Berichten

Spreektekst Tanja van de Ven-Vogels – Debat over PIP Logistiek Park Moerdijk op 08/05

Spreektekst1 Tanja van de Ven-Vogels – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 
(08-05-2020)

Voorzitter,

In de themabijeenkomst vorige week hebben wij als CDA de betekenis van Logistiek Park Moerdijk voor onze provincie benadrukt. En begrip getoond voor het feit dat het vertrekkende college voor het inpassingsplan een oplossing heeft willen zoeken die binnen 26 weken kan worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd hebben wij aangegeven ongelukkig te zijn met de wijze waarop de stikstofruimte is verworven. En de onrust die dit bij ondernemers en andere overheden teweeg heeft gebracht.

Die zorgen hebben wij vorige week geadresseerd, en met ons ook andere partijen in de Staten, en deze week vinden we het tijd om vooruit te kijken. De provincie trekt lessen en volgende keer doen we het anders.

Volgens dit inpassingsplan leveren zes veehouderijen door het hele land ammoniak in en krijgt Logistiek Park Moerdijk daar stikstof voor terug. De vraag blijft: zijn deze twee stoffen uitruilbaar? Hebben ze niet allebei een ander effect op natuur en op onze burgers? In het bijgevoegde Addendum Passende Beoordeling staat dat in de Aerius-tool alle bronnen kunnen worden ingevoerd, zijnde: emissiebron, de omvang van de emissie, de uitstoothoogte, de warmte-inhoud en de locatie ten opzichte van het N2000-gebied. Dus niet het verschil in stikstof en ammoniak.

Een vraag die nog is blijven liggen, gaat over de Europese NEC-richtlijn, over nationale emissieplafonds voor lucht. Wij hebben begrepen dat het volgens deze richtlijn, waar Nederland zich aan moet houden, niet is toegestaan om gereduceerde ammoniakemissie te verschuiven naar een toename van de emissie van stikstofoxiden. Hoe verhoudt deze richtlijn zich tot de situatie van Logistiek Park Moerdijk? Lopen we geen juridische risico’s? Graag een reactie (mag desgewenst ook schriftelijk).

Voorzitter, ik rond af. Kijkend naar de toekomst hebben we als CDA al een schot voor de boeg gegeven. Iedere sector moet wat ons betreft bijdragen aan het oplossen van het stikstofvraagstuk. De ene sector mag niet de andere leegtrekken, en voor het oplossen van het stikstofprobleem moet niet een sector hoeven opdraaien. Met balans, realisme en draagvlak kunnen we veel winnen.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Tanja van de Ven-Vogels PIP Logistiek Park Moerdijk (8 mei 2020)

Spreektekst Tanja van de Ven-Vogels – Debat over PIP Logistiek Park Moerdijk op 24/04

Spreektekst1 Tanja van de Ven-Vogels – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk 
(24-04-2020)

Voorzitter,

Logistiek Park Moerdijk is van grote betekenis voor onze provincie in het algemeen en de gemeente Moerdijk in het bijzonder. Dat het college voor dit inpassingsplan een oplossing heeft willen zoeken die binnen 26 weken kan worden gerealiseerd, is dan ook te begrijpen.

Echter, de wijze waarop het college dit heeft gedaan, verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. En is wat het CDA betreft niet voor herhaling vatbaar.

Want tegen de afspraken met het Rijk en andere provincies in, en in strijd met haar eigen beleidsregels, koopt dit provinciebestuur stikstofruimte van agrarische bedrijven op. Binnen maar ook buiten Brabant, zonder dat de betreffende provincies dat wisten. En dan nog maar te zwijgen over wat het in de agrarische wereld teweeg heeft gebracht. Pijnlijk! Een staaltje ‘cowboygedrag’ dat in de bestuurlijke wereld zijn gelijke niet kent. Alsof we in het Wilde Westen zijn. Vraag: kunt u toezeggen dat de provincie zich bij volgende ruimtelijke ontwikkelingen aan haar eigen (beleids)regels houdt, geen cowboytje meer speelt en een fatsoenlijk proces volgt?

Bij de zoektocht naar op te kopen bedrijven is gezocht op Funda. Waarom heeft het college geen oproep aan Brabantse bedrijven gedaan om hun stikstofruimte te koop aan te bieden? Bijvoorbeeld in de nertsenhouderij, een sector die vanaf 2024 verboden is, en waar ondernemers graag stikstofruimte hadden willen aanbieden om een faillissement te voorkomen?

Volgens dit inpassingsplan leveren zes veehouderijbedrijven in het hele land ammoniak in en krijgt Logistiek Park Moerdijk krijgt er stikstofruimte voor terug. Is het juridisch mogelijk stikstof te compenseren met ammoniak? Zijn dat niet twee verschillende stoffen, die niet uitruilbaar zijn en die allebei een ander effect hebben op de natuur? Lopen we als provincie daarmee niet opnieuw het risico om onderuit te gaan bij Raad van State? Heeft het college geprobeerd om extern te salderen met stikstof? Dat zou wat ons betreft de voorkeur hebben gehad.

Een ander aspect: de gezondheid van onze inwoners. Kunt u aangeven met welke factor de fijnstofemissie toeneemt, indien ammoniak wordt ingeruild voor stikstof? Hoe ziet u dit in het licht van de zorgplicht jegens onze burgers?

Als CDA zijn we van mening dat iedere sector moet bijdragen aan verlaging van de stikstofdepositie. Uitruil tussen sectoren moet daarbij mogelijk zijn én blijven. Balans is echter het sleutelwoord. De ene sector mag niet de andere leegtrekken, en voor het oplossen van het stikstofprobleem moet niet één sector alleen hoeven opdraaien. Zodat elke Brabander zijn brood kan blijven verdienen.

Tot slot. In Brabant doen we het samen, sluiten we niemand uit, en doen we niets achter of over elkaars rug. We hopen dat in uw vervolgaanpak terug te zien.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Tanja van de Ven-Vogels PIP Logistiek Park Moerdijk (24 april 2020)

Schriftelijke vragen over Logistiek Park Moerdijk

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks) over de Logistiek Park Moerdijk.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Logistiek Park Moerdijk.

Geacht college,

Op 24 maart 2017 stelden wij u een aantal vragen over de vertraging rondom de vaststelling van het Inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) en de financiële en economische gevolgen hiervan voor Brabant.

In uw antwoord gaf u (vrij vertaald) aan dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen, dat de vertraging beperkt zou zijn en dat u de financiële consequenties gering schatte. U ging toen uit van een vertraging van een half jaar.

Inmiddels weten wij beter. De Raad van State heeft op 23 januari jl. laten weten geen aanleiding te zien voor het hervatten van de procedure. De mogelijke vertraging waarmee u nu rekening houdt is één tot twee jaar.

Gelet op het bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Wilt u voor ons in beeld brengen wat inmiddels de financiële gevolgen zijn voor de provincie en wat elk extra jaar vertraging ons meer kost?
 2. Wilt u aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor het Havenschap Moerdijk?
 3. Idem als vraag 1, maar dan voor wat betreft de economische gevolgen?
 4. Zijn er gevolgen voor het uitvoeren van het afsprakenpakket met de inwoners van Moerdijk nu er voorlopig niets wordt verdiend aan het LPM?
 5. Hoeveel bedrijven zijn inmiddels afgehaakt bij LPM en hoeveel bedrijven verwacht u dat zullen afhaken nu enig zicht op daadwerkelijk vestiging uit beeld raakt?
 6. Kunt u voor ons in beeld brengen welke juridische kosten inmiddels zijn gemaakt inzake dit dossier, voorzover ze te maken hebben met de vertraging?
 7. Kunt u ons in kennis stellen van de brief die u opnieuw naar de Raad van State verstuurt?
 8. Het is bekend dat alle regio’s waar logistieke bedrijven landen, kampen met grote arbeidsmarktproblemen (tekort aan werknemers) en het arbeidsmigranten vraagstuk. De vertraging die LPM nu oploopt, biedt in dit opzicht ook een kans. U kunt namelijk nog langer voorsorteren op het arbeidsmarktvraagstuk. Kunt u ons aangeven of en hoe u dit oppakt?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van CDA en GroenLinks,

Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks)

Schriftelijke vragen over vertraging Logistiek Park Moerdijk

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks) over de vertraging van Logistiek Mark Moerdijk.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over vertraging Logistiek Park Moerdijk.

Geacht college, 

Via de pers (BN De Stem d.d. 23 maart 2017) moesten wij vernemen dat de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) opnieuw vertraging oploopt.

Precies een jaar geleden antwoordde u op onze schriftelijke vragen dat de vertraging a.g.v. de vormfout slechts beperkte consequenties zou hebben voor de exploitatie. Tevens antwoordde u op vraag 7 dat er destijds met drie tot vier grote partijen concreet werd gesproken over de verwerving van grond.

Uit de berichtgeving van BN De Stem komt naar voren dat de Raad van State (RvS) dit dossier ergens onder op een stapel heeft gelegd vanwege onduidelijkheid over de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat er volgens een woordvoerder van de Raad van State nog geen zicht is op een uitspraak.

Deze nieuwe ontwikkeling, waarvan wij het prettig hadden gevonden als u ons deze actief had gemeld, leidt tot de onderstaande schriftelijke vragen:

 1. Waarom hebt u ons niet actief over het bovenstaande geïnformeerd, zeker gelet op de warme belangstelling van Provinciale Staten voor dit dossier?
 2. Wat is de reden waarom de zaak LPM wordt aangehouden in het licht van verschillende PAS-gerelateerde zaken, die mogelijk gebundeld aan het Europees Hof worden voorgelegd?
 3. Wat is de relatie tussen de zaak LPM en deze zaken?
 4. Waarom wordt het LPM aan deze zaken gekoppeld?
 5. Waarom wordt het LPM dan niet ook aan die bundeling van zaken toegevoegd?
 6. Wat is de precieze argumentatie van de RvS op dit punt?
 7. Wat kunt u doen om de procedure ten positieve te beïnvloeden c.q. zo kort mogelijk te laten duren?
 8. Wat gaat u daadwerkelijk doen?
 9. Wat is naar uw inschatting de vertraging, uitgaande van de varianten wel/geen gang naar de Europese rechter?
 10. Welke risico’s en kosten zijn gemoeid met deze varianten en wat betekent dit voor ons als provincie?
 11. Wat betekent de vertraging voor onbepaalde tijd voor de belangstellende bedrijven?
 12. Hoeveel bedrijven, waarmee u in gesprek bent of was, haken/haakten af vanwege de opgelopen vertragingen?
 13. Welke druk legt dit naar uw verwachting op andere bedrijventerreinen in Brabant?
 14. Verwacht u dat bedrijven hun heil gaan zoeken buiten onze provinciegrenzen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van

CDA, Roland van Vugt    

GroenLinks, Arno Uijlenhoet                   

CDA en GroenLinks: snel duidelijkheid over Logistiek Park Moerdijk

De Provinciale Statenfracties van CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan van het Logistiek Park Moerdijk door de Raad van State.

Dit provinciale inpassingsplan, door Provinciale Staten vastgesteld op 6 februari 2015, moet de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk maken.

Nu de Raad van State het besluit van de provincie echter heeft vernietigd, hebben CDA en GroenLinks de volgende vragen voor gedeputeerde Pauli van Economische Zaken.

 1. Kunt u aangeven hoe en waar het in het proces van voorbereiding en besluitvorming is misgelopen? In hoeverre had deze uitspraak voorkomen kunnen worden, gegeven eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen?
 2. U definieert in uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat er sprake is van een vormfout en u verwacht dat deze kan worden hersteld. Kunt u die opvatting onderbouwen?
 3. Op welke termijn verwacht u, gelet op het antwoord op vraag 2, dat het inpassingsplan definitief kan worden vastgesteld?
 4. Welke mogelijkheden van beroep en bezwaar zijn er nog in dit proces?
 5. Wat betekent deze vertraging voor de exploitatie van het terrein?
 6. Welke risico’s zijn er in relatie tot deze uitspraak en de vertraging die hiervan het gevolg is?
 7. Om hoeveel bedrijven, die mogelijk afhaken, gaat het en in het verlengde hiervan om hoeveel arbeidsplaatsen en vierkante meters?
 8. Gelet op het feit dat het aantal VAL*/VAS** bedrijven van 5 ha en meer dat zich in Nederland vestigt, beperkt is, rijst de vraag in hoeverre de vertraging gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van dit terrein en de businesscase. Wat is uw visie hierop?
 9. In welke mate acht u aanpassing van de businesscase nodig of gewenst?

*VAL = Value Added Logistic: activiteiten die waarde toevoegen aan een product (zoals assemblage).
**VAS = Value Added Service: activiteiten die waarde toevoegen de productieketen (zoals marketing).

Woordvoerders Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks): “Het is voor alle betrokkenen in de regio West-Brabant, zeker de inwoners van Moerdijk, van groot belang dat snel duidelijk wordt hoe de toekomst van Logistiek Park Moerdijk eruit ziet. Daarnaast moeten we hier als provincie van leren: hoe voorkomen we dat de Raad van State in de toekomst nog eens een provinciaal besluit vernietigt, met zoveel onrust en onduidelijkheid tot gevolg? En uiteraard willen we weten welke risico’s de provincie loopt.”

Roland van Vugt
RvVugt@brabant.nl