1 oktober Campagneseminar

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor de CDA Brabant campagneseminar op zaterdag 1 oktober 2016. De seminar zal in het teken staan van de TK2017 en plaatsvinden in cultureel centrum de Tiliander in Oisterwijk. Inloop is om 9:30uur en de seminar begint om 10:00uur. Doelgroep voor de seminar zijn de campagneleiders maar iedereen is natuurlijk van harte welkom.

Het programma:

  1. Opening
  2. Voorstellen Brabantse kandidaten TK2017
  3. Uiteenzetting Campagne en accenten Brabant door Hans Janssens (landelijk campagneleider en hoofd communicatie)
  4. Intermezzo
  5. Inzet Social Media door Loek Tielemans
  6. Uitleg over de app DIRK door Ruben Jacobs
  7. Uitleg over de actie ‘Kansen zien’ en uitwisselen goede ideeën
  8. Afsluiting (uiterlijk 13:00uur want dan worden de worstenbroodjes geserveerd)

Na afloop is er nog ruimte om na te praten onder het genot van een worstenbroodje. Ook zal na afloop het materiaal uitgereikt worden voor de actie ‘Kansen Zien’. U kunt dan het bord dat op 5 november gebruikt kan worden meenemen.

Zoals gezegd is de dag zeer nuttig voor de campagneleiders maar zijn ook andere betrokkenen meer dan welkom. We gaan er vanuit dat iedere afdeling iemand afvaardigd.
I.v.m. de catering vragen wij u om zich aan te melden via onderstaande formulier: klik hier voor het formulier

CDA op werkbezoek bij distributiecentrum voedselbanken

Op 30 september a.s. brengt de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een werkbezoek aan het regionale distributiecentrum van de Brabantse en Zeeuwse voedselbanken.

Dit regionale distributiecentrum is gevestigd in Tilburg en ondersteunt de lokale voedselbanken in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

Aanleiding voor het werkbezoek is het voornemen van de provincie om het distributiecentrum niet langer financieel te ondersteunen. Zorgwekkend, vindt het CDA.

Statenlid Marcel Deryckere:

“Voedselbanken vervullen een belangrijke functie. Ze verstrekken levensmiddelen aan de allerarmsten in onze samenleving.

Voor het CDA staat voorop dat de voedselbanken dit werk moeten kunnen blijven voortzetten. Een goed functionerend, regionaal distributiecentrum is daarvoor onmisbaar. Wij willen dan ook dat de provincie bekijkt hoe zij dit centrum kan helpen, als blijkt dat het voortbestaan en functioneren in de knel komt.”

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aan dit werkbezoek deel te nemen. Hiervoor én voor meer informatie (bijv. foto’s of interviewverzoeken) kunnen zij contact opnemen met Ernst van Welij (06-10485989). 

Het werkbezoek start om 10.00u en duurt tot 11.30u. Locatie is de Beelaerts van Bloklandstraat 13 te Tilburg.

D66 maakt van Brabant een wietplantage

Vrijdag werd (helaas) bekend dat het er alle schijn van heeft dat een meerderheid in de Tweede Kamer steun verleent aan een D66-voorstel om wietteelt voortaan te reguleren. De geboorte van ‘staatswiet’ lijkt zo aanstaande. Gelukkig is er geen meerderheid in de Eerste Kamer en zijn er verkiezingen op komst. De weerstand van het CDA en mijzelf is dus absoluut niet gebroken. Wij blijven felle tegenstanders van het reguleren of legaliseren van wiet(teelt).

D66-Kamerlid Vera Bergkamp baseert haar initiatiefvoorstel op vele veiligheidsargumenten. Het reguleren van wietteelt zou een veiligere samenleving opleveren. Er wordt gesteld dat de brandweer minder vaak zou hoeven uit te rukken voor woningbranden veroorzaakt door illegale wietteelt. Daarnaast zou de regulering zorgen voor minder behoefte aan politiemensen en zouden rechtbanken het rustiger krijgen. Niets is echter minder waar. Feit is dat tussen de 80 en 90 procent van de wietteelt in Brabant bestemd is voor de export. Het D66-voorstel reguleert enkel de Nederlandse markt waardoor het slechts 10 tot maximaal 20 procent van de wiet uit de illegale teelt haalt. Dit percentage is nog hoog ingeschat. Het reguleren van wietteelt zal namelijk niet voorkomen dat er nog steeds (sterkere) wiet illegaal wordt verkocht. Illegale wietteelt in woonhuizen zal dus nog steeds op grote schaal voorkomen, de politie zal nog steeds stevig jacht moeten maken op de criminelen die deze teelt organiseren en rechtbanken zullen nog steeds criminelen moeten vervolgen. Dat Brabant, laat staan Nederland, veiliger wordt door deze D66-plannen slaat dus helemaal nergens op.

Sterker nog, het kweken van staatswiet in reguleerde omgevingen zorgt voor meer onveiligheid. Stel u eens voor: de gemeente beslist dat in uw wijk een grootschalige gemeentelijke wietkwekerij wordt gevestigd. De locatie is compleet openbaar waardoor ook criminelen precies weten waar wiet wordt gekweekt en opgeslagen. Nu al zien we dat criminele bendes wietplantages ‘rippen’. Ze rekenen uit wanneer de wiet rijp is voor de oogst, verzamelen een knokploeg en overvallen de kwekerij om alle verse wiet mee te nemen. Overheidskwekerijen zullen het ultieme doelwit voor deze bendes worden. Vrije, openbaar bekende locaties waar vele kilo’s wiet wordt geteeld. Wiet die een straatwaarde van vele tienduizenden euro’s heeft. Drugscriminelen zullen de verleiding niet kunnen weerstaan. Het gevolg? Onveilige gemeentelijke wietkwekerijen in daardoor onveilige wijken die met duur belastinggeld permanent moeten worden bewaakt door bewapende beveiligers.

Gaat Brabant veiliger worden door het D66-voorstel om wiet te reguleren? Het antwoord is absoluut nee. Wiet reguleren is een schijnoplossing, een heilloze weg. Beter is een totaalverbod op zowel productie als verkoop van wiet: een duidelijk beleid dat de overheid in staat stelt sterk te handhaven. Voor een veiliger Brabant.

Themabijeenkomst: Het CDA en de agrarische sector

Op zaterdag 1 oktober a.s. houdt de CDA-afdeling Meierijstad een grote themabijeenkomst over Het CDA en de agrarische sector. Sprekers zijn Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, Tweede Kamerlid Jaco Geurts, Statenlid Ton Braspenning en wethouder Jan Goijaarts. Zij vertellen elk op hun beurt wat het CDA voor de agrariër kan betekenen in respectievelijk Europa, Den Haag, de provincie Noord-Brabant én de nieuwe gemeente Meierijstad. […]

Initiatiefvoorstel Natuurroutes in Brabant

Op 23 september jl. sprak Provinciale Staten Noord-Brabant over het initiatiefvoorstel Natuurroutes in Brabant, geschreven door Statenleden René Kuijken (CDA) en Martijn de Kort (PvdA). Zij hebben in hun voorstel een plan uitgewerkt om een digitaal platform in te richten, waarop fietsers en wandelaars terecht kunnen voor het zoeken naar en vergelijken van wandel- en fietsroutes in onze provincie.

Veel Brabanders én toeristen genieten namelijk van de mooie Brabantse natuur, maar bezoeken in de praktijk vooral de bij hen bekende gebieden. En dat terwijl Brabant zoveel meer te bieden heeft. Als je maar weet hoe en waar je moet zoeken. Aanleiding voor het voorstel van CDA en PvdA is het grote aantal verschillende websites waarop fietsers en wandelaars zich nu moeten begeven om een fiets- of wandelroute uit te zoeken. Iedere organisatie die een (gedeelte van een) fiets- of wandelroute beheert, heeft namelijk haar eigen platform en een provincie breed overzicht bestaat niet. Een fiets- of wandelroute ‘op maat’ samenstellen is daardoor niet mogelijk.

In het voorstel van CDA en PvdA komt er een integraal digitaal platform, zoals een website, waarop dit wél kan. Het platform moet het fietsers en wandelaars mogelijk maken een route te vinden of te kiezen én daarbij rekening te houden met hun persoonlijke wensen en voorkeuren. Hierbij valt te denken aan lengte van de route, (rolstoel)toegankelijkheid, aanwezigheid van bepaalde dier- of plantensoorten, bezienswaardigheden, horeca enz.

CDA en PvdA willen met het platform fietsers en wandelaars, letterlijk, op weg helpen, en hopen daarmee zoveel mogelijk mensen van binnen én buiten de provincie te inspireren Brabant te gaan ontdekken. Dat zou ook de recreatiesector een enorme impuls kunnen geven. Voor hun initiatiefvoorstel hebben CDA en PvdA overlegd met verschillende organisaties, waaronder VisitBrabant, RECRON, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Helaas bleek er bij stemming onvoldoende steun voor het initiatiefvoorstel te zijn. CDA, SP, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor, VVD, PVV, D66 en GroenLinks stemden tegen. Daarmee was er geen meerderheid.

Omdat het college van Gedeputeerde Staten de gedachte achter het voorstel onderschrijft, heeft gedeputeerde Pauli toegezegd te zullen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog een digitaal ‘zoek- en vindplatform’ voor wandelaars en fietsers op te zetten. Als CDA zijn we blij met deze toezegging en hopen we dat recreanten snel en nóg beter dan voorheen hun weg zullen vinden in onze prachtige provincie.

Klik op de volgende link om het initiatiefvoorstel van CDA en PvdA in te zien: Initiatiefvoorstel Natuurroutes in Brabant.

CDA: “Brabant gaat over zijn eigen omroep”

De Provinciale Statenfracties van CDA en SP willen dat de financiering van regionale omroepen als Omroep Brabant weer via het provinciefonds verloopt en niet langer vanuit de Mediabegroting van het ministerie van OCW. De partijen dienen daartoe een motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering op 23 september.

Tot 2014 was de financiering van de regionale omroepen provinciaal geregeld. Daarna werd deze overgeheveld naar de Rijksoverheid. CDA en SP willen dit terugdraaien en roepen het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op zich hiervoor te gaan inspannen.

Het CDA vindt dat regionale omroepen van én voor de regio zijn. Zij vervullen een belangrijke regionale functie, bijvoorbeeld bij het brengen van regionaal en lokaal nieuws, én zijn voor mensen heel herkenbaar en nabij. Mede hierom moet je het beheer over het omroepgeld dichtbij regelen, zo dicht mogelijk bij de mensen om wie het gaat. Aldus het CDA.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot (CDA):

“De kracht van de regionale omroep is dat deze herkenbaar en dichtbij is. Dat betekent dat je het beheer van het geld voor deze omroepen ook dichtbij moet regelen en niet ver weg in Den Haag. Brabant gaat over zijn eigen omroep.”

Ankie de Hoon deelnemer West-Brabants zorgdebat

Statenlid Ankie de Hoon (CDA) uit Etten-Leur neemt op 23 september a.s. deel aan het grote West-Brabantse debat over de zorg, dat die dag in Steenbergen plaatsvindt.

In het debat, waaraan ook Tweede Kamerlid Mona Keijzer en de Steenbergse wethouder Cor van Geel deelnemen, staan de werking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugd- en mantelzorg centraal.

Ankie de Hoon:

“De verantwoordelijkheid voor veel zorgtaken, waaronder de jeugdzorg, ligt bij gemeentes. Op provinciaal niveau is het CDA recent in actie gekomen, toen de gemeente Boxtel een ‘zorgstop’ afkondigde en een groep zwaar autistische, hulpbehoevende jongeren om o.a. financiële redenen weigerde te huisvesten.

We hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en de toezegging gekregen dat het onderwerp wordt geagendeerd in de Regionale Ruimtelijke Overleggen van provincie en gemeenten. Daar zijn we blij mee. Het mag niet zo zijn dat er straks voor mensen die zorg nodig hebben in Brabant geen plek meer is.”

Ankie de Hoon is lid van Provinciale Staten Noord-Brabant en tevens gemeenteraadslid in Etten-Leur. Provinciaal voert ze het woord over verkeer en vervoer, lokaal over o.m. de geestelijke gezondheidszorg.

Het debat start op 23 september om 17.00u in Brasserie De Kaai (adres: Kaaistraat 1 te Steenbergen) en is vrij toegankelijk. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Hiervoor en voor bijv. het aanleveren van tekst- en fotomateriaal kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij, die nadere inlichtingen kan verstrekken.

2 november: Extra ALV Staartlijsten

Beste CDA’ers,

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor een extra CDA Brabant ALV die in het teken staan van het vaststellen van de zogenaamde staartlijsten voor TK2017.

Het CDA landelijk heeft deze verkiezingen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van zogenaamde staartlijsten. Dat betekent dat ieder kiesdistrict maximaal vijf kandidaten kan toevoegen aan het einde van de lijst. Brabant heeft twee kiesdistricten, Tilburg en Den Bosch, en op de extra ALV wil het bestuur voor beide districten vijf kandidaten voordragen voor de staartlijst. Kandidaten op de staartlijst mogen niet eerder gesolliciteerd hebben voor de kieslijst en door het partij ongeschikt bevonden zijn. Ook moeten het natuurlijk stemmentrekkers zijn. Het bestuur heeft uit beide kiesdistricten verschillende personen benaderd om de staartlijsten te vullen. Het is aan u als lid om hier op 2 november over te stemmen.

De ALV zal plaatsvinden in cultureel centrum de Tiliander in Oisterwijk. De inloop is om 19:30uur en de vergadering begint om 20:00uur. Het bestuur hoopt u dan te zien.

CDA op werkbezoek in Haaren

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant ging op 16 september jl. op werkbezoek in de gemeente Haaren.

De Statenleden spraken er o.a. met verschillende leden van Vereniging De Noenes over wonen en leven op het gelijknamige recreatiepark én brachten een bezoek aan Soiltech in Biezenmortel. Soiltech is een bedrijf gespecialiseerd in bodemgezondheid en plantvitaliteit, en werd eerder dit jaar door de provincie Noord-Brabant uitgeroepen tot Groen bedrijf van de maand. In 2014 won het bedrijf de Schoon Water Innovatieprijs voor haar bijdrage aan het chemievrij onderhouden van sportvelden.

Ook spraken zij met lokale CDA’ers over de politieke actualiteit in de gemeente, zoals de bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot:

“Als Statenfractie waren we blij met de uitnodiging om in Haaren, de tuin van Brabant, op bezoek te komen. Werkbezoeken als deze zijn belangrijk om te weten wat er in onze provincie gebeurt en om de provincie dichter bij de Brabanders te brengen. Zoveel mogelijk het Provinciehuis uit en de provincie in, is dan ook ons motto.”