Berichten

Schriftelijke vragen: kan de oplossing voor Wilbertoord ook de oplossing voor Olland zijn?

Schriftelijke vragen van Statenlid Stijn Steenbakkers n.a.v. het slechte mobiele telefoonbereik in bepaalde delen van Brabant: kan de oplossing voor het dorp Wilbertoord ook de oplossing voor het dorp Olland zijn?

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Wilbertoord-Olland.

Geacht college,

Al jarenlang maakt het CDA zich zorgen over de leefbaarheid in bepaalde delen van Brabant. Met het verdwijnen van basisvoorzieningen als een bushalte, pinautomaat of brievenbus wordt het leven er voor een aanzienlijk aantal Brabanders niet beter op.

Zo ook in het dorp Olland, gemeente Meierijstad, waar het mobiele telefoonbereik zo slecht is dat alarmnummer 112 regelmatig onbereikbaar is. In de afgelopen jaren hebben we als CDA meerdere keren aandacht gevraagd voor deze beklagenswaardige situatie.

Al op 31 oktober 2016 riepen wij via schriftelijke vragen het provinciebestuur op om in actie te komen1. Toen een jaar later de situatie voor de inwoners van Olland nog altijd onveranderd bleek, stelden wij op 25 september 2017 opnieuw schriftelijke vragen met een oproep om als provincie te bemiddelen in een oplossing2.

Op 13 oktober 2017 vroegen de CDA Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Erik Ronnes via Kamervragen opheldering aan het kabinet3. En op 10 november 2017 noemden wij Olland expliciet tijdens het debat over de provinciebegroting 2018, want de situatie in Olland is exemplarisch voor die op veel andere plaatsen in Brabant4.

Gegeven al onze inspanningen om u, en via u andere betrokken overheden en de telecomaanbieders, te bewegen mee te werken aan een oplossing, hoopten wij dat de inwoners van Olland inmiddels zouden zijn verlost van hun ‘bereikbaarheidsprobleem’. Maar helaas: dat probleem is er nog steeds.

Dit stemt droevig, in de eerste plaats voor de inwoners van Olland. Toch er is ook reden voor hoop. Op 20 februari jl. berichtte Omroep Brabant namelijk over Wilbertoord5, een dorp in de gemeente Mill en Sint Hubert. Ook daar was nauwelijks mobiel bereik, totdat dorpsbewoners zelf op zoek gingen naar een zendmast en KPN zover wisten te krijgen deze mast aan het dorp te schenken. Een mooi voorbeeld van wat allemaal mogelijk is als mensen samen ergens de schouders onder zetten én de juiste partners weten te vinden.

Naar aanleiding van het succesverhaal van Wilbertoord hebben wij voor u de volgende vragen:

 1. Waren het probleem van én de oplossing voor het slechte mobiele telefoonbereik in Wilbertoord bij u bekend?
 2. Bent u als provincie op enigerlei wijze betrokken geweest bij het oplossingstraject?
 3. Wat zijn naar uw mening doorslaggevende (succes)factoren geweest bij het realiseren van fatsoenlijk mobiel telefoonbereik in Wilbertoord?
 4. Bent u nog steeds van mening dat de provincie geen actieve rol moet spelen bij het oplossen van leefbaarheidsvraagstukken, zoals het helpen zorgen voor fatsoenlijk mobiel telefoonbereik?
 5. Zou volgens u de oplossing voor Wilbertoord óók de oplossing voor Olland kunnen zijn?
 6. Gegeven de passieve houding van provincie en andere overheden tot dusver: wat kan de provincie doen om ervoor te zorgen dat het succesverhaal van Wilbertoord navolging krijgt in al die andere plaatsen in Brabant waar inwoners kampen met slecht mobiel telefoonbereik?
 7. Ziet u in dat kader iets in het, onder uw regie, bij elkaar brengen/verzamelen van expertise, partners en goede voorbeelden met als doel meer particuliere initiatieven als die in Wilbertoord van de grond te krijgen? Met andere woorden: het ‘vullen’ van de ‘gereedschapskist’ waarmee burgers zélf aan de slag kunnen?
 8. Indien ja, welke acties bent u bereid hiervoor te gaan uitzetten?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

1 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2016/10/Schriftelijke-vragen-over-mobiele-bereikbaarheid.pdf.

2 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2017/09/Schriftelijke-vragen-over-mobiel-telefoonbereik-in-Brabant.pdf.

3 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13726.pdf.

4 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2017/11/Spreektekst-Stijn-Steenbakkers-provinciebegroting-2018-10-november-2017.pdf.

5 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/2749891583/Eindelijk+mobiel+bereik+in+Wilbertoord+bewoners+regelen+zelf+tweedehandse+mast.aspx.

Schriftelijke vragen over mobiel telefoonbereik in Brabant

Schriftelijke vragen van Statenlid Stijn Steenbakkers over het mobiele telefoonbereik in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over mobiel telefoonbereik in Brabant.

Geacht college,

Op 31 oktober 2016 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over het slechte mobiele telefoonbereik in Brabant.

Uit onderzoek bleek namelijk dat de Brabanders het mobiele telefoonbereik in hun provincie waardeerden met een 5,1, het slechtste in Nederland na de provincie Drenthe. In Sint-Oedenrode was dit cijfer nog lager: een 3,7. Voor inwoners van het dorp Olland was zelfs alarmnummer 112 regelmatig onbereikbaar.

Als CDA hebben wij onze zorgen geuit over deze situatie, die wij behalve onwenselijk ook gevaarlijk vinden. Kern van onze vragen was dan ook om als provincie, vanuit uw verbindende en signalerende rol, proactief met het ministerie van Economische Zaken, gemeenten, telecomaanbieders en andere partners te zoeken naar een snelle oplossing voor dit probleem.

In uw beantwoording van onze vragen (d.d. 22 november 2016) schreef u het niet als uw verantwoordelijkheid te beschouwen om u op dit onderwerp proactief te gaan opstellen, maar dat u wel een brief zou sturen aan de minister van Economische Zaken.

Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en blijkt de mobiele bereikbaarheid in onze provincie nog steeds onvoldoende. Zo krijgt het CDA meerdere signalen uit Sint-Oedenrode/Olland dat inwoners bijvoorbeeld nog altijd geen 112 kunnen bellen. Wij vinden dat gevaarlijk, met name in het geval dat zich calamiteiten voordoen.

Gelet op de ernst en urgentie van deze situatie willen wij u via de volgende vragen oproepen tot actie:

 1. Kunt u bevestigen dat er een 112-dekkingsprobleem is in het dorp Olland (gemeente Meierijstad), waarbij zelfs alarmnummer 112 met grote regelmaat onbereikbaar is?
 2. Hebt u in beeld op welke plekken in Brabant de mobiele bereikbaarheid dusdanig slecht is, dat zelfs alarmnummer 112 niet kan worden gebeld?
 3. In uw beantwoording van onze schriftelijke vragen (d.d. 22 november 2016) schreef u destijds dat de provincie geen specifiek of flankerend beleid t.a.v. mobiele bereikbaarheid ontwikkelt, omdat dit geen verantwoordelijkheid is van de provincie. Is het voorbeeld van Olland voor u reden dit standpunt te herzien, nu blijkt dat de problemen met mobiel telefoonbereik nog steeds niet zijn opgelost en Brabanders hierdoor in (levens)gevaarlijke situaties terecht kunnen komen?
 4. Kunt u ons de brief doen toekomen die u, conform de toezegging in uw beantwoording van onze schriftelijke vragen (d.d. 22 november 2016), destijds aan de minister van Economische Zaken heeft gestuurd?
 5. Helaas lijkt uw brief aan de minister niet het gewenste effect te hebben gehad: inwoners van Olland, en mogelijk inwoners van vergelijkbare plaatsen, hebben nog steeds onvoldoende mobiel telefoonbereik. Wat kunt u als provincie nog voor deze mensen betekenen en wat hebt u hiervoor nodig?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers