CDA: projecten van ouderenbonden verdienen provinciale steun

Het CDA heeft tijdens de Statendag van 26 februari haar steun uitgesproken voor de provinciale subsidies aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Statenleden Marianne van der Sloot en Marcel Deryckere: ”De provincie bereikt en ondersteunt via de ouderenbonden honderdduizenden Brabantse senioren met de meest fantastische projecten. We hebben hiermee goud in handen. Koester deze projecten en draai ze niet de nek om.”

Het CDA heeft het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de projectsubsidies beslist niet af te schaffen, zoals de VVD verzocht. De Statenfractie zal dit thema de komende maanden blijven volgen en strijden voor behoud van provinciale steun aan projecten van de Brabantse ouderenbonden.

Marcel Deryckere
MDeryckere@brabant.nl

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: stand van zaken

In december 2015 werd de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) onder toezicht gesteld van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit vanwege een tekort van 3,4 miljoen euro op haar begroting 2015.

Op 16 februari jl. heeft het dagelijks bestuur van de OMWB tijdens een informatiebijeenkomst een toelichting gegeven op de stand van zaken. Sindsdien gaat er een golf van verontwaardiging door West-Brabant. Zo circuleren in verschillende gemeenteraden moties die oproepen tot het aftreden van het dagelijks bestuur.

Het CDA is altijd zeer kritisch geweest op de omgevingsdiensten en ook op de OMWB. Het begrotingstekort is onacceptabel en zowel het dagelijks als het algemeen bestuur hebben fouten gemaakt. Op 9 maart a.s. bespreekt het dagelijks bestuur echter een nieuwe begroting, die op 15 maart naar het ministerie gaat.

Aangezien het dagelijks bestuur op zo’n korte termijn met dit ombuigingsvoorstel komt, lijkt het de Provinciale Statenfractie van het CDA het beste om nog even rust te bewaren en het voorstel af te wachten. Bovendien komt de evaluatie van het dagelijks bestuur spoedig naar buiten, waarna de volksvertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten op basis van deze stukken kunnen bezien of zij vertrouwen hebben in het plan, het dagelijks bestuur (als uitvoerder van het plan) en het algemeen bestuur (als controleur van het dagelijks bestuur).

Bij gemeenteraden en bij Provinciale Staten bestaat veel frustratie over de slechte informatievoorziening, mede het gevolg van twee bestuurslagen tussen raden en Staten enerzijds en de OMWB anderzijds. In de afgelopen jaren ontvingen zowel raden als Staten op verschillende momenten signalen over een chaotische administratie en volgde herhaaldelijk bijstelling van de financiële situatie in negatieve zin. Dit leidt tot veel frustratie. Het CDA heeft dan ook een begroting geëist die de financiële realiteit kraakhelder weergeeft.

De Statenfractie van het CDA hoopt dat CDA-fracties in West-Brabant, gemeenteraden en Provinciale Staten nog even rust bewaren en de nieuwe realiteit van medio maart zullen aangrijpen om dit hete debat verder te voeren.

René Kuijken
RKuijken@brabant.nl

Referendum Oekraïne: een verstandige keuze!

Op 6 april mag de Nederlandse kiezer zich in een referendum uitspreken over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Dit raadgevend referendum is aangevraagd door tegenstanders van deze overeenkomst, die daarbij niet zozeer de samenwerking met de Oekraïne aan de kaak willen stellen maar de in hun ogen ondemocratische besluitvorming in Brussel.

Het CDA is geen voorstander van referenda. Het verdrag is uitgebreid besproken en goedgekeurd door onze vertegenwoordigers in het Europees Parlement, de Eerste en de Tweede Kamer. Daarbij zijn alle voor- en nadelen van het verdrag uitgebreid besproken.

Maar nu het referendum een feit is, gaan we de kiezer uitleggen waarom het CDA voor dit samenwerkingsverdrag met de Oekraïne is. Het verdrag bevat afspraken over economie en veiligheid en is daarmee goed voor zowel Nederland als Oekraïne.

Het karakter van de CDA campagne is primair informatief. Wij zullen leden en kiezers actief informeren over onze argumenten vóór dit verdrag. Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • CDA-vertegenwoordigers uit Den Haag en Brussel zijn beschikbaar voor deelname aan (tv-)debatten, discussies en manifestaties;
 • via de CDA-website en social media zal het CDA standpunt inzake het referendum worden uitgedragen;
 • voor de afdelingen en de leden wordt op korte termijn een duidelijke infographic gepubliceerd over het CDA-standpunt
 • het CDA draagt bij aan activiteiten van de vóór-campagne “Stem voor Nederland”, een samenwerkingsverband van een aantal politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Onze bijdrage aan de voor-campagne voorziet niet in eigen foldermateriaal, posters of (grootschalige) campagnebijeenkomsten. Het toelichten van ons standpunt aan de kiezer zien wij als een reguliere kerntaak van elke politieke partij. Daarvoor zetten we de gebruikelijke kanalen in.

Voor zover u voornemens bent om in uw eigen afdeling activiteiten rond het referendum te organiseren, kunt u hiervoor vanzelfsprekend een beroep doen op de ondersteuning van het landelijk partijbureau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hans.janssens@cda.nl (campagne), thijn.vanveghel@cda.nl (sprekersverzoeken) of bronne.pot@cda.nl (verdrag).

CDA wil Brabantse winkel- en retailtop voor provinciebrede aanpak leegstand

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat het Brabantse college van Gedeputeerde Staten op korte termijn een winkel- en retailtop organiseert om tot een provinciebrede aanpak van leegstand te komen.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder) wil het college hier via mondelinge vragen toe oproepen in de Provinciale Statenvergadering van 26 februari a.s.

Steenbakkers: “Het achter elkaar failliet gaan van winkelketens als V&D, Perry Sport en Aktie Sport leidt tot honderden werkloze Brabanders en slaat gaten in de winkelstraten van tientallen Brabantse gemeenten. De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen en alle betrokken partijen bij elkaar brengen om tot een gedragen en gezamenlijke aanpak te komen die leegstand voorkomt en banen oplevert i.p.v. banen kost. Te denken valt aan gemeenten, maar ook aan het MKB en organisaties als de BZW en Brabant Advies.”

In andere provincies zijn tal van voorbeelden te vinden van hoe (regionale) overheden zich inspannen voor bestrijding van leegstand en versterking van de retailsector. Bijvoorbeeld in de provincie Overijssel, waar de provincie ook het initiatief tot een grote winkel- en retailtop heeft genomen.

Andere maatregelen/instrumenten die het CDA graag zou willen laten onderzoeken zijn het experimenteren met regelluwe zones, leegstandsboetes voor vastgoedeigenaren, het snijden in bestaande bestemmingsplannen die nog ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen, en het inzetten van het internationale netwerk van de provincie om buitenlandse bedrijven naar leegstandslocaties te trekken.

De Brabantse CDA-fractie wil dat de provincie Noord-Brabant met deze en andere voorbeelden aan de slag gaat en wenst hierover zo snel mogelijk met het college van Gedeputeerde Staten van gedachten te kunnen wisselen.

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

CDA: vrees voor meer bureaucratie, regels en juridische onhoudbaarheid rondom wijziging PAS

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil het college van Gedeputeerde Staten a.s. vrijdag vragen stellen over de vermeende wijziging van de Brabantse uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Aanleiding hiervoor is het bericht in het Eindhovens Dagblad van 19 februari jl. over de op handen zijnde wijziging van de extra stikstofregels die Brabant per 1 juli 2015 heeft ingesteld.

Het CDA was destijds van mening dat de ingevoerde Brabantse PAS-maatregelen niet bijdroegen aan een duurzamere veehouderij, maar enkel zorgden voor méér bureaucratie en een rem op economische ontwikkelingen. Behalve op de inhoud van de plannen was het CDA óók kritisch op het proces. De extra regels van het (destijds) kersverse Brabantse college werden van kracht zonder enig overleg met betrokken organisaties of Provinciale Staten.

Enerzijds ziet de CDA-fractie de heroverweging van de extra Brabantse stikstofregels met blijdschap tegemoet. Anderzijds ziet het CDA haar vrees bevestigd dat de vorige regels te overhaast en met te weinig overleg zijn ingevoerd. “Met de input van maatschappelijke organisaties hadden we deze snelle wijziging wellicht kunnen voorkomen”, stelt Statenlid René Kuijken (woordvoerder). “Ook het CDA wil dit keer graag meedenken om de PAS praktisch én doelmatig uit te voeren in Brabant. Daar betrekken we dan graag de beloofde evaluatie van de huidige stikstofregels bij.” In juli vroeg het college om een extra 2,8 miljoen euro bovenop de toch al torenhoge kosten voor vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het college zegde daarbij toe de kosten en de effectiviteit van de huidige vergunningverlening te evalueren.

Bij de fractie van het CDA leven de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Zijn er juridische bezwaren tegen de extra Brabantse regels rondom de PAS, die in juli 2015 van kracht werden? Indien ja, welke?
 2. Kan het CDA er op vertrouwen dat de nieuwe wijziging van de Brabantse regels rondom de PAS juridisch houdbaar is?
 3. Wanneer gaat het college de PAS-maatregel aanpassen?
 4. Hoe wordt Provinciale Staten hierbij betrokken?
 5. Heeft het college de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) ook om input gevraagd, of was haar boodschap slechts een mededeling?
 6. Is het college bereid de PAS aan te passen nadat de huidige regels met Provinciale Staten én maatschappelijke partners zijn geëvalueerd?

René Kuijken
RKuijken@brabant.nl

CDA en GroenLinks: snel duidelijkheid over Logistiek Park Moerdijk

De Provinciale Statenfracties van CDA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan van het Logistiek Park Moerdijk door de Raad van State.

Dit provinciale inpassingsplan, door Provinciale Staten vastgesteld op 6 februari 2015, moet de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk maken.

Nu de Raad van State het besluit van de provincie echter heeft vernietigd, hebben CDA en GroenLinks de volgende vragen voor gedeputeerde Pauli van Economische Zaken.

 1. Kunt u aangeven hoe en waar het in het proces van voorbereiding en besluitvorming is misgelopen? In hoeverre had deze uitspraak voorkomen kunnen worden, gegeven eerdere uitspraken van de Raad van State in vergelijkbare gevallen?
 2. U definieert in uw reactie op de uitspraak van de Raad van State dat er sprake is van een vormfout en u verwacht dat deze kan worden hersteld. Kunt u die opvatting onderbouwen?
 3. Op welke termijn verwacht u, gelet op het antwoord op vraag 2, dat het inpassingsplan definitief kan worden vastgesteld?
 4. Welke mogelijkheden van beroep en bezwaar zijn er nog in dit proces?
 5. Wat betekent deze vertraging voor de exploitatie van het terrein?
 6. Welke risico’s zijn er in relatie tot deze uitspraak en de vertraging die hiervan het gevolg is?
 7. Om hoeveel bedrijven, die mogelijk afhaken, gaat het en in het verlengde hiervan om hoeveel arbeidsplaatsen en vierkante meters?
 8. Gelet op het feit dat het aantal VAL*/VAS** bedrijven van 5 ha en meer dat zich in Nederland vestigt, beperkt is, rijst de vraag in hoeverre de vertraging gevolgen heeft voor de levensvatbaarheid van dit terrein en de businesscase. Wat is uw visie hierop?
 9. In welke mate acht u aanpassing van de businesscase nodig of gewenst?

*VAL = Value Added Logistic: activiteiten die waarde toevoegen aan een product (zoals assemblage).
**VAS = Value Added Service: activiteiten die waarde toevoegen de productieketen (zoals marketing).

Woordvoerders Roland van Vugt (CDA) en Arno Uijlenhoet (GroenLinks): “Het is voor alle betrokkenen in de regio West-Brabant, zeker de inwoners van Moerdijk, van groot belang dat snel duidelijk wordt hoe de toekomst van Logistiek Park Moerdijk eruit ziet. Daarnaast moeten we hier als provincie van leren: hoe voorkomen we dat de Raad van State in de toekomst nog eens een provinciaal besluit vernietigt, met zoveel onrust en onduidelijkheid tot gevolg? En uiteraard willen we weten welke risico’s de provincie loopt.”

Roland van Vugt
RvVugt@brabant.nl

CDA: niet teveel dieren, maar te weinig boeren is het probleem

Sollicitaties Tweede Kamer (#TK2017)

’s-Hertogenbosch, 8 februari 2016

Beste Brabantse CDA’ers,

Op 15 maart 2017 zijn er in Nederland verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hiervoor zal een nieuwe kandidatenlijst worden opgesteld. Het CDA nodigt geïnteresseerden van harte uit te solliciteren naar het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Reageren kan tot 1 maart 2016.

Wie zoekt het CDA?

Het CDA zoekt Kamerleden die herkenbaar zijn voor kiezers en achterban. Een goed Kamerlid beschikt over verschillende competenties. De juiste kandidaten zijn authentiek en omgevingsgericht, zijn in staat zich blijvend te ontwikkelen en weten de CDA-boodschap te vertalen naar deze tijd. Ze hebben oog voor de samenleving, kunnen goed communiceren en voelen zich thuis in een politieke omgeving. Het CDA is een brede volkspartij en we willen die diversiteit dan ook nadrukkelijk tot uiting laten komen in de Tweede Kamerfractie.

Vanzelfsprekend zijn we ook vanuit Brabant op zoek naar goede kandidaten. We weten dat veel mensen uitstekend hun weg kunnen vinden binnen de sollicitatieprocedure, maar kunnen ons ook goed voorstellen dat er vragen zijn of dat er behoefte bestaat om een keer van gedachten te wisselen met mensen die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer of een vergelijkbare omgeving werkzaam zijn geweest. Een aantal zeer ervaren mensen uit onze provincie is bereid u en ons hierin te faciliteren. Maakt u vooral van deze klankbordmogelijkheid gebruik, alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Wanneer u interesse hebt in een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met Linda Hofman via het telefoonnummer 073-6812174 of het e-mailadresLHofman@brabant.nl.
Wie solliciteert en zijn of haar nek uitsteekt, loopt ook het risico om te worden afgewezen. Dat leidt soms tot teleurstelling én de vraag wat te doen om de volgende keer meer kans te maken of de wens om hulp bij het verkennen van andere politieke paden. Ook daarbij wil het bestuur u graag helpen en faciliteren.

Binnen het CDA Brabant overwegen we een nieuwe bestuursstructuur. Bij de opzet daarvan hoort ook heel nadrukkelijk de invulling van een ‘HR-pad’. In mijn volgende bericht kom ik daar op terug en wil ik u meenemen in wat we dit jaar gaan doen én u vragen daarbij te helpen.

Mocht u besluiten te solliciteren, dan wens ik u heel veel succes bij de voorbereiding. Weet ons te vinden, wanneer dat nodig is.
Vriendelijke groeten,

Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant