Berichten

Nieuwsbrief bestuur CDA Brabant online: Lees hier het laatste nieuws!

De zomernieuwsbrief van het bestuur van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar awulms@psbrabant.nl

Nieuwsbrief CDA Brabant online: lees hier het laatste nieuws!

De zomernieuwsbrief van de Provinciale Statenfractie van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl.

Nieuwsbrief CDA Brabant online: lees hier het laatste nieuws van het CDA Brabant-bestuur!

De nieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met diverse nieuwsberichten van het bestuur van CDA Brabant.
Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl.

Nieuwsbrief CDA Brabant online: lees hier het laatste nieuws!

De nieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met diverse nieuwsberichten van de Provinciale Statenfractie.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl.

Nieuwsbrief CDAV Brabant online: lees hier!

Wensen van duurzaamheid anno 2020
December 2019

Het jaar 2020 is een schrikkeljaar, zoals dat eens in de vier jaar voorkomt. Omdat de aarde in 365 dagen en ongeveer 6 uur om de zon draait. Dat houdt in dat we in het komende jaar een dag extra hebben om onze ambities op het gebied van duurzaamheid nu eens wél waar te maken. Met ‘onze eigen’ Frans Timmermans, polyglot en strenge Brusselse milieucommissaris, moet het lukken om in ieder geval binnen Europa grote stappen te zetten. Bovendien zou de moed en onverzettelijkheid van het jonge Zweedse meisje Greta Thunberg ons allen moeten inspireren om economische voordelen van de korte termijn opzij te zetten voor duurzaamheidwinst voor de lange termijn.

Behalve duurzaamheid voor het behoud van de aarde kennen we het begrip ‘sociale duurzaamheid’. Met het minder worden van de aloude sociale banden door kerken en verenigingen lijkt die op veel plaatsen aan betekenis te hebben ingeboet. De banden bestaan hier en daar nog wel, maar anno 2020 kan het geen kwaad om als samenleving naarstig op zoek te gaan naar manieren om de sociale cohesie te vergroten. Velen van ons dóen dat ook, en niet alleen in de kersttijd.

CDA’ers zijn zich terdege bewust van de verbondenheid met en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, verwoord in het uitgangspunt ‘Rentmeesterschap’. Bijna niemand zal trouwens de noodzaak van duurzaamheid ontkennen. Maar hoe wordt de steun voor de diverse concrete maatregelen die nodig zijn verkregen? Voor een deel ligt de oplossing in de wijken waar de mensen wonen. Het invoeren van maatregelen die goed zijn voor ons milieu wordt gemakkelijker als mensen de plannen voor hun buurt begrijpen en er bij betrokken worden. Buurten die werken aan hun veiligheid. Dat is ook sociale duurzaamheid. Zoiets als sociale controle. Bepaalde mensen wisten altijd alles, waren misschien irritant nieuwsgierig, maar die sociale controle had ook als effect dat de veiligheid werd vergroot.
Het bruggetje met het thema van de CDAV-bijeenkomst van 22 november is snel gemaakt. Hoewel we Tweede Kamerlid Joba van den Berg in de eerste plaats hadden uitgenodigd om onze zorgen kenbaar te maken over de ontwikkelingen op het gebied van supersnel internet en de toenemende straling, zien we ook de voordelen daarvan: Het ‘internet of things’ (IoT) is misschien wel onze nieuwe buurvrouw, die door middel van slimme technologie je huis in de gaten houdt en zorgt voor veiligheid als je niet thuis bent. Op deze manier ontstaat anno 2020 meer contact met de buren, meer sociale duurzaamheid, meer gezelligheid in de buurt en meer bereidheid om mee te doen aan maatregelen die goed zijn voor de milieukwaliteit.
Al die apparaten die met elkaar verbonden worden. Het is voor velen van ons wennen. En we kennen ook nog niet de eventuele gezondheidsrisico’s. Toch kunnen we er veel voordelen van hebben. Voordelen die ook nog eens duurzaam zijn.

ALV in Oirschot/themabijeenkomst invoering 5G en gezondheidsrisico’s

Op 22 november was de najaarsbijeenkomst van het CDAV Brabant in Oirschot. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling was onze sympathieke gastvrouw in de Raadskelder van het gemeentehuis in Oirschot.
In het huishoudelijk gedeelte werden het Jaarverslag en het Financieel Jaaroverzicht 2018 vastgesteld. De penningmeester wees erop dat de bijdrage van het CDA Brabant nihil is en zal blijven. We zullen daarom creatief met onze activiteiten om moeten gaan. Dat betekent dat we in de toekomst wellicht een kleine bijdrage zullen vragen aan de deelnemers van de bijeenkomsten. Geopperd werd om in plaats van een bijdrage naar het landelijk CDAV een kleine bijdrage over te maken aan het Brabantse CDAV. We zullen zien hoe een en ander gaat uitpakken. In iedere geval willen we op mooie locaties interessante thema’s op de kaart blijven zetten.

Aan de hand van een presentatie (bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief) gaf CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg een beeld van de problematiek en de stand van zaken van 5G. 5G is nodig om supersnel internet mogelijk te maken en 5G is nuttig. Tijden veranderen en ontwikkelingen houd je nu eenmaal niet tegen.
CDAV Brabant had vooraf nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de gezondheidsrisico’s van 5G. Joba gaf aan dat ze meer zorgen heeft om de ‘spyware’ dan om elektromagnetische straling. Niettemin heeft ze als woordvoerder 5G wel degelijk oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s. Naar aanleiding van haar vragen aan de staatssecretarissen Mona Keijzer en Bruno Bruins en een aangenomen motie van haar hand is dit onderwerp nadrukkelijk in de Kamer aan de orde gesteld (zie bijlagen bij deze Nieuwsbrief). Begin november heeft de cie. VWS op verzoek van Joba de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over gezondheidsaspecten van 5G: https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid.

Ook wees ze op het Rapport van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA, waarin wordt benadrukt dat Europa met een eigen visie op wettelijke eisen moet komen.
Gevraagd naar de in sommige landen grotere terughoudendheid ten aanzien van elektromagnetische straling zei Joba toe hier informatie over in te winnen. De Zweedse overheid bijvoorbeeld adviseert mobiele telefoons niet te dicht bij het hoofd te houden. We blijven dit graag volgen.

Na afloop volgde een rondleiding door het prachtige Oude Raadhuis uit 1513. CDA-wethouder Piet Machielsen en een van de vrijwilligers van de VVV hielden een enthousiast betoog over het buitengewoon grote culturele en monumentale erfgoed dat Oirschot rijk is en recente ontwikkelingen .

Burgemeesters gefeliciteerd; afscheid Henny Houben

Onze CDAV Brabant-leden Annemieke van de Ven en Wilma van der Rijt zijn (bijna) benoemd tot burgemeester van respectievelijk de gemeenten Reusel-De Mierden en Brunssem. Annemieke volgt Jetty Eugster op, die waarnemer was in de gemeente Reusel-De Mierden. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier gewenst in de nieuwe functie! We zijn trots op jullie.

Henny Houben neemt na vele jaren afscheid als bestuurslid van het CDAV-Brabant. We danken haar voor haar inzet en wensen haar alle goeds toe.

Het bestuur van het CDAV Brabant wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Joke Wagter, Anneke Sprong, Jetty Eugster, Elma Petter, Susanne de Groot, Esther van den Bogaart en Bettie de Leeuw
Redactie Bettie de Leeuw

Klik op de volgende link om de volledige nieuwsbrief te bekijken: Nieuwsbrief CDAV Brabant december 2019.

 

Extra nieuwsbrief – Ontwikkelingen CDA Brabant

Beste CDA-leden,

Graag informeren wij u langs deze weg over de recente ontwikkelingen in het Provinciehuis, waarover u in de media al het nodige hebt kunnen lezen.

In de vorige nieuwsbrief, die uitging op 31 oktober jl., hebben wij u de inzet van CDA Brabant op het landbouwdossier nader toegelicht. Kern: uniform stikstofbeleid in heel Nederland, de regels in Brabant mogen niet strenger zijn dan die in andere provincies. Daartoe moet de krappe, in onze ogen onrealistische deadline waarop boeren een vergunning moeten hebben aangevraagd voor nieuwe, milieuvriendelijkere stallen, door de provincie vastgesteld op 1 april 2020, nog dit jaar van tafel.

Tijdens het debat over de provinciebegroting 2020 vorige week vrijdag, waarin de stikstofcrisis opnieuw een van de hoofdonderwerpen was, heeft de CDA-fractie bovenstaande inzet herbevestigd. Dat deed zij via een motie die het college van Gedeputeerde Staten verzoekt tot het maken van een ‘pas op de plaats’ om landelijk beleid af te wachten en onze Brabantse boeren meer tijd te geven (klik hier om naar de webpagina met moties te gaan, het betreft motie M110-2019). De motie kreeg helaas onvoldoende steun van andere partijen.

Omdat, met het indienen en in stemming brengen van deze motie, onze gedeputeerden in een tweestrijd kwamen tussen enerzijds de huidige positie van de fractie en anderzijds de afspraken uit het coalitieakkoord, hebben zij na afloop van de Statenvergadering hun conclusies getrokken en hun ontslag ingediend bij Provinciale Staten, het Brabantse parlement. Bestuur en fractie betreuren dit besluit van Marianne van der Sloot en Renze Bergsma ten diepste, maar hebben respect voor hun beslissing en grote waardering voor het werk dat zij in de voorbije maanden voor Brabant hebben verricht. De door Marianne en Renze afgegeven verklaringen zijn hier te vinden.

Naar verwachting debatteren Provinciale Staten op 13 december a.s. opnieuw over het provinciale stikstofbeleid en nemen dan een besluit over o.a. de vergunningdeadline van 1 april 2020. De inzet van het CDA Brabant is glashelder en vindt u terug in de nieuwsbrief van 31 oktober.

Ook in de komende periode blijven wij ons best doen om draagvlak te vinden voor onze standpunten. We maken een heftige tijd mee, maar hebben het vertrouwen die met elkaar tot een goed einde te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur & Fractie CDA Brabant

Nieuwsbrief CDA Brabant online: nieuwe plannen en activiteiten!

De (nazomer)nieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws van en over onze Brabantse CDA-vertegenwoordigers.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief CDA Brabant #Nazomer2019.

Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl.

Zomernieuwsbrief van CDA Brabant online: lees hier het laatste nieuws!

De zomernieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en het bestuur van CDA Brabant.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #Zomer2019 CDA Brabant. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl.

Mei-nieuwsbrief van CDA Brabant online: lees hier het laatste nieuws!

De mei-nieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en het bestuur van CDA Brabant.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #Mei2019 CDA Brabant. Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

December-nieuwsbrief online: het laatste nieuws van CDA Brabant!

De december-nieuwsbrief van CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #December2018 CDA Brabant. Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Fijne feestdagen: een zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019!