Berichten

Eindrapportage commissie-Machielsen

De samenstelling van Provinciale Staten van Noord-Brabant is in enkele verkiezingsrondes stevig gewijzigd. De kiezer heeft zijn keuzes verdeeld over meer smaken, waardoor van één dominante politieke stroming in onze provincie geen sprake meer is. Vanuit democratisch oogpunt een voordeel; partijen zullen hun boodschap helder over moeten brengen aan de kiezer. En elk nieuw provinciaal coalitieprogramma zal een brede diversiteit aan politiek-maatschappelijke wensen in evenwicht moeten brengen.

De commissie-Machielsen is door het bestuur van CDA Brabant ingesteld op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) van CDA Brabant van 30 mei 2015. Dit naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. De commissie heeft als doel om te kijken naar het recente verleden (leereffect) en zich vooral te richten op de aanbevelingen/strategie om het CDA te positioneren als krachtige volkspartij in de Brabantse samenleving en politiek.

De commissie-Machielsen heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft op de ALV van 28 mei 2016 haar eindrapportage aangeboden aan de leden en het bestuur. Klik op de link hierna om de eindrapportage te lezen: Eindrapportage commissie-Machielsen (28 mei 2016).

De commissie-Machielsen heeft ook een videoclip gemaakt over haar bevindingen. Klik op de volgende link om deze te bekijken: Videoclip commissie-Machielsen.

Het bestuur bedankt de leden van de commissie ontzettend voor al hun inzet en tijd: voorzitter Piet Machielsen, Anton Ederveen, Anke van Extel, Kees Groen, Willy Hanssen, Tim Mureau, Sandra van den Nieuwenhof, René Peters, Caspar Rutten en Sophie Tinnemans.

Instelling commissie-Machielsen

Tijdens de ALV van 30 mei hebben de leden besloten tot de instelling van een commissie, die de opdracht zou moeten krijgen om met concrete voorstellen te komen om de positie van het CDA naar de toekomst te versterken. Hoe bereiken we de steden, de jongeren en de ouderen? Hoe betrekken we de regio’s in beleid en bestuur? Welke lessen zijn er voor de toekomst te trekken uit de gang van zaken rond de Statenverkiezingen?
Het bestuur heeft besloten tot de instelling van die commissie onder leiding van de Oirschotse wethouder Piet Machielsen.

Piet zal hen, die zich al hebben opgegeven als belangstellende benaderen en zal verder ook contact zoeken met besturen uit de regio’s om er zo voor te zorgen , dat de commissie een goede spreiding krijgt over de provincie.
Het bestuur wil aan de commissie alle vrijheid geven om het onderzoek in te richten , maar heeft wel een aantal randvoorwaarden meegegeven.

1. Geen commissie, die gaat vergaderen en tenslotte met een rapport komt, maar actieve betrokkenheid van de afdelingen, de bijzondere organisaties als CDJA, CDAV, Kleurijk, CDA-S, de Dertigers, commissie Buitenland, etc. en natuurlijk ook individuele leden. Vanaf september start het politieke seizoen weer en dan vinden ook veel ALVs plaats. Zorg er voor, dat het thema geagendeerd wordt op die ALVs en andere ledenvergaderingen.

2. Probeer ook de verschillende bestaande en vaak goed functionerende regio-overleggen een coördinerende positie te geven.

3. Betrek ook de Statenfractie en het bestuur bij je activiteiten.

4. Zorg voor een actieve inzet van social media voor  het ophalen van meningen en voor discussie.

5. Zorg er voor, dat er op de ALV van 14 november gerapporteerd kan worden.

Het bestuur is erg blij, dat Piet Machielsen bereidt is deze klus op zich te nemen.

U zult er dus nog van horen, maar u zult vooral ook worden uitgenodigd om mee te doen en uw stem te laten horen.

Gebruik die mogelijkheid!
Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant