Berichten

Schriftelijke vragen over de N267-Heusdense brug

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en Ankie de Hoon over de N267-Heusdense brug.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over N267-Heusdense brug.

Geacht college,

Het mooie eiland Altena kent, afgezien van de drie veerponten, een viertal geasfalteerde toegangswegen. Aan de noordzijde de Rijksweg A27 (Gorinchemse brug) en de provinciale weg N322 Andelse sluis. Aan de zuidzijde de Rijksweg A27 (Keizersveerse brug) en aan de oostzijde de provinciale weg N267 Heusdense brug.

Alle vier toegangswegen worden door inwoners en ondernemers als knelpunt en zorgenkind ervaren. De perikelen rondom de A27 zijn ook u genoegzaam bekend. Door en met het Rijk wordt hier al tientallen jaren over gepraat. Het goede nieuws is dat ons inmiddels een tweetal nieuwe bruggen in het vooruitzicht zijn gesteld. Over een jaar of tien hopen we hier filevrij over heen te kunnen rijden.

De provinciale weg N322 kent nu nog een horrorkruispunt. Maar het goede nieuws is dat deze, mede dankzij uw toezegging om bij te dragen aan een rotonde, binnen afzienbare tijd een stuk veiliger wordt. Voor deze provinciale én lokale slagvaardigheid heeft onze fractie grote hulde.

Maar nu de laatste nog…

De provinciale weg N267 (Heusdense brug) is in toenemende mate een fileknelpunt geworden. Inwoners en ondernemers, die buiten Altena hun brood verdienen en ’s avonds naar de warme piepers verlangen (en u weet: die zijn nergens zo lekker als in Altena), staan met knorrende maag steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto’s druppelsgewijs Altena binnenrijdt.

In tegenstelling tot de Rijksoverheid kunt u hier opnieuw laten zien dat u als provinciale overheid slagvaardig kunt handelen en voor onze inwoners echt het verschil maakt.

Een eerste belangrijke stap heeft u genomen door een onderzoek uit te voeren naar de verkeersdoorstroming. Ook hiervoor hulde.

Nu de concrete aanpak nog. En ook daarbij zijn de ogen van onze fractie hoopvol en vol verwachting op u gericht. Wij hebben gelet op het bovenstaande de volgende vragen:

 1. Is het onderzoek naar de verkeersdoorstroming gereed?
 2. Indien ja, kunt u het ons toesturen?
 3. Ziet u vanwege de slechte en beperkte doorstroom nog veiligheidsrisico’s voor de regio (bijv. vanwege vaststaand verkeer op de brug en de daarmee gepaard gaande slechte doorstroom van de hulpdiensten)?
 4. Welke aanpak stelt u voor om het fileknelpunt Heusdense brug duurzaam op te lossen?
 5. Op welke termijn verwacht u dat hiervoor de schop in de grond gaat?
 6. Bent u voornemens tot die tijd aanvullende maatregelen te nemen die de veiligheid waarborgen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt en Ankie de Hoon

Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en de infrastructuur in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel.

Geacht college,

In 2013 heeft de gemeenteraad van Boxtel ervoor gekozen om een fietstunnel aan te leggen, wanneer de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat wordt afgesloten. Voordat daadwerkelijk tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang kan worden over gegaan, zullen er nog een aantal andere maatregelen moeten worden genomen.

Het gehele project is onderverdeeld in deelprojecten:

Deelproject 1: opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
Deelproject 2: aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (bestemmingsplan is goedgekeurd).
Deelproject 3: maatregelen buurtschap Tongeren.
Deelproject 4: capaciteitsuitbreiding Keulsebaan.
Deelproject 5: aanleg fietstunnel onder spoor Tongersestraat.

Hierbij zijn de volgende problemen geconstateerd:

 • Boxtel heeft geen rondwegstructuur.
 • Industrieterrein Ladonk en kern Lennisheuvel zijn na het opheffen van de dubbele spoorwegovergang bij calamiteiten moeilijk te bereiken.
 • Buurtschap Tongeren en Kalksheuvel zijn moeilijk te bereiken.
 • Er zijn onvoldoende financiële middelen voor het gehele project. Dit is destijds erkend door gedeputeerde Van Heugten, er zijn extra middelen toegezegd bij extra maatregelen (maar dit ligt niet vast).
 • Opheffen dubbele spoorwegovergang zal leiden tot drukte elders (o.a. Noord-Zuidas). Noord-Zuidas is niet toegerust op toename hoeveelheid verkeer, mogelijkheden tot verbreding zijn hier niet.
 • Men gaat nu verkeer ontmoedigen, kiest voor spreiding i.p.v. oplossing in Boxtel-Noord en gaat in Oost proberen verkeer vanuit Schijndel via een oostelijke rondweg af te wikkelen naar knooppunt Liempde op de A2.

De CDA Statenfractie verzoekt het college van Gedeputeerde Staten antwoord te geven op de volgende vragen hieromtrent:

 1. Heeft de provincie gelden toegezegd aan de gemeente Haaren om de spoorwegovergang in Esch veilig te maken?
 2. Zijn er mogelijkheden dat Boxtel aansluit bij dit proces?
 3. De verkeersafwikkeling van Schijndel richting de A2 loopt nu via de provinciale weg en dan door de kern van Boxtel. Zijn er mogelijkheden dat de provincie meedenkt om deze aansluiting via een oostelijke rondweg aan te laten sluiten op aansluiting Boxtel/Liempde van de A2 zonder dat het verkeer door de bebouwde kom moet?
 4. Wanneer is er duidelijkheid over de snelfietsroute en waar komt deze route te liggen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ankie de Hoon

CDA: vervanging ‘prehistorisch’ knooppunt Hooipolder op 1

De Brabantse CDA-fractie wil dat het ‘prehistorische’ knooppunt Hooipolder met voorrang wordt vervangen door een verkeersknooppunt anno 21ste eeuw. “Alleen de kwalitatief beste oplossing is goed genoeg”, aldus Statenlid Ankie de Hoon (woordvoerder verkeer & vervoer). De partij ziet niets in de halve oplossing die al een tijdje op tafel ligt, waarbij het knooppunt via fly-overs en bypasses slechts een upgrade krijgt die de echte problemen niet oplost en de druk op het onderliggende wegennet vergroot. Slecht geïnvesteerd geld, vindt het CDA.

Op 11 december a.s. overlegt de Tweede Kamer met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het zgn. ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport’ (MIRT). In het MIRT staan alle infrastructurele projecten van het Rijk voor de komende jaren. Het periodieke overleg hierover is voor politieke partijen hét moment om prioriteiten te stellen en accenten te leggen.

Het CDA pleit ervoor dat vervanging van het knooppunt en de structurele aanpak van de fileproblemen bij Hooipolder topprioriteit wordt in het MIRT-programma. De Hoon: “Slagen we er nu in om Hooipolder de make-over te geven die het nodig heeft, dan slaan we een belangrijke slag in de strijd tegen de Brabantse files. Daar profiteren niet alleen automobilisten en transportondernemers van, maar ook de inwoners van omliggende gemeenten die te maken hebben met sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties.”

Het CDA wil o.a. dat knooppunt Hooipolder volledig stoplichtvrij wordt en er zowel over de A59 als de A27 ongehinderd kan worden doorgereden. Met voldoende wegcapaciteit, waarbij het onderliggende wegennet wordt ontlast.

Het CDA hoopt dat de Tweede Kamer de Brabantse zorgen om Hooipolder erkent en – eindelijk – over de brug komt. “Limburg focust op de A2, laten wij focussen op Hooipolder. Zo maken we samen Zuid-Nederland beter bereikbaar.”

Schriftelijke vragen over truckstops in West-Brabant

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon en Huseyin Bahar over truckstops in West-Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over truckstops in West-Brabant.

Geacht college,

West-Brabant ontwikkelt zich razendsnel. Mede vanwege haar strategische ligging tussen Antwerpen en Rotterdam is de regio in 2017 dé nr. 1 logistieke hotspot van Nederland. Dat is goed nieuws voor o.a. de transportsector, die staat te springen om chauffeurs, en voor de gelegenheid in de regio.

Tegelijkertijd lijkt West-Brabant te lijden onder de wet van de remmende voorsprong: het aantal truckbewegingen groeit, maar faciliteiten en voorzieningen voor vrachtverkeer groeien niet mee. Sterker nog: het aantal truckstops neemt af. Dit leidt niet alleen tot een tekort aan parkeerplaatsen, maar ook tot een tekort aan sanitaire voorzieningen en verkooppunten van een betaalbare, gezonde maaltijd. Op 11 september jl. lazen we in dagblad BN De Stem dat truckers aan de bel trekken en vragen om meer (beveiligde) parkeerplaatsen en (betaalbare) wegrestaurants in West-Brabant1.

Als CDA delen we de oproep van de truckers. Willen we on-Brabantse toestanden, zoals overvolle parkeerplaatsen en oververmoeide chauffeurs, voorkomen én ervoor zorgen dat onze provincie gastvrij en economisch aantrekkelijk blijft, dan moeten de randvoorwaarden hiertoe wel in orde zijn.

Het CDA wil daarom dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en kijkt hoe zij kan bijdragen aan het verbeteren van deze randvoorwaarden. In dit geval zijn dat de rij- en leefomstandigheden van chauffeurs, die blijkbaar nog verre van optimaal zijn. In Hazeldonk is een eerste, belangrijke stap gezet met de aanleg van een nieuwe, beveiligde truckparking, nu de rest van (West-)Brabant nog.

Wij hebben daarom voor u de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het bericht in BN De Stem, d.d. 11 september jl., waarin truckers hun zorgen uiten over het tekort aan parkeerplaatsen en wegrestaurants in West-Brabant?
 2. Deelt u deze zorgen?
 3. Is de provincie op enigerlei wijze betrokken bij het oplossen van de onderliggende problemen, zoals het tekort aan beveiligde parkeerplaatsen?
 4. Indien ja, hoe is de provincie betrokken?
 5. Indien niet, waarom niet?
 6. Hoe is de Regio West-Brabant, een samenwerkingsverband van 19 gemeenten, hierbij betrokken?
 7. Bent u het met het CDA eens dat, willen we Brabant economisch aantrekkelijk en gastvrij houden, de randvoorwaarden hiertoe wel in orde moeten zijn?
 8. De oproep van de chauffeurs is een signaal dat deze randvoorwaarden in West-Brabant (nog) niet op orde zijn. Erkent u dat?
 9. Hoe kan de provincie, bijvoorbeeld via gericht beleid of een incidentele impuls, eraan bijdragen dat deze randvoorwaarden z.s.m. weer op Brabants hoog niveau komen, zodat truckers een veilige, comfortabele rit door onze provincie kunnen maken?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon en Huseyin Bahar

1  Zie https://www.bndestem.nl/brabant/trucker-wil-meer-parkeerplaatsen-en-wegrestaurants-in-west-brabant~a98d3ba2/.

Schriftelijke vragen over opgeheven buslijn 55 in Eindhoven

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon en Kees de Heer over de opgeheven buslijn 55 in Eindhoven.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over opgeheven buslijn 55 in Eindhoven.

Geacht college,

Sinds eind 2016 is buslijn 55 in Eindhoven opgeheven, een gevolg van de gewijzigde concessie voor het openbaar vervoer. Dit treft m.n. inwoners in het stadsdeel Tongelre, onder wie veel ouderen. Zij waren niet alleen voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek en sociale contacten op deze busverbinding aangewezen.

Dat het opheffen van buslijn 55 veel Eindhovenaren in de problemen heeft gebracht, blijkt o.a. uit de resultaten van een handtekeningenactie, die duizenden handtekeningen tégen opheffing opleverde, en een enquête in opdracht van de gemeente, waarin tientallen bewoners van Tongelre aangaven niet meer zelfstandig van A naar B te kunnen reizen.

Als CDA vinden wij deze situatie zeer onwenselijk: niemand mag zijn uitgesloten van openbaar vervoer en kwetsbare groepen verdienen extra aandacht.

Bij het tot stand komen of wijzigen van een openbaar vervoer-concessie zijn de gemeente, de provincie en de vervoerder, in dit geval Hermes, betrokken. Omdat het uiteindelijk de provincie is die het besluit neemt, hebben wij voor u de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met de nadelige gevolgen die het opheffen van buslijn 55 heeft voor de inwoners van Eindhoven, in het bijzonder die in het stadsdeel Tongelre?
 2. Erkent u dat hierdoor voor een groep kwetsbare reizigers, namelijk ouderen, een probleem is ontstaan t.a.v. de bereikbaarheid van basisvoorzieningen als een supermarkt en een ziekenhuis?
 3. Bent u het met het CDA eens dat het vreemd is om éérst een buslijn op te heffen en pas dáárna de gevolgen in kaart te brengen en na te denken over alternatieve vervoersoplossingen?
 4. In hoeverre waren de aard en omvang van de nadelige gevolgen van het opheffen van buslijn 55 u vóór de enquête van de gemeente Eindhoven bekend? Wist u reeds voor het wijzigen van de concessie dat dit vooral veel ouderen in de problemen zou brengen?
 5. In antwoord op raadsvragen van o.a. het Ouderenappel verklaart de gemeente Eindhoven dat bij de zgn. lijnvoering voor een concessie ‘een efficiënte inzet van materieel en middelen in relatie tot de vervoersvraag leidend is’1. Hanteert u behalve dit efficiëntie-criterium nog meer (rand)voorwaarden, zoals toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de reiziger? Indien ja, welke?
 6. Hoe ver zijn u, de gemeente Eindhoven en vervoerder Hermes met het realiseren van alternatief vervoer op maat voor de (oudere) inwoners van Tongelre? Graag een update en een tijdspad.
 7. Wat kan de provincie doen om de realisatie van alternatief vervoer op maat te bespoedigen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon en Kees de Heer

1 Zie https://eindhoven.raadsinformatie.nl/document/5090347/3/17bst00392%20Beantwoording%20raadsvragen%20OuderenApp%C3%A8l%20%28Verbeek%2C%20A_%20Rennenberg%29%2C%20PvdA%20%28Depla%29%20en%20GroenLinks%20%28Thijs%29%20over%20de%20Openbaar%20vervoerconcessie, pagina 3

CDA op werkbezoek bij de Zorgboog in Laarbeek en Helmond

Het CDA brengt op 15 september a.s. een werkbezoek aan zorgorganisatie de Zorgboog. Aan dit werkbezoek nemen zowel leden van de Brabantse als de Helmondse CDA-fractie deel.

De Zorgboog biedt aan alle generaties een breed pakket aan diensten en expertise aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Goed leven, prettig wonen en vertrouwde zorg staan daarbij centraal.

Het werkbezoek start om 12.00u op Zorgboog-locatie de Regt in Beek en Donk, waar de politici onder meer kennismaken met de raad van bestuur van de Zorgboog. Hierna bezoekt het gezelschap de woonzorglocatie Mariëngaarde in Aarle-Rixtel en het Bestuursbureau in Helmond.

Statenlid Marcel Deryckere, initiatiefnemer van het werkbezoek:

“Als CDA zijn we bijzonder vereerd dat we bij de Zorgboog te gast mogen zijn, een organisatie die zich in onze Brabantse Peelregio geweldig inzet voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Van jong tot oud.

We zijn dan ook heel nieuwsgierig naar de activiteiten van de Zorgboog en naar hun visie op kleinschalige zorg dicht bij mensen. Als Brabantse CDA-fractie zijn we in de ideale positie om voor dit soort mooie voorbeelden bovenlokale aandacht te vragen.”

Schriftelijke vragen over effecten afsluiting N65 Tilburg-Den Bosch

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon en Marcel Deryckere over de effecten van de maandenlange afsluiting van de provinciale weg N65 op het traject Tilburg-Den Bosch.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over effecten afsluiting N65 Tilburg-Den Bosch.

Geacht college,

Eerder deze week berichtte het Brabants Dagblad over de grote onrust bij ondernemers n.a.v. de maandenlange afsluiting van de provinciale weg N65.

Deze afsluiting staat weliswaar pas gepland voor 2024 of 2025, maar de Haarense wethouder Van den Dungen geeft terecht aan dat “dít het moment is waarop wij ons geluid moeten laten horen”.

Het CDA deelt deze opvatting en ook de zorgen van de ondernemers. Het afsluiten van de N65 voor acht maanden brengt tenminste 55.000 weggebruikers dagelijks in de problemen. Dat is niet alleen ongewenst, maar ook onacceptabel.

Als CDA begrijpen wij dat de ombouw van het spoor in en bij Vught onvermijdelijk gepaard gaat met hinder, maar die staat onzes inziens in geen verhouding tot de overlast die het afsluiten van de N65 met zich meebrengt. Niet alleen weggebruikers en ondernemers zijn van deze afsluiting de dupe, maar ook inwoners van met name langs de N65 gelegen gemeenten die bijvoorbeeld te maken krijgen met sluipverkeer of verdwaald verkeer van (buitenlandse) vrachtauto’s. Midden-Brabant heeft nu al regelmatig te kampen met forse files en vertragingen door o.a. een overbelaste A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Problemen waarvan het nog maar de vraag is of deze in 2024/2025 zijn opgelost.

In het verleden voerden overheden bij vergelijkbaar ingrijpende infraprojecten een optimaal ‘doorstroombeleid’, waarbij o.a. via duidelijke informatie in kranten en op internet de doorstroom van het verkeer gewaarborgd bleef. Een goed voorbeeld hiervan is de N279.

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om eind september in te stemmen met het definitieve tracébesluit en het besluit over afsluiting van de N65 tussen Den Bosch en Tilburg?
 2. Staat u achter het besluit om de N65 voor een periode van acht maanden af te sluiten voor weggebruikers?
 3. Ligt er aan het besluit de N65 voor een periode van acht maanden af te sluiten een studie naar de verkeerskundige effecten ten grondslag?
 4. Is er een alternatief voor een afsluiting van acht maanden?
 5. Indien ja, wat zijn de argumenten om toch te kiezen voor een dergelijk lange afsluiting?
 6. Zijn bij de afweging van de opties de totale maatschappelijke impact van deze maatregel en de kosten daarvan meegenomen?
 7. Indien ja, op welke wijze zijn deze meegewogen?
 8. Wat zijn de gevolgen van de afsluiting van de N65 voor de verkeersdruk en files op de Midden-Brabantweg en de A59 (in het bijzonder in de zomerperiode in relatie tot het vakantieverkeer richting de Efteling)?
 9. Bent u voornemens om tijdens de werkzaamheden op de N65 optimale doorstroommogelijkheden te creëren? Indien ja, hoe gaat u dat concreet invullen?
 10. Bent u bereid het optimale doorstroombeleid van de N279 in te zetten voor de N65?
 11. Bent u bereid om gedurende de afsluiting als flankerende maatregel extra openbaar vervoer (trein en/of bus) op het traject Tilburg-Den Bosch v.v. in te zetten?
 12. Ziet u mogelijkheden om als provincie ondernemers tegemoet te komen in de kosten die zij maken als gevolg van de langdurige afsluiting van de N65 dan wel hen op andere manieren te helpen? Indien ja, welke? Indien nee, waarom niet?
 13. Hoe gaat u als provincie de hinder en overlast voor inwoners van met name langs de N65 gelegen gemeenten, bijvoorbeeld a.g.v. sluipverkeer, tot een minimum beperken?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon en Marcel Deryckere

Schriftelijke vragen over mindervaliden in Brabants openbaar vervoer

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over mindervaliden in het Brabantse openbaar vervoer.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over mindervaliden in Brabants openbaar vervoer.

Geacht college,

Op vrijdag 14 juli 2017 hield CDA Brabant voor de tweede maal haar OV-Race1. Het doel van de OV-Race is om door middel van een ludieke wedstrijd meer duidelijkheid te verkrijgen over de toegankelijkheid, kwaliteit en servicegerichtheid van het Brabantse openbaar vervoer. Dit jaar heeft CDA Brabant Noordoost-Brabant aangedaan: in drie teams heeft een gemêleerd gezelschap geprobeerd de dorpen Haren, Mariahout en Olland/Boerdonk te bereiken.

Tijdens de OV-Race hebben de deelnemers diverse gesprekken gevoerd: met buschauffeurs, reizigers, medewerkers van vervoersbedrijven en medewerkers van de klantenservice van vervoerders. Het is duidelijk dat de ontwikkelingen in het openbaar vervoer het afgelopen jaar niet hebben stilgestaan: vervoerders hebben ervoor gekozen om minder drukke buslijnen te laten vervallen of over te laten nemen door bijvoorbeeld een Buurtbus. In Boerdonk is het buitengewoon sympathieke initiatief van een Dorpsauto2 opgezet om het gebrek aan openbaar vervoer te compenseren.

Ondanks deze middelen heeft CDA Brabant geconcludeerd dat, zodra men minder goed ter been is of wordt, het buitengewoon ingewikkeld wordt in onze provincie te reizen. Zo bleek tijdens de OV-Race dat het niet mogelijk is om:

 • als vereniging (bijvoorbeeld: scouting) de mindervalide kinderen mee op kamp te nemen;
 • als mantelzorger je ouders mee te nemen op vakantie;
 • als gezin je mindervalide kind op vakantie ‘zomaar’ mee te nemen in bus of tram;
 • als mindervalide te reizen met de Buurtbus (ook niet als de reguliere buslijn is vervallen);
 • als mindervalide spontaan een reis met het openbaar vervoer te ondernemen.

Daarnaast is gebleken dat voorzieningen die zijn gecreëerd om mindervalide rolstoelgebruikers een alternatief te bieden voor het OV te duur (een ritje van Boxtel naar Olland kostte aanvankelijk €45,-) of niet voldoende te gebruiken zijn (een Deeltaxipas is niet geldig buiten de woon-/werkregio). Helaas is ook gebleken dat het vervoeren van een elektrische rolstoel met de buurtbus niet mogelijk is. Een elektrische rolstoel is namelijk te zwaar voor de rolstoellift. Dit is opmerkelijk aangezien de elektrische rolstoel al een begrip was voordat de buurtbussen er waren.

CDA Brabant pleit voor een goede bereikbaarheid van stad én dorp in de gehele provincie en is van mening dat goede mobiliteit voor alle burgers van essentieel belang is voor de leefbaarheid en economische ontwikkelingen in alle regio’s.

Het CDA heeft daarom een aantal dringende vragen aan het college:

 1. Is het college bekend met het feit dat het dus voor rolstoelgebruikers onmogelijk is om naar elke willekeurige plaats in de provincie Brabant te gaan?
 2. Bent u het met het CDA eens dat op vakantie gaan voor rolstoelgebruikers een probleem is?
 3. Bent u het met het CDA eens dat de ‘alternatieven’ voor het ov voor mindervaliden duur én inflexibel zijn?
 4. Wat is het college voornemens hieraan te doen?
 5. Is het college bekend met het ongeschikt zijn van de Buurtbus voor veel rolstoelgebruikers, met name de gebruikers van een elektrische rolstoel?
 6. Hebt u met vervoerders gesproken over ontwikkelingen en aanpassingen van de Buurtbussen?
 7. Kunt u aangeven hoe u dit probleem opgelost ziet op een zo kort mogelijke termijn?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon

1 Voor een impressie van de OV-Race, zie: https://storify.com/CDABrabant/cda-brabant-test-brabants-ov-tijdens-ov-race.

2 “Dorpsauto Boerdonk”, zie: https://boerdonk.nl/4733/dorpsauto-boerdonk (geraadpleegd 28-7-2017).

 

OV-Race van start: z.s.m. naar Haren, Mariahout, Olland en Boerdonk

Vandaag houdt het CDA een OV-Race om het openbaar vervoer in Noord-Brabant te testen. Verdeeld in drie teams reizen lokale, provinciale en landelijke politici samen met OV-gebruikers naar plaatsen als Haren (gemeente Oss), Mariahout (gemeente Laarbeek), Olland en Boerdonk (beide gemeente Meierijstad).

Het doel van de ‘race’ is om OV-ervaringen te verzamelen, door zo snel mogelijk vanaf het Brabantse Provinciehuis naar de verschillende bestemmingen te komen. Alléén met gebruikmaking van het openbaar vervoer, zoals stad- en streekbussen, de trein, buurtbus, deeltaxi, veerpont of OV-fiets.

Onderweg moeten de teams verschillende OV-opdrachten uitvoeren om zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid en reistijd te testen. Bijvoorbeeld het in- en uitstappen met een rolstoel.

Het team dat als éérste aankomt op zijn bestemming, terugreist naar het Provinciehuis, alle opdrachten goed heeft volbracht én het meeste geld heeft overgehouden, wint de Race en krijgt een prijs.

Aan de OV-Race nemen o.a. deel: Tweede Kamerlid René Peters, Statenleden Ankie de Hoon, Huseyin Bahar, Caroline van Brakel en Marcel Deryckere, en de Boxtelse CDA’ers Lieke van de Braak en Ruud van Casteren.

Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder verkeer en vervoer, bij de start van de Race:

“Geweldig om met de Brabantse CDA-fractie weer een OV-Race te houden. Dit jaar samen met René Peters en onze CDA-collega’s uit Boxtel. De vorige Race heeft ons ontzettend veel geleerd over het functioneren van o.m. de Brabantse bussen, dus ik ben benieuwd wat we nu allemaal gaan tegenkomen. Mijn team moet naar Olland en Boerdonk, eens kijken hoe lang we onderweg zijn.”

CDA houdt OV-Race om openbaar vervoer te testen

Het CDA houdt op 14 juli een OV-Race om het Brabantse openbaar vervoer te testen. Aan deze wedstrijd doen behalve de Brabantse óók de Boxtelse CDA-fractie en verschillende OV-gebruikers mee.

Verdeeld in twee teams krijgen de deelnemers de opdracht om zo snel mogelijk vanaf het Brabantse Provinciehuis naar een (vooraf onbekende) bestemming in Brabant te reizen, door alléén gebruik te maken van het openbaar vervoer (zoals stad- en streekbussen, de trein, buurtbus, deeltaxi, veerpont of OV-fiets).

Onderweg moeten de teams verschillende OV-opdrachten uitvoeren om bijvoorbeeld zaken als toegankelijkheid, bereikbaarheid en reistijd te testen. Te denken valt aan het meenemen van een fiets in de bus of het in- en uitstappen met een rolstoel.

Het team dat als eerste aankomt op zijn bestemming, terugreist naar het Provinciehuis, alle opdrachten goed heeft volbracht én het meeste geld heeft overgehouden, wint de Race en krijgt een prijs.

De OV-Race is een uniek evenement, dat het Brabantse CDA in 2016 voor het eerst organiseerde. Toen reisden de teams door het Land van Cuijk en de Kempen, dit jaar gaat de tocht door de Meierij en de regio Noordoost-Brabant.

Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder verkeer en vervoer:

“Met deze OV-Race testen we op originele wijze het openbaar vervoer in Brabant. Dat is niet alleen heel leuk, maar óók heel nuttig. We verzamelen immers een schat aan informatie, die goed van pas komt wanneer we als provincie een besluit moeten nemen over het OV.

Onze ervaringen delen we nadien met de verantwoordelijk gedeputeerde, die er ook zijn voordeel mee kan doen. De OV-Race vorig jaar was een groot succes, dus dat hopen we dit jaar nog eens over te doen. Extra leuk is dat ook onze collega’s uit Boxtel meedoen, die met deze Race ideeën kunnen opdoen voor hun verkiezingsprogramma.”