Berichten

Schriftelijke vervolgvragen horrorkruising N322/Andel

Schriftelijke vervolgvragen van Statenlid Roland van Vugt over de horrorkruising N322/Andel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vervolgvragen over horrorkruising Maasdijk-N322.

Geacht college,

Gisteren ontving ik de antwoorden op mijn vragen inzake de horrorkruising in Andel. Ik ben zeer teleurgesteld over de kwaliteit van uw beantwoording. Dit neigt naar het niet serieus nemen van deze problematiek.

Ik verwijs in dit licht graag ook op een door de gemeenteraad van Woudrichem UNANIEM aangenomen motie, waarin zorgen worden geuit over de verkeersveiligheid rond dit kruispunt én de wens wordt uitgesproken om met de provincie in gesprek te gaan over het realiseren van een rotonde. 

Helaas ben ik dan ook genoodzaakt u de onderstaande vervolgvragen te stellen.

In de summiere beantwoording van vraag 3 geeft u aan dat in 2014 is gebleken dat een rotonde niet de beste keuze was.

  1. Graag verneem ik de argumenten waarom een rotonde niet als de beste keuze werd beschouwd.
  2. Spelen hier ook financiële afwegingen een rol en zo ja welke? 
  3. Welke verkeersveiligheidsargumenten verzetten zich naar uw mening tegen een rotonde?
  4. Hebt u onderzoek gedaan naar de ongevallenstatistieken? Zo ja, wat is uw conclusie?
  5. Hoe verhoudt uw volmondig ja op vraag 1 zich met de beantwoording van de vragen 2 en 3?
  6. Is destijds nagegaan wat eventueel de kosten zouden zijn van aanleg van een rotonde? En zo ja, wat zouden dan de kosten zijn?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

Roland van Vugt: einde aan horrorkruising Maasdijk-N322

Statenlid Roland van Vugt uit Woudrichem pleit voor de snelle aanleg van een rotonde bij de kruising Maasdijk en provinciale weg N322.

Het afgelopen jaar hebben hier drie ongevallen plaatsgevonden, waarvan één met dodelijke afloop. Tweemaal waren er ook fietsende jongeren bij betrokken.

Van Vugt: “Deze kruising is een ware horror. Je houdt je hart vast wanneer scholieren hier oversteken, terwijl zwaar vrachtverkeer voorbij dendert en automobilisten langs razen.”

Inmiddels heeft hij hier schriftelijke vragen over gesteld, waarin hij de gedeputeerde van verkeer met klem oproept samen met de gemeente Woudrichem na te gaan of hier op korte termijn een rotonde te realiseren is. Zo wordt voorkomen dat deze gevaarlijke oversteek nog meer slachtoffers eist.

De N322 verbindt de snelwegen A2 en A27 met elkaar. Hierdoor, en vanwege de aan deze weg gelegen bedrijventerreinen met veel logistieke transporteurs, wordt de N322 druk bereden door vrachtverkeer. Dagelijks passeren vele tientallen scholieren dit kruispunt. Ook is de Maasdijk een veelgebruikte toeristische fietsroute. Kortom een gevaarlijke mix van verkeerstromen die elkaar op dit kruispunt treffen, aldus Van Vugt.

Van Vugt constateert dat deze route één van de vier toegangswegen van en naar het Land van Heusden en Altena is. Hij schrijft aan GS: “Zoals u ongetwijfeld met ons eens zult zijn, dienen voordeur en achterdeur van dit mooie thuis veilig te zijn.”

Dit kruispunt staat al vele jaren te boek als gevaarlijk. Reden dat in 2014 een reconstructie heeft plaatsgevonden. Deze beoogde een veiliger oversteek, zodat fietsers in twee delen kunnen oversteken. In de praktijk blijkt de gekozen oplossing niet tot een veiliger situatie te leiden, vindt Van Vugt. Reden om opnieuw aan de bel te trekken.

Van Vugt rekent erop dat ook de Woudrichemse gemeenteraad het pleidooi richting provincie ondersteunt. Raadslid Ad de Graaf zal hierover eind deze maand een motie indienen.

Klik op de volgende link om de schriftelijke vragen te bekijken: Schriftelijke vragen over horrorkruispunt Maasdijk-N322.