Spreektekst René Kuijken – Debat over BPO-onderzoek naar naleving stikstofregels door industrie 23/02

Spreektekst1 René Kuijken – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de aanleiding, het proces en informatievoorziening naar de Staten van het onderzoek naar de naleving door de industriële sector van de regels die voor stikstofemissie zijn gesteld uitgevoerd in opdracht van het BPO2
(23-02-2018) – 1ste termijn

Voorzitter,

De kritiek van het CDA richt zich op twee onderdelen: de inhoud en de procedure.

Over de inhoud

De volgordelijkheid van de genomen bestuurlijke maatregelen, los van de inhoud, is te verdedigen. Als de agrarische sector 48% van de stikstof uitstoot en de industrie 3-11% én het je doel is om stikstof te reduceren, dan zou het een politieke keuze kunnen zijn om je eerst op de agrarische sector te richten. Vanuit dezelfde gedachte zou het ook uit te leggen zijn dat direct daarna de industrie aan bod komt. Als je schip van diverse kanten water maakt, dan ga je eerst de grootste gaten dichten. Als het fileprobleem de spuigaten uitloopt, dan pak je eerst de grote knelpunten aan. Dat heet prioriteiten stellen. En nogmaals: dat is een politieke keuze die uit te leggen is.

Verder is de pilot om het bedrijfsleven van Brabant te screenen voortgezet. De eerste screen had als doel om de vergunningssituatie van de industrie in kaart te brengen en de gedachte achter de voortzetting van de pilot is om eerst alle risicovolle bedrijven aan te pakken. Risicogericht handhaven is hier, vooral ook gezien de beperkte capaciteit bij de omgevingsdiensten, logisch.

Maar wat klopt hier nu niet? Waarom staan we nu hier in deze speciale Provinciale Statenvergadering? Wat ontzettend vreemd is, is dat het nalevingsgedrag van de industrie zo lang een ‘black box’ is geweest. En met ‘black box’ gebruik ik letterlijk de woorden van het BPO uit de onderbouwing van de pilot. Heeft de gedeputeerde hier niet jarenlang last gehad van tunnelvisie gericht op de agrarische sector? Om er in dit zeer late stadium pas achter te komen dat een groot deel van de stikstof uitstotende industrie vergunningloos opereert?

Maar wat nóg belangrijker is:

Wanneer het ging om maatwerk, konden agrarische bedrijven in West-Brabant, agrarische bedrijven met een Beter Leven keurmerk, agrarische bedrijven van ondernemers die bijna met pensioen wilden gaan, op geen enkele coulance rekenen van dit college. Er werd generiek beleid over Brabant uitgekieperd.

Nu het gaat om de industrie lijkt bij het college de urgentie toch wat minder. Blijkbaar kan er wel maatwerk toegepast worden binnen de industriële sector. Sommige typen bedrijven wel, sommige niet. Maar er kan ook maatwerk worden toegepast tussen hele sectoren. De ene sector, die financieel al onder druk staat, ziet regel na regel over zich heen komen. De andere sector kan jarenlang zonder enige vergunning teveel stikstof uitstoten. Dit is bijzonder inconsequent en dit zal voor veel veehouders die met de maatregelen van 7 juli 2017 worden geconfronteerd, en misschien zelfs gedwongen moeten stoppen, als regelrecht oneerlijk worden ervaren.

In eerste termijn wil het CDA van dit college weten waarom er binnen de veehouderij niet aan enig maatwerk kon worden gedaan en binnen de industriesector wel.

Een andere vraag is: waar is het het college nu precies om te doen? Om stikstofreductie of om het snoeien in de veehouderij?

Over de procedure

Het is op zijn zachtst gezegd bijzonder ongelukkig dat nergens in het uiterst gevoelige en impactrijke debat van 7 juli 2017, nóch in de voorafgaande weken, er met één woord is gerept over de maatregelen ten aanzien van vergunningloos opereren door de industrie. Deze procedurele keuze van de gedeputeerde is van een groot belang, omdat het CDA de zonet geschetste inhoudelijke punten niet aan de orde heeft kunnen stellen. Die kans is ons ontnomen. U had gewoon kunnen laten zien wat u nog meer doet om de effecten van stikstof terug te dringen. Integraal werken heet dat. Dat heeft u nagelaten.

Alles overwegende: was het nu niet handiger geweest als de gedeputeerde het BPO-rapport en het plan van aanpak actief bij de beraadslagingen had betrokken?

Is het college van mening dat de informatie rond het BPO-rapport totaal irrelevant was voor de beraadslagingen van 7 juli 2017?

Kan de gedeputeerde bij de CDA-fractie het gevoel wegnemen dat de Staten onvolledig zijn geïnformeerd?

1 Alleen het gesproken woord telt.

2 Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht.

Spreektekst René Kuijken aanleiding-proces-informatievoorziening onderzoek naleving stikstofregels door industrie (23 februari 2018)

CDA: aanvalsplan vermindering bureaucratie voor ondernemers

Het CDA wil dat de provincie Noord-Brabant met een ‘aanvalsplan’ komt om de bureaucratie en administratieve lastendruk voor ondernemers bij subsidies en regelingen te verminderen. De partij wil het provinciebestuur hiertoe oproepen tijdens het debat over de subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) vandaag.

Doel van deze MIT-regeling is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf door subsidie beschikbaar te stellen voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies of gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Statenlid Stijn Steenbakkers, woordvoerder economie en financiën:

“Subsidies en regelingen als het MIT leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Onze provincie loopt voorop als het gaat om het stimuleren van ondernemers om gebruik te maken van dit soort regelingen.

Tegelijkertijd krijgen wij signalen van ondernemers dat zij veel administratieve lastendruk ervaren bij het aanvragen van subsidie via een regeling als de MIT. Ze noemen o.a. de nachtopenstelling, van 00.00 uur tot 05.30 uur, maar ook de lange tijd die er zit tussen de declaratie van gemaakte kosten en de uitbetaling van een toegekende subsidie.

Als CDA vinden we dat onwenselijk: ondernemers moeten kunnen ondernemen en als overheid dienen we dat te stimuleren in plaats van te frustreren.”

Daarom pleit het CDA voor een aanvalsplan om de administratieve lastendruk voor ondernemers te verlagen en waar mogelijk de aanvraag-/uitkeerprocedures te versnellen en te vereenvoudigen. De provincie zou dit samen met Stimulus Programmamanagement moeten oppakken, de uitvoeringsorganisatie die namens de provincie Noord-Brabant subsidieprogramma’s beheert en faciliteert.

Via een motie (verzoek aan het provinciebestuur) roept het CDA het provinciebestuur op om dit aanvalsplan vóór 31 december 2018 klaar te hebben.

Schriftelijke vragen: kan de oplossing voor Wilbertoord ook de oplossing voor Olland zijn?

Schriftelijke vragen van Statenlid Stijn Steenbakkers n.a.v. het slechte mobiele telefoonbereik in bepaalde delen van Brabant: kan de oplossing voor het dorp Wilbertoord ook de oplossing voor het dorp Olland zijn?

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Wilbertoord-Olland.

Geacht college,

Al jarenlang maakt het CDA zich zorgen over de leefbaarheid in bepaalde delen van Brabant. Met het verdwijnen van basisvoorzieningen als een bushalte, pinautomaat of brievenbus wordt het leven er voor een aanzienlijk aantal Brabanders niet beter op.

Zo ook in het dorp Olland, gemeente Meierijstad, waar het mobiele telefoonbereik zo slecht is dat alarmnummer 112 regelmatig onbereikbaar is. In de afgelopen jaren hebben we als CDA meerdere keren aandacht gevraagd voor deze beklagenswaardige situatie.

Al op 31 oktober 2016 riepen wij via schriftelijke vragen het provinciebestuur op om in actie te komen1. Toen een jaar later de situatie voor de inwoners van Olland nog altijd onveranderd bleek, stelden wij op 25 september 2017 opnieuw schriftelijke vragen met een oproep om als provincie te bemiddelen in een oplossing2.

Op 13 oktober 2017 vroegen de CDA Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Erik Ronnes via Kamervragen opheldering aan het kabinet3. En op 10 november 2017 noemden wij Olland expliciet tijdens het debat over de provinciebegroting 2018, want de situatie in Olland is exemplarisch voor die op veel andere plaatsen in Brabant4.

Gegeven al onze inspanningen om u, en via u andere betrokken overheden en de telecomaanbieders, te bewegen mee te werken aan een oplossing, hoopten wij dat de inwoners van Olland inmiddels zouden zijn verlost van hun ‘bereikbaarheidsprobleem’. Maar helaas: dat probleem is er nog steeds.

Dit stemt droevig, in de eerste plaats voor de inwoners van Olland. Toch er is ook reden voor hoop. Op 20 februari jl. berichtte Omroep Brabant namelijk over Wilbertoord5, een dorp in de gemeente Mill en Sint Hubert. Ook daar was nauwelijks mobiel bereik, totdat dorpsbewoners zelf op zoek gingen naar een zendmast en KPN zover wisten te krijgen deze mast aan het dorp te schenken. Een mooi voorbeeld van wat allemaal mogelijk is als mensen samen ergens de schouders onder zetten én de juiste partners weten te vinden.

Naar aanleiding van het succesverhaal van Wilbertoord hebben wij voor u de volgende vragen:

 1. Waren het probleem van én de oplossing voor het slechte mobiele telefoonbereik in Wilbertoord bij u bekend?
 2. Bent u als provincie op enigerlei wijze betrokken geweest bij het oplossingstraject?
 3. Wat zijn naar uw mening doorslaggevende (succes)factoren geweest bij het realiseren van fatsoenlijk mobiel telefoonbereik in Wilbertoord?
 4. Bent u nog steeds van mening dat de provincie geen actieve rol moet spelen bij het oplossen van leefbaarheidsvraagstukken, zoals het helpen zorgen voor fatsoenlijk mobiel telefoonbereik?
 5. Zou volgens u de oplossing voor Wilbertoord óók de oplossing voor Olland kunnen zijn?
 6. Gegeven de passieve houding van provincie en andere overheden tot dusver: wat kan de provincie doen om ervoor te zorgen dat het succesverhaal van Wilbertoord navolging krijgt in al die andere plaatsen in Brabant waar inwoners kampen met slecht mobiel telefoonbereik?
 7. Ziet u in dat kader iets in het, onder uw regie, bij elkaar brengen/verzamelen van expertise, partners en goede voorbeelden met als doel meer particuliere initiatieven als die in Wilbertoord van de grond te krijgen? Met andere woorden: het ‘vullen’ van de ‘gereedschapskist’ waarmee burgers zélf aan de slag kunnen?
 8. Indien ja, welke acties bent u bereid hiervoor te gaan uitzetten?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

1 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2016/10/Schriftelijke-vragen-over-mobiele-bereikbaarheid.pdf.

2 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2017/09/Schriftelijke-vragen-over-mobiel-telefoonbereik-in-Brabant.pdf.

3 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2017Z13726.pdf.

4 Zie http://cdabrabant.nl/wp-content/uploads/2017/11/Spreektekst-Stijn-Steenbakkers-provinciebegroting-2018-10-november-2017.pdf.

5 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/2749891583/Eindelijk+mobiel+bereik+in+Wilbertoord+bewoners+regelen+zelf+tweedehandse+mast.aspx.

CDA: “De Vuelta is meer dan een potje hard fietsen”

“De Vuelta is meer dan een potje hard fietsen. De wielerwedstrijd moet Brabant niet alleen sportief op de kaart zetten, maar óók bijdragen aan verbinding en ontmoeting.” Aldus het CDA in reactie op het bericht dat de provincie Noord-Brabant, samen met o.a. de provincie Utrecht en de gemeentes Utrecht en Breda, vergevorderde plannen heeft om de Vuelta in 2020 in Nederland (Utrecht/Brabant) te laten starten.

Vorige week berichtten verschillende media, waaronder Omroep Brabant en het Brabants Dagblad, over het voorgenomen besluit om middelen te reserveren om de Vuelta in 2020 in Nederland (Utrecht/Brabant) te laten starten. “Goed nieuws”, vindt Statenlid en woordvoerder sport Stijn Steenbakkers (CDA).

Steenbakkers:

“Als CDA stelden we al in 2016 schriftelijke vragen met een oproep aan het provinciebestuur om zich hard te maken voor een Brabantse etappe in een van de grote internationale wielerrondes, zoals de Tour de France of de Vuelta1. Dat er nu een serieus plan daartoe, inclusief verschillende begrotingsmodellen, op tafel ligt, spreekt ons zeer aan.”

Wel heeft het CDA nog een aantal kanttekeningen bij het besluit, dat vorige week uitlekte via de Telegraaf. Zo vindt het CDA dat de Vuelta niet alleen ten goede moet komen aan topsport(promotie) in de provincie, maar ook dient bij te dragen aan meer verbinding in de Brabantse samenleving. Steenbakkers: “Sport brengt mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar, van groot belang voor een maatschappij die steeds verder individualiseert en waarin mensen uit verschillende netwerken elkaar nauwelijks ontmoeten.”

Om aandacht te vragen voor deze en andere kanttekeningen heeft het CDA het onderwerp laten agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten Noord-Brabant op 23 februari a.s. De partij wil dan antwoord van het provinciebestuur op de volgende vragen:

01. Waarom is de zgn. ‘Statenmededeling’ [waarin u uw besluit aankondigt en toelicht] niet naar alle Brabantse Statenleden verstuurd? Sommige Statenleden zijn overvallen door de media zonder een bericht te hebben ontvangen.

Het voorgenomen besluit voorziet in een bijdrage van 0,95 miljoen euro door de provincie Noord-Brabant. Dit geld is afkomstig uit de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 (het provinciale sportplan gericht op ondersteuning van sportinitiatieven vanuit het oogpunt van sociale veerkracht en economische ontwikkeling) én uit de programma’s Fiets in de Versnelling (gericht op het bevorderen van fietsgebruik) en Erfgoed (gericht op ‘storytelling’ Zuidwaterlinie/Spaans-Nederlandse historie).

02. In hoeverre gaat de Vuelta ten koste van lopende of geplande projecten uit deze drie programma’s?

03. Wat gebeurt er wanneer de geraamde private bijdragen (voorzien op 6,0 miljoen euro) en aanvullende dekking uit bijv. Rijkssubsidies en commerciële opbrengsten (voorzien op 2,5 miljoen euro) tegenvallen? Is er een plan B?

In de betreffende Statenmededeling staat u niet alleen stil bij de betekenis van de Vuelta voor Brabant, maar ook bij de meerwaarde voor de Brabantse cultuur en bereikbaarheid. Wat het CDA nog mist, is hoe nu de Vuelta te ‘gebruiken’ om ook ontmoeting en verbinding tussen mensen uit álle lagen van de Brabantse samenleving te realiseren. Een maatschappelijke opgave die nadrukkelijk is vastgelegd in de Sportagenda Brabant Beweegt 2016-20192.

04. Wat zijn uw gedachtes hierbij?

05. Hoe gaat u borgen dat de Vuelta niet alleen een feestje wordt van een kleine kring ‘bevoorrechten’, maar dat zoveel mogelijk Brabanders, uit alle lagen en hoeken van de provincie, ervan kunnen meegenieten en -profiteren?

1 Zie https://www.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=59475.
2 Zie https://www.brabant.nl/-/media/f4ae95c4381740beb871a4d55071c83e.pdf.

CDA op werkbezoek bij Vencomatic Group

Het CDA brengt op 19 februari een werkbezoek aan de Vencomatic Group in Eersel. Aan het werkbezoek nemen Tweede Kamerlid Jaco Geurts, Statenlid Ton Braspenning en verschillende plaatselijke CDA’ers deel, onder wie de raadsleden Henny van Dooren en Wim de Win en burger-lid Ria Bernards.

De Vencomatic Group is gespecialiseerd in de huisvesting van pluimvee, behandeling en verwerking van eieren en klimaatcontrole voor pluimveestallen. Het bedrijf ontwikkelt houderij systemen voor pluimvee, waaronder legnesten, zitstokken, inpakmachines voor eieren en volière systemen. Innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn spelen daarbij een belangrijke rol.

Op het programma van het werkbezoek aan de zgn. ‘Venco Campus’ staan o.a. een rondleiding door het meest duurzame industriële gebouw van Europa, een gesprek over de innovatie-agenda van de Vencomatic Group en verschillende andere actuele onderwerpen. Tijdens het bezoek spreekt de CDA-delegatie ook met Lotte van de Ven, per 1 mei a.s. de nieuwe CEO van de Vencomatic Group, en met Susanne Vonk-Stravens, manager van de pluimveespecialisten.

Het gezamenlijke werkbezoek is een initiatief van Jaco Geurts, woordvoerder landbouw, natuur en voedselkwaliteit en water namens de CDA Tweede Kamerfractie. De Brabantse en Eerselse CDA-fracties zijn blij met zijn komst. “Een prachtig idee om eens bij de Vencomatic Group op bezoek te gaan. Het is wereldwijd een toonaangevend bedrijf dat belangrijke ontwikkelingen doet voor de pluimveesector en tegelijkertijd bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken als innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn.” Aldus Ton Braspenning, Lid van Provinciale Staten Noord-Brabant voor het CDA.

CDA reikt ‘Brabantse Stoere Boerenkalender’ uit aan BzV-boerin Agnes

Het CDA reikt op 12 februari een kalender met fotoportretten van twaalf stoere, Brabantse boeren uit aan boerin Agnes Lensing-van de Ven uit Gasselternijveen, bekend van het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw (seizoen 2007-2008).

De kalender is gemaakt door het CDA in de provincie Noord-Brabant, dat aandacht wil vragen voor de mooie kanten van de landbouw in een tijd waarin er ook veel negatief nieuws over de agrarische sector naar buiten komt.

Hierom kondigde het CDA een jaar geleden aan twaalf Brabantse boeren te willen portretteren, die elk een stoer boerenverhaal belichamen. Uit de vele en uiteenlopende aanmeldingen die volgden koos het CDA twaalf boeren uit, die vorige maand op de foto gingen en hun stoere verhaal lieten optekenen. Het eindresultaat is een kalender, die digitaal en in een beperkte papieren oplage via het CDA verkrijgbaar is.

CDA-politicus Ton Braspenning, initiatiefnemer en zelf melkveehouder in Noord-Brabant:

“Er zijn veel mooie verhalen te vertellen uit de agrarische sector. Over boeren die lef hebben, die iets doen wat anderen niet doen, en die werken met liefde en passie. Achter iedere foto die we hebben gemaakt zit een bijzonder verhaal. Een verhaal dat we door willen geven. Via deze kalender.”

Bijvoorbeeld het verhaal van stoere boer Paul. Hij werkte tot drie jaar geleden als marketeer, maar gaf die carrière op om met zijn vrouw het boerenbedrijf van haar oom over te nemen. Een gedurfde stap, zeker in deze tijd, die Paul een plek op de novemberpagina van de kalender bezorgde. Of het verhaal van stoere boer Ad (oktober), die biologisch boert en samenwerkt met natuurorganisatie Brabants Landschap om mens, dier en omgeving het beste van het beste te geven. Weer een ander verhaal is dat van stoere boer Leo, die investeerde in zonnepanelen om zijn bedrijf energieneutraal te laten draaien. Hij is te zien in zomermaand augustus.

Braspenning is trots op de kalender, die meer is dan een verzameling van twaalf plaatjes. “Het is een ode aan het agrarisch familiebedrijf geworden.”

Het CDA hoopt dat de ‘Brabantse Stoere Boerenkalender’ navolging krijgt in andere provincies. “Er is zoveel moois te laten zien en te vertellen over de landbouw. De positieve kant van de sector is veel groter dan de negatieve kant.” Aldus Braspenning.

Schriftelijke vragen over de N267-Heusdense brug

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en Ankie de Hoon over de N267-Heusdense brug.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over N267-Heusdense brug.

Geacht college,

Het mooie eiland Altena kent, afgezien van de drie veerponten, een viertal geasfalteerde toegangswegen. Aan de noordzijde de Rijksweg A27 (Gorinchemse brug) en de provinciale weg N322 Andelse sluis. Aan de zuidzijde de Rijksweg A27 (Keizersveerse brug) en aan de oostzijde de provinciale weg N267 Heusdense brug.

Alle vier toegangswegen worden door inwoners en ondernemers als knelpunt en zorgenkind ervaren. De perikelen rondom de A27 zijn ook u genoegzaam bekend. Door en met het Rijk wordt hier al tientallen jaren over gepraat. Het goede nieuws is dat ons inmiddels een tweetal nieuwe bruggen in het vooruitzicht zijn gesteld. Over een jaar of tien hopen we hier filevrij over heen te kunnen rijden.

De provinciale weg N322 kent nu nog een horrorkruispunt. Maar het goede nieuws is dat deze, mede dankzij uw toezegging om bij te dragen aan een rotonde, binnen afzienbare tijd een stuk veiliger wordt. Voor deze provinciale én lokale slagvaardigheid heeft onze fractie grote hulde.

Maar nu de laatste nog…

De provinciale weg N267 (Heusdense brug) is in toenemende mate een fileknelpunt geworden. Inwoners en ondernemers, die buiten Altena hun brood verdienen en ’s avonds naar de warme piepers verlangen (en u weet: die zijn nergens zo lekker als in Altena), staan met knorrende maag steeds langer in de file. Het verkeer stroopt soms bij Oudheusden al op en de rotonde Kromme Nol zorgt ervoor dat de stroom auto’s druppelsgewijs Altena binnenrijdt.

In tegenstelling tot de Rijksoverheid kunt u hier opnieuw laten zien dat u als provinciale overheid slagvaardig kunt handelen en voor onze inwoners echt het verschil maakt.

Een eerste belangrijke stap heeft u genomen door een onderzoek uit te voeren naar de verkeersdoorstroming. Ook hiervoor hulde.

Nu de concrete aanpak nog. En ook daarbij zijn de ogen van onze fractie hoopvol en vol verwachting op u gericht. Wij hebben gelet op het bovenstaande de volgende vragen:

 1. Is het onderzoek naar de verkeersdoorstroming gereed?
 2. Indien ja, kunt u het ons toesturen?
 3. Ziet u vanwege de slechte en beperkte doorstroom nog veiligheidsrisico’s voor de regio (bijv. vanwege vaststaand verkeer op de brug en de daarmee gepaard gaande slechte doorstroom van de hulpdiensten)?
 4. Welke aanpak stelt u voor om het fileknelpunt Heusdense brug duurzaam op te lossen?
 5. Op welke termijn verwacht u dat hiervoor de schop in de grond gaat?
 6. Bent u voornemens tot die tijd aanvullende maatregelen te nemen die de veiligheid waarborgen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt en Ankie de Hoon

Uitnodiging PPP

Datum: Woensdag 21 februari 2018
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Huize Groenberg, Molenstraat 27 in Oirschot
Genodigden:

 

Vriendelijk

Verzoek:

CDA-ers en belangstellenden

Relaties PPP
Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen, aan mensen die maatschappelijke belangstelling hebben.

Gelieve u tevoren aan te melden!

Inleider: Prof. Gabriel van den Brink
Moderator: Jean Pierre Adams

 Thema: De WIJ samenleving

Geachte CDAers, geachte belangstellenden,

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie met als thema “De wij-samenleving”, en wel op woensdag 21 februari 201. De inleiding wordt verzorgd door professor Gabriel van den Brink. U bent van harte welkom.

Christendemocratische politiek ging vanaf de oprichting van het CDA over “meer samenleving”. Dit in tegenstelling tot meer markt van rechtse partijen en meer overheid van linkse partijen. Dit klassieke links-rechts schema bestaat niet meer. Geconstateerd wordt ook dat het maatschappelijk middenveld kleiner wordt.
Prof. van den Brink meent dat politiek op te vatten is als het balanceren van markt, macht en moraliteit met het oog op de publieke zaak. De publieke zaak is de afgelopen decennia toenemend in handen gekomen van economen, en van overheidsdienaars. Prof v.d. Brink zal zijn kennis en opvattingen met ons delen waarbij onder meer aan de orde komen:
*     de morele waarden van de (gemeentelijke) overheid
*     gemeenschapszin, en
*     de taak van gekozen raadsleden.
Aansluitend wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de dialoog.

Prof. Gabriel van den Brink wordt getypeerd als denker-onderzoeker. Hij studeerde filosofie in Nijmegen en promoveerde op historisch onderzoek naar de modernisering van het bestaan in Zuid-Nederland. Hij publiceerde over de samenleving, over het gezinsleven en over politiek en burgerschap. Vanaf zijn emeritaat in Tilburg in 2015 is hij nog volop actief, onder meer voor het Centrum Ethos aan de VU in Amsterdam

Vriendelijke groet,

Mia Sol, vz PPP
06 27565443

Graag horen we vóór 20 februari  via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.com of u aanwezig bent.

Schriftelijke vragen over ‘solidariteit met Groningen’

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en Ton Braspenning over ‘solidariteit met Groningen.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over solidariteit met Groningen.

Geacht college,

Het kabinet heeft gesproken: de gasproductie in Groningen wordt fors teruggeschroefd. Waarschijnlijk is dit een volgende stap naar het einde van het Groningse gastijdperk. Eindelijk gerechtigheid voor onze Groningse vrienden.

Het CDA Brabant realiseert zich daarbij overigens dat de consequenties groot zijn. Maar ook in dit dossier is solidariteit een werkwoord. De komende jaren zullen ook steeds meer Brabanders versneld van het gas gaan. In een uitzending van het consumentenprogramma Kassa op 3 februari jl. werd duidelijk dat mensen die het gas vaarwel willen zeggen met afsluitingskosten te maken krijgen. Deze verschillen nogal per netbeheerder. 

Het lijkt nogal een willekeur hoe netbeheerders hierop acteren. Het CDA zou graag zien dat Brabanders die van het gasnet af willen dit kosteloos kunnen realiseren. Temeer daar mensen die gasloos verder gaan al met een forse investering te maken krijgen.

Wij vragen u als aandeelhouder van Enexis daarom het volgende:

 1. Wilt u in kaart brengen hoe Enexis opereert ten opzichte van andere netbeheerders waar het gaat om het opzeggen van de gaslevering? Wilt u bij deze vergelijking in ieder geval Stedin betrekken?
 2. Bent u het met ons eens dat Brabanders, die voorop lopen met een gasloze woning, niet ontmoedigd zouden moeten worden door een forse rekening voor afsluiting?
 3. Bent u bereid hierover met Enexis in gesprek te gaan met als doel het kosteloos stopzetten van de gaslevering?
 4. Wilt u ons van de uitkomsten in kennis stellen?
 5. Hoe kijkt u, gelet op de enorme opgave waar ons land voor staat, aan tegen het feit dat nog steeds nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden worden voorzien van een gasaansluiting?
 6. Hoe bent u voornemens hier de komende tijd mee om te gaan? 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt en Ton Braspenning

Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en de infrastructuur in de gemeente Boxtel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over PHS-Infrastructuur Boxtel.

Geacht college,

In 2013 heeft de gemeenteraad van Boxtel ervoor gekozen om een fietstunnel aan te leggen, wanneer de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat wordt afgesloten. Voordat daadwerkelijk tot sluiting van de dubbele spoorwegovergang kan worden over gegaan, zullen er nog een aantal andere maatregelen moeten worden genomen.

Het gehele project is onderverdeeld in deelprojecten:

Deelproject 1: opheffen dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.
Deelproject 2: aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) (bestemmingsplan is goedgekeurd).
Deelproject 3: maatregelen buurtschap Tongeren.
Deelproject 4: capaciteitsuitbreiding Keulsebaan.
Deelproject 5: aanleg fietstunnel onder spoor Tongersestraat.

Hierbij zijn de volgende problemen geconstateerd:

 • Boxtel heeft geen rondwegstructuur.
 • Industrieterrein Ladonk en kern Lennisheuvel zijn na het opheffen van de dubbele spoorwegovergang bij calamiteiten moeilijk te bereiken.
 • Buurtschap Tongeren en Kalksheuvel zijn moeilijk te bereiken.
 • Er zijn onvoldoende financiële middelen voor het gehele project. Dit is destijds erkend door gedeputeerde Van Heugten, er zijn extra middelen toegezegd bij extra maatregelen (maar dit ligt niet vast).
 • Opheffen dubbele spoorwegovergang zal leiden tot drukte elders (o.a. Noord-Zuidas). Noord-Zuidas is niet toegerust op toename hoeveelheid verkeer, mogelijkheden tot verbreding zijn hier niet.
 • Men gaat nu verkeer ontmoedigen, kiest voor spreiding i.p.v. oplossing in Boxtel-Noord en gaat in Oost proberen verkeer vanuit Schijndel via een oostelijke rondweg af te wikkelen naar knooppunt Liempde op de A2.

De CDA Statenfractie verzoekt het college van Gedeputeerde Staten antwoord te geven op de volgende vragen hieromtrent:

 1. Heeft de provincie gelden toegezegd aan de gemeente Haaren om de spoorwegovergang in Esch veilig te maken?
 2. Zijn er mogelijkheden dat Boxtel aansluit bij dit proces?
 3. De verkeersafwikkeling van Schijndel richting de A2 loopt nu via de provinciale weg en dan door de kern van Boxtel. Zijn er mogelijkheden dat de provincie meedenkt om deze aansluiting via een oostelijke rondweg aan te laten sluiten op aansluiting Boxtel/Liempde van de A2 zonder dat het verkeer door de bebouwde kom moet?
 4. Wanneer is er duidelijkheid over de snelfietsroute en waar komt deze route te liggen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ankie de Hoon