Berichten

Schriftelijke vragen over Logistiek Park Moerdijk

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks) over de Logistiek Park Moerdijk.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Logistiek Park Moerdijk.

Geacht college,

Op 24 maart 2017 stelden wij u een aantal vragen over de vertraging rondom de vaststelling van het Inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) en de financiële en economische gevolgen hiervan voor Brabant.

In uw antwoord gaf u (vrij vertaald) aan dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen, dat de vertraging beperkt zou zijn en dat u de financiële consequenties gering schatte. U ging toen uit van een vertraging van een half jaar.

Inmiddels weten wij beter. De Raad van State heeft op 23 januari jl. laten weten geen aanleiding te zien voor het hervatten van de procedure. De mogelijke vertraging waarmee u nu rekening houdt is één tot twee jaar.

Gelet op het bovenstaande stellen wij de volgende vragen:

 1. Wilt u voor ons in beeld brengen wat inmiddels de financiële gevolgen zijn voor de provincie en wat elk extra jaar vertraging ons meer kost?
 2. Wilt u aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor het Havenschap Moerdijk?
 3. Idem als vraag 1, maar dan voor wat betreft de economische gevolgen?
 4. Zijn er gevolgen voor het uitvoeren van het afsprakenpakket met de inwoners van Moerdijk nu er voorlopig niets wordt verdiend aan het LPM?
 5. Hoeveel bedrijven zijn inmiddels afgehaakt bij LPM en hoeveel bedrijven verwacht u dat zullen afhaken nu enig zicht op daadwerkelijk vestiging uit beeld raakt?
 6. Kunt u voor ons in beeld brengen welke juridische kosten inmiddels zijn gemaakt inzake dit dossier, voorzover ze te maken hebben met de vertraging?
 7. Kunt u ons in kennis stellen van de brief die u opnieuw naar de Raad van State verstuurt?
 8. Het is bekend dat alle regio’s waar logistieke bedrijven landen, kampen met grote arbeidsmarktproblemen (tekort aan werknemers) en het arbeidsmigranten vraagstuk. De vertraging die LPM nu oploopt, biedt in dit opzicht ook een kans. U kunt namelijk nog langer voorsorteren op het arbeidsmarktvraagstuk. Kunt u ons aangeven of en hoe u dit oppakt?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van CDA en GroenLinks,

Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks)

Schriftelijke vragen over vertraging Logistiek Park Moerdijk

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks) over de vertraging van Logistiek Mark Moerdijk.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over vertraging Logistiek Park Moerdijk.

Geacht college, 

Via de pers (BN De Stem d.d. 23 maart 2017) moesten wij vernemen dat de realisatie van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) opnieuw vertraging oploopt.

Precies een jaar geleden antwoordde u op onze schriftelijke vragen dat de vertraging a.g.v. de vormfout slechts beperkte consequenties zou hebben voor de exploitatie. Tevens antwoordde u op vraag 7 dat er destijds met drie tot vier grote partijen concreet werd gesproken over de verwerving van grond.

Uit de berichtgeving van BN De Stem komt naar voren dat de Raad van State (RvS) dit dossier ergens onder op een stapel heeft gelegd vanwege onduidelijkheid over de toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat er volgens een woordvoerder van de Raad van State nog geen zicht is op een uitspraak.

Deze nieuwe ontwikkeling, waarvan wij het prettig hadden gevonden als u ons deze actief had gemeld, leidt tot de onderstaande schriftelijke vragen:

 1. Waarom hebt u ons niet actief over het bovenstaande geïnformeerd, zeker gelet op de warme belangstelling van Provinciale Staten voor dit dossier?
 2. Wat is de reden waarom de zaak LPM wordt aangehouden in het licht van verschillende PAS-gerelateerde zaken, die mogelijk gebundeld aan het Europees Hof worden voorgelegd?
 3. Wat is de relatie tussen de zaak LPM en deze zaken?
 4. Waarom wordt het LPM aan deze zaken gekoppeld?
 5. Waarom wordt het LPM dan niet ook aan die bundeling van zaken toegevoegd?
 6. Wat is de precieze argumentatie van de RvS op dit punt?
 7. Wat kunt u doen om de procedure ten positieve te beïnvloeden c.q. zo kort mogelijk te laten duren?
 8. Wat gaat u daadwerkelijk doen?
 9. Wat is naar uw inschatting de vertraging, uitgaande van de varianten wel/geen gang naar de Europese rechter?
 10. Welke risico’s en kosten zijn gemoeid met deze varianten en wat betekent dit voor ons als provincie?
 11. Wat betekent de vertraging voor onbepaalde tijd voor de belangstellende bedrijven?
 12. Hoeveel bedrijven, waarmee u in gesprek bent of was, haken/haakten af vanwege de opgelopen vertragingen?
 13. Welke druk legt dit naar uw verwachting op andere bedrijventerreinen in Brabant?
 14. Verwacht u dat bedrijven hun heil gaan zoeken buiten onze provinciegrenzen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van

CDA, Roland van Vugt    

GroenLinks, Arno Uijlenhoet                   

CDA en GroenLinks: snel duidelijkheid over Logistiek Park Moerdijk

De Provinciale Statenfracties van CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan van het Logistiek Park Moerdijk door de Raad van State.

Dit provinciale inpassingsplan, door Provinciale Staten vastgesteld op 6 februari 2015, moet de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk maken.

Nu de Raad van State het besluit van de provincie echter heeft vernietigd, hebben CDA en GroenLinks de volgende vragen voor gedeputeerde Pauli van Economische Zaken.

 1. Kunt u aangeven hoe en waar het in het proces van voorbereiding en besluitvorming is misgelopen? In hoeverre had deze uitspraak voorkomen kunnen worden, gegeven eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen?
 2. U definieert in uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat er sprake is van een vormfout en u verwacht dat deze kan worden hersteld. Kunt u die opvatting onderbouwen?
 3. Op welke termijn verwacht u, gelet op het antwoord op vraag 2, dat het inpassingsplan definitief kan worden vastgesteld?
 4. Welke mogelijkheden van beroep en bezwaar zijn er nog in dit proces?
 5. Wat betekent deze vertraging voor de exploitatie van het terrein?
 6. Welke risico’s zijn er in relatie tot deze uitspraak en de vertraging die hiervan het gevolg is?
 7. Om hoeveel bedrijven, die mogelijk afhaken, gaat het en in het verlengde hiervan om hoeveel arbeidsplaatsen en vierkante meters?
 8. Gelet op het feit dat het aantal VAL*/VAS** bedrijven van 5 ha en meer dat zich in Nederland vestigt, beperkt is, rijst de vraag in hoeverre de vertraging gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van dit terrein en de businesscase. Wat is uw visie hierop?
 9. In welke mate acht u aanpassing van de businesscase nodig of gewenst?

*VAL = Value Added Logistic: activiteiten die waarde toevoegen aan een product (zoals assemblage).
**VAS = Value Added Service: activiteiten die waarde toevoegen de productieketen (zoals marketing).

Woordvoerders Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks): “Het is voor alle betrokkenen in de regio West-Brabant, zeker de inwoners van Moerdijk, van groot belang dat snel duidelijk wordt hoe de toekomst van Logistiek Park Moerdijk eruit ziet. Daarnaast moeten we hier als provincie van leren: hoe voorkomen we dat de Raad van State in de toekomst nog eens een provinciaal besluit vernietigt, met zoveel onrust en onduidelijkheid tot gevolg? En uiteraard willen we weten welke risico’s de provincie loopt.”

Roland van Vugt
RvVugt@brabant.nl