Schriftelijke vragen over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen

Schriftelijke vragen van Statenlid Caroline van Brakel over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen.

Geacht college,

Terwijl in de Brabantse varkenssector de onrust groeit over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België, lijkt het Brabantse provinciebestuur rustig af te wachten.

Dat blijkt ook uit de woorden van gedeputeerde Van den Hout, die aangaf dat de besmetting in België onder controle lijkt. De volksgezondheid is niet in het geding en daarmee lijkt de noodzaak om echt in actie te komen afwezig.

Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest is echter enorm ingrijpend voor alle familiebedrijven en hun dieren. Het ontlopen van haar verantwoordelijkheid kan de provincie Noord-Brabant miljoenen euro’s aan schade kosten.
 
De fractie van het CDA heeft daarom voor u de volgende vragen:

 1. Wat heeft de provincie actief gedaan om het afgesproken nulstand beleid wilde zwijnen in Brabant te handhaven?
 2. Hoeveel gesprekken (bestuurlijk en ambtelijk) zijn er vanaf mei 2015 tot op heden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geweest over de wilde zwijnen problematiek, op welke datums hebben deze plaatsgevonden en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
 3. Hoeveel gesprekken hebben er vanaf mei 2015 tot op heden met betrokkenen in Brabant plaatsgehad over handhaving van het nulstand beleid en wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
 4. Klopt het dat het beheer van populaties wilde zwijnen op basis van de Wet natuurbescherming een verantwoordelijkheid is van de provincies?
 5. Kunt u aangeven welke omvang van de wilde zwijnenpopulatie in Brabant wenselijk is en in welke gebieden? Welke afwegingen heeft u hierbij betrokken?
 6. Welke verantwoordelijkheid heeft de provincie bij het voorkomen van ernstige schade bij varkenshouderijen?
 7. Als varkenshouders schade lijden, als hun varkens onverhoopt besmet worden door wilde zwijnen, wie betaalt deze schade dan?
 8. Kunt u aangeven of artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming erin voorziet dat provincies varkenshouders die schade lijden de schade betalen?
 9. Gaat de provincie in de risicoparagraaf van haar begroting een voorziening opnemen om eventuele schades te kunnen dekken, wanneer blijkt dat de nulstand niet adequaat is gehandhaafd?
 10. Welke schadeloosstellingen (gespecificeerd per kalenderjaar) zijn er vanaf mei 2015 tot op heden door de provincie uitgekeerd, daar waar bleek dat er schade was aangericht door wilde zwijnen?
 11. Zijn er schades gemeld, veroorzaakt door wilde zwijnen, die door de provincie niet zijn uitgekeerd? Met welke reden werd de gemelde schade niet uitbetaald en om welke bedragen (gespecificeerd per kalenderjaar) gaat het?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zeer bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Caroline van Brakel

 

Provincie aan de slag met arbeidsmigranten

Afgelopen week erkende het Brabantse provinciebestuur dat de provincie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het vraagstuk rondom arbeidsmigranten.

Dit voorjaar kaartte Roland van Vugt, CDA Statenlid uit Andel, het vraagstuk van arbeidsmigranten aan bij de provincie. Vervolgens nam Provinciale Staten, het Brabantse parlement, een motie aan, die het provinciebestuur aan het werk zette.

Van Vugt: “Onze zorg is tweeledig. Enerzijds willen we verantwoorde en menswaardige opvang voor arbeidsmigranten. Anderzijds zien we dat de woningmarkt in dorpen en wijken zwaar onder druk staat. Jongeren en ouderen komen moeilijk aan een woning. Het aanbod is klein, de prijzen stijgen. En binnen dit al kleine aanbod worden woningen opgekocht voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dat gaat wringen.”

De provincie is nu van plan om met gemeenten, marktpartijen en deskundigen om de tafel te gaan. Doel is om kennis te delen, beter samen te werken en ruimte te geven aan experimenten. Ook vindt afstemming plaats met het Rijk en er komt geld beschikbaar voor de oplossing van dit vraagstuk.

Van Vugt: “In heel Brabant, ook in Altena, zie ik gemeentebesturen worstelen met het vraagstuk van arbeidsmigranten. Vaak zijn gemeenten afzonderlijk het wiel aan het uitvinden. Dat schiet niet op, dus daarom ben ik blij dat de provincie in actie komt.”

Het CDA zou nog wel graag zien dat er ook geld komt voor experimenten met bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting, die niet ten koste gaan van het aantal woningen dat gemeenten mogen bouwen. Bij de begrotingsbehandeling (begin november) zal de partij hierover met voorstellen komen.