‘Veiligheid BRZO-bedrijven absoluut speerpunt van college’

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar vergunningverlening en handhaving bij de zwaarste categorie bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Met betrekking tot de uitvoering van VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) wordt geconstateerd dat het naleefgedrag van de risicobedrijven laag is. Dit heeft te maken met de heersende veiligheidscultuur bij BRZO-bedrijven (waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn). In de Statenvergadering van 26 februari stelt het CDA daarom de belangrijke vraag aan het college hoe zij ervoor gaat zorgen dat veiligheid permanente aandacht krijgt.

Statenlid Jurgen Stoop is betrokken bij dit onderwerp en stelt: “Het is in de eerste plaats goed te lezen dat de provincie de processen op orde heeft en zelfs een voorbeeldfunctie heeft, op enige verbeterpunten na. Ook is het goed te vernemen dat er geen knelpunten of spanningen naar boven zijn gekomen ten aanzien van de verschillende rollen die de provincie heeft met betrekking tot BRZO-bedrijven op Moerdijk.”

Gedeputeerde Elies Lemkes (Landbouw, Voedsel en Natuur) antwoordt op vragen over veiligheid dat zij afspraken heeft gemaakt met VNO-NCW over hoe veiligheid bij BRZO-bedrijven kan worden gewaarborgd. “Dit vinden we een belangrijk speerpunt. In overleg met VNO-NCW ga ik hierin initiatief nemen. Onder andere door het organiseren van een seminar.”

Meer sturen op outcome

Stoop geeft verder in zijn betoog aan dat de provincie teveel technocratisch opereert op uitvoeringsbeleid. “In de praktijk zien we te weinig terug hoe doelstellingen op het gebied van veiligheid en leefomgeving gerealiseerd kunnen worden. Wij vinden dat Provinciale Staten bij de opdrachtverstrekking aan OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) meer op outcome, dus dat de doelen worden gehaald en problemen of beperkingen voldoende zijn verminderd, dan op output moet gaan sturen.”

De CDA-fractie wil ook graag weten hoe Provinciale Staten omgaan met de aanbeveling voor een betere informatievoorziening over de kwaliteit van VTH in de praktijk. Stoop: “Omdat we hiermee onze rollen als Staten beter kunnen spelen. Dit is de laatste jaren al verbeterd, maar is nog onvoldoende voor wat betreft aanvullende opdrachten die gedurende het jaar aan de omgevingsdiensten worden verstrekt.”

Gedeputeerde Lemkes antwoordt: “We hebben contact met andere provincies hoe we dit het beste kunnen monitoren en gaan meer aansturen op deze zogeheten outcome. Dat is ingewikkeld, maar we gaan kijken hoe we hier samen inhoud aan kunnen geven.”

Of het kostenverhogend is? “Er is dekking voor in het VTH jaarbudget en in de diverse beleidsprogramma’s. Als het om bovenwettelijke eisen gaat, is dit wel kostenverhogend en moeten we daar dekking voor vinden.”

Lemkes geeft verder aan dat ze hun Plan van Aanpak graag op korte termijn met PS willen delen.

Wat doet de Zuidelijke Rekenkamer?

Dit is de gemeenschappelijke rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het orgaan onderzoekt vanuit een onafhankelijke positie of de provinciale overheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De resultaten van deze onderzoeken zijn openbaar en worden aan Provinciale Staten aangeboden.

Nieuwsbrief CDA Brabant (februari 2021)

De nieuwsbrief van februari 2021 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Update samenwerking Provinciaal Bestuur

Naar aanleiding van de splitsing die binnen de fractie van Forum voor Democratie is ontstaan, hebben Provinciale Staten vandaag een extra vergadering gehouden. In de Staten leefden brede zorgen over de stabiliteit van zowel coalitie als bestuur.

Brabant verdient een solide bestuur met een sterke coalitie als fundament. De opgaven waar we in onze provincie voor staan zijn groot. Van energietransitie tot stikstof en de gevolgen van de coronacrisis. Een daadkrachtige provincie is daarvoor nodig. Het bestuursakkoord biedt daarvoor wat betreft ons een stevige basis met een flinke CDA-saus.

Samenwerking alleen met partners die afspraken nakomen

Toch vonden ook wij het van groot belang om vandaag stil te staan bij de situatie die is ontstaan bij Forum voor Democratie Brabant en JA21 Brabant. Onze samenwerking staat of valt namelijk met stabiele en betrouwbare samenwerkingspartners die hun afspraken nakomen.

Ook mag het duidelijk zijn dat we als CDA de verschillende uitspraken van Thierry Baudet verwerpen!

Gedurende het debat hebben beide partners het boetekleed aangetrokken, hun keuzes toegelicht en aangegeven hoe ze de samenwerking willen voortzetten. Ze hebben op verzoek van het CDA hun steun voor zowel het Bestuursakkoord als de voor ons belangrijke Principes voor Samenwerking herbevestigd.

Het advies van rapporteurs Arbouw en Van der Velde, dat heeft geleid tot de huidige samenwerking, blijkt wat ons betreft nog steeds actueel. De rolverdeling tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten is nog steeds verstoord. De cultuur in Provinciale Staten is nog onvoldoende verbeterd.

Wat het CDA betreft gaan we nog meer werken aan een open samenwerking met alle fracties in de Staten. Van links tot rechts. Van progressief tot conservatief. En beoordelen we plannen op hun kwaliteit en niet op hun bedenker. Vanuit onze periode in de oppositie tussen 2015 en 2019 weten we hoe belangrijk het is om gezamenlijke deze stappen te zetten.

Dat betekent dat we middels de huidige samenwerking het Bestuursakkoord blijven ondersteunen en als basis willen inzetten voor de grote opgaven waar onze provincie voor staat. We zetten onze samenwerking met VVD, FvD, JA21 en Lokaal Brabant voort maar willen nadrukkelijk bruggen bouwen en met alle partijen werken aan een mooier Brabant.

Open-parlementaire samenwerking VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant

De Brabantse Statenleden van Forum voor Democratie en JA21 hebben na goed onderling overleg besloten hun politieke werk ieder vanuit een eigen fractie voort te zetten. Daarmee vormen vanaf nu vijf fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant (VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant) het fundament onder het vorig jaar gesloten bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. Alle vijf de fracties steunen dit akkoord en de leden van het huidige college van Gedeputeerde Staten volledig.

Vanaf heden functioneert gedeputeerde De Bie namens FvD in het college en wordt JA21 vertegenwoordigd door onafhankelijk gedeputeerde de heer Smit. Tegelijkertijd verschillen de samenwerkende partijen onderling. Ze staan voor hun eigen ideeën en oplossingen en dat mag duidelijk zijn.

In het bestuursakkoord schreven we vorig jaar dan ook dat we het niet over alles eens hoeven te zijn. Daarbij gaven we toen al aan op een meer open manier met álle Statenleden te willen samenwerken. Dat is ook de reden dat niet alles in het bestuursakkoord is dichtgetimmerd: over veel onderwerpen zijn afspraken gemaakt waar de vijf partijen zich aan houden, maar over een flink aantal zaken is niets of niet alles tot achter de komma afgesproken. Dit alles om de benodigde zuurstof in de Brabantse politiek te brengen.

Open parlementaire samenwerking

De vorming van een extra fractie (JA21) in het Brabantse parlement maakt ook dat wij die ambitie nog meer in de praktijk gaan brengen. De vijf partijen delen graag hoe zij de samenwerking onderling en met de andere partijen in Provinciale Staten zien onder de noemer ‘open parlementaire samenwerking’. Op de onderdelen die niet in het bestuursakkoord zijn vastgelegd is het aan het college van Gedeputeerde Staten om met voorstellen te komen en op zoek te gaan naar een (wisselende) meerderheid in de Provinciale Staten. U kunt van ons verwachten dat wij buiten de afspraken van het bestuursakkoord ieder onze eigen ideeën inbrengen en daar met u over in gesprek gaan zodat we gezamenlijk de juiste beslissingen voor Brabant kunnen nemen.

Deze duale en open manier van samenwerken biedt kansen voor alle Statenleden en partijen om meer zuurstof te brengen in het debat en de samenwerking en goede ideeën voor Brabant om te zetten in besluiten.

VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant zijn verbonden met de inhoud van het bestuursakkoord, al het andere valt daarbuiten. Het is aan iedere partij of eenieder om rekenschap af te leggen over zijn eigen ideeën, uitspraken en acties.

Bestuurbaarheid van Brabant

De gemaakte afspraken in het bestuursakkoord zijn voor de individuele leden van de vijf fracties van cruciaal belang om Brabant bestuurbaar te houden. Dat is onze eerste prioriteit.

Die afspraken bestaan uit:
• de opgestelde ‘principes van samenwerking’;
• de hoofdlijn van beleid met de Brabantse omgevingsvisie als belangrijk kader waarbinnen het college van GS werkt;
• concrete resultaatafspraken op de diverse portefeuilles van het college;
• heldere afspraken op het gebied van de financiën (uitgaven, inkomsten en structurele besparingen) die nagekomen worden bij onder meer het vaststellen van de begroting.

Het huidige college is geïnitieerd door 28 Statenleden, bij aanvang gesteund door 31 Statenleden en heeft als opdracht bij alle voorstellen die ze doen te streven naar een zo breed mogelijke meerderheid in Provinciale Staten.

Wij hebben het college nogmaals uitdrukkelijk de opdracht gegeven te zoeken naar maximaal draagvlak in Provinciale Staten. In deze nieuwe situatie blijven wij werken aan de afspraken uit het bestuursakkoord met dien verstande dat wij nog meer dan voorheen de samenwerking willen opzoeken binnen Provinciale Staten op de belangrijke vraagstukken waar de provincie voor staat of die op ons afkomen.

Wij nodigen onze collega-Statenleden opnieuw nadrukkelijk uit om de samenwerking op te zoeken. Wij zullen dat ook doen, om gezamenlijk stappen vooruit te zetten voor de provincie Brabant en al haar inwoners.

We kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking met u allemaal!

Hartelijke groet,
Suzanne Otters-Bruijnen – fractievoorzitter VVD
Ankie de Hoon – fractievoorzitter CDA
Camiel van der Meeren- fractievoorzitter FvD
Willem Rutjens – fractievoorzitter JA21
Harold van den Broek – fractievoorzitter Lokaal Brabant

Verlengde openstelling vacature voorzitter CDA Brabant

Beste leden,

Het bestuur van CDA Brabant heeft na overleg met de selectiecommissie besloten om de reactietermijn voor het indienen van een sollicitatiebrief naar de functie van voorzitter CDA Brabant te verlengen. Degene die al eerder hebben gereageerd hoeven niet opnieuw te reageren. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. De sluitingsdatum voor kandidaten is verlengd van 17 december 2020 om 12.00 uur naar 5 januari 2021 om 12:00 uur,. De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in januari 2021 plaats van 7 januari tot en met 25 januari 2021.  De nieuwe voorzitter zal worden voorgedragen tot benoeming tijdens de ALV van 6 maart 2021.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan bij voorkeur per e-mail contact op met de voorzitter van de selectiecommissie, Ger de Weert (gdeweert@xs4all.nl  of 06-22477921). Uw  sollicitatie kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae richten aan de secretaris van de selectiecommissie, Alwijn ten Cate (alwijntencate@hotmail.com).

Klik hier voor het profiel van voorzitter CDA Brabant.

Namens het bestuur en selectiecommissie van CDA Brabant,
Alwijn ten Cate
Secretaris CDA Brabant

Nieuwsbrief CDA Brabant (december 2020)

De nieuwsbrief van december 2020 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Nieuwsbrief CDA Brabant: Samenwerking provinciale coalitie

Nieuwsbrief CDA Brabant: Samenwerking provinciale coalitie staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Blog uit de Staten: wat wil het CDA voor cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid?

Het nieuwe beleidskader sport, cultuur en vrije tijd is misschien wel het meest kansrijke en belangrijkste van de komende jaren. Eerder vandaag was er een bijeenkomst van Provinciale Staten waar voor het eerst gediscussieerd werd over hoe het beleidskader eruit moet komen te zien. Voor het CDA zijn de intrinsieke waarde voor cultuur, het verbindende karakter van sport en de economische sterkte van de vrijetijdssector enorm belangrijk voor Brabant. Dat vraagt om gerichte investeringen van de provincie om bijvoorbeeld talentontwikkeling, amateurkunst en inclusief sporten mogelijk te maken.

Het CDA wil daarom de komende jaren de volgende keuzes maken:

  1. Sportbeleid: successen voortzetten

Het sportbeleid van de provincie is al jaren succesvol. Dankzij een speciale inzet op inclusief sporten (gehandicaptensport), talentontwikkeling (BrabantSport) en topsportevenementen (Vuelta, WK Handboogschieten) vervult de provincie een belangrijke rol tussen gemeenten en Rijksoverheid. Wat het CDA betreft zetten we dit succesvolle beleid door.

  1. Cultuurbeleid: minder uitvoeringskosten, meer directe ondersteuning

Ruim de helft van de cultuurmiddelen van de provincie gaat op aan kosten bij uitvoeringsorganisaties. Het gaat om ruim 10 miljoen euro dat niet in de culturele sector belandt. Daarom maken we in het nieuwe cultuurbeleid wat het CDA betreft de radicale keuze voor minder uitvoeringskosten en meer directe ondersteuning. Hierdoor komt er meer ruimte voor directe investeringen in cultuurmakers: zowel in de top/basisinfrastructuur als in amateurkunst en talentontwikkeling. De grootste opgave daarin, zegt ook de culturele sector, is het maken van goede ‘traptreden’ van amateurkunst en cultuureducatie tot de top. We moeten ervoor zorgen dat we jonge cultuurmakers de kans bieden om een gevestigde topper te worden, dankzij provinciaal beleid op het gebied van talent.

  1. Cultuurfondsen van de samenleving maken

We willen ons inzetten om de verschillende cultuurfondsen zoveel mogelijk van de samenleving, in plaats van enkel de provincie, te maken. Dat betekent dat we de deur open moeten zetten voor private gelden in die fondsen. Zo vergroten we de te verdelen koek en maken we samen meer impact.

  1. Brabantstad matching moet beter

De matching van middelen voor de professionele kunsten van de Brabantse steden, Provincie en Rijksoverheid moet stukken beter. De net afgeronde regeling is in bepaalde opzichten een foutenfestival geweest. Zo bleek literatuur ineens compleet vergeten en kregen makers ineens landelijk wel geld maar provinciaal niet. Dat zijn wat het CDA betreft onwenselijke effecten die we de komende keer voor moeten zijn.

  1. Kiezen voor Brabant als toeristische topregio

De kansen voor Brabant als toeristische topregio zijn groot. Met de Efteling, Beekse Bergen, Van Gogh, onze natuur en steden hebben we een aanbod van wereldklasse. Zet wat het CDA betreft in op de (economische) kansen die dat biedt. Met de focus op het opkomende slow travel, gericht op kwaliteit en niet op veel en snel. Dus geen busladingen Chinezen maar Franse of Belgische gezinnen die een week komen genieten van wat onze provincie te bieden heeft.

De afgelopen maanden heeft de CDA-fractie uitvoerige gesprekken gevoerd met cultuurmakers, betrokkenen bij de sport in Brabant en ondernemers uit de leisuresector. Daarnaast is er een expertgroep in het leven geroepen om ons in dit nieuwe beleidskader te adviseren. De hierboven gemaakte keuzes komen hier mede uit voort. We danken iedereen voor de geleverde input.

Kijk naar de video waar Marcel Deryckere u meer vertelt over het cultuurbeleid. Voor de video klik hier

Wilt u geen video’s van CDA Brabant meer missen? Wordt dan lid van ons YouTube kanaal en klik hier.

Nieuwsbrief CDA Brabant (november 2020)

De nieuwsbrief van november 2020 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Spreektekst Ankie de Hoon bij begrotingsbehandeling 2021

Spreektekst Ankie de Hoon – Fractievoorzitter CDA Brabant
Debat over de provinciebegroting 2021
(13-11-2020) – 1ste termijn – alleen het gesproken woord telt

Voorzitter,

Terugkijkend op het afgelopen jaar stel ik namens de CDA-fractie vast dat er enorm veel veranderd is, en mooi is dat ik vandaag zonder scherm ertussen, mag spreken tot mevrouw de voorzitter.

Hendrik Hamel, een Nederlandse zeevaarder uit de 17e eeuw zei eens: “Iedere vrouw die de gelijke wil zijn van de man heeft een gebrek aan ambitie.” Volgens mij komt dat dus wel goed!

De hele wereld staat op z’n kop. COVID-19 heeft op iedereen effect; er is een nieuwe president in de VS, tenminste dat nemen we nu maar aan. Zo zie je maar, het kan verkeren, een coalitie smeden met meerdere partijen is niet eenvoudig maar als er, in feite, maar twee partijen zijn kun je ook heel wat meemaken. Inmiddels presenteren hier de partijen hun programma’s en lijsten voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Het CDA wenst alle Brabanders die een plekje op de lijst hebben weten te bemachtigen veel succes! (En die van het CDA net een beetje meer).

Het CDA blijft, zoals u gewend bent, de partij van en in het midden. Een partij waar ondernemers zich thuis voelen, maar ook een partij, die, zoals overigens ook veel ondernemers zelf, klaarstaat voor wie dankzij een steuntje van de overheid verder kan, zonder al te veel zorgen en onzekerheid. Ik ga dat toelichten:

Als ik terugkijk op het afgelopen bewogen jaar in de Brabantse politiek zie ik hoe het CDA in de media vooral werd neergezet als partij voor de boeren. Dat snap ik best. en, Ja, het CDA staat pal voor alle ondernemers die vooruit willen en Ja, zeker voor de agrarische ondernemers die bij Brabant horen net als carnaval. Als we zien dat deze ondernemers, die, meer dan wie ook, overgeleverd zijn aan de grillen van de overheid met onhaalbare opgaven worden geconfronteerd dan springen we in de bres. Ook MKB’ers met name die door COVID-19 fors geraakt zijn verdienen onze aandacht. Dat, opkomen voor mensen die het moeilijk hebben of die onrecht worden aangedaan, zit, bij wijze van spreken in het DNA van het CDA.

Daarom willen we ook een lans breken voor de mensen die in de zorg of in de welzijnssector aan het werk zijn. Ook zij die aan mantelzorg doen of op een andere manier mensen helpen verdienen onze aandacht. Het CDA is van mening dat zorgen voor een goede samenleving ieders verantwoordelijkheid is, dus ook van de provincie. We willen, nu samenleving, zoals we in het bestuursakkoord hebben afgesproken, integraal onderdeel is gaan uitmaken van andere beleidsthema’s er wel voor waken dat het niet gezien gaat worden als bijzaak. Hiervoor dienen we een motie in.

Een specifieke groep die, zeker nu COVID-19 rondwaart, nog meer klem zit dan voorheen, bestaat uit de mensen die te kampen hebben met schulden waar zij, naar alle waarschijnlijkheid niet meer gaan uitkomen. Door velen is al voorspeld dat er meer mensen met schulden komen te zitten dan het geval al was. ZZP’ers en mensen werkzaam in de horeca worden getroffen en maken een grote kans op een toekomst met zeer beperkte financiële middelen. Ze komen daar zeker niet zonder hulp uit. Het CDA denkt dat de provincie hier een rol in kan spelen en zou graag met gedeputeerden van Gruijthuijsen en van der Maat in gesprek gaan om te zien op welke wijze we kunnen gaan voor een schuldenvrij Brabant. Zou het niet mooi zijn wanneer de provincie Brabant, in samenwerking met de gemeenten, tot een aanpak zou komen waarbij deze mensen versneld uit de schulden komen en begeleid worden door mensen van, bijvoorbeeld banken of door middel gebruik van de Buddy app. Het is toch veel slimmer, echt Brabants dus, om te voorkomen dat mensen een jarenlang vrijwel uitzichtloos traject in moeten waar ze meestal niet beter van worden terwijl we ze nog hard nodig hebben voor de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Het is in deze tijd overigens van belang je weerstand op peil te houden. Naar buiten gaan, de natuur in is niet alleen een goede afleiding en mooi, zeker in dit jaargetijde. Door naar buiten te gaan, in de natuur te wandelen, bouw je weerstand op. Dan moeten we, evenwel, niet allemaal naar het zelfde bosgebied gaan. Het CDA is van mening dat er in de Brabantse natuur plaats is voor iedereen. Een groot deel van de mooie natuurgebieden zijn, echter, niet bekend bij velen. Hierdoor concentreert zich het bezoeken van de natuur op de bekende plekken. Is het mogelijk dat GS, via de media en andere beschikbare kanalen laat weten welke (andere) mooie natuurgebieden Brabant rijk is. Dan spreiden we druk op de natuur en de concentratie van mensen en bieden we velen de gelegenheid hun conditie op peil te houden. Daarnaast zien we ook een natuurlijke gang ontstaan om producten direct bij de boer te halen omdat we dat een veilige manier vinden nu, zouden we hier ook een blijvende impuls aan kunnen geven? Graag hierop een reflectie van de gedeputeerde.

Door COVID-19 zijn we anders gaan werken. Er is minder verkeer, in het openbaar vervoer maar ook op de weg is het te merken. Dat is goed nieuws als het gaat om de luchtkwaliteit. Het thuis werken heeft een boost gekregen en zal een blijvertje zijn. In dat kader vraagt het CDA om een visie van GS:

Wat is de (blijvende) impact van de vermindering van het (auto) verkeer op de energieopgave en op de uitstoot, en dus depositie, van onder andere Stikstofverbindingen? Indien dit nog niet bekend is, kan dit verder onderzocht worden?

Het thuiswerken heeft ook, meer dan ooit, zichtbaar gemaakt dat nog niet in heel Brabant gewerkt kan worden met voldoende internetsnelheid. We hadden een Breedbandfonds om ervoor te zorgen dat we werkelijk in heel Brabant over snelle verbindingen zouden kunnen beschikken. Dat was volgens toenmalig gedeputeerde Pauli niet meer nodig. Want: de ‘markt’ pakte het op en zou ervoor zorgen dat heel Brabant over supersnel internet zou kunnen beschikken. Maar hoe staat het daar nu mee, voorzitter? We zien grote verschillen in de realisatie van Breedband in onze provincie. Waar de dekking in Oost-Brabant buitengewoon snel is gerealiseerd lijkt West-Brabant achter te lopen. Graag een reactie van de Gedeputeerde. De aanleg van breedband is bovendien nog belangrijker geworden nu de uitrol van 5G dichterbij komt. In het bestuursakkoord staat het belang van goede mobiele bereikbaarheid vermeld. We horen graag hoe het staat met het wegwerken van de verschillende witte vlekken in onze provincie.

Dat brengt me op, onder andere, Wonen. Zoals u weet, voorzitter, is het een enorme opgave om voldoende woningen te bouwen om aan de vraag te voldoen. Daar helpt de uitspraak van de Raad van Staten van vorig jaar niet aan mee. Wat ook niet helpt is de verhuurdersheffing. Door de coalitie van VVD en PvdA is deze regeling ingesteld in 2013. Sinds toen is ruim 10 miljard van de coöperaties naar het Rijk gevloeid. 10 miljard, voorzitter, daarvan hadden ruim 40 duizend woningen kunnen worden gebouwd. Het CDA zou graag zien dat dit geld ook aan woningbouw besteed werd en dat deze heffing wordt teruggedraaid zodat ook in Brabant weer gebouwd kan worden. Hiertoe dient het CDA een motie in.

Als het dan gaat over wonen, dan verbaast het u vast niet dat we er voor pleiten om ook aandacht te geven aan de woonbehoefte in kleine kernen. De behoeftes van kleine kernen verschillen van die in de steden. De ontwikkelingen in de landbouw, het langer thuis wonen van ouderen en de problematiek van starters zijn slechts enkele voorbeelden die de problematiek in kleine kernen zo specifiek maakt. Daarnaast blijkt dat COVID-19 voor velen een reden kan zijn de stad (weer) uit te trekken en te gaan wonen waar het minder druk is. We zouden graag inzicht krijgen in de verhuisbewegingen tussen stad en platteland, zowel binnen als buiten brabant, nadat de cijfers van 2020 bekend zijn bij o.a. het CBS. We zouden, middels een motie, GS willen verzoeken de problematiek en kansen rondom wonen in kleine kernen in de volle breed op te pakken.

Over naar het financiële deel van de begroting. We zien over de gehele linie dat we de stap zetten van begrotingssubsidies naar projectsubsidies op basis van gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Kan de gedeputeerde aangeven of dit consequent wordt doorgevoerd voor alle subsidieontvangers? Hoe en wanneer gaan we dat terug zien als PS?

Dan, mevrouw de voorzitter, nog een aantal punten die we, in de overigens zeer prettig leesbare begroting, dank daarvoor aan het college en onze ambtenaren, tegenkomen en kort aan de orde willen stellen.

In het voorstel staat dat daar waar voor programma Landbouw 18 FTEs waren gereserveerd en dat dit voor het komend jaar is teruggebracht naar 13 FTE en dat het bovendien om tijdelijke FTE’s gaat voor 2021. Kennelijk is dat het aantal waarmee, door gedeputeerde Lemkes, gewerkt kan worden aan de opgaven in dit belangrijke programma. Nu geeft de begroting niet alleen aan wat er komend jaar staat te gebeuren. Veelal kijken we verder, regeren is ten slotte vooruitzien. Dat in aanmerking genomen ziet het CDA graag dat minstens dit aantal FTE beschikbaar zal zijn voor de komende jaren, in ieder geval tot het einde van deze bestuursperiode. Overigens haal ik nu het programma Landbouw aan maar hetzelfde geldt voor andere programma’s zoals Stikstof en Energie. Kan GS toezeggen dat voldoende mensen beschikbaar zijn, minstens tot het eind van deze bestuursperiode ? Dit horen we graag van de portefeuillehouder financien.

Verder willen we de vinger leggen op een gevoelige plek. We zetten verschillende instrumenten in om de stikstof uitstoot te beperken en tegelijkertijd de economie draaiende te houden. Denk onder andere aan de warme sanering en het extern salderen. Als we willen dat hier enthousiast aan meegewerkt wordt moeten we drempels wegnemen waar we dat kunnen. Andere provincies zien we dit ook voortvarend doen, door onder andere de legeskosten voor dit proces, leges met betrekking tot de WNB, niet te berekenen. En we vragen ons af of de Leges dan ook een belemmering vormen voor de resultaat van de transitie van de landbouw. Het CDA dient een motie in van die strekking.

Last, but not, least, Veiligheid. De uitdagingen op dit vlak zijn niet gering. Het aantal verkeersdoden blijft stijgen, handhavers in het buitengebied stuiten vaker op criminele activiteiten en de georganiseerde misdaad heeft, reeds enige tijd, vaste voet aan de grond in Brabant. Het CDA is daarom verheugd dat de provincie Veiligheid tot kerntaak heeft verklaard.

Ondermijning en georganiseerde misdaad stopt, echter, niet bij de grens. En als we hier de druk erop houden zien we net over de grens een nieuwe uitvalsbasis ontstaan. We willen, als CDA, de provincie oproepen om een regisserende rol op te pakken en, op gebied van Veiligheid, de banden aan te halen met de omliggende provincies en ons buurland België. Vooral op gebied van samenwerking met de Belgische autoriteiten valt nog veel te winnen.

Onze Brabantse Samenleving moet weerbaarder worden, hiervoor vragen wij dan ook extra aandacht en energie van onze bestuurders en ambtenaren. Maar zeker ook verdienen onze groene BOA’s, die dag en nacht klaar staan om Brabant leefbaar en veilig te houden. Dank je wel!

Tot zover Voorzitter en dank voor de aandacht.