CDA: meer doen voor en met familiebedrijven

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant onderzoekt hoe zij meer kan doen voor en met familiebedrijven.

Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten. Daarin roept de partij het provinciebestuur o.m. op het voorbeeld van Overijssel te volgen. Daar sloten de provincie, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden vorige week een intentieverklaring, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen.

Het CDA is enthousiast over het Overijsselse initiatief en zou graag zien dat ook de provincie Noord-Brabant onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging of het delen van kennis en kunde. Een intentieverklaring als die in Overijssel zou dan een mooie aanvulling op het al bestaande beleid voor familiebedrijven kunnen zijn, vindt het CDA.

Statenlid Stijn Steenbakkers, woordvoerder Economische Zaken en tevens kandidaat voor de Tweede Kamer:

“Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol blijken te zijn, waarvan het CDA vindt dat we ze moeten zien over te dragen aan volgende generaties ondernemers.”

Hieronder vindt u de complete set schriftelijke vragen die het CDA aan het college van Gedeputeerde Staten heeft gesteld:

1. Bent u bekend met de intentieverklaring Samen in beweging voor familiebedrijven 2017-2019, die de provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden op 24 november jl. hebben ondertekend?

2. Wat vindt u van dit initiatief?

3. In onze provincie lopen nu al verschillende initiatieven van en voor familiebedrijven, zoals het Brabantse Familiebedrijven Genootschap. Is er vanuit de provincie ruimte voor nieuwe, aanvullende initiatieven gericht op het verder ondersteunen van familiebedrijven en het uitdragen van hun bedrijfsfilosofie?

4. Bent u in dat kader bereid te onderzoeken of we ook in de provincie Noord-Brabant tot een intentieverklaring kunnen komen, die gericht is op aandacht voor en ondersteuning van familiebedrijven?

a. Indien ja, wie ziet u daarbij als mogelijke partners?

b. Bent u bereid deze partners vóór 1 april 2017 bij elkaar te brengen om het draagvlak voor een dergelijke intentieverklaring te peilen?

5. Welke mogelijkheden ziet u nog meer om, als provincie, familiebedrijven optimaal te ondersteunen?

6. Bent u, bij voldoende draagvlak, bereid om vóór 1 juli 2017 met een Statenvoorstel Ondersteuning Brabantse Familiebedrijven te komen?

CDJA-congres in ’s-Hertogenbosch met Brabantse topsprekers

Het CDJA, de jongerenorganisatie gelieerd aan het CDA, houdt vandaag en morgen een tweedaags congres in ’s-Hertogenbosch. Op het programma staan o.m. de verkiezing van nieuwe bestuursleden, een vooruitblik naar de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar én een groot aantal topsprekers.

Te gast zijn o.a. burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch, Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, provinciaal fractievoorzitter Marianne van der Sloot en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Allen spreken op de vrijdagavond over uiteenlopende onderwerpen, zoals cultuur en Europa.

Op zaterdagochtend is het podium voor de jongerenkandidaten voor de Tweede Kamer, onder wie Anne Kuik (plek 11), Julius Terpstra (plek 23) en Stijn Steenbakkers (plek 24).

Ook is er een Brabant Panel o.l.v. Jeroen Bruijns, raadslid te Breda en lijstduwer bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het panel bestaat uit Ranti Tjan (directeur EKWC), Frans van Dooremalen (directeur Brabant C) en Marcel Deryckere (Statenlid te Noord-Brabant).

Marianne van der Sloot, fractievoorzitter van het CDA in de provincie Noord-Brabant en oud-lid van het CDJA:

“Fantastisch dat het congres van het CDJA ditmaal in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt, de stad van Jheronimus Bosch. Ik verheug mij op een mooi programma, met echte topsprekers. Een groot compliment aan de organisatie!”

Het congres start op 25 november om 17.30u. De afsluiting is op 26 november om 16.00u. Locatie is het Golden Tulip Hotel Central, gelegen aan het Burgemeester Loeffplein 98 te ’s-Hertogenbosch. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om te komen kijken. Hiervoor en voor meer informatie, bijvoorbeeld interviewverzoeken of het aanleveren van tekst- en fotomateriaal, kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij via 06-10485989.

Schriftelijke vragen windmolens A16

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en Ton Braspenning over windmolens langs de A16.

Geacht college, 

In het kader van de voorbereidingen van de MER-procedure, die wordt gestart om de plaatsing van windmolens rond de A16 te realiseren, bent u bezig met het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

In dat kader hebben wij voor u de volgende vragen, die specifiek betrekking hebben op de A16 corridor.

Op 1 december 2015 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert een convenant gesloten. In dit convenant onderschrijven alle partijen het belang van afspraken over sociale participatie.

  1. Hoe worden inwoners of organisaties van inwoners concreet betrokken bij de planvorming en in welke fase van het proces? Welke rol krijgt Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant hierin?
  2. Het op een evenwichtige wijze verdelen van de lusten en de lasten is voor het verwerven van draagvlak cruciaal. Wat is uw visie hierop?
  3. Is bekend wat de tiphoogte van de molens is?
  4. Hoe kijkt u aan tegen de overlast vanwege slagschaduw?
  5. Welk afstandscriterium hanteert u ten aanzien van woningen?
  6. Bent u bereid de volgende aspecten in het vervolgtraject mee te nemen?
  • Wat is het effect van de plaatsing van windmolens in de A16 corridor, waar spoor en weg al voor geluidsproductie zorgen gecombineerd met het geluid van windturbines, op de totale geluidsbelasting?
  • Heeft het draaien van de wieken in deze geluidscorridor A16 nog een extra effect op de totale geluidsbelasting?
  • Het effect van de windrichting op het geluidsniveau: welke maatregelen zijn effectief om dit effect binnen de normen te brengen?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

Ton Braspenning

CDA op werkbezoek bij Flik-Flak in ‘s-Hertogenbosch

Leden van de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant brengen op 25 november a.s. een werkbezoek aan Flik-Flak in ‘s-Hertogenbosch. Onder hen is ook Stijn Steenbakkers, behalve Statenlid ook kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

Flik-Flak is een sportclub gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Het sportaanbod bestaat o.a. uit gymnastiek, turnen, trampolinespringen, acrogym en dans.

Op het programma staan een gesprek met voorzitter Wendy Vos-Scheepens, een presentatie over Flik-Flak én een rondgang langs de verschillende activiteiten die in het sportcomplex plaatsvinden.

Marianne van der Sloot, fractievoorzitter van het CDA in de provincie Noord-Brabant:

“Hartstikke leuk dat we als CDA bij Flik-Flak te gast mogen zijn. We hebben van nabij meegemaakt hoe Flik-Flak zich heeft ontwikkeld tot een van de grootste binnensportclubs van onze provincie, en komen nu graag kijken hoe het gaat. Bij Flik-Flak gebeurt méér dan sporten alleen, waarnaar we heel benieuwd zijn.”

Het werkbezoek start om 14.00u en duurt tot 16.30u. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aan het werkbezoek deel te nemen. Hiervoor en voor meer informatie, bijvoorbeeld interviewverzoeken of het aanleveren van tekst- en fotomateriaal, kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij via 06-10485989.

Programma en stukken ALV 30 november 2016

Beste CDA’ers,
Bij dezen de stukken en het definitieve programma van onze ALV van 30 november aanstaande. De ALV zal gehouden worden in cultureel centrum de Tiliander, Spoorlaan 82 in Oisterwijk. De stukken worden nu pas toegezonden omdat de amendementen nog van een preadvies moesten worden voorzien. Gezien de grote hoeveelheid amendementen op het verkiezingsprogramma TK2017 zullen we deze in een apart blok voor de ALV behandelen en terugkoppelen in het plenaire deel. U bent niet verplicht om ook bij de behandeling van de amendementen te zijn en kunt dus ook pas om 20:00uur bij het plenaire deel aansluiten.
Amendementen:
18:00uur – 19:30uur: behandeling amendementen (met een broodje)
De amendementen hun preadviezen kunt u hier teruglezen: amendementen-cda-brabant
De amendementen die van het preadvies ‘overnemen’ zijn voorzien zullen voorgesteld worden om per acclamatie te worden aangenomen. De adviezen die van ‘niet overnemen’ zijn voorzien zullen worden bediscussieerd. Hierbij krijgt de indiener 30 seconden om aan te geven waarom het amendement wel overgenomen moet worden. Vervolgens krijgt de preadviezencommissie kort het woord over waarom er een negatief preadvies gegeven is. Dan kan de zaal reageren of gaan we direct over te stemming. Het CDA Brabant mag maximaal 50 amendementen insturen over het verkiezingsprogramma. Als er dus meer amendementen worden aangenomen zal er door de ALV alsnog geschrapt moeten worden.
Tijdens het landelijke verkiezingscongres op 14 januari 2017 beslissen de leden over alle ingediende amendementen en wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld.
Programma ALV
19:30 uur: inloop met koffie en thee
20:00uur:  aanvang ALV
– Opening door de voorzitter
– Begroting
– Afscheid Brigite van Haaften
– Wisseling bestuursleden
– Update bestuur en fractie
– Terugkoppeling amendementen verkiezingsprogramma
– Interactief deel: Brabantse thema’s TK2017
– Voorstellen Brabantse kandidaten TK2017
Uiterlijk 22:00uur: borrel
Voor het interactieve deel heeft u een telefoon met internetverbinding nodig. Er is wifi in de zaal. We hopen er met u een feestelijke en inspirerende ALV van te maken.
Tot dan!
Namens het bestuur CDA Brabant,
Inge van Dijk (voorzitter)

CDA Kamerleden op liever thuis! beurs

Het CDA staat op 24, 25 én 26 november op de liever thuis! beurs in Eindhoven. Op 25 november zijn o.a. Tweede Kamerleden Mona Keijzer, Madeleine van Toorenburg en Erik Ronnes te gast. De liever thuis! beurs staat in het teken van comfortabel en slim wonen. Ouderen, hun kinderen, vrienden en professionals kunnen er terecht […]

Schriftelijke vragen economische schade a.g.v. files

Schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers, Ankie de Hoon en Huseyin Bahar over de economische schade in Brabant a.g.v. files.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over economische schade a.g.v. files.

Geacht college,

Vandaag berichten o.a. de NOS en Omroep Brabant over de economische schade als gevolg van de vele files in ons land. Dit naar aanleiding van de Economische Wegwijzer, een onderzoek van TNO in opdracht van ondernemersverenigingen EVO, Fenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Uit dit onderzoek blijkt dat de omvang van de economische schade voor heel Nederland meer dan een miljard euro bedraagt. Files op wegen in Brabant, zoals de A67 en de A58, dragen daar aan bij.

Het CDA maakt zich al geruime tijd zorgen over de bereikbaarheid van onze provincie en vreest dat de vele files en verkeersknelpunten Brabant banen gaan kosten. Aan iedere dag dat een automobilist of vrachtwagenchauffeur stilstaat hangt immers een duur prijskaartje. Volop reden dus om bij de minister de alarmlichten te laten knipperen.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Bent u bekend met het onderzoek van TNO, de zgn. Economische Wegwijzer?

2. Onderschrijft u de conclusies uit het onderzoek?

3. Hoe groot is volgens u de economische schade a.g.v. files voor Brabant als geheel?

4. Hoe groot is volgens u de schade a.g.v. files voor ondernemers in Brabant specifiek?

5. Welke sectoren in Brabant lijden volgens u de meeste schade als gevolg van de filedruk?

6. Bent u bereid om proactief met vertegenwoordigers van deze sectoren in gesprek te gaan over de uitkomsten van deze Economische Wegwijzer?

7. Hoe gaat u anticiperen op de economische schade die Brabantse ondernemers, gegeven de ontwikkelingen uit het onderzoek van TNO, voor 2017 en later kunnen verwachten?

8. Bent u het met het CDA eens dat de huidige verkeerssituatie in Brabant niet bevorderlijk is voor het tegengaan van de ‘braindrain’, het terughalen van oude en het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid?

De A67 is één van de wegen in Brabant waar de economische schade hoog is: maar liefst 8,4 miljoen euro in 2015. Op de A67 vinden veel ongevallen plaats, waar vaak vrachtwagens bij betrokken zijn.

9. Gaat u n.a.v. het onderzoek van TNO bij de minister van Infrastructuur en Milieu pleiten het besluit over aanpak van de A67 te vervroegen?

10. Indien ja, wat gaat uw inzet zijn?

Behalve de A67 leiden ook de files op de A58 tot grote economische schade. Voor aanpak van deze files heeft de minister geld toegezegd, maar pas na 2020.

11. Wat gaat uw inzet zijn om de gehele A58 aan te pakken tot en met knooppunt De Stok?

12. Wat gaat t.a.v. de A58 specifiek uw inzet zijn op het traject Breda-Tilburg?

13. Bent u bereid dit namens de provincie Noord-Brabant in te brengen bij het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)?

Andere geldverslindende knelpunten in onze provincie zijn het prehistorische knooppunt Hooipolder én de A2 ter hoogte van ’s-Hertogenbosch. Wie over de slimste snelweg van Rotterdam naar Wenen rijdt, belandt bij ’s-Hertogenbosch nu regelmatig in de fuik.

14. Wat gaat uw inzet zijn t.a.v. knooppunt Hooipolder? Ziet u hier, net als het CDA, de aanleg van een knooppunt type klaverblad als meest wenselijke oplossing?

15. Wat gaat uw inzet zijn t.a.v. de A2 bij ’s-Hertogenbosch?

16. Welke smart mobility oplossingen ziet u nog meer om de economische schade a.g.v. de filedruk in Brabant te verminderen?

17. Bent u bereid namens de provincie Noord-Brabant een vroege, snelle aanpak van de A67, A58, A2 en knooppunt Hooipolder samen met evt. smart mobility oplossingen in te brengen bij het overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

Ankie de Hoon

Huseyin Bahar

 

CDA breekt lans voor ‘het nieuwe retail’

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant roept de provincie op te onderzoeken of er private partijen zijn die een brug willen slaan tussen huurders en verhuurders van tijdelijke winkelruimte. ‘Tijdelijk’ is immers het nieuwe retail, aldus de partij.

Er zijn bedrijven die pandeigenaren kunnen overtuigen tijdelijke verhuur toe te staan en die te koppelen aan (toekomstige) winkeliers die op zoek zijn naar een juiste locatie. De provincie heeft het netwerk en de kennis om al deze partijen bij elkaar te brengen.

Het CDA dient voor dit initiatief een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 18 november, waar leegstand en retail op de agenda staan.

Statenlid en kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers, woordvoerder Economische Zaken:

“Tijdelijk is het nieuwe retail. Dit voorstel moet bedrijven, pandeigenaren en winkeliers bij elkaar brengen en leegstand in onze provincie tegengaan. Niet via langlopende wurgcontracten, maar met nieuwe retailconcepen gericht op tijdelijkheid en minder risico.

Zo maken we het voor winkeliers aantrekkelijker om zich weer in de stadsharten en dorpskernen van onze provincie te gaan vestigen én vergroten we de leefbaarheid voor onze inwoners.”

CDA: 3 voorstellen voor méér sociale veerkracht in Brabant

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant lanceert vandaag drie voorstellen om de ‘sociale veerkracht’ in Brabant te verbeteren: bestrijding van eenzaamheid (1), invoering van het ‘Right to Challenge’ (2) én sociale veerkracht als onderdeel van elk Statenvoorstel (3).

Het CDA dient hiertoe drie moties in tijdens de plenaire vergadering van Provinciale Staten op 18 november. Het thema ‘sociale veerkracht’ staat dan op de agenda.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot:

“Het CDA vindt sociale veerkracht van gróót belang voor de Brabantse samenleving. In de begroting van de provincie bezuinigt dit college van Gedeputeerde Staten op ouderenbonden en andere vrijwilligersnetwerken. Het CDA heeft zich hiertegen verzet, maar kreeg onvoldoende steun. Met deze drie voorstellen proberen we nu de situatie voor de meest kwetsbaren in onze provincie te verzachten, en geven we tevens ruim baan aan creatieve ideeën uit de samenleving zelf.”

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 38% van de Brabanders, jong én oud, eenzaam is. Dit gaat vaak ten koste van hun gezondheid, welzijn én netwerk. Eenzaamheid tegengaan ziet het CDA dan ook als een grote taak voor de provincie, waarvoor het college met een plan zou moeten komen.

Via invoering van het zogeheten ‘Right to Challenge’ wil het CDA aan Brabanders het ‘uitdagingsrecht’ geven om zélf met ideeën voor sociale veerkracht aan de slag te gaan. Zij weten immers het beste welke initiatieven kans van slagen hebben en kunnen rekenen op voldoende draagvlak. Dit past bij de huidige ‘participatiesamenleving’.

Omdat sociale veerkracht nauw verbonden is met bijna ieder besluit dat Provinciale Staten neemt, pleit het CDA ervoor in elk Statenvoorstel een paragraaf over sociale veerkracht op te nemen. Net als dat gebeurt met internationalisering.