Berichten

Spreektekst Caroline van Brakel – Debat over de Brabantse Omgevingsvisie op 14/12

Spreektekst1 Caroline van Brakel – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de Brabantse Omgevingsvisie
(14-12-2018)

Voorzitter,

Voor ons ligt de Brabantse Omgevingsvisie. De inhoud deugt, het doorlopen proces deugt: hier mogen we trots op zijn. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt.

In de Omgevingsvisie staat onze gezondheid centraal en daartoe hebben we als provincie vijf hoofdopgaven geformuleerd.

01. De basis op orde. We moeten zuinig zijn op onze aarde, onze omgeving oftewel op ons milieu. En heel elementair bezien dus op onze vier elementen: aarde (bodem), water, vuur (energie) en lucht. Eigenlijk is het al een hele uitdaging om álle partijen, sectoren en branches ‘hun ding’ te laten doen zonder schade toe te brengen aan deze elementen.

Vervolgens zien we voor de middellange toekomst een viertal uitdagingen op ons afkomen.

02. Klimaatadaptatie.

03. De energietransitie.

04. Een concurrerende duurzame economie.

05. De slimme netwerkstad.

Wij zijn blij dat onze inbreng tijdens het proces in de provinciale Omgevingsvisie is meegenomen: het afzonderlijk benoemen van onze zorg voor de elementaire elementen. En onlangs hebt u ook toegezegd nadrukkelijker een relatie te willen maken met onze zuiderburen, temeer omdat dit kansen biedt voor een aantal van de opgaven waarvoor wij staan. Denk aan de energietransitie, maar ook bijvoorbeeld aan het gebruik van het luchtruim.

Ook zijn we blij dat in het stuk al een aanzet wordt gemaakt tot de gewenste cultuuromslag. Het gaat bij de Omgevingsvisie namelijk niet alleen om de inhoud, maar óók om het terugleggen van een stuk verantwoordelijkheid voor onze omgeving én voor de uitdagingen waarvoor we staan bij de samenleving, bij de Brabanders. Dat betekent dat we veel meer moeten gaan initiëren en faciliteren in plaats vanachter het bureau op te schrijven wat vooral niet (meer) mag dan wel gewenst is.

Tevens willen we integraler gaan kijken: vanuit meerdere disciplines goede afwegingen maken. Er zijn kenners, specialisten die beweren dat het juist om déze cultuuromslag gaat, en dat dit feitelijk ook mogelijk is binnen het huidige stelsel aan wet- en regelgeving v.w.b. onze fysieke leefomgeving. Desalniettemin, ons helpt het om nu in één oogopslag te kunnen zien waar wij als provincie voor staan. Het betreft niet al onze kerntaken, maar wel veel.

De beoogde cultuuromslag wordt nu benoemd als diep, rond en breed kijken.

Een goed begin is het halve werk, zou je zeggen. Ja dat is zo, maar het échte werk waar het in de Omgevingsvisie om draait, gaat nu pas beginnen. En ook het onderliggende instrumentarium, de Omgevingswet, is daarin bepalend. Een hele mooie uitdaging voor onze nieuwe Staten om hier verder vorm en inhoud aan te geven.

Toch nog een aantal tips:

 • Zoeken naar constructies waarin nadrukkelijker lasten maar ook lusten worden gedeeld (denk aan het meeprofiteren van goedkope energie door de directe omgeving bij windmolens of nabij een vliegveld). Anders vertaald: we moeten op zoek naar nieuwe solidariteiten, dichter bij onze mensen, onze Brabanders. Hiermee kunnen we zorgen voor meer draagvlak.
 • Bedenk formuleringen in ‘geboden’ i.p.v. ‘verboden’. Of anders gezegd: verleiden i.p.v. verbieden.
 • Als we de gezondheid van onze Brabanders centraal stellen, en daartoe vooral zorg hebben en houden voor een goede gesteldheid van onze basiselementen, dan zou één eenduidige verordening hieromtrent t.b.v. alle partijen, sectoren en branches afdoende moeten zijn. Ofwel, wij zien het als een uitdaging om dusdanig consequent beleid op te stellen dat daarop aanvullend sectorspecifiek beleid niet nodig is. In die zin dus voor m.n. ‘de basis op orde’ wellicht toch sprake van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. En dit is een uitdaging, bijvoorbeeld voor vliegvelden, hoogspanningskabels, maar ook de landbouw.

We stellen een reactie van de gedeputeerde op deze tips op prijs. Dank.

Tot zover.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Caroline van Brakel Brabantse Omgevingsvisie (14 december 2018)

Schriftelijke vragen over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

Schriftelijke vragen van Statenlid Caroline van Brakel over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

Geacht college,

Terwijl in de Brabantse varkenssector de onrust groeit over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België, lijkt het Brabantse provinciebestuur rustig af te wachten.

Dat blijkt ook uit de woorden van gedeputeerde Van den Hout, die aangaf dat de besmetting in België onder controle lijkt. De volksgezondheid is niet in het geding en daarmee lijkt de noodzaak om echt in actie te komen afwezig.

Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest is echter enorm ingrijpend voor alle familiebedrijven en hun dieren. Het ontlopen van haar verantwoordelijkheid kan de provincie Noord-Brabant miljoenen euro’s aan schade kosten.
 
De fractie van het CDA heeft daarom voor u de volgende vragen:

 1. Wat heeft de provincie actief gedaan om het afgesproken nulstand beleid wilde zwijnen in Brabant te handhaven?
 2. Hoeveel gesprekken (bestuurlijk en ambtelijk) zijn er vanaf mei 2015 tot op heden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geweest over de wilde zwijnen problematiek, op welke datums hebben deze plaatsgevonden en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
 3. Hoeveel gesprekken hebben er vanaf mei 2015 tot op heden met betrokkenen in Brabant plaatsgehad over handhaving van het nulstand beleid en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
 4. Klopt het dat het beheer van populaties wilde zwijnen op basis van de Wet natuurbescherming een verantwoordelijkheid is van de provincies?
 5. Kunt u aangeven welke omvang van de wilde zwijnenpopulatie in Brabant wenselijk is en in welke gebieden? Welke afwegingen heeft u hierbij betrokken?
 6. Welke verantwoordelijkheid heeft de provincie bij het voorkomen van ernstige schade bij varkenshouderijen?
 7. Als varkenshouders schade lijden, als hun varkens onverhoopt besmet worden door wilde zwijnen, wie betaalt deze schade dan?
 8. Kunt u aangeven of artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming erin voorziet dat provincies varkenshouders die schade lijden de schade betalen?
 9. Gaat de provincie in de risicoparagraaf van haar begroting een voorziening opnemen om eventuele schades te kunnen dekken, wanneer blijkt dat de nulstand niet adequaat is gehandhaafd?
 10. Welke schadeloosstellingen (gespecificeerd per kalenderjaar) zijn er vanaf mei 2015 tot op heden door de provincie uitgekeerd, daar waar bleek dat er schade was aangericht door wilde zwijnen?
 11. Zijn er schades gemeld, veroorzaakt door wilde zwijnen, die door de provincie niet zijn uitgekeerd? Met welke reden werd de gemelde schade niet uitbetaald en om welke bedragen (gespecificeerd per kalenderjaar) gaat het?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zeer bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Caroline van Brakel

 

Spreektekst Caroline van Brakel – Themabijeenkomst over veehouderij op 14/09

Spreektekst1 Caroline van Brakel – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Themabijeenkomst over voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij
(14-09-2018)

Voorzitter,

Gelet op de tijd ga ik mij beperken tot de meest verstrekkende maatregelen.

Innovatieve stalsystemen: de cruciale vraag in dezen is van wie c.q. welk bedrijf u nu nog verwacht dat het met innovatieve stalsystemen gaat experimenteren? De sector zelf is afwachtend. Proefbedrijven, zoals in Sterksel, gaan afbouwen, lazen we onlangs in de krant. En naar onze stellige overtuiging werkt de door u in het leven geroepen stalderingsmethodiek juist averechts op de door u gewenste innovatie.

In uw stukken stelt u namelijk zelf dat het positief is als er meer stalderingsmeters vrijkomen, waarmee de bedrijven die al wel goed bezig zijn – even vrij geformuleerd – vooruit kunnen. Impliciet erkent u hiermee dat ook de bedrijven die volgens u al wel goed bezig zijn de extra door u opgelegde eisen zullen gaan compenseren door schaalvergroting, waarvoor extra meters – nu dus slechts via staldering te verkrijgen – nodig zijn.

Daarnaast laat u met deze systematiek het tempo van de innovatie volledig afhangen van de ‘stoppers’. Er moeten immers wel éérst meters worden ingebracht om te kunnen uitgeven. Zo krijg je geen innovatie en dus ook geen transitie op gang. Je zou moeten willen dat juist door het tempo van innovatie een aantal bedrijven, die dit niet meer kunnen bijbenen, als vanzelf gaan afvallen. Je hebt dan dus niet eens flankerend beleid nodig…

En dat uw beleid, dat zich slechts concentreert op het beperken van uitstoot uit stallen, onvoldoende effect zal sorteren, wordt nog eens letterlijk zo benoemd in de onlangs verschenen visie van onze minister. Ik citeer (pag. 19 halverwege):

Maar de afzonderlijke partijen kijken nog onvoldoende naar het systeem als geheel. Ook de regelgeving is vooral gericht op delen van het systeem.

Dit moet dus anders. En daarvoor geeft de visie van de minister al de nodige handvatten (zie pag. 37 van de visie).

Onze vraag is dus: wanneer kunnen wij als Staten de aanpassingen op uw beleid ontvangen geheel in lijn met de visie van het ministerie? U twittert namelijk zelf dat u net als de minister ijvert voor een kringloop-landbouw, en dat ook als doel heeft gesteld in uw bestuursakkoord.

Voor ons staat echter als een paal boven water dat u die doelstellingen niet gaat bereiken met dit veel te enge pakket aan maatregelen, dat heel specifiek op een relatief klein stukje van de hele keten is gericht. U wilt transformeren, maar komt zo niet verder dan het frustreren en saneren van een sector die Noord-Brabant groot heeft gemaakt.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Caroline van Brakel voortgang ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij (14 september 2018)

Schriftelijke vragen over doeltreffendheid flankerend beleid veehouderij

Schriftelijke vragen van Statenleden Ton Braspenning en Caroline van Brakel over de doeltreffendheid van het zgn. ‘flankerend beleid’ (ondersteunende maatregelen) voor de veehouderij.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over doeltreffendheid flankerend beleid veehouderij.

Geacht college,

Op 29 juni jl. spraken Provinciale Staten Noord-Brabant over de voortgang ondersteunende maatregelen transitie veehouderij. Het zogenaamde ‘flankerend beleid’.

In het verlengde van deze themabijeenkomst, die een technisch en informerend karakter had, zou het CDA u graag de volgende schriftelijke vragen willen stellen:

 1. Waar hoopt u in 2019 te staan met uw beleid? We doelen dan niet op uw eigen organisatie en de diverse regelingen, maar op de transitie van de veehouderij.
 2. Welke prestaties streeft u na, controleerbaar en haalbaar in zowel technische als financiële zin?
 3. Houdt u vast aan de doelstellingen uit de Verordening natuurbescherming?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ton Braspenning en Caroline van Brakel

CDA en GroenLinks op werkbezoek in Almkerk

De Brabantse fracties van CDA en GroenLinks brengen op 15 september a.s. een werkbezoek aan Almkerk. Deelnemers aan het werkbezoek zijn namens het CDA de Statenleden Ton Braspenning (fractievoorzitter a.i.), Roland van Vugt, Caroline van Brakel, Kees de Heer en Ernst van Welij (fractiemedewerker) en namens GroenLinks de Statenleden Patricia Brunklaus (fractievoorzitter), Sjo Smeets en Simon Jacobs (fractiemedewerker).

Het programma start om 10.30u met een bezoek aan de familie Koekkoek en de Innovatiecampus Almkerk. Op deze vrijgevallen agrarische locatie werken jonge mensen aan initiatieven op het gebied van energie, duurzame landbouw en bestuurlijke vernieuwing.

Vanaf 12.15u zijn de politici te gast bij Golfpark Almkreek, waar zij zich laten bijpraten over de plannen voor ‘Sportlandgoed Altena’. Dit is een initiatief om wonen, natuurontwikkeling, recreatie en sport te combineren in één project.

Statenleden Van Vugt en Brunklaus, initiatiefnemers van dit werkbezoek:

“Het verduurzamen van o.a. onze landbouw, energievoorziening en woningmarkt is een belangrijke prioriteit voor de provincie. Dat lukt ons niet alleen, initiatieven uit de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens dit gezamenlijke werkbezoek aan Almkerk maken we kennis met twee van deze initiatieven, die hopelijk heel Brabant kunnen inspireren.”

OV-Race van start: z.s.m. naar Haren, Mariahout, Olland en Boerdonk

Vandaag houdt het CDA een OV-Race om het openbaar vervoer in Noord-Brabant te testen. Verdeeld in drie teams reizen lokale, provinciale en landelijke politici samen met OV-gebruikers naar plaatsen als Haren (gemeente Oss), Mariahout (gemeente Laarbeek), Olland en Boerdonk (beide gemeente Meierijstad).

Het doel van de ‘race’ is om OV-ervaringen te verzamelen, door zo snel mogelijk vanaf het Brabantse Provinciehuis naar de verschillende bestemmingen te komen. Alléén met gebruikmaking van het openbaar vervoer, zoals stad- en streekbussen, de trein, buurtbus, deeltaxi, veerpont of OV-fiets.

Onderweg moeten de teams verschillende OV-opdrachten uitvoeren om zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid en reistijd te testen. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen met een rolstoel.

Het team dat als éérste aankomt op zijn bestemming, terugreist naar het Provinciehuis, alle opdrachten goed heeft volbracht én het meeste geld heeft overgehouden, wint de Race en krijgt een prijs.

Aan de OV-Race nemen o.a. deel: Tweede Kamerlid René Peters, Statenleden Ankie de Hoon, Huseyin Bahar, Caroline van Brakel en Marcel Deryckere, en de Boxtelse CDA’ers Lieke van de Braak en Ruud van Casteren.

Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder verkeer en vervoer, bij de start van de Race:

“Geweldig om met de Brabantse CDA-fractie weer een OV-Race te houden. Dit jaar samen met René Peters en onze CDA-collega’s uit Boxtel. De vorige Race heeft ons ontzettend veel geleerd over het functioneren van o.m. de Brabantse bussen, dus ik ben benieuwd wat we nu allemaal gaan tegenkomen. Mijn team moet naar Olland en Boerdonk, eens kijken hoe lang we onderweg zijn.”

CDA en Amaliazorg in gesprek over effectievere woonvormen voor zorg

PERSBERICHT uitgegeven door Amaliazorg op 20 maart 2017

CDA en Amaliazorg in gesprek over effectievere woonvormen voor zorg

Op vrijdag 17 maart brachten enkele leden van het CDA in Noord-Brabant een bezoek aan Amaliazorg. Onder hen Provinciale Statenleden Ankie de Hoon en Caroline van Brakel en vanuit Oirschot raadslid Martien Schoenmakers en burgerraadslid Jan van Gerven. Zij kwamen kijken hoe de transitie bij Amaliazorg van kloosterverzorgingshuizen naar toekomstbestendige woonzorgcentra gerealiseerd is. “Een mooi voorbeeld van de combinatie van warme zorg en uniek wonen”, aldus Ankie de Hoon.

Amaliazorg biedt zorg, welzijn en wonen vanuit vijf woonzorgcentra in Noord-Brabant. De monumentale panden waarin Amaliazorg gehuisvest is in Asten, Mariaheide, Oisterwijk en Oirschot zijn allemaal van oudsher kloosters. Stuk voor stuk zijn het nu moderne woonzorgcentra waar voornamelijk ouderen met dementie in kleinschalige groepen wonen. Hierdoor zijn de monumentale panden behouden kunnen blijven in de dorpen en hebben ze een zinvolle nieuwe bestemming gekregen waar goede zorg, welzijn en prettig wonen gecombineerd zijn.

Effectievere woonvormen
CDA-statenlid Ankie de Hoon: “De kwaliteit van zorg die hier geboden wordt, straalt warmte en respect uit. Dit wordt bevestigd door de triple A-status die Amaliazorg heeft ontvangen voor cliënttevredenheid, tevreden werknemers en bedrijfsvoering. De mens staat hier duidelijk centraal, terwijl er ook oog is voor erfgoed en woongenot. Amaliazorg denkt na over effectievere woonvormen voor mensen die zorg nodig hebben, maar een kleine portemonnee hebben. Daar is nog een wereld te winnen. De politiek in Oirschot staat hier open voor, maar vanuit de landelijke politiek mag daar meer aandacht voor zijn.”