Berichten

Schriftelijke vervolgvragen horrorkruising N322/Andel

Schriftelijke vervolgvragen van Statenlid Roland van Vugt over de horrorkruising N322/Andel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vervolgvragen over horrorkruising Maasdijk-N322.

Geacht college,

Gisteren ontving ik de antwoorden op mijn vragen inzake de horrorkruising in Andel. Ik ben zeer teleurgesteld over de kwaliteit van uw beantwoording. Dit neigt naar het niet serieus nemen van deze problematiek.

Ik verwijs in dit licht graag ook op een door de gemeenteraad van Woudrichem UNANIEM aangenomen motie, waarin zorgen worden geuit over de verkeersveiligheid rond dit kruispunt én de wens wordt uitgesproken om met de provincie in gesprek te gaan over het realiseren van een rotonde. 

Helaas ben ik dan ook genoodzaakt u de onderstaande vervolgvragen te stellen.

In de summiere beantwoording van vraag 3 geeft u aan dat in 2014 is gebleken dat een rotonde niet de beste keuze was.

  1. Graag verneem ik de argumenten waarom een rotonde niet als de beste keuze werd beschouwd.
  2. Spelen hier ook financiële afwegingen een rol en zo ja welke? 
  3. Welke verkeersveiligheidsargumenten verzetten zich naar uw mening tegen een rotonde?
  4. Hebt u onderzoek gedaan naar de ongevallenstatistieken? Zo ja, wat is uw conclusie?
  5. Hoe verhoudt uw volmondig ja op vraag 1 zich met de beantwoording van de vragen 2 en 3?
  6. Is destijds nagegaan wat eventueel de kosten zouden zijn van aanleg van een rotonde? En zo ja, wat zouden dan de kosten zijn?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt