Aankondiging campagneseminar 11-11-2016

Op 11 november aanstaande zal de tweede campagneseminar plaatsvinden om 19:00uur bij CHV de Noordkade in Veghel. De dag erna is daar het congres en we mogen de congres locatie alvast gebruiken voor onze seminar.
Het programma voor deze avond:
19.00 uur Opening door Susanne de Groot
19.05 uur Nelleke Weltevrede (CDA partijbureau) over Beeldvorming (huisstijl, beeldregie, drukwerksysteeem)
20.00 uur Inge van Dijk (CDA Gemert-Bakel) over succesvol campagne voeren (Goede voorbeelden uit Gemert)
21.00 uur Afsluiting seminar door Susanne de Groot
De bijeenkomst is gericht op campagneleiders maar kan voor iedereen nuttig zijn.

Schriftelijke vervolgvragen horrorkruising N322/Andel

Schriftelijke vervolgvragen van Statenlid Roland van Vugt over de horrorkruising N322/Andel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vervolgvragen over horrorkruising Maasdijk-N322.

Geacht college,

Gisteren ontving ik de antwoorden op mijn vragen inzake de horrorkruising in Andel. Ik ben zeer teleurgesteld over de kwaliteit van uw beantwoording. Dit neigt naar het niet serieus nemen van deze problematiek.

Ik verwijs in dit licht graag ook op een door de gemeenteraad van Woudrichem UNANIEM aangenomen motie, waarin zorgen worden geuit over de verkeersveiligheid rond dit kruispunt én de wens wordt uitgesproken om met de provincie in gesprek te gaan over het realiseren van een rotonde. 

Helaas ben ik dan ook genoodzaakt u de onderstaande vervolgvragen te stellen.

In de summiere beantwoording van vraag 3 geeft u aan dat in 2014 is gebleken dat een rotonde niet de beste keuze was.

 1. Graag verneem ik de argumenten waarom een rotonde niet als de beste keuze werd beschouwd.
 2. Spelen hier ook financiële afwegingen een rol en zo ja welke? 
 3. Welke verkeersveiligheidsargumenten verzetten zich naar uw mening tegen een rotonde?
 4. Hebt u onderzoek gedaan naar de ongevallenstatistieken? Zo ja, wat is uw conclusie?
 5. Hoe verhoudt uw volmondig ja op vraag 1 zich met de beantwoording van de vragen 2 en 3?
 6. Is destijds nagegaan wat eventueel de kosten zouden zijn van aanleg van een rotonde? En zo ja, wat zouden dan de kosten zijn?

Ik zie de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

CDA op bezoek bij Academy Bartels in Hooge Mierde

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant brengt op 4 november a.s. een werkbezoek aan Academy Bartels in Hooge Mierde. Dit doet zij samen met de Provinciale Statenfractie het CDA Gelderland, die die dag in Brabant op bezoek komt.

Beide fracties ontmoeten elkaar om 14.30u op de Academy van de familie Bartels, die er een dressuurstal en hippisch evenementenbureau runt. Op het programma staan o.a. een gezamenlijk fractieoverleg over Brabantse en Gelderse thema’s, een rondleiding door het bedrijf en een gesprek over de hippische sport in de twee provincies.

Aan het werkbezoek nemen behalve provinciale CDA’ers ook Cees Huijbregts en Anne Marie Hol deel, respectievelijk voorzitter en fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Reusel-De Mierden.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot (CDA Brabant):

“Als CDA zijn we bijzonder vereerd dat we op het prachtige bedrijf van Joep en Tineke Bartels en hun kinderen te gast mogen zijn, een onderneming van Olympische allure. Niet alleen zijn zij geweldige ambassadeurs voor de paardensport, maar ook voor de provincie Noord-Brabant. Samen met onze collega’s uit Gelderland zijn we benieuwd naar hun levensverhaal en bedrijfsfilosofie én hun kijk op het provinciale sportbeleid.”

Het werkbezoek start om 14.30u en duurt tot 17.30u. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om vanaf 16.30u bij het werkbezoek aan te sluiten. Hiervoor en voor overige informatie, zoals interviewverzoeken of het aanleveren van tekst- en fotomateriaal, kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij, die nadere inlichtingen kan verstrekken (06-10485989).

Schriftelijke vragen knelpuntenonderzoek ANWB

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over het knelpuntenonderzoek van de ANWB.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over knelpuntenonderzoek ANWB.

Geacht college,

Vandaag bericht Omroep Brabant over het knelpuntenonderzoek van de ANWB, waaruit blijkt dat de provincie Noord-Brabant, na de provincie Noord-Holland, de meeste knelpunten op de weg van heel Nederland telt. Van alle gemelde knelpunten liggen er 702 in Brabant, 14 staan in de landelijke top 100.

Als knelpunten noemt de ANWB o.a.:

 • A2: Maarheeze en Leende
 • A2/A59: ’s-Hertogenbosch e.o.
 • A4/A58: Zoomland
 • A16/A17: Klaverpolder
 • A27/A58: Ulvenhout
 • A27/A59: Hooipolder
 • A58: Oirschot en Best
 • A58/A65: Tilburg
 • A67: Geldrop en Someren1

Naar aanleiding van dit bericht heeft het CDA de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:

Bent u bekend met het knelpuntenonderzoek van de ANWB en de berichtgeving hierover door Omroep Brabant op 1 november jl.?

 1. Bent u bekend met het knelpuntenonderzoek van de ANWB en de berichtgeving hierover door Omroep Brabant op 1 november jl.?
 2. Wat vindt u ervan dat Brabant in dit knelpuntenonderzoek zo slecht scoort?
 3. Komen de conclusies uit het ANWB-onderzoek overeen met uw eigen beeld van Brabantse knelpunten op de weg? Indien niet, waar zijn er verschillen en waarom zijn die er volgens u?
 4. Kunt u voor elk door de ANWB aangemerkt knelpunt in Brabant aangeven welke actie(s) lopen of gepland zijn om dit op te lossen? Ongeacht of het acties zijn van de provincie, de Rijksoverheid of anderszins.
 5. Kunt u de knelpunten uit het ANWB-onderzoek prioriteren: welke wilt u als eerste opgelost zien?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon

1 Bron: Omroep Brabant, Brabant telt op één provincie na de meeste knelpunten, http://www.omroepbrabant.nl/?news/2568991613/Brabant+telt+op+een+provincie+na+de+meeste+knelpunten+.aspx., 1 november 2016.

Schriftelijke vragen provinciaal arbeidsmarktbeleid

Schriftelijke vragen van Statenlid Marcel Deryckere over het provinciaal arbeidsmarktbeleid in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over provinciaal arbeidsmarktbeleid.

Geacht college, 

In juni 2016 heeft de provincie Noord-Brabant haar eigen arbeidsmarktbeleid vastgesteld. In opmaat hiernaartoe heeft BrabantAdvies meermaals opgeroepen vooral te sturen op resultaat en niet te kiezen voor ouderwetse, pondsgewijze subsidieverlening.

Tijdens de behandeling van het arbeidsmarktvoorstel in Provinciale Staten meldde u nog geen indicatie te kunnen geven over de precieze inhoud en resultaten van het beleid. Dit zou namelijk mede afhankelijk zijn van concrete voorstellen van de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s.

In dit licht is het CDA verbaasd in de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten d.d. 18 oktober jl. terug te lezen dat u aan elke arbeidsmarktregio een subsidie van twee miljoen euro verstrekt. Dit terwijl u zowel de concrete programma’s die u met de arbeidsmarktregio’s gaat uitvoeren als de bijbehorende doelstellingen en prestatie-indicatoren nog niet aan Provinciale Staten hebt toegelicht.

Het CDA hoopt dat de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid sterk resultaat gestuurd is, zodat de vrijgemaakte middelen ook daadwerkelijk leiden tot nieuwe banen. De subsidieverstrekking aan de arbeidsmarktregio’s, zoals aangekondigd in uw besluitenlijst, doet echter anders vermoeden.

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Welke inhoudelijke en regio specifieke arbeidsmarktprogramma’s ondersteunt u via deze subsidies?
 2. Hebben de arbeidsmarktregio’s al kenbaar gemaakt wat zij met het subsidiegeld gaan doen?
 3. Indien ja, wat dan precies?
 4. Waarom hebt u besloten aan elke regio hetzelfde bedrag toe te kennen?
 5. Waarom kon u ons bij de behandeling van het arbeidsmarktbeleid in Provinciale Staten niet laten weten dat u van plan was aan elke arbeidsmarktregio twee miljoen euro subsidie te verstrekken?
 6. In hoeverre is het op deze wijze inzetten van de arbeidsmarktmiddelen in lijn met de oproep van BrabantAdvies?
 7. Hoe gaat u de samenwerking met de arbeidsmarktregio’s vormgeven?
 8. Hebt u nog enige regie over de verstrekte subsidie en het uit te voeren arbeidsmarktbeleid?
 9. Zijn er KPI’s1 of andere prestatie-indicatoren verbonden aan de verstrekte subsidies?
 10. Indien ja, welke zijn dat?
 11. Hoeveel banen hoopt u mede met dit arbeidsmarktbeleid te helpen realiseren?
 12. In maart 2015 hebt u samen met veel maatschappelijke partners een Sociaal Pact gesloten om langdurig werklozen aan het werk te helpen. Hoeveel mensen hebben dankzij dit pact een baan gekregen?
 13. In hoeverre heeft of krijgt het Sociaal Pact een rol in het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant en/of de arbeidsmarktregio’s?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marcel Deryckere

1 KPI’s = Kritieke Prestatie-Indicatoren.

Regionale kandidaten op onze staartlijsten

Staartlijsten: Regionale kandidaten West- Brabant

Zoals gezegd maakt het CDA Brabant dit keer gebruik van zogenaamde staartlijsten. Brabant heeft twee kiesdistricten: Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. En voor elk van beide districten worden er vijf kandidaten voorgedragen voor op de staartlijst. Het zijn in hun regio bekende CDA’ers, die hopelijk zullen zorgen voor extra stemmen op het CDA. Op deze personen kan alleen in deze kieskring gestemd worden. In de kieskring Tilburg (West-Brabant) zijn het de volgende kandidaten geworden:

#46 Ronnie Buiks:
Etten- Leur
Dhr. Buiks zit vanaf 1998 in de gemeenteraad. Hij is landbouwkundig ingenieur en hij werkt als manager relatiemanagement bij ABAB Accountants en adviseurs. Daarnaast is hij voorzitter van de profwielerronde in Etten-Leur en al ongeveer 25 jaar tonprater.
#47: Hans Verbraak:
Roosendaal
Dhr. Verbraak is wethouder in Roosendaal. Hij heeft economie, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt/participatie, onderwijs en cultuur in zijn portefeuille.
#48 Mariëtte Nooijens:
Etten- Leur
Mw. Nooijens is gemeenteraadslid in Etten-Leur en bestuurslid bij de ZLTO. In het dagelijks leven runt ze een melkveehouderij.
#49 Erik de Ridder:
Tilburg
Dhr. de Ridder is wethouder in Tilburg. Zijn portefeuille bevat financiën, economische zaken, werk & inkomen en  ict & dienstverlening.

#50 Jeroen Bruijns:
Bavel
Raadslid in Breda en student Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg. Ook is hij vicevoorzitter van de Bredase jongerenraad.

Staartlijsten: Regionale kandidaten Oost- Brabant

Zoals gezegd maakt het CDA Brabant dit keer gebruik van zogenaamde staartlijsten. Brabant heeft twee kiesdistricten: Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. En voor elk van beide districten worden er vijf kandidaten voorgedragen voor op de staartlijst. Het zijn in hun regio bekende CDA’ers, die hopelijk zullen zorgen voor extra stemmen op het CDA. Op deze personen kan alleen in deze kieskring gestemd worden. In de kieskring ‘s-Hertogenbosch (Oost-Brabant) zijn het de volgende kandidaten geworden:

#46 Jan Roefs
Helmond
Dhr. Roefs is fractievoorzitter van het CDA in Helmond en zelfstandig ondernemer.
#47 Willy Hanssen
Someren
Dhr. Hanssen was wethouder voor het CDA in Someren en nu algemeen directeur bij mengvoederbedrijf de Samenwerking.
#48 Paul Leenders
Eindhoven
Dhr. Leenders is al bijna 19 jaar raadslid voor het CDA in Eindhoven en werkt als waarnemend directeur van de Stichting Stadswacht Helmond.
#49 Annemieke van de Ven
Veghel
Mw.van de Ven is wethouder in Veghel en heeft beheer openbare ruimte, natuur, milieu, water, vastgoed, wijk- en dorpsraden in haar portfeuille.
#50 Driek van de Vondervoort
Boekel
Was burgemeester van wethouder voor het CDA in verschillende Oost-Brabantse gemeenten. En is nu lid van deRaad van advies voor de woningstichting Wooninc.

Uitnodiging ALV 30 november

Op 30 november aanstaande bent u van harte uitgenodigd voor onze najaar-ALV. De ALV zal gehouden worden in cultureel centurm de Tiliander (Spoorlaan 82, Oisterwijk) en beginnen om 19:30uur. De ALV zal in het teken staan van wisselingen in het bestuur en de amendering van het verkiezingsprogramma TK2017.

Vanaf nu tot 21 november aanstaande kunt u samen met uw gemeentelijke CDA-afdeling amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen op dit concept-verkiezingsprogramma. Om een amendement in de te kunnen dienen dient deze door de ALV van uw lokale afdeling te zijn goedgekeurd. Na de algemene ledenvergadering dient uw gemeentelijke afdeling de amendementen in bij de provinciale afdeling. Dit kan tot maandagochtend 9:00uur 21 november 2016, door te mailen naarlhofman@brabant.nl. Let op: amendementen kunnen alleen digitaal worden ingediend! Vervolgens wordt er op de provinciale algemene ledenvergadering opnieuw gestemd over de amendementen. Er geldt een maximum van 50 amendementen per provincie. De provinciale afdeling dient de gekozen amendementen in bij het partijbureau.

Nogmaals: amendering kan uitsluitend digitaal. Klik hier om het format te downloaden. Het ingevulde format kan gemaild worden naar lhofman@brabant.nl. Let op: vermeld daarbij alstublieft de naam van uw afdeling of organisatie/ netwerk /100 leden namens welke u de amendementen indient! Amendementen die anders dan digitaal worden toegestuurd worden helaas niet in behandeling genomen.

Tijdens het landelijke verkiezingscongres op 14 januari 2017 beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.