Nieuwsbrief #9 online: lees hier

Nieuwsbrief nr. 9 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een terugblik op de ALV van 28 mei jl., een opinie van waterschapsbestuurder Erik van Lith, verslagen van werkbezoeken en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #9 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

Eindrapportage commissie-Machielsen

De samenstelling van Provinciale Staten van Noord-Brabant is in enkele verkiezingsrondes stevig gewijzigd. De kiezer heeft zijn keuzes verdeeld over meer smaken, waardoor van één dominante politieke stroming in onze provincie geen sprake meer is. Vanuit democratisch oogpunt een voordeel; partijen zullen hun boodschap helder over moeten brengen aan de kiezer. En elk nieuw provinciaal coalitieprogramma zal een brede diversiteit aan politiek-maatschappelijke wensen in evenwicht moeten brengen.

De commissie-Machielsen is door het bestuur van CDA Brabant ingesteld op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) van CDA Brabant van 30 mei 2015. Dit naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. De commissie heeft als doel om te kijken naar het recente verleden (leereffect) en zich vooral te richten op de aanbevelingen/strategie om het CDA te positioneren als krachtige volkspartij in de Brabantse samenleving en politiek.

De commissie-Machielsen heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft op de ALV van 28 mei 2016 haar eindrapportage aangeboden aan de leden en het bestuur. Klik op de link hierna om de eindrapportage te lezen: Eindrapportage commissie-Machielsen (28 mei 2016).

De commissie-Machielsen heeft ook een videoclip gemaakt over haar bevindingen. Klik op de volgende link om deze te bekijken: Videoclip commissie-Machielsen.

Het bestuur bedankt de leden van de commissie ontzettend voor al hun inzet en tijd: voorzitter Piet Machielsen, Anton Ederveen, Anke van Extel, Kees Groen, Willy Hanssen, Tim Mureau, Sandra van den Nieuwenhof, René Peters, Caspar Rutten en Sophie Tinnemans.

Voorbereiding ALV CDA Brabant: aanmelden en jaarrekening

Aanstaande zaterdag 28 mei is er weer een CDA Brabant Algemene Ledenvergadering.

De ALV zal gehouden worden in cultureel centrum de Tiliander (Spoorlaan 82, Oisterwijk). Inloop met koffie en thee vanaf 9:30uur en begin om 10:00uur.

Hoe ziet het programma van de ALV eruit:
1) Opening door de voorzitter
2) Presentatie jaarrekening
3) Bijpraten door de Statenfractie (20 minuten)
4) Terugkoppeling commissie Machielsen (20 minuten)
5) Presentatie nieuwe bestuursstructuur CDA Brabant en vacatures (15 minuten)

PAUZE

6) Interactieve sessies

Na de pauze willen we graag met u in gesprek. We zijn de Statenfractie, onze Brabantse leden uit de 2e kamer en het bestuur.

In de link die u hierbij aantreft kunt u aangeven welke sessies u graag bij zou willen wonen. Het zou fijn zijn als u dat ook doet dan kunnen we hier organisatorisch rekening mee houden. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor de behandeling van de jaarrekening is het alvast mogelijk om de jaarrekening hier te raadplegen: CDA jaarrekening vereniging 2015 definitief
Als u vragen heeft over de jaarrekening dan kunt u die mailen maar frans.wouters@cdabrabant.nl of u kunt ze stellen op de ALV.

Uitnodiging: CDA Europa Conferentie op 10 juni

Op vrijdag 10 juni organiseert de CDA-delegatie in de EVP-Fractie in het Europees Parlement voor de zevende keer haar jaarlijkse Europaconferentie.

Dit jaar vindt de conferentie plaats in de mooie Grote Kerk in Goes met de titel ‘Energie voor morgen’. Hoe zorgen wij in Europa voor betrouwbare en betaalbare energie voor burgers en bedrijven in een steeds complexere wereld?

De opwarming van de aarde, de oprakende voorraden fossiele brandstoffen en de toenemende geopolitieke instabiliteit dwingen Europa alternatieve energiebronnen te ontwikkelen en onze afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten te verkleinen. Wat kan Nederland doen? Welke rol heeft de EU? En hoe zorgen we voor goede samenwerking met onze buurlanden? Vragen waarop uitvoerig ingegaan zal worden tijdens de conferentie.

U zult welkom worden geheten door CDA-gedeputeerde Jo-Annes de Bat. Onze hoofdgast, Vicepremier van België Kris Peeters zal de key note speech geven over samenwerking op het gebied van energie. Vervolgens is het aan Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, Jan Molema, expert bij de Benelux Unie en Esther de Lange, vicevoorzitter EVP-Fractie en delegatieleider van de CDA-delegatie in het Europees Parlement om deel te nemen in een paneldiscussie onder leiding van Henri Bontebal.

Na een afsluitend woord van Lambert van Nistelrooij zal de conferentie worden voortgezet tijdens een borrel, waar u onder het genot van een hapje en een drankje met de CDA-Europarlementariërs in gesprek kunt gaan.

Wij verheugen ons u te mogen ontvangen op 10 juni in Goes! Voor meer informatie en aanmelden: https://www.cda.nl/europa/cda-europaconferentie/.

CDA-delegatie Europees Parlement

Schriftelijke vragen intrekken subsidie EKWC

Schriftelijke vragen van Statenlid Marianne van der Sloot (fractievoorzitter) over het intrekken van de subsidie aan het Europees Keramisch Werk Centrum.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over intrekken subsidie EKWC.

Terugblik OV-Race: vlog van Marcel Deryckere

Weet u het nog? Op 22 april jl. testte de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant het Brabantse openbaar vervoer met een OV-Race.

Statenlid Marcel Deryckere hield een video weblog (vlog) bij van de belevenissen van zijn team, die hieronder te bekijken is.

CDA hekelt Haags cultuurbeleid: “Brabant in de kou”

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant heeft scherpe kritiek op de verdeling van de rijkssubsidies voor culturele instellingen. “Den Haag laat Brabant in de kou staan”, vindt fractievoorzitter Marianne van der Sloot.

De Raad voor Cultuur maakte vorige week bekend welke culturele instellingen volgens haar aanspraak kunnen maken op subsidie van het Rijk. Van de 118 aanvragen zijn er slechts 3 toegewezen aan Brabant. Andere Brabantse aanvragers, zoals het Vincent van Goghhuis in Zundert of Het Zuidelijk Toneel in Tilburg, ontvangen helemaal niets of moeten hun huiswerk overdoen.

Waar Brabant door Den Haag wordt overgeslagen, komen cultuurmakers en -liefhebbers in de Randstad er beter vanaf. Ter vergelijking: in de afgelopen jaren besteedde het Rijk van haar cultuurbudget 226 euro per Amsterdammer en per Brabander 2,50 euro.

Volgens het CDA is deze scheve verhouding onterecht. “Het lijkt alsof Den Haag denkt dat (top)cultuur alleen in Amsterdam of Den Haag te vinden is, maar dat is onzin. Daarbij wordt 45% van onze nationale export in Brabant verdiend”, aldus Van der Sloot.

Volgens het CDA moeten Rijksgelden zorgen voor een stevige culturele basisinfrastructuur in héél Nederland en niet alleen in de Randstad. De talloze grote en kleine cultuurinstellingen in Brabant verdienen dan ook meer aandacht, steun en erkenning. Het CDA roept het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op om actie te ondernemen en bij de minister een rechtvaardiger subsidieverdeling te bepleiten.

Marianne van der Sloot
MvdSloot@brabant.nl

Samenleving aan zet bij wateropgaven Smart Society

Onlangs werd in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel een presentatie gegeven over het concept van Smart Society. De vraag is, of en zo ja op welke manier het waterschap bij dit concept betrokken moet worden.

Een Smart Society is een samenleving met mogelijkheden voor innovaties om de kwaliteit van leven te verbeteren. Inzichten schrijden voort en dagelijks komen er nieuwe toepassingen bij. Op tal van terreinen kunnen deze nieuwe toepassingen worden gebruikt, waaronder beperking van wateroverlast, waterbesparing en verbetering van de waterkwaliteit.

Voor het realiseren van genoemde wateropgaven wordt gezocht naar optimale oplossingen; niet alleen in termen van kostenbesparing, maar ook ten aanzien van maatschappelijk rendement. Steeds vaker wordt daarbij gekeken naar maatregelen op lokaal niveau, zodat maatwerk kan worden geboden. Een voorbeeld hiervan is het zelf (particulier) zuiveren van afvalwater gecombineerd met het verwerken van reststoffen tot schoon water, energie en compost.

Waarom kan het concept van Smart Society het verschil maken? Dit concept biedt de mogelijkheid om wateropgaven met andere opgaven in de eigen leefomgeving te verbinden. Door slim gebruik te maken van kennis en kunde, niet alleen van jezelf maar ook van anderen, kunnen meer gericht maatregelen worden genomen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ontwikkeling van stadslandbouw in relatie tot de beschikbaarheid van irrigatiewater.

Het waterschap staat aan de lat om de wateropgaven te realiseren. Het waterschap zou er verstandig aan doen aansluiting te vinden met het concept van Smart Society. Met dit concept kunnen (cyclische) waterstromen beter inzichtelijk worden gemaakt en verbindingen worden gelegd met (particuliere) initiatieven. Moeten we regenwater opvangen op daken en/of retentie in stad en/of op het platteland? Kunnen burgers het zelf doen of is verbinding gewenst?

Belangrijke randvoowaarde is dat het initiatief bij burgers en bedrijven komt te liggen, zodat het concept van Smart Society daadwerkelijk door de samenleving wordt omarmt en niet een agenda blijft van politici en bestuurders. Zoek samen met burgers, leveranciers, kennisinstellingen en andere overheden naar oplossingen voor wateropgaven, waarbij de wens van burgers leidend is!

Met regelmatige publicaties breng ik belangstellenden op de hoogte van mijn werk als bestuurslid van het waterschap. Zijn er vragen, opmerkingen of suggesties, laat het mij dan weten via emailadres: evlith@dommel.nl.

Erik van Lith