Verlengde openstelling vacature voorzitter CDA Brabant

Beste leden,

Het bestuur van CDA Brabant heeft na overleg met de selectiecommissie besloten om de reactietermijn voor het indienen van een sollicitatiebrief naar de functie van voorzitter CDA Brabant te verlengen. Degene die al eerder hebben gereageerd hoeven niet opnieuw te reageren. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken. De sluitingsdatum voor kandidaten is verlengd van 17 december 2020 om 12.00 uur naar 5 januari 2021 om 12:00 uur,. De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in januari 2021 plaats van 7 januari tot en met 25 januari 2021.  De nieuwe voorzitter zal worden voorgedragen tot benoeming tijdens de ALV van 6 maart 2021.

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan bij voorkeur per e-mail contact op met de voorzitter van de selectiecommissie, Ger de Weert (gdeweert@xs4all.nl  of 06-22477921). Uw  sollicitatie kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae richten aan de secretaris van de selectiecommissie, Alwijn ten Cate (alwijntencate@hotmail.com).

Klik hier voor het profiel van voorzitter CDA Brabant.

Namens het bestuur en selectiecommissie van CDA Brabant,
Alwijn ten Cate
Secretaris CDA Brabant

Nieuwsbrief CDA Brabant (december 2020)

De nieuwsbrief van december 2020 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Nieuwsbrief CDA Brabant: Samenwerking provinciale coalitie

Nieuwsbrief CDA Brabant: Samenwerking provinciale coalitie staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Blog uit de Staten: wat wil het CDA voor cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid?

Het nieuwe beleidskader sport, cultuur en vrije tijd is misschien wel het meest kansrijke en belangrijkste van de komende jaren. Eerder vandaag was er een bijeenkomst van Provinciale Staten waar voor het eerst gediscussieerd werd over hoe het beleidskader eruit moet komen te zien. Voor het CDA zijn de intrinsieke waarde voor cultuur, het verbindende karakter van sport en de economische sterkte van de vrijetijdssector enorm belangrijk voor Brabant. Dat vraagt om gerichte investeringen van de provincie om bijvoorbeeld talentontwikkeling, amateurkunst en inclusief sporten mogelijk te maken.

Het CDA wil daarom de komende jaren de volgende keuzes maken:

  1. Sportbeleid: successen voortzetten

Het sportbeleid van de provincie is al jaren succesvol. Dankzij een speciale inzet op inclusief sporten (gehandicaptensport), talentontwikkeling (BrabantSport) en topsportevenementen (Vuelta, WK Handboogschieten) vervult de provincie een belangrijke rol tussen gemeenten en Rijksoverheid. Wat het CDA betreft zetten we dit succesvolle beleid door.

  1. Cultuurbeleid: minder uitvoeringskosten, meer directe ondersteuning

Ruim de helft van de cultuurmiddelen van de provincie gaat op aan kosten bij uitvoeringsorganisaties. Het gaat om ruim 10 miljoen euro dat niet in de culturele sector belandt. Daarom maken we in het nieuwe cultuurbeleid wat het CDA betreft de radicale keuze voor minder uitvoeringskosten en meer directe ondersteuning. Hierdoor komt er meer ruimte voor directe investeringen in cultuurmakers: zowel in de top/basisinfrastructuur als in amateurkunst en talentontwikkeling. De grootste opgave daarin, zegt ook de culturele sector, is het maken van goede ‘traptreden’ van amateurkunst en cultuureducatie tot de top. We moeten ervoor zorgen dat we jonge cultuurmakers de kans bieden om een gevestigde topper te worden, dankzij provinciaal beleid op het gebied van talent.

  1. Cultuurfondsen van de samenleving maken

We willen ons inzetten om de verschillende cultuurfondsen zoveel mogelijk van de samenleving, in plaats van enkel de provincie, te maken. Dat betekent dat we de deur open moeten zetten voor private gelden in die fondsen. Zo vergroten we de te verdelen koek en maken we samen meer impact.

  1. Brabantstad matching moet beter

De matching van middelen voor de professionele kunsten van de Brabantse steden, Provincie en Rijksoverheid moet stukken beter. De net afgeronde regeling is in bepaalde opzichten een foutenfestival geweest. Zo bleek literatuur ineens compleet vergeten en kregen makers ineens landelijk wel geld maar provinciaal niet. Dat zijn wat het CDA betreft onwenselijke effecten die we de komende keer voor moeten zijn.

  1. Kiezen voor Brabant als toeristische topregio

De kansen voor Brabant als toeristische topregio zijn groot. Met de Efteling, Beekse Bergen, Van Gogh, onze natuur en steden hebben we een aanbod van wereldklasse. Zet wat het CDA betreft in op de (economische) kansen die dat biedt. Met de focus op het opkomende slow travel, gericht op kwaliteit en niet op veel en snel. Dus geen busladingen Chinezen maar Franse of Belgische gezinnen die een week komen genieten van wat onze provincie te bieden heeft.

De afgelopen maanden heeft de CDA-fractie uitvoerige gesprekken gevoerd met cultuurmakers, betrokkenen bij de sport in Brabant en ondernemers uit de leisuresector. Daarnaast is er een expertgroep in het leven geroepen om ons in dit nieuwe beleidskader te adviseren. De hierboven gemaakte keuzes komen hier mede uit voort. We danken iedereen voor de geleverde input.

Kijk naar de video waar Marcel Deryckere u meer vertelt over het cultuurbeleid. Voor de video klik hier

Wilt u geen video’s van CDA Brabant meer missen? Wordt dan lid van ons YouTube kanaal en klik hier.

Nieuwsbrief CDA Brabant (november 2020)

De nieuwsbrief van november 2020 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl

Spreektekst Ankie de Hoon bij begrotingsbehandeling 2021

Spreektekst Ankie de Hoon – Fractievoorzitter CDA Brabant
Debat over de provinciebegroting 2021
(13-11-2020) – 1ste termijn – alleen het gesproken woord telt

Voorzitter,

Terugkijkend op het afgelopen jaar stel ik namens de CDA-fractie vast dat er enorm veel veranderd is, en mooi is dat ik vandaag zonder scherm ertussen, mag spreken tot mevrouw de voorzitter.

Hendrik Hamel, een Nederlandse zeevaarder uit de 17e eeuw zei eens: “Iedere vrouw die de gelijke wil zijn van de man heeft een gebrek aan ambitie.” Volgens mij komt dat dus wel goed!

De hele wereld staat op z’n kop. COVID-19 heeft op iedereen effect; er is een nieuwe president in de VS, tenminste dat nemen we nu maar aan. Zo zie je maar, het kan verkeren, een coalitie smeden met meerdere partijen is niet eenvoudig maar als er, in feite, maar twee partijen zijn kun je ook heel wat meemaken. Inmiddels presenteren hier de partijen hun programma’s en lijsten voor de Tweede Kamerverkiezing in maart. Het CDA wenst alle Brabanders die een plekje op de lijst hebben weten te bemachtigen veel succes! (En die van het CDA net een beetje meer).

Het CDA blijft, zoals u gewend bent, de partij van en in het midden. Een partij waar ondernemers zich thuis voelen, maar ook een partij, die, zoals overigens ook veel ondernemers zelf, klaarstaat voor wie dankzij een steuntje van de overheid verder kan, zonder al te veel zorgen en onzekerheid. Ik ga dat toelichten:

Als ik terugkijk op het afgelopen bewogen jaar in de Brabantse politiek zie ik hoe het CDA in de media vooral werd neergezet als partij voor de boeren. Dat snap ik best. en, Ja, het CDA staat pal voor alle ondernemers die vooruit willen en Ja, zeker voor de agrarische ondernemers die bij Brabant horen net als carnaval. Als we zien dat deze ondernemers, die, meer dan wie ook, overgeleverd zijn aan de grillen van de overheid met onhaalbare opgaven worden geconfronteerd dan springen we in de bres. Ook MKB’ers met name die door COVID-19 fors geraakt zijn verdienen onze aandacht. Dat, opkomen voor mensen die het moeilijk hebben of die onrecht worden aangedaan, zit, bij wijze van spreken in het DNA van het CDA.

Daarom willen we ook een lans breken voor de mensen die in de zorg of in de welzijnssector aan het werk zijn. Ook zij die aan mantelzorg doen of op een andere manier mensen helpen verdienen onze aandacht. Het CDA is van mening dat zorgen voor een goede samenleving ieders verantwoordelijkheid is, dus ook van de provincie. We willen, nu samenleving, zoals we in het bestuursakkoord hebben afgesproken, integraal onderdeel is gaan uitmaken van andere beleidsthema’s er wel voor waken dat het niet gezien gaat worden als bijzaak. Hiervoor dienen we een motie in.

Een specifieke groep die, zeker nu COVID-19 rondwaart, nog meer klem zit dan voorheen, bestaat uit de mensen die te kampen hebben met schulden waar zij, naar alle waarschijnlijkheid niet meer gaan uitkomen. Door velen is al voorspeld dat er meer mensen met schulden komen te zitten dan het geval al was. ZZP’ers en mensen werkzaam in de horeca worden getroffen en maken een grote kans op een toekomst met zeer beperkte financiële middelen. Ze komen daar zeker niet zonder hulp uit. Het CDA denkt dat de provincie hier een rol in kan spelen en zou graag met gedeputeerden van Gruijthuijsen en van der Maat in gesprek gaan om te zien op welke wijze we kunnen gaan voor een schuldenvrij Brabant. Zou het niet mooi zijn wanneer de provincie Brabant, in samenwerking met de gemeenten, tot een aanpak zou komen waarbij deze mensen versneld uit de schulden komen en begeleid worden door mensen van, bijvoorbeeld banken of door middel gebruik van de Buddy app. Het is toch veel slimmer, echt Brabants dus, om te voorkomen dat mensen een jarenlang vrijwel uitzichtloos traject in moeten waar ze meestal niet beter van worden terwijl we ze nog hard nodig hebben voor de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Het is in deze tijd overigens van belang je weerstand op peil te houden. Naar buiten gaan, de natuur in is niet alleen een goede afleiding en mooi, zeker in dit jaargetijde. Door naar buiten te gaan, in de natuur te wandelen, bouw je weerstand op. Dan moeten we, evenwel, niet allemaal naar het zelfde bosgebied gaan. Het CDA is van mening dat er in de Brabantse natuur plaats is voor iedereen. Een groot deel van de mooie natuurgebieden zijn, echter, niet bekend bij velen. Hierdoor concentreert zich het bezoeken van de natuur op de bekende plekken. Is het mogelijk dat GS, via de media en andere beschikbare kanalen laat weten welke (andere) mooie natuurgebieden Brabant rijk is. Dan spreiden we druk op de natuur en de concentratie van mensen en bieden we velen de gelegenheid hun conditie op peil te houden. Daarnaast zien we ook een natuurlijke gang ontstaan om producten direct bij de boer te halen omdat we dat een veilige manier vinden nu, zouden we hier ook een blijvende impuls aan kunnen geven? Graag hierop een reflectie van de gedeputeerde.

Door COVID-19 zijn we anders gaan werken. Er is minder verkeer, in het openbaar vervoer maar ook op de weg is het te merken. Dat is goed nieuws als het gaat om de luchtkwaliteit. Het thuis werken heeft een boost gekregen en zal een blijvertje zijn. In dat kader vraagt het CDA om een visie van GS:

Wat is de (blijvende) impact van de vermindering van het (auto) verkeer op de energieopgave en op de uitstoot, en dus depositie, van onder andere Stikstofverbindingen? Indien dit nog niet bekend is, kan dit verder onderzocht worden?

Het thuiswerken heeft ook, meer dan ooit, zichtbaar gemaakt dat nog niet in heel Brabant gewerkt kan worden met voldoende internetsnelheid. We hadden een Breedbandfonds om ervoor te zorgen dat we werkelijk in heel Brabant over snelle verbindingen zouden kunnen beschikken. Dat was volgens toenmalig gedeputeerde Pauli niet meer nodig. Want: de ‘markt’ pakte het op en zou ervoor zorgen dat heel Brabant over supersnel internet zou kunnen beschikken. Maar hoe staat het daar nu mee, voorzitter? We zien grote verschillen in de realisatie van Breedband in onze provincie. Waar de dekking in Oost-Brabant buitengewoon snel is gerealiseerd lijkt West-Brabant achter te lopen. Graag een reactie van de Gedeputeerde. De aanleg van breedband is bovendien nog belangrijker geworden nu de uitrol van 5G dichterbij komt. In het bestuursakkoord staat het belang van goede mobiele bereikbaarheid vermeld. We horen graag hoe het staat met het wegwerken van de verschillende witte vlekken in onze provincie.

Dat brengt me op, onder andere, Wonen. Zoals u weet, voorzitter, is het een enorme opgave om voldoende woningen te bouwen om aan de vraag te voldoen. Daar helpt de uitspraak van de Raad van Staten van vorig jaar niet aan mee. Wat ook niet helpt is de verhuurdersheffing. Door de coalitie van VVD en PvdA is deze regeling ingesteld in 2013. Sinds toen is ruim 10 miljard van de coöperaties naar het Rijk gevloeid. 10 miljard, voorzitter, daarvan hadden ruim 40 duizend woningen kunnen worden gebouwd. Het CDA zou graag zien dat dit geld ook aan woningbouw besteed werd en dat deze heffing wordt teruggedraaid zodat ook in Brabant weer gebouwd kan worden. Hiertoe dient het CDA een motie in.

Als het dan gaat over wonen, dan verbaast het u vast niet dat we er voor pleiten om ook aandacht te geven aan de woonbehoefte in kleine kernen. De behoeftes van kleine kernen verschillen van die in de steden. De ontwikkelingen in de landbouw, het langer thuis wonen van ouderen en de problematiek van starters zijn slechts enkele voorbeelden die de problematiek in kleine kernen zo specifiek maakt. Daarnaast blijkt dat COVID-19 voor velen een reden kan zijn de stad (weer) uit te trekken en te gaan wonen waar het minder druk is. We zouden graag inzicht krijgen in de verhuisbewegingen tussen stad en platteland, zowel binnen als buiten brabant, nadat de cijfers van 2020 bekend zijn bij o.a. het CBS. We zouden, middels een motie, GS willen verzoeken de problematiek en kansen rondom wonen in kleine kernen in de volle breed op te pakken.

Over naar het financiële deel van de begroting. We zien over de gehele linie dat we de stap zetten van begrotingssubsidies naar projectsubsidies op basis van gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven. Kan de gedeputeerde aangeven of dit consequent wordt doorgevoerd voor alle subsidieontvangers? Hoe en wanneer gaan we dat terug zien als PS?

Dan, mevrouw de voorzitter, nog een aantal punten die we, in de overigens zeer prettig leesbare begroting, dank daarvoor aan het college en onze ambtenaren, tegenkomen en kort aan de orde willen stellen.

In het voorstel staat dat daar waar voor programma Landbouw 18 FTEs waren gereserveerd en dat dit voor het komend jaar is teruggebracht naar 13 FTE en dat het bovendien om tijdelijke FTE’s gaat voor 2021. Kennelijk is dat het aantal waarmee, door gedeputeerde Lemkes, gewerkt kan worden aan de opgaven in dit belangrijke programma. Nu geeft de begroting niet alleen aan wat er komend jaar staat te gebeuren. Veelal kijken we verder, regeren is ten slotte vooruitzien. Dat in aanmerking genomen ziet het CDA graag dat minstens dit aantal FTE beschikbaar zal zijn voor de komende jaren, in ieder geval tot het einde van deze bestuursperiode. Overigens haal ik nu het programma Landbouw aan maar hetzelfde geldt voor andere programma’s zoals Stikstof en Energie. Kan GS toezeggen dat voldoende mensen beschikbaar zijn, minstens tot het eind van deze bestuursperiode ? Dit horen we graag van de portefeuillehouder financien.

Verder willen we de vinger leggen op een gevoelige plek. We zetten verschillende instrumenten in om de stikstof uitstoot te beperken en tegelijkertijd de economie draaiende te houden. Denk onder andere aan de warme sanering en het extern salderen. Als we willen dat hier enthousiast aan meegewerkt wordt moeten we drempels wegnemen waar we dat kunnen. Andere provincies zien we dit ook voortvarend doen, door onder andere de legeskosten voor dit proces, leges met betrekking tot de WNB, niet te berekenen. En we vragen ons af of de Leges dan ook een belemmering vormen voor de resultaat van de transitie van de landbouw. Het CDA dient een motie in van die strekking.

Last, but not, least, Veiligheid. De uitdagingen op dit vlak zijn niet gering. Het aantal verkeersdoden blijft stijgen, handhavers in het buitengebied stuiten vaker op criminele activiteiten en de georganiseerde misdaad heeft, reeds enige tijd, vaste voet aan de grond in Brabant. Het CDA is daarom verheugd dat de provincie Veiligheid tot kerntaak heeft verklaard.

Ondermijning en georganiseerde misdaad stopt, echter, niet bij de grens. En als we hier de druk erop houden zien we net over de grens een nieuwe uitvalsbasis ontstaan. We willen, als CDA, de provincie oproepen om een regisserende rol op te pakken en, op gebied van Veiligheid, de banden aan te halen met de omliggende provincies en ons buurland België. Vooral op gebied van samenwerking met de Belgische autoriteiten valt nog veel te winnen.

Onze Brabantse Samenleving moet weerbaarder worden, hiervoor vragen wij dan ook extra aandacht en energie van onze bestuurders en ambtenaren. Maar zeker ook verdienen onze groene BOA’s, die dag en nacht klaar staan om Brabant leefbaar en veilig te houden. Dank je wel!

Tot zover Voorzitter en dank voor de aandacht.

Blog uit de Staten: Provincie moet meer inzetten op goede woningen in kleine kernen

Afgelopen vrijdag stelde de Provinciale Staten de begroting 2021 vast. Naast de vele aandacht voor het op de rit krijgen van de provinciale financiën focuste onze CDA-fractie via twee uitgebreide moties vooral op de leefbaarheidsproblematiek in onze provincie.

Leegstaande boerderijen

Specifiek hebben we ons gericht op de kansen voor woningbouw in kleinere kernen. We zien namelijk dat maatschappelijke ontwikkelingen in onder andere de landbouw en de zorg resulteren in nieuwe kansen voor onze dorpen. Zo zien we dat steeds meer boerderijen de komende jaren leeg komen te staan. Deze boerderijen zijn vaak te groot en te duur voor één nieuwe bewoner. Provinciale regelgeving maakt het echter lastig om deze woningen te splitsen. Daarom hebben we via een motie opgeroepen om woningsplitsing op het platteland makkelijker te maken.

Langer thuis wonende ouderen

Een andere problematiek speelt rondom ouderen die steeds langer thuis wonen. We zien dat door hulpbehoevendheid en te weinig geschikte woningen ouderen soms moeten uitwijken naar een stad of grotere kern in de buurt. Een onwenselijke situatie omdat ze met zo’n verhuizing ook hun sociale netwerk verliezen. De Minister heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld om deze problematiek aan te pakken. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld hofjes en andere collectieve woonvormen mogelijk worden gemaakt. Tijd dus om ook als provincie aan te haken en met maatschappelijke partners als KBO en VKK Brabantse acties op te stellen.

Corona en de trek naar het platteland

Een laatste niet te onderschatten (nieuwe) ontwikkeling is de hernieuwde trek van stad naar platteland. Door de coronacrisis zien we dat mensen weer meer waarde hechten aan ruimte en een eigen tuin. Een ontwikkeling die door thuiswerken ook na corona (deels) zal blijven. We willen daarom snel de recente verhuisbewegingen tussen stedelijke gebieden en platteland in kaart brengen en deze bewegingen de komende tijd blijven volgen. Een grotere vraag naar wonen in dorpen en kleine kernen zou namelijk aanpassing vragen van woningbouwprognoses en afspraken rondom te bouwen woningen met regio’s en gemeenten.

Kortom, het CDA was ook tijdens deze begrotingsbehandeling zeer actief om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren en het woningtekort in Brabant aan te pakken. De ingediende moties kan je hier en hier vinden.

Vragen of tips? Weet mij te vinden via mderyckere@psbrabant.nl!

Twee Brabantse topkandidaten op concept-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021!

De concept-kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen is bekend. Het CDA Brabant is tevreden met twee Brabantse topkandidaten op verkiesbare plaatsen:

  1. Inge van Dijk (nr.3)
  2. René Peters (nr.13)

Fractievoorzitter CDA Brabant Ankie de Hoon: Dankzij onze Brabantse kandidaten Inge van Dijk op de 3e plaats en Rene Peters op 13  kunnen wij erop rekenen dat ze de komende 4 jaar er voor zullen zorgen dat onze Brabantse belangen de volledige aandacht krijgen in Den Haag. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking  en feliciteer Inge, Rene, het CDA en Brabant met deze kandidatenlijst!

Nu op naar een goede campagne en een sterke uitslag op 17 maart 2021. Uiteraard houden we jullie via dit kanaal op de hoogte!

Uitnodiging ALV CDA Brabant 14 november 2020

Beste leden van CDA Brabant,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van CDA Brabant.

In verband met de omstandigheden m.b.t. het Covid-19 virus zal deze ALV op digitale wijze gaan plaatsvinden. Wij hadden deze vergadering graag fysiek willen organiseren, zodat we elkaar eindelijk weer konden ontmoeten, maar door de verscherpte maatregelen moeten we hier jammer genoeg vanaf zien.

De digitale ALV zal plaatsvinden op zaterdag 14 november van 09.30 uur tot 12.30 uur.

 Agenda:
-Opening
-Vaststellen (bekrachtigen)  jaarrekening 2019
-Begroting 2021
-Nieuw lid kascommissie
-Evaluatie/terugkoppeling periode juli 2019-juni 2020 in de Provinciale Staten
-Procedure voorzitter
-Vaststellen Staartlijsten Tweede Kamerverkiezingen 2021
-Behandeling Verkiezingsprogramma/amendementen Tweede Kamerverkiezingen 2021
-Afscheid bestuursleden
-Nieuwe bestuursleden

De uiterlijke datum voor het indienen van de amendementen op het verkiezingsprogramma (programma wordt uiterlijk 2/11 gepubliceerd) door de Brabantse CDA-afdelingen is woensdag 11 november 2020.

Wij zullen hiervoor binnenkort een google-formulier sturen naar de voorzitters en secretarissen van alle afdelingen.

Wij vragen u om aan te melden via onderstaande link. Wij zullen u dan op een later moment de gegevens mailen om in te loggen op deze digitale vergadering.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uiterlijk 2 november uw aanmelding te registreren?

Om aan te melden klik hier.

Wij hopen van harte dat u zult deelnemen op 14 november!

Met vriendelijke groet,

Bestuur CDA Brabant

Nieuwsbrief CDA Brabant (september 2020)

De nieuwsbrief van september 2020 van CDA Brabant staat online.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. Reageren? Mail naar cda@psbrabant.nl