Spreektekst Huseyin Bahar – Bestuursrapportage 2017 27/10

Spreektekst1  Huseyin Bahar – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over Bestuursrapportage 2017
(27-10-2017)

Voorzitter,

Voor ons ligt de voorlaatste BURAP van deze bestuursperiode. Een mijlpaal, we zijn over de helft. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om GS, de griffie en alle ambtenaren te bedanken voor hun werk. Dag in dag uit zetten zij zich met hart en ziel in voor Brabant en de Brabanders. Daar mogen we best trots op zijn.

Voorzitter, de BURAP is niet alleen een uitgelezen kans om terug te blikken en successen te vieren, maar óók een moment om kritisch te kijken naar verbeterpunten. Dat is namelijk het echte cadeau van de BURAP. De centrale vraag hierbij is: wat hebben we nodig om Brabant nog mooier te maken? En om deze vraag te beantwoorden sta ik graag met u stil bij drie punten:

1. Realistisch ramen: een goede start, maar het kan nog mooier.
2. Resultaat beoordeling: is te mooi en kan realistischer.
3. Prestatie indicatoren: is moderne kunst en kan Bourgondischer.

Punt 1 – Realistisch ramen: een goede start, maar het kan nog mooier

Dit betekent scherp kijken naar de verwachte resultaten in de komende periode en de financiële planning hierop aanpassen.

Hoewel het CDA de eerste aanzet tot financieel realistisch ramen toejuicht, zijn wij nog niet tevreden. Om scherp te zijn op resultaten en financiële middelen, zou de maximale onderbesteding in de jaarrekening feitelijk afgezet moeten worden t.o.v. de oorspronkelijke begroting en niet t.o.v. de BURAP. Dit komt niet alleen ten goede aan de scherpte waarmee we kijken naar resultaat en doelstelling, maar heeft ook effect op onze inkomsten als provincie.

Onrealistisch ramen kost de provincie namelijk geld. Over de 128 miljoen hadden we bijvoorbeeld rente-inkomsten kunnen hebben. Zelfs met de huidige lage rente hebben we het dan op jaarbasis over enkele tonnen die we zijn misgelopen. Wij horen graag van de gedeputeerde wat het voornemen is voor 2018 én dienen hiertoe een motie in.

Voorzitter, om een beter beeld te krijgen van dit proces van realistisch ramen horen wij graag van de gedeputeerde een schets van het doorlopen proces voor.

Om aan de inkomstenkant te beginnen: we zien dat er een vrije begrotingsruimte ontstaat m.n. door de groei van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dit leidt zelfs tot een structurele stijging van 3,5 miljoen euro op jaarbasis. Kunt u aangeven waar deze groei vandaan komt en waarom als ‘structureel’ wordt betiteld?

Ten aanzien van SmartwayZ.NL lezen we terug dat de realisatie vooral doorschuift naar volgend jaar. We lezen ook terug dat de markt zal worden uitgedaagd in oplossingen. Kan de gedeputeerde aangeven welke concrete resultaten hij verwacht en waarop de meerjarige ramingen zijn gebaseerd?

Punt 2 – Resultaat beoordeling: is te mooi en kan realistischer

Voorzitter, al vanaf de eerste pagina’s van de BURAP is grote moeite gedaan om aan te kunnen geven dat er ‘beweging’ zit in Brabant c.q. de provincie. De vraag is echter of er ook echt beweging in zit, als we te maken hebben met een onderbesteding van 128 miljoen euro. De onderbesteding is in de afgelopen jaren van enkele procenten gestegen naar ruim 20%. Vrij vertaald zou je dus kunnen stellen dat 1 op de 5 doelstellingen niet is gehaald…

Voorzitter, om te schetsen welke mooie woorden we gebruiken neem ik u ter illustratie graag mee naar pagina 3 en de algemene voortgang van de programma’s.

– Programma Bestuur: de uitvoering loopt conform planning.
– Programma Ruimte: de uitvoering ligt op schema.
– Programma Natuur, Water en Milieu: de 3 opgaven liggen goed op koers.
– Programma Economie: Economie ligt goed op koers, Energie ligt op koers.
– Programma Mobiliteit: geen planning of koers te lezen, wel bezig met Toekomst Mobiliteit en Kwaliteitsvisie Onderhoud.
– Programma Cultuur en Samenleving: wederom geen planning of koers te lezen, de 4 verhalen worden steeds verder uitgewerkt.

Voorzitter, het blijft verbazingwekkend dat we zelfs op één pagina zoveel verschillende MOOIE bewoordingen nodig hebben. Het CDA ziet hier toch graag eenduidige en transparante bewoordingen. Het hoeft niet zo complex te zijn. Je ligt of op schema, achter op schema of loopt voor schema. Drie woorden, op, voor of achter, kunnen alles verklaren. Als CDA dienen wij daarom ook graag een motie in om voor de voortgang alléén deze woorden te gebruiken. En wees gerust voorzitter: om het mooier te maken mag u van ons elk lettertype gebruiken dat u wenst, zolang het maar deze drie transparante woorden zijn.

Voorzitter, om een link te leggen naar een specifiek voorbeeld en realistische resultaat beoordeling haal ik graag het Groen Ontwikkelfonds Brabant aan. We zien een totale opgave van 3.100 ha. In termen van realisatie zien we hier echter nog slechts een kleine 10 procent van terug. Dit wordt vervolgens wel aangegeven als CONFORM PLANNING. En overall ligt NATUUR goed op koers. Voorzitter, ik kan dit niet rijmen. Kan de gedeputeerde aangeven hoe realistisch deze beoordelingen zijn?

Punt 3 – Prestatie indicatoren: is moderne kunst en kan Bourgondischer

Voorzitter, de wijze waarop we omgaan met het rapporteren van prestatie indicatoren doet toch een groot beroep op de verbeeldingskracht, zoals je dat ook van moderne kunst kunt verwachten. We zien inmiddels gelukkig meer indicatoren en streefwaarden, maar voortgang rapporteren wordt nog te vaak aangeduid als CONFORM PLANNING. Voorzitter, ook hier geldt: hoe moeilijk kan het zijn om het gerealiseerde resultaat te vermelden? Ik neem u graag mee in een aantal voorbeelden om dit toe te lichten:

Bij de productgroep algemeen economisch beleid zien we een aantal concrete streefwaarden voor bijvoorbeeld handelsmissies, informatiebijeenkomsten, acquisitieprojecten etc. De voortgang lezen we als CONFORM PLANNING. Kan de gedeputeerde aangeven hoeveel handelsmissies er al zijn gerealiseerd? En zo ja, waarom wordt dit dan niet opgenomen in de BURAP?

Tweede voorbeeld: bij bedrijfsvoering zien we duidelijke streefwaarden in percentages. Voortgang wederom alleen CONFORM PLANNING. Kan de gedeputeerde aangeven wat het percentage tijdig afgehandelde subsidieaanvragen is? Zo ja, waarom wordt dit dan niet opgenomen in de BURAP?

Voorzitter, als CDA zien wij graag een eenduidige en transparante rapportage. Een mooi schilderij van het Brabantse natuurlandschap is toch veel duidelijker dan moderne kunst. Bij streefwaarden horen concrete resultaten in de voortgang en geen vage containerbegrippen. Zijn er geen resultaten, dan zien wij graag een korte toelichting waarom deze niet beschikbaar zijn. In onze aangekondigde motie maken we dit ook voor punt 2 en 3 expliciet.

Voorzitter,

Ik ga afronden. Het realistisch ramen heeft GS gedwongen om de roze bril van alleen maar ambitie af te zetten en de LEESBRIL erbij te pakken om scherper te kijken naar daadwerkelijke resultaten. Hierbij moeten we ook constateren dat alleen een leesbril niet voldoende is en er eenduidige en transparante meetwaarden moeten zijn om te lezen.

Voorzitter, om Brabant nog mooier te maken, is ambitie mooi, maar resultaat nog mooier.

Dank u wel.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Huseyin Bahar Bestuursrapportage 2017 (27 oktober 2017)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.