Landbouw, Natuur & Milieu

De landbouw in Brabant heeft een prachtige toekomst, met gedreven en innovatieve ondernemers, in een optimale omgeving én met korte lijnen naar burger en consument.
 
We moeten echter nog veel werk verzetten om koploper te blijven, bestaande problemen te erkennen en op te lossen, en toekomstige uitdagingen eensgezind te lijf te gaan. Daar hoort wat het CDA betreft een overheid bij die niet alles dicht regelt, maar die helpt veranderingen mogelijk te maken en niet denkt in regels maar in kansen.
 
Het CDA wil de Brabantse landbouw graag verder vooruit helpen, bijv. door boeren de ruimte te geven om van mest hoogwaardige meststof te maken, samen met partners plannen te maken voor de toekomst van ons platteland, vernieuwing en innovatie actief te ondersteunen (zodat beginnende bedrijven de kans krijgen om uit te groeien tot volwaardige ondernemingen), en ingeval van overlast de helpende hand te bieden aan burgers en ondernemers.
 
Dé grootste opdracht voor de komende tijd is, als het aan het CDA ligt, om de landbouw vitaal te houden: hoe stoppen we de leegloop van het Brabantse platteland, waardoor kennis verdwijnt en de agrarische sector zich verwijdert van haar omgeving. Het CDA wil dat dit onderwerp één van de pijlers van het provinciale landbouwbeleid wordt en de provincie zich inspant om jonge mensen, traditionele bedrijfsopvolgers en mensen van buiten de sector, meer en betere kansen te geven. Brabant heeft hen hard nodig!

Brabant is gezegend met veel natuur. Het CDA vindt deze groene en gezonde omgeving om drie redenen heel belangrijk.

  1. Veel Brabanders vinden ontspanning in de natuur, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen.
  2. Een groene omgeving is een vestigingsfactor voor bedrijven en kenniswerkers.
  3. De natuur heeft een op zichzelf staand bestaansrecht.

Het CDA wil daarom de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een aaneengesloten natuurnetwerk, in Brabant voltooien. Dit zorgt ervoor dat ook toekomstige generaties straks van een groen buitengebied kunnen genieten, met alles wat daar leeft.

Op dit moment wordt er veel te veel geld uitgegeven aan dure landschapselementen en natuurbeheersmaatregelen die weinig met natuur te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn dure ecoducten waarvan het nut twijfelachtig is of het laten meanderen van beken die in de afgelopen 1.000 jaar nooit gemeanderd hebben…

Deze ‘tekentafel-natuur’ kost veel geld en schiet haar doel voorbij. Zo tuinieren we wat af. Dit terwijl de natuur je kan verrassen, als je deze de ruimte én de tijd geeft om zich te ontwikkelen. Het zijn juist deze onvoorspelbaarheid en dit eigenzinnige gedrag die de natuur zo mooi maken. Het CDA wil daarom het Brabantse natuurnetwerk op een pragmatischere en soberdere manier realiseren dan dat nu gebeurt. Dit kan door het natuurherstel iets langzamer te realiseren en dit in samenwerking met de agrarische sector te doen, die veel van ons buitengebied beheert.

Een ander speerpunt van het CDA is het tegengaan van de verpaupering van het platteland. Brabant kent in toenemende mate verloedering van het buitengebied als gevolg van drugsdumpingen, illegaal motorcrossen en georganiseerde misdaad in leegstaand agrarisch vastgoed. Daarom is meer en betere handhaving in ons buitengebied nodig.