Schriftelijke vragen intrekken subsidie EKWC

Schriftelijke vragen van Statenlid Marianne van der Sloot (fractievoorzitter) over het intrekken van de subsidie aan het Europees Keramisch Werk Centrum.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over intrekken subsidie EKWC.

Terugblik OV-Race: vlog van Marcel Deryckere

Weet u het nog? Op 22 april jl. testte de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant het Brabantse openbaar vervoer met een OV-Race.

Statenlid Marcel Deryckere hield een video weblog (vlog) bij van de belevenissen van zijn team, die hieronder te bekijken is.

CDA hekelt Haags cultuurbeleid: “Brabant in de kou”

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant heeft scherpe kritiek op de verdeling van de rijkssubsidies voor culturele instellingen. “Den Haag laat Brabant in de kou staan”, vindt fractievoorzitter Marianne van der Sloot.

De Raad voor Cultuur maakte vorige week bekend welke culturele instellingen volgens haar aanspraak kunnen maken op subsidie van het Rijk. Van de 118 aanvragen zijn er slechts 3 toegewezen aan Brabant. Andere Brabantse aanvragers, zoals het Vincent van Goghhuis in Zundert of Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, ontvangen helemaal niets of moeten hun huiswerk overdoen.

Waar Brabant door Den Haag wordt overgeslagen, komen cultuurmakers en -liefhebbers in de Randstad er beter vanaf. Ter vergelijking: in de afgelopen jaren besteedde het Rijk van haar cultuurbudget 226 euro per Amsterdammer en per Brabander 2,50 euro.

Volgens het CDA is deze scheve verhouding onterecht. “Het lijkt alsof Den Haag denkt dat (top)cultuur alleen in Amsterdam of Den Haag te vinden is, maar dat is onzin. Daarbij wordt 45% van onze nationale export in Brabant verdiend”, aldus Van der Sloot.

Volgens het CDA moeten Rijksgelden zorgen voor een stevige culturele basisinfrastructuur in héél Nederland en niet alleen in de Randstad. De talloze grote en kleine cultuurinstellingen in Brabant verdienen dan ook meer aandacht, steun en erkenning. Het CDA roept het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen en bij de minister een rechtvaardiger subsidieverdeling te bepleiten.

Marianne van der Sloot
MvdSloot@brabant.nl

Uitnodiging themabijeenkomst “Seniorproof Wonen voor iedereen?!”

Beste heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het CDA Senioren Netwerk Breda uit voor de themabijeenkomst:

“Seniorproof Wonen voor iedereen?!”

Wanneer:                             dinsdag 31 mei 2016

Tijd:                                       20.00 tot 22.30 inloop vanaf 19.30 met koffie/Thee

Doel:                                      De Themabijeenkomst heeft een interactief karakter. Doel is om de doelgroep van 50+ bewust te maken over het toekomstbestendig- en seniorproof- wonen voor ouderen. Hoe ziet die huisvesting van senioren er uit in de (nabije)toekomst en welke alternatieve woonvormen zijn er mogelijk. Het ligt in de bedoeling om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en een beeld te schetsen over het wonen voor senioren in de toekomst.

Voor wie:                             Iedereen is welkom en ook niet CDA leden zijn van harte welkom.

Aanmelding:                        Stuur een e-mail cda.snb@gmail.com  

Waar:                                    De Zilverberk, Schoolstraat 9,  4811 AC Prinsenbeek

Informatie:                          Monique van de Voorde moniquevandevoorde@hotmail.com


Programma van Thema-avond:

 • Woord van welkom door Monique van de Voorde namens CDA Senioren Netwerk Breda en introductie van de gespreksleider van de avond, Inge van Dijk (provinciaal voorzitter CDA Noord Brabant).

Gastsprekers:

 • Peter Smittenaar (voormalig bestuurder St Elisabeth Breda) hij spreekt a.d.h.v. een paar prikkelende stellingen onder de titel “we zijn er nog niet!” Hij zal u meenemen in o.a. de vraag  “Waar en hoe wil ik oud worden? Daarvoor tijdig zelfstandig keuzes maken”.
 • Stijn Steenbakkers (Lid Provinciale Staten Noord Brabant CDA)
 • Hij zal ingaan op facts and figures in Brabant. Hoe staat het met de woningbouw hoeveel komen we tekort? Wat doet de provincie aan duurzaam en toekomstbestendig bouwen? En wat doen we met de leegstandsproblematiek?
 • Marc Ouwehand van “Martha Flora” Hij zal ingaan op aantrekkelijk wonen en (dementie)zorg.
 • Liesbeth Smedinga en Rolph Jobse van “WIJ” zullen vanuit het Provinciaal Service punt in gaan op “Wonen met gemak”

Pauze:     Even tijd voor koffie/Thee of fris en het nadenken over vragen voor de forumdiscussie.

Forumdiscussie: onder leiding van Inge van Dijk.

      In het forum zullen naast de bovengenoemde gastsprekers aanschuiven:

 • Patrick van Lunteren, wethouder (SP) Jeugd, Wonen en Wijken Breda.
 • Don van Sambeek, voorzitter Senioren Netwerk CDA Noord-Brabant.
 • Peter Wouda, Geschikt wonen.

Afsluiting:  met gelegenheid voor een informeel samenzijn onder het genot van een drankje.

Hopelijk mogen wij u 31 mei aanstaande verwelkomen!

Met vriendelijk groet,

Namens het CDA Senioren Netwerk Breda

Monique van de Voorde

 

Na afloop van de avond kunt op basis inschrijving via het Seniorennetwerk Noord Brabant enkele locaties bezoeken. In de bijlage treft u nadere informatie aan over een aantal initiatieven binnen Noord Brabant. Klik hier:
Bezoekadressen wooncomplexen

 

Videovragen van Marcel Deryckere over ‘veerkrachtig bestuur’

Videovragen van Statenlid Marcel Deryckere aan gedeputeerde Anne-Marie Spierings over ‘veerkrachtig bestuur’.

De vragen zijn tevens in schriftelijke vorm te raadplegen door op de volgende link te klikken: Schriftelijke vragen over veerkrachtig bestuur.

Jaarstukken 2015: spreektekst Stijn Steenbakkers

Spreektekst* Stijn Steenbakkers – Statenlid CDA Brabant

Jaarstukken 2015 (20-05-2016)

Algemeen

Voorzitter, de Amerikaans schrijver Nathaniel Hawthorne was van mening dat ‘nauwkeurigheid de tweelingbroer van eerlijkheid moest zijn en onnauwkeurigheid de tweelingbroer van oneerlijkheid’.

Voor ons ligt nu de jaarrekening 2015 van onze provincie. Het centrale doel van een jaarrekening is een getrouw en eerlijk beeld te geven van de financiële positie en performance van de provincie, zoals deze was ultimo 2015.

 • En met haar 270 pagina’s exclusief alle bijlagen is deze jaarrekening volgens ons absoluut gedetailleerd en nauwkeurig.
 • Maar betekent dit volgens de les van Hawthorne dan ook dat de jaarrekening getrouw is? Geeft zij een juist beeld van de financiële positie van de provincie, zoals deze ook daadwerkelijk is.

Voorzitter, het CDA vindt, na een goede overweging, over het algemeen van wel en wil dit college en in het bijzonder verantwoordelijk gedeputeerde Van Merrienboer dan ook danken voor alle inzet.

Echter, om er ook in de toekomst voor te zorgen dat de jaarrekeningen getrouw blijven én de gezonde financiële positie van Brabant ook gezond te houden, vragen wij wél aandacht voor een aantal belangrijke aandachtspunten en zorgen van het CDA. En voorzitter, ik heb ze geclusterd in drie groepjes.

 (1) Verbonden Partijen / Deelnemingen

Voorzitter, de accountant is hier glashelder over. Dit moet beter qua informatie-aanlevering, maar dat is slechts het begin. Ook qua risico-inschatting en asset-waardering moeten zaken nauwkeuriger. Aangezien we veel geld hebben uitstaan bij deelnemingen, dit wellicht in de toekomst meer wordt om het schatkistbankieren te omzeilen, is een juiste risicoanalyse en onafhankelijke controle van levensbelang. We kunnen ons geen gedoe permitteren met het geld van de Brabanders. Is de gedeputeerde bereid een diepgaande risicoanalyse op alle verbonden partijen te verrichten? Het CDA lijkt dit verstandig.

Met betrekking tot de individuele deelnemingen en verbonden partijen heeft het CDA behoorlijk wat vragen:

 • Verkoop Vennootschap BV. Hier zit de General Escrow van Essent in. M.a.w. het geld dat nog vastzit vanuit de verkoop en waar RWE als kopende partij tot 30 september 2015 claims op kon indienen. Er resteert ultimo 2015 nog een bedrag van EUR 113 mln. RWE heeft slechts EUR 38 mln. aan claims ingediend, dit is exclusief eventuele additionele claims i.v.m Attero en Enexis. Waarom is de resterende EUR 75 mln. van de EUR 113 mln. vanuit de Escrow dan eind 2015 nog niet uitgekeerd richting de provincie? Waarop bezien de EUR 38 mln. aan claims van RWE?
 • Voorzitter, dan CSV Amsterdam BV. Dit is de rechtspersoon die de Escrow, de nog niet uitgekeerde verkoopopbrengst, van Attero beheert. Hier zit EUR 13,5 mln. in. Nu lees ik dat op 22 mei 2015 Waterland een claim van tenminste EUR 9,5 mln. heeft neergelegd op de Escrow en dat om die reden de volledige EUR 13,5 mln. nog niet wordt uitgekeerd. Klopt dit? Waar is dit voor bedoeld? Waarom heeft Waterland dit ingediend? Hoe staat het hier mee? Wat is de kans dat we dit geld niet krijgen?
 • Voorzitter, dan Enexis. De lening aan Enexis van EUR 1,8 mld. (dit is in 2009 ontstaan uit een lening van Essent aan Enexis). Kan de 3e tranche betaald worden op 30 september 2016 en gaat de 4e tranche Enexis (EUR 350 mln.) geconverteerd worden naar EV? Er staat dat dit afhankelijk is van bepaalde ratio’s? Welke ratio’s en gaan die voor 30 september 2016 gehaald worden?
 • Brabant Water NV. Risico op de schadeloosstelling voor de verplichtte overname van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij. Om welk bedrag gaat het hier? Tot welk bedrag is provincie hier aansprakelijk? Hoe is dit meegenomen in de risicoafweging?
 • Voorzitter, dan de Omgevingsdiensten. Wij hebben al veel vragen gesteld over het reilen en zeilen hier. Ook bij de perspectiefnota konden wij niet onze vinger achter alle extra middelen krijgen én vonden wij de beantwoording op onze vragen onvoldoende. De CDA-fractie vindt het inmiddels tijd dat de Zuidelijke Rekenkamer gaat kijken naar hoe het financiële reilen en zeilen hier speelt. De heer Kuijken zal hier namens het CDA een motie voor indienen.
 • Voorzitter, dan de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Hier wordt een risico ingeschat van EUR 15,1 mln. In dit scenario zijn de afdrachten aan de provincie ad EUR 168 mln. dan al wel gedaan. Waarom wordt hiervan uitgegaan? Is het 100% zeker dat de EUR 168 mln. afdrachten aan de provincie worden gedaan? Moet hier geen risicoreserve voor worden aangehouden?
 • Dan het Pivot Park. Hier ligt een sterke afwaardering van het vastgoed in het verschiet. Heeft de gedeputeerde al een inschatting hoeveel en kan het gevolgen hebben voor de toekomstige vestiging van ondernemers op Pivot Park en de werkgelegenheid aldaar? Is GS het bovendien met wethouder Brok van Oss eens dat er destijds te veel geld is betaald voor het vastgoed door Oss en de provincie dan dit kwam door tijdsgebrek?
 • Voorzitter, en tot slot de BOM. Veel fondsen hebben lange looptijden. Maar enkele fondsen hebben kortere looptijden en lopen al af eind 2016. Klopt dit ook voor het Life Sciences & Health Fund en het Spinn of Fund? Kan de gedeputeerde ons uitleggen wat er gebeurt wanneer een fonds sluit. Worden de gelden hieruit dan naar de provincie overgemaakt? Hoe zit dit bijvoorbeeld bij de verkoop van Ascerta en Bionoviom? Wanneer zijn al deze gelden binnen bij de BOM en waar gaat dit geld dan naartoe? Graag een reactie.

(2) Vermogenspositie en rendementen

 • Voorzitter, dan de vermogenspositie van de provincie. Deze is sterk door verstandige beslissingen uit het verleden. Maar zoals bij mijn eerste financiële bijdrage al vermeld, maakt het CDA zich ernstig zorgen over de bestendigheid van de inkomsten door de lage rentepercentages. Alleen de boekwinsten op de obligaties zorgen er nu feitelijk voor dat de benodigde EUR 122,5 mln. wordt gehaald. De externe validatie van professor Koedijk bevestigt dit beeld. Hij stelt zelfs dat ‘de doelen voor de immunisatieportefeuille door de dalende rente vermoedelijk niet gehaald gaan worden’. Vraag aan GS is wat men nu van plan is. Doorgaan op de huidige weg door steeds meer als bank te functioneren voor lokale overheden en overheidsorganen? Gewoon kiezen voor schatkistbankieren? Extra investeren?
 • Voorzitter, binnen nu en een jaar valt er precies EUR 253 mln. vrij uit de obligatieportefeuille. Wat voor visie heeft het college op deze vrijval? Gaat dit naar Dijsselbloem en brokkelt ons rendement verder af of zoekt men naar alternatieven? Graag een reactie.

(3) Overige vragen

Voorzitter, de CDA-fractie werd aangenaam verrast door de mededeling dat er een subsidieregeling komt voor kredietunies. Het CDA wil daarvoor een compliment geven aan de gedeputeerde. Maar wat we bijzonder vinden is de incidentele subsidie van EUR 100.000 die twee maanden geleden is gegeven aan Kredietunie Brabant, onderdeel van de club van de heer Kamminga. Waarom is deze subsidie los verstrekt, terwijl er nu een subsidiereglement komt voor alle soorten van kredietunies?

 • Voorzitter, dan de interne organisatie en ik richt mij dan tot gedeputeerde Van der Maat. Laat voorop staan dat het CDA de vele ambtenaren hier ontzettend dankbaar is voor hun goede werk. Volgens mij hebben de meeste het hier ook ontzettend naar hun zin, want ik zie dat er in 2015 slechts 35 waren die vrijwillig vóór hun pensioenleeftijd bij de provincie zijn vertrokken. Dat is aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant ook minder mooi. Onlangs heb ik mogen lunchen met een groot aantal Brabantse trainees. Op mijn verzoek: ik was nieuwsgierig naar hoe zij het werken binnen onze provincie en meer specifiek binnen ons Huis ervaren. Voorzitter, daar zat ik met circa 10 talentvolle jonge mensen, die echt hart hebben voor de publieke zaak, voor de provincie en voor Brabant. Maar stuk voor stuk gaven ze aan dynamiek te missen, reuring en soms ook verantwoordelijkheid. U als, en u moet dit is als compliment zien, relatief jonge gedeputeerde moet dit kunnen begrijpen. Dit college wil vernieuwing en bij vernieuwing hoort ook verjonging. Dit moet ook in een hoger tempo… Hoe wil de gedeputeerde dit bereiken en hoe kan PS hem hierin ondersteunen? Het CDA wil ervoor zorgen dat Brabant een goed ambtenarenapparaat behoudt, dat past bij de vragen uit de veranderende samenleving.

Tot zover.

*Alleen het gesproken woord telt.

Uitnodiging: ALV CDA Brabant

Welkom op de ALV van 28 mei!

We hebben het al eerder aangekondigd: 28 mei aanstaande is het de eerste ALV van 2016 voor Brabant. Enkele weken geleden hebben we een vragenlijst uitgestuurd om input van u als leden te verzamelen met betrekking tot wat u verwacht van een ALV en waar u behoefte aan heeft. Naar aanleiding van de resultaten willen we de ALV iets anders inrichten dan voorheen. We gaan namelijk proberen het programma deels een interactief karakter te geven.

De ALV zal gehouden worden in cultureel centrum de Tiliander (Spoorlaan 82, Oisterwijk). Inloop met koffie en thee vanaf 9:30uur en begin om 10:00uur.

Hoe ziet het programma van de ALV eruit:
1) Opening door de voorzitter
2) Presentatie jaarrekening
3) Bijpraten door de Statenfractie (20 minuten)
4) Terugkoppeling commissie Machielsen (20 minuten)
5) Presentatie nieuwe bestuursstructuur CDA Brabant en vacatures (15 minuten)

PAUZE

6) Interactieve sessies

Na de pauze willen we graag met u in gesprek. We zijn de Statenfractie, onze Brabantse leden uit de 2e kamer en het bestuur.

In de link die u hierbij aantreft kunt u aangeven welke sessies u graag bij zou willen wonen. Het zou fijn zijn als u dat ook doet dan kunnen we hier organisatorisch rekening mee houden. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Ik zie er naar uit u de 28e te ontmoeten!
Tot dan

Vriendelijke groeten
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Nieuwsbrief #8 online: lees hier

Nieuwsbrief nr. 8 van het CDA Brabant staat online, met o.a. meer informatie over de ALV van 28 mei a.s., een terugblik op de Statendag van 13 mei jl., fotoverslagen en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #8 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

Brede steun voor CDA-motie om sportcomplexen te verduurzamen

MOTIE:

Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016,

Constaterende dat:

 • De ambitie om Brabant in 2050 energieneutraal te maken een grote opgave is en alleen slaagt als deze breed en concreet onder alle Brabanders wordt ingezet;
 • Bijna 700.000 Brabanders betrokken zijn bij 5100 sportverenigingen en -organisaties;
 • Dat deze verenigingen baat hebben bij het neutraliseren van hun energielasten als substantieel bestanddeel van de exploitatielasten;
 • Dat dit verenigingsvastgoed ook kansen biedt voor de omgeving in het kader van de regeling verlaagd tarief;
 • Dat investeringen in duurzaamheid werk oplevert voor installatiebedrijven (in Brabant);
 • Det college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten uitdrukkelijk uitnodigen de lege bladzijde in het Uitvoeringsprogramma Energie 2016-2019 mee in te vullen;
 • Dit uitvoeringsprogramma aan kwaliteit, kracht en effect wint wanneer de lege bladzijde gevuld wordt met concrete projecten die verbonden worden met de Brabantse samenleving en bijdragen aan structurele verduurzaming van de Brabantse samenleving (sociale innovatie);

Overwegende dat:

 • Een motie met deze strekking tijdens de Statenvergadering van 15 april is ingediend, op brede sympathie mocht rekenen, maar is aangehouden;
 • Dat GS inmiddels proactief een quick scan naar de mogelijkheden heeft laten uitvoeren;
 • Dat uit deze quick scan naar voren komt, dat er grote kansen liggen om sportverenigingen in Brabant te verduurzamen;
 • Dat dit een groot multiplier effect genereert en een stevige impuls geeft aan de provinciale ambitie op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, economie en sociale innovatie;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 1. Op basis van deze quick scan de kansen (besparen en duurzaam opwekken) die hierin naar voren komen verder voortvarend vorm en inhoud te geven;
 2. Provinciale Staten bij de Bestuursrapportage 2016 een voorstel voor te leggen t.a.v. de uitvoeringskosten en de voorfinanciering.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens:

CDA – Roland van Vugt

VVD – Peter Portheine

PvdA – Martijn de Kort

D66 – Ine Meeuwis

SP – Joep van Meel

GroenLinks – Arno Uijlenhoet

ChristenUnie-SGP – Hermen Vreugdenhil

50PLUS – Wim van Overveld

Partij voor de Dieren – Marco van der Wel

Lokaal Brabant – Jan Heijman

CDA: één BrabantCard voor OV en Brabantse attracties

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant pleit voor invoering van een zgn. BrabantCard: één pas waarmee toeristen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer én toeristische attracties, zoals musea, pret- en dierenparken, kunnen bezoeken.

Het idee voor deze BrabantCard is afgeleid van de London ‘Sightseeing’ Pass, die in de Engelse hoofdstad Londen een groot succes is en ook elders in de wereld veel navolging krijgt.

Statenlid Marcel Deryckere (woordvoerder vrijetijdseconomie):

“Wat het CDA betreft wordt Brabant het Orlando van Europa. Onze provincie heeft toeristen uit binnen- en buitenland immers veel te bieden. Denk hierbij aan prijswinnende topattracties als de Efteling en Safaripark Beekse Bergen, maar bijv. ook aan het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch, het Textielmuseum in Tilburg of het Oorlogsmuseum in Overloon.

Het CDA wil deze florerende recreatie- en toerismesector, die zorgt voor veel banen, versterken, zodat deze kan groeien. Invoering van een BrabantCard, die het voor toeristen eenvoudiger én voordeliger maakt door Brabant te reizen en Brabantse attracties te bezoeken, draagt daar onzes inziens aan bij.”

Marcel Deryckere (MDeryckere@brabant.nl)