samenwerken biedt kansen voor alle Statenleden en partijen om meer zuurstof te brengen in het debat en de samenwerking en goede ideeën voor Brabant om te zetten in besluiten.

VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant zijn verbonden met de inhoud van het bestuursakkoord, al het andere valt daarbuiten. Het is aan iedere partij of eenieder om rekenschap af te leggen over zijn eigen ideeën, uitspraken en acties.

Bestuurbaarheid van Brabant

De gemaakte afspraken in het bestuursakkoord zijn voor de individuele leden van de vijf fracties van cruciaal belang om Brabant bestuurbaar te houden. Dat is onze eerste prioriteit.

Die afspraken bestaan uit:
• de opgestelde ‘principes van samenwerking’;
• de hoofdlijn van beleid met de Brabantse omgevingsvisie als belangrijk kader waarbinnen het college van GS werkt;
• concrete resultaatafspraken op de diverse portefeuilles van het college;
• heldere afspraken op het gebied van de financiën (uitgaven, inkomsten en structurele besparingen) die nagekomen worden bij onder meer het vaststellen van de begroting.

Het huidige college is geïnitieerd door 28 Statenleden, bij aanvang gesteund door 31 Statenleden en heeft als opdracht bij alle voorstellen die ze doen te streven naar een zo breed mogelijke meerderheid in Provinciale Staten.

Wij hebben het college nogmaals uitdrukkelijk de opdracht gegeven te zoeken naar maximaal draagvlak in Provinciale Staten. In deze nieuwe situatie blijven wij werken aan de afspraken uit het bestuursakkoord met dien verstande dat wij nog meer dan voorheen de samenwerking willen opzoeken binnen Provinciale Staten op de belangrijke vraagstukken waar de provincie voor staat of die op ons afkomen.

Wij nodigen onze collega-Statenleden opnieuw nadrukkelijk uit om de samenwerking op te zoeken. Wij zullen dat ook doen, om gezamenlijk stappen vooruit te zetten voor de provincie Brabant en al haar inwoners.

We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met u allemaal!

Hartelijke groet,
Suzanne Otters-Bruijnen – fractievoorzitter VVD
Ankie de Hoon – fractievoorzitter CDA
Camiel van der Meeren- fractievoorzitter FvD
Willem Rutjens – fractievoorzitter JA21
Harold van den Broek – fractievoorzitter Lokaal Brabant

Uitslagen verkiezingen 20 maart 2019

Op 20 maart 2019 vonden in Brabant verkiezingen plaats voor de provincie- en waterschapsbesturen. De definitieve uitslagen zijn als volgt.

Verkozen in Provinciale Staten Noord-Brabant zijn de CDA’ers: Marianne van der Sloot, Renze Bergsma, Tanja van de Ven-Vogels, Ankie de Hoon, Marcel Deryckere, Kees de Heer, John Bankers en Coen Hendriks.

Meer informatie: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/maart/definitieve-uitslag-provinciale-statenverkiezingen.

Verkozen in het waterschap Brabantse Delta zijn de CDA’ers: Hans Peter Verroen, Lian Korst-Dingemans en Alwijn ten Cate.

Meer informatie: https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2019/03/definitieve-uitslag-verkiezingen-waterschap-brabantse-delta.html.

Verkozen in het waterschap De Dommel zijn de CDA’ers: Els Stravens, Maarten van den Tillaart, Theo van Beek en Christo Weijs.

Meer informatie: https://www.dommel.nl/nieuws/2019/03/definitieve-uitslag-verkiezingen-waterschap-de-dommel.html.

Verkozen in het waterschap Aa en Maas zijn de CDA’ers: Peter Ketelaars, Jos Leenders, Peter Brouwers, Erik Geene en Yvonne Schram.

Meer informatie: https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2019/maart/verkiezingsuitslag-per-lijst-en-kandidaat.html.

Verkozen in het waterschap Rivierenland zijn de CDA’ers: Hannie Visser-Kieboom.

Meer informatie: https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2019/03/definitieve-uitslag-verkiezingen-waterschap-rivierenland-bekend.html.

 

 

Kiezers bedankt!

Het CDA bedankt alle Brabantse kiezers die bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen vandaag hun stem aan het CDA hebben gegeven.

Met – volgens de voorlopige uitslag – acht zetels in het nieuwe provinciebestuur gaan wij vol energie aan de slag voor een sterk, sociaal, duurzaam en veilig Brabant!

De (voorlopige) uitslagen van de verkiezingen in de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland zijn op dit moment nog niet bekend.

Op maandag 25 maart a.s. publiceren wij alle definitieve uitslagen op deze website.

Team CDA Brabant

Vaststellen verkiezingsprogramma’s op 11/01

Op vrijdag 11 januari a.s. houdt het CDA Brabant een ledenbijeenkomst ter vaststelling van de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen volgend jaar.

Wanneer: vrijdag 11 januari 2019.
Start: 16.00 uur (inloop 15.30 uur).
Einde: 17.30 uur (aansluitend nieuwjaarsborrel).
Locatie: Provinciehuis (Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogenbosch).
Parkeren: gratis op het parkeerterrein van het Provinciehuis.
Info & Aanmelden: via awulms@brabant.nl.

De verkiezingsprogramma’s zijn op te vragen via de secretaris van elke lokale CDA-afdeling. Wie amendementen (wijzigingen) wil indienen op de programma’s, kan voor de procedure contact opnemen met bestuursmedewerker Angelique Wulms (awulms@brabant.nl).

CDA Brabant stelt kandidatenlijst Provinciale Statenverkiezingen vast

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Brabant op 24 november jl. hebben de Brabantse CDA-leden de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar vastgesteld, met Marianne van der Sloot als lijsttrekker. Van der Sloot is al drie jaar fractievoorzitter van het CDA in de Brabantse Staten en voerde ook bij de verkiezingen in 2015 de provinciale CDA-lijst aan. Ze woont in ’s-Hertogenbosch.

Op de tweede plaats staat Renze Bergsma, CDA-wethouder uit Woudrichem en al eerder Statenlid in de periode 2003-2009. Melkvee-/varkenshoudster Tanja van de Ven uit Beek en Donk staat op plaats 3. Zij is de hoogste nieuwkomer.

De plaatsen 4 en 5 worden bezet door resp. Ankie de Hoon uit Etten-Leur en Marcel Deryckere uit Tilburg. Beiden zijn sinds 2015 Statenlid. Kees de Heer uit Eindhoven, nu ook Statenlid, staat op plaats 6.

Nieuwkomers zijn John Bankers uit Asten (plaats 7), Coen Hendriks uit Erp (plaats 8), Marcel Thijssen uit Beers (plaats 9) en Jürgen Stoop uit Bergen op Zoom (plaats 10). Zij maken de top 10 van het CDA Brabant compleet.

De lijst vervolgt met Ria van der Hamsvoord uit Wintelre op plaats 11, Huseyin Bahar uit Helmond op plaats 12, Jan Paantjens uit Oud Gastel op plaats 13, Ezra Leeger uit Nistelrode op plaats 14 en Roel Eerden uit Vught op plaats 15.

Inge van Dijk, partijvoorzitter van het CDA in de provincie Noord-Brabant: “Ik ben trots op deze kandidatenlijst. Het is een echte Brabantse lijst geworden, waarop alle regio’s vertegenwoordigd zijn en waarin elke Brabander zich zou kunnen herkennen. Een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing, man en vrouw, jong en oud, stad en platteland.”

De kandidaatstellingscommissie bestond uit Frank van der Meijden, Judith Keijzers-Verschelling, Jeroen Bruijns en Otto Dieleman. Zij spraken in de afgelopen maanden met tientallen kandidaten, stelden de concept-kandidatenlijst samen en legden deze voor aan het partijbestuur van het CDA Brabant. Het partijbestuur heeft deze lijst aan de lokale CDA-afdelingen in Brabant verstuurd, die vervolgens wijzigingsvoorstellen konden indienen op de lijst.

De definitieve kandidatenlijst is hieronder te vinden.

KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

PROVINCIALE STATEN

2019-2023

PLAATS

KANDIDAAT

WOONPLAATS

1 Marianne van der Sloot ‘s-Hertogenbosch
2 Renze Bergsma Woudrichem
3 Tanja van de Ven-Vogels Beek en Donk
4 Ankie de Hoon Etten-Leur
5 Marcel Deryckere Tilburg
6 Kees de Heer Eindhoven
7 John Bankers Asten
8 Coen Hendriks Erp
9 Marcel Thijssen Beers
10 Jürgen Stoop Bergen op Zoom
11 Ria van der Hamsvoord Wintelre
12 Huseyin Bahar Helmond
13 Jan Paantjens Oud Gastel
14 Ezra Leeger Nistelrode
15 Roel Eerden Vught
16 Wendy van Ooijen Woudrichem
17 Jenny Schram-Wouterse Chaam
18 Yannick Lataster ‘s-Hertogenbosch
19 Jeltje Straatman Bladel
20 Frans Wouters Overloon
21 Tom Reesing Sint-Michielsgestel
22 Erik Groothoff Nuenen
23 Eduard Kerssemakers Waalre
24 Lian Korst-Dingemans Lepelstraat
25 Thomas Hoogeboom Rosmalen
26 Philip van Gils Waalre
27 Willem van Rosmalen Rosmalen
28 Wilfried Hermans Mill
29 Herbertine Buiting-Klerk Sint-Michielsgestel
30 Ben van de Leur Heeze
31 Erik Verbogt Halsteren
32 Holke Flapper Helmond
33 Freek van Genugten ‘s-Hertogenbosch
34 Gert-Jan van den Dries Loon op Zand
35 Nicole Roeken Nispen
36 Piet Hein Jonkergouw Schaijk
37 Cors de Visser Klundert
38 Jens Peter Frankemölle Rijen
39 Eddy van Wezel Huijbergen
40 Mari van Kilsdonk Lithoijen
41 André Vonk Dongen
42 Freya Ruiter-Nouws Zundert
43 Evert van Kampen Deurne
44 Arno Wouters Overloon
45 Ton Oomen-Lamers Prinsenbeek
46 Judith Kastelijn Oirschot
47 Jos van den Broek Gassel
48 Tosca Goorden Schijf
49 Jos Nielen Katwijk
50 Stijn Steenbakkers ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

Kandidatenlijsten Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Brabant op 24 november jl. stelden de Brabantse CDA-leden de kandidatenlijsten vast voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen volgend jaar. De definitieve kandidatenlijsten zijn hieronder te vinden.

KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

PROVINCIALE STATEN

2019-2023

PLAATS

KANDIDAAT

WOONPLAATS

1 Marianne van der Sloot ‘s-Hertogenbosch
2 Renze Bergsma Woudrichem
3 Tanja van de Ven-Vogels Beek en Donk
4 Ankie de Hoon Etten-Leur
5 Marcel Deryckere Tilburg
6 Kees de Heer Eindhoven
7 John Bankers Asten
8 Coen Hendriks Erp
9 Marcel Thijssen Beers
10 Jürgen Stoop Bergen op Zoom
11 Ria van der Hamsvoord Wintelre
12 Huseyin Bahar Helmond
13 Jan Paantjens Oud Gastel
14 Ezra Leeger Nistelrode
15 Roel Eerden Vught
16 Wendy van Ooijen Woudrichem
17 Jenny Schram-Wouterse Chaam
18 Yannick Lataster ‘s-Hertogenbosch
19 Jeltje Straatman Bladel
20 Frans Wouters Overloon
21 Tom Reesing Sint-Michielsgestel
22 Erik Groothoff Nuenen
23 Eduard Kerssemakers Waalre
24 Lian Korst-Dingemans Lepelstraat
25 Thomas Hoogeboom Rosmalen
26 Philip van Gils Waalre
27 Willem van Rosmalen Rosmalen
28 Wilfried Hermans Mill
29 Herbertine Buiting-Klerk Sint-Michielsgestel
30 Ben van de Leur Heeze
31 Erik Verbogt Halsteren
32 Holke Flapper Helmond
33 Freek van Genugten ‘s-Hertogenbosch
34 Gert-Jan van den Dries Loon op Zand
35 Nicole Roeken Nispen
36 Piet Hein Jonkergouw Schaijk
37 Cors de Visser Klundert
38 Jens Peter Frankemölle Rijen
39 Eddy van Wezel Huijbergen
40 Mari van Kilsdonk Lithoijen
41 André Vonk Dongen
42 Freya Ruiter-Nouws Zundert
43 Evert van Kampen Deurne
44 Arno Wouters Overloon
45 Ton Oomen-Lamers Prinsenbeek
46 Judith Kastelijn Oirschot
47 Jos van den Broek Gassel
48 Tosca Goorden Schijf
49 Jos Nielen Katwijk
50 Stijn Steenbakkers ‘s-Hertogenbosch

 

KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

2019-2023

PLAATS KANDIDAAT WOONPLAATS
1 Hans Peter Verroen Lepelstraat
2 Alwijn ten Cate Rijen
3 Lian Korst-Dingemans Lepelstraat
4 Rein Valk Tilburg
5 Hans Verbraak Roosendaal
6 Jacques van der Aa Dongen
7 Gert-Jan van den Dries Loon op Zand
8 Janneau Meijer Etten-Leur
9 Yvonne Brabander Breda
10 Jan van Leeuwen Oudenbosch
11 Ton Braspenning Strijbeek
12 Jeffrey van Agtmaal Ossendrecht
13 Jan Paantjens Oud Gastel
14 Remco Beekers Breda
15 Ad Backx Roosendaal
16 Jack Schoep Klundert
17 Riné van Dongen Waalwijk
18 Jeanne Jansen Ossendrecht
19 Jeroen Weerdenburg De Heen
20 Jacqueline Aarts-van den Kieboom Rijsbergen
21 Frans van Geel Lage Zwaluwe
22 Ad Siemons Sint Willebrordt
23 Ad van Tetering Hoeven

 

KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

WATERSCHAP DE DOMMEL

2019-2023

PLAATS KANDIDAAT WOONPLAATS
1 Els Stravens Steensel
2 Maarten van den Tillaart Tilburg
3 Theo van Beek Riethoven
4 Christo Weijs Eindhoven
5 Henk van der Schoot Oirschot
6 Anneke Sprong Eindhoven
7 Cor van Limpt Reusel
8 Wim van Erp Liempde
9 Jos Vos Sterksel
10 Ans Beijens Helvoirt
11 Guus Mulders Moergestel
12 Peter van Iersel Udenhout
13 Sjaak Sperber Goirle
14 Wouter Heuven Vught
15 Pieter Springer Boxtel

 

KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

WATERSCHAP AA EN MAAS

2019-2023

PLAATS KANDIDAAT WOONPLAATS
1 Peter Ketelaars Boekel
2 Jos Leenders Heusden (Asten)
3 Peter Brouwers Rijkevoort
4 Erik Geene Landhorst
5 Yvonne Schram ‘s-Hertogenbosch
6 Eugène Kuis Hedikhuizen
7 Adri School Heesch
8 Ben Wagemakers ‘s-Hertogenbosch
9 Jan Swinkels Someren
10 Jan Stoffelen Vierlingsbeek
11 Bettie de Leeuw ‘s-Hertogenbosch
12 Jochem Jacobs Velp
13 Hennie de Gooijer Helmond
14 Toon van de Rijt Schijndel
15 Harry Brugmans Beek en Donk
16 Joost Hendriks Cuijk
17 John Loeffen Ravenstein
18 Peter van Boekel Heesch
19 Piet Beltman Uden
20 Harrie van Dongen Zeeland
21 Jan Roefs Helmond
22 Marius Wijdeven Volkel
23 Toon Jaspers Huisseling
24 Hans Vermeulen Sint Hubert
25 Anke van Extel-van Katwijk Gemert
26 Annemieke van de Ven Veghel

Uitnodiging ALV CDA Brabant 24/11

Beste CDA-er,

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ALV) van het CDA Brabant op zaterdag 24 november a.s. U bent vanaf 09:00 uur welkom voor een kop koffie en om stipt 09:30 uur starten we de vergadering in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze.

Tijdens de ALV stellen de leden de kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in 2019 vast. Ook zullen de programmacommissies de speerpunten uit de verkiezingsprogramma’s aan u presenteren.

ALV CDA Brabant
Programma van 09:30 tot 12:00 uur
in Cultureel Centrum De Schakel
Adres: Kerkstraat 104 te Gilze

In verband met de catering vragen we u van te voren aan te melden door hieronder op AANMELDEN te klikken en het formulier in te vullen.

AANMELDEN

Wij heten u van harte welkom op 24 november a.s.!

Met vriendelijke groet,

Angelique Wulms
Bestuursmedewerker CDA Brabant
Tel. 06-40271507
awulms@brabant.nl

CDA Brabant presenteert kandidatenlijst – Van der Sloot voorgedragen als lijsttrekker

Kandidatenlijst met sterk regionaal karakter

Het CDA in de provincie Noord-Brabant draagt Marianne van der Sloot voor als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Vandaag presenteert de partij de eerste dertig namen op de concept-kandidatenlijst, met Van der Sloot als nummer 1. Van der Sloot is al drie jaar fractievoorzitter van het CDA in de Brabantse Staten en voerde ook bij de verkiezingen in 2015 de provinciale CDA-lijst aan. Ze woont in ’s-Hertogenbosch.

Op de tweede plaats staat Renze Bergsma, CDA-wethouder uit Woudrichem en al eerder Statenlid in de periode 2003-2009. Zittend Statenlid Ankie de Hoon, afkomstig uit Etten-Leur, staat op plaats 3.

De plaatsen 4 en 5 worden bezet door resp. Marcel Deryckere uit Tilburg en Tanja van de Ven uit Beek en Donk. Deryckere is sinds 2015 Statenlid, melkvee-/varkenshoudster Van de Ven is de hoogste nieuwkomer. Kees de Heer uit Eindhoven, nu ook Statenlid, staat op plaats 6.

Nieuwkomers zijn Marcel Thijssen uit Beers (plaats 7), Jürgen Stoop uit Bergen op Zoom (plaats 8), John Bankers uit Asten (plaats 9) en Ria van der Hamsvoord uit Wintelre (plaats 10). Zij maken de top 10 van het CDA Brabant compleet.

De lijst vervolgt met Coen Hendriks uit Erp op plaats 11, Huseyin Bahar uit Helmond op plaats 12, Ezra Leeger uit Nistelrode op plaats 13, Jan Paantjens uit Oud Gastel op plaats 14 en Wendy van Ooijen uit Woudrichem op plaats 15.

Inge van Dijk, partijvoorzitter van het CDA in de provincie Noord-Brabant: “Ik ben trots op deze kandidatenlijst, waarvoor ik de kandidaatstellingscommissie hartelijk wil bedanken. Het is een echte Brabantse lijst geworden, waarop alle regio’s vertegenwoordigd zijn en waarin elke Brabander zich zou kunnen herkennen. Een mooie combinatie van ervaring en vernieuwing, man en vrouw, jong en oud, stad en platteland.”

De kandidaatstellingscommissie bestond uit Frank van der Meijden, Judith Keijzers-Verschelling, Jeroen Bruijns en Otto Dieleman. Zij spraken in de afgelopen maanden met tientallen kandidaten, stelden de concept-kandidatenlijst samen en legden deze voor aan het partijbestuur van het CDA Brabant. Het partijbestuur heeft deze lijst ongewijzigd overgenomen.

De concept-kandidatenlijst wordt nu verstuurd aan de lokale CDA-afdelingen in Brabant, die wijzigingsvoorstellen kunnen indienen op deze lijst. Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 november a.s. stellen de Brabantse CDA-leden de lijst definitief vast.

Hieronder vindt u de eerste dertig namen op de concept-kandidatenlijst.

CONCEPT-KANDIDATENLIJST CDA BRABANT

PLAATS

KANDIDAAT

WOONPLAATS

1 Marianne van der Sloot ‘s-Hertogenbosch
2 Renze Bergsma Woudrichem
3 Ankie de Hoon Etten-Leur
4 Marcel Deryckere Tilburg
5 Tanja van de Ven-Vogels Beek en Donk
6 Kees de Heer Eindhoven
7 Marcel Thijssen Beers
8 Jürgen Stoop Bergen op Zoom
9 John Bankers Asten
10 Ria van der Hamsvoord Wintelre
11 Coen Hendriks Erp
12 Huseyin Bahar Helmond
13 Ezra Leeger Nistelrode
14 Jan Paantjens Oud Gastel
15 Wendy van Ooijen Woudrichem
16 Roel Eerden Vught
17 Jenny Schram-Wouterse Chaam
18 Yannick Lataster ‘s-Hertogenbosch
19 Jeltje Straatman Bladel
20 Frans Wouters Overloon
21 Tom Reesing Sint-Michielsgestel
22 Erik Groothoff Nuenen
23 Eduard Kerssemakers Waalre
24 Lian Korst-Dingemans Lepelstraat
25 Thomas Hoogeboom Rosmalen
26 Philip van Gils Waalre
27 Willem van Rosmalen Rosmalen
28 Wilfried Hermans Mill
29 Herbertine Buiting-Klerk Sint-Michielsgestel
30 Ben van de Leur Heeze