Spreektekst Ton Braspenning – Veehouderijdebat 23/06

Spreektekst1  Ton Braspenning – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over versnelling transitie veehouderij
(23-06-2017)

Voorzitter,

We zijn er al eerder duidelijk over geweest: deze plannen pakken dramatisch uit voor de landbouw en de sectoren die daar vanaf hangen.

U wilt naar een duurzame agrarische sector. Het CDA ook.

Maar met ons gezonde verstand begrijpen wij niet welke doelstellingen u met deze plannen wilt bereiken.

Wat u wilt is praktisch, financieel, juridisch én technisch niet haalbaar:

 • omdat de stalsystemen er niet zijn (praktisch);
 • omdat staldering zóveel geld kost dat boeren óf stoppen óf geen cent overhouden voor duurzame maatregelen en dierenwelzijn (financieel);
 • omdat de milieueisen uit de Verordening natuurbescherming niet hebben geleid tot minder stikstof in de natuur (een verschil tussen gemeten en gerealiseerde uitstoot dat bureau Arcadis niet kan verklaren) (juridisch);
 • omdat de plannen voor mestverwerking niet van de grond komen (technisch).

Kortom: de effecten van uw maatregelen zijn tegengesteld aan wat u beoogt.

Wij, en met ons vele andere organisaties hier aanwezig, zien bovendien dat u de stikstofruimte die u creëert meteen weer weggeeft aan andere sectoren, zoals de industrie en de logistiek. Het milieueffect is minimaal. En wat is nu de doelstelling: natuurdoelen halen uit het Convenant óf uitstoot inzetten voor andere plannen?
Wat is nu eigenlijk de milieuwinst die u boekt met het vervroegen van de deadline 2028?

Het CDA vreest dat uw plannen leiden tot:

 • nóg meer schaalvergroting, want alleen grote bedrijven kunnen uw maatregelen betalen;
 • de ondergang van familiebedrijven, inclusief innovatieve landbouwbedrijven en jonge boeren (zie brief ZLTO);
 • gezinnen die door de armoedegrens gaan, volgens uw eigen onderzoek meer dan de helft (ik kan mij voorstellen dat een partij als de SP zich daar ook niet goed bij voelt);
 • een dreun voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biologisch boeren en ketenverwaarding.

Met dit voorstel bereikt u géén duurzame agrarische sector.
Wat u wél bereikt, is een kloof tussen de provincie en de agrarische sector, die nog nooit zo groot is geweest als nu.

Provinciale Staten zou er goed aan doen om de gedeputeerden terug maar de onderhandelingstafel te sturen.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Ton Braspenning versnelling transitie veehouderij (23 juni 2017)

Schriftelijke vragen over het Convenant Stikstof en de PAS

Schriftelijke vragen van Statenleden Ton Braspenning en René Kuijken over het Convenant Stikstof en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over het Convenant Stikstof en de PAS.

Geacht college, 

Op 7 april jl. verzorgde de organisatie Connecting Agri & Food voor leden van Provinciale Staten een presentatie over de effecten van het voorgenomen stikstofbeleid van de provincie.

De fractie van het CDA heeft toen enkele vragen gesteld over het Convenant Stikstof, waarop wij de antwoorden tot op heden nog niet hebben ontvangen.

Graag leggen wij deze vragen, samen met een aantal extra vragen over de (herstel)maatregelen i.h.k.v. de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), daarom opnieuw aan u voor.

1. Onder punt 2 van het Convenant Stikstof lezen we over het saneren van ca. 40 tot 50 bedrijven rondom Natura 2000-gebieden om zgn. ‘piekbelasting’ op te heffen.

a) Wat is de stand van zaken van deze sanering?

b) Hoeveel bedrijven zijn er tot dusver gesaneerd gedurende de looptijd van het Convenant Stikstof?

c) Wat is het effect van deze sanering voor de stikstofdepositie (stikstofneerslag) op kwetsbare natuur?

2.

a) Hoeveel bedrijven die een proportionele stikstofdepositie veroorzaken zijn gelegen rondom kwetsbare natuur?

b) Hoe groot is daar de depositie op de natuur?

3. Twee van uw convenantpartners zijn de provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Nu u voornemens bent het Convenant Stikstof te gaan wijzigen, nemen wij aan dat u met uw partners bestuurlijk overleg heeft gehad.

a) Wat was de reactie van de provincie Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond op uw voorgenomen wijzigingen van het Convenant Stikstof?

b) Welke maatregelen neemt de provincie Limburg?

4. Ongeveer een jaar geleden heeft Provinciale Staten Noord-Brabant het addendum bij de zgn. ‘grondnota’ gewijzigd, zodat de provincie gronden zou kunnen gaan verwerven.

a) Wat zijn de ervaringen hiermee tot nu toe?

b) Hoe verloopt de grondaankoop?

c) Op welk moment in het proces van grondaankoop besluit Gedeputeerde Staten over het inzetten van onteigening om gronden te kunnen verwerven?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ton Braspenning en René Kuijken

CDA: provincie heeft grote beurt nodig

Extra inzet en reparaties zijn nodig, wil de provincie Noord-Brabant door haar jaarlijkse APK-keuring komen. Dat constateert het CDA tijdens het debat over de Perspectiefnota 2017, dat vandaag plaatsvindt.

In de Perspectiefnota kijkt de provincie terug én blikt vooruit op de ontwikkelingen in Brabant én debatteert over de ambities uit het in 2015 gesloten Bestuursakkoord Beweging in Brabant.

Volgens het CDA komt de gewenste beweging in Brabant maar moeizaam op gang en is er op sommige thema’s zelfs sprake van stilstand. Marianne van der Sloot, fractievoorzitter van de Brabantse CDA-fractie, pleit voor meer gas op de plank. “Dit college zit teveel achter de tekentafel en te weinig in de samenleving, waardoor Brabant nauwelijks vooruit komt.”

Als voorbeeld noemt Van der Sloot het arbeidsmarktbeleid van de provincie. “We lezen dat Brabant booming is, maar tegelijkertijd zijn er bedrijven met honderden vacatures tegenover een werkloosheidspercentage van 5%. Daar moet de provincie wat aan doen.”

Ook de leefbaarheid in Brabant staat onder druk, aldus Van der Sloot, die in haar bijdrage wijst op het ontbreken van een sociaal beleid voor kwetsbare groepen. Ook hekelt het CDA de bezuinigingen op erfgoed, nu het Europees jaar van het Erfgoed voor de deur staat. De aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit verdient behalve in Den Bosch ook de allerhoogste prioriteit in Den Haag.

Andere punten waar het CDA aandacht voor vraagt, zijn o.a. de snelle realisatie van een intercitystation Eindhoven Airport, de bereikbaarheid van Oost-Brabant via de Oost-West verbinding en de snelle verduurzaming van veerdiensten en sportclubs.

Het CDA besluit haar APK-keuringsrapport met twee reparatieverzoeken: om de kloof tussen de kiezer en politiek te dichten, moet elke Brabantse scholier het Provinciehuis kunnen bezoeken én moeten provinciale documenten als de Perspectiefnota voortaan in duidelijkere, begrijpelijkere taal worden geschreven. “Geen termen als valorisatieprogramma’s, multi-helix partners en cross-overs meer”, betoogt Van der Sloot.

Het CDA hoopt dat de provincie de aanbevelingen overneemt en alsnog door de APK komt. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zal het CDA verschillende moties indienen om de gewenste reparaties tot stand te brengen.

Klik op de volgende link om de spreektekst van Marianne van der Sloot in te zien: Spreektekst Marianne van der Sloot PPN 2017 (21 april 2017).

Lambert van Nistelrooij – Stad en Platteland

Op 22 en 23 maart organiseerden de Brabantse Kempengemeenten de ‘Rural Summit 2017’, de eerste conferentie voor plattelandsgebieden in Europa. Tegen de verwachting in vond de bijeenkomst niet plaats in Oirschot, Bladel of Hapert, maar in Eindhoven. Als spreker tijdens deze conferentie vind ik dat niet vreemd. In 2016 veroverden de Kempengemeenten de titel ‘Slimste plattelandsregio’. Dit resultaat was juist mogelijk door de samenwerking tussen de grote stad Eindhoven, een bolwerk van technologie, en het omliggend platteland. Bovendien sluit het aan bij een nieuwe trend, waarbij grote steden in Europa aandacht vragen voor stad én ommeland.

Uit geheel Europa kwamen tweehonderd gasten onder leiding van Anja Thijs, de burgemeester van Eersel, hun licht opsteken. Tijdens werkbezoeken konden ze kennis opdoen over ontwikkelingen op het platteland, zoals zorgverlening aan ouderen en precisie landbouw. Hierbij hoort steeds vaker het verwerken van veel gegevens, waarvoor men moet kunnen beschikken over glasvezel. Ook daar loopt de regio Eindhoven in voorop.

Steden zijn niet langer op zichzelf gericht. Steden die van de EU gelden ontvangen, vragen we voor de uitrol van voorzieningen ook met de dorpen te overleggen. Deze dorpen geven aan hoe wonen, recreatie, landbouw en natuur met elkaar kunnen samengaan. Het platteland op zijn beurt sluit met de nieuwe snelle verbindingen aan bij de mogelijkheden, die universiteiten en bedrijven in de stad bieden. Voorlopers zoals de Brabantse Kempen willen we graag als voorbeeld stellen als nieuwe dragers voor welvaart en ontwikkeling. Terwijl deze regio zich richt op technologie kunnen andere regio’s zich toeleggen op andere innovaties, waar zij goed in zijn.

Naast geld voor de Slimme Steden maakt het Europees Parlement ook geld vrij voor Slimme Dorpen, de Smart Villages. Het startsein wordt dit voorjaar gegeven. Ik heb de Kempengemeenten al uitgenodigd hiervan gebruik te maken. In het najaar staat Brabant opnieuw in het teken van het platteland. Van 19 tot 22 oktober komt het European Rural Parlement bijeen in Venhorst.

Schriftelijke vragen over uitlatingen gedeputeerde Van den Hout in KRAAK

Schriftelijke vragen van Statenleden Ton Braspenning en Marianne van der Sloot over de uitlatingen van gedeputeerde Van den Hout in KRAAK.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over uitlatingen gedeputeerde Van den Hout in KRAAK.

Geacht college, 

Gisteren noemde gedeputeerde Van den Hout in het televisieprogramma KRAAK de productiewijze van boeren erger dan de drugsdumpingen in Brabant1.

Het CDA heeft kennisgenomen van deze uitlatingen en wij hebben voor u de volgende vragen:

 1. Bent u als college bereid publiekelijk afstand te nemen van de uitlatingen van gedeputeerde Van den Hout? Indien ja, op welk moment en in welke vorm?
 2. Bent u als college bereid publiekelijk excuses aan te bieden aan alle Brabantse boeren voor de uitlatingen van gedeputeerde Van den Hout? Indien ja, op welk moment en in welke vorm?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ton Braspenning en Marianne van der Sloot

1 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/2632941003/Bedrijfsvoering+boeren+schadelijker+voor+milieu+dan+vele+drugsdumpingen.aspx.

 

Schriftelijke vragen over de import van groen gas door Essent

Schriftelijke vragen van Statenleden Roland van Vugt en René Kuijken over de import van groen gas door Essent.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over de import van groen gas door Essent.

Geacht college, 

Deze week bereikte ons via Omroep Brabant het bericht dat Essent 20 miljoen kuub groen gas uit Engeland importeert1. Dat lijkt goed nieuws, maar de vraag is of het slim is.

Uit de Perspectiefnota, die u onlangs vol trots presenteerde, blijkt uit alle infographics dat de provinciale ambitie op het gebied van duurzame energie op alle fronten achterloopt.

Niet alleen heeft de provincie op het gebied van duurzame energie, maar ook ten aanzien van elektrisch rijden, een grote ambitie, Brabant heeft óók een groot mestoverschot, een Green Chemistry Campus, vrachten rioolslib, een Biomassaplein enzovoort.

De grote vraag is nu hoe Essent vanuit Brabant kan worden gefaciliteerd, zodanig dat hen een oversteek van de Noordzee kan worden bespaard. Daarom aan u de volgende vragen:

 1. Wat doet u nu om Essent hierin te faciliteren?
 2. Wat kunt u doen om Essent hierin te faciliteren?
 3. Wat gaat u doen om Essent hierin te faciliteren?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt en René Kuijken

1 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/263057902/Essent+haalt+groen+gas+uit+Engeland+want+de+vraag+is+zo+groot.aspx.

Schriftelijke vragen over de introductie van het edelhert in Brabant

Schriftelijke vragen van Statenlid René Kuijken over de introductie van het edelhert in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over het edelhert.

Geacht college, 

Het CDA heeft grote twijfels bij de recente introductie van het edelhert, omdat het huidige initiatief ter introductie van 13 gevaccineerde dieren op een oppervlakte van 300 hectare meer weg heeft van een hertenkamp dan van natuur. Het CDA erkent dat het terreinbeheerders vrij staat om dergelijke hertenkampen aan te leggen op hun grond. Het CDA vraagt u middels deze brief zeer terughoudend te zijn met het inzetten van middelen en ondersteuning vanuit de provincie voor kunstmatige instandhouding van groot wild in Brabant.

Daarnaast heeft Provinciale Staten op 21 september 2012 aan Gedeputeerde Staten verzocht met kracht af te zien van het herintroduceren van de Big Five in Brabant. Hiermee werden de beoogde 8 miljoen euro voor de introductie van een vijftal dieren geschrapt.

Wij willen u daarom graag de volgende vragen stellen:

01. Welke materiële en immateriële steun heeft de provincie Noord-Brabant verleend bij de recente herintroductie van het edelhert in Brabant?

02. Volgt uw college nog steeds het besluit van Provinciale Staten om geen medewerking te verlenen aan de introductie van het edelhert?

03. Zou er volgens uw college een vrije wildbaan voor edelherten mogen komen in Brabant? Indien ja, op welke termijn?

04. In welke gebieden zou een vrije wildbaan voor edelherten volgens uw college bespreekbaar zijn?

05. Vindt u dat er volgens uw visie in de provincie Noord-Brabant voornamelijk oernatuur zou moeten zijn of voornamelijk cultuurlandschap zoals heide, blauwe graslanden en schraal grasland? Of beide?

Zonder de in de nota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) genoemde € 8 mln. ter introductie van de Big Five lopen er toch al vier van de vijf beoogde diersoorten rond in Brabant. Dit impliceert dat de oorspronkelijk gevraagde € 8 mln. niet nodig zijn geweest. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van gedeputeerde Van den Hout in het Brabants Dagblad “dat het oordeel van PS nog niet betekent dat de dieren niet terugkeren. Organisaties kunnen nog steeds zelf plannen ontwikkelen”1 2.

06. Voor welke materiele en immateriële ondersteuning waren de beoogde € 8 mln. voor de introductie van de Big Five oorspronkelijk bedoeld?

07. Is uw college in de toekomst van plan nog geld uit te trekken voor de (her)introductie van bepaalde diersoorten in Brabant?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

René Kuijken

1 Zie http://www.omroepbrabant.nl/?news/180923812/Provinciale+Staten+zit+niet+te+wachten+op+terugkeer+Big+Five.aspx.

2 Zie http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/brabant-heeft-big-five-oerdieren-bijna-rond-1.5413058.

Verslag van De Landbouwavond 15/02

Bron: privéarchief Han Swinkels.

“We zijn niet naïef, wél positief!”

Dat was de strekking van De Landbouwavond van afgelopen 15 februari. In het authentieke en charmante Boerenbondmuseum in Gemert verzamelden zich een 50-tal agrarisch ondernemers, deskundigen en geïnteresseerden in de landbouw uit de Peelregio in de provincie Noord-Brabant. Onder het genot van koffie en ‘krintemik” werd stilgestaan bij de huidige stand van zaken, de plannen van Gedeputeerde Staten en de toekomst van de landbouw in Noord-Brabant.

Maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op veranderingen in de landbouwsector
CDA Brabant bestuurslid Willy Hanssen begeleidde de avond. Voormalig lector Duurzame Veehouderijketens aan HAS Hogeschool Han Swinkels trapte af: “We gaan het hebben over geen woorden maar daden! Er is veel geformuleerd over agrifood, maar wat komt er nu echt van terecht?” De in Milheeze geboren en getogen consultant, “tot over mijn oren in de landbouw”, sprak over de veranderingen in de afgelopen 50 jaar in het voedselproductiesysteem. “Op deze foto ziet u het huis van mijn ome Tinus, geboren in 1917. Sinds die tijd is er veel veranderd: de arbeidsproductiviteit is toegenomen, we zien schaalvergroting en specialisatie in de agrarische sector en de relatie met de samenleving is veranderd. We zagen in de jaren ’50 en ’60 vrouwen demonstreren voor het eten van méér vlees, hun dochters willen vandaag de dag gehakt maken van de vleesindustrie.”
Ook de komende 30-40 jaar zal het voedselproductiesysteem wéér veranderen. “Op dit moment leidt de export van agri & food tot een jubelstemming in Den Haag”, vertelt Swinkels. “Deze sector is goed voor een export van 94 miljard euro! De vraag die bestuurders zich nu moeten stellen is: wat vind je hier nu van? Wil je dit behouden? Waar wil je naartoe? Of is het niet zo belangrijk? Deze miljarden worden niet zomaar verdiend, daar moet je wat voor doen als bestuurder.”

Provinciaal zwabberbeleid op het gebied van landbouw
Swinkels heeft niet veel goeds te vertellen over het huidige provinciaal beleid van coalitie van VVD, SP, PvdA en D66. “Het zijn veel mooie plaatjes en met het algemene beleid zoals dat in het Bestuursakkoord staat is niemand het oneens. Je komt er niet alleen met de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij of een zoveelste Mestdialoog… het gaat om het nemen van stappen. De drive in de coalitie is heel versnippert: er zijn drie Gedeputeerden die er allemaal iets van moeten vinden. Zolang er niemand dedicated bezig is met de landbouw, zullen er weinig stappen gezet worden”.

Het is en blijft ook de vraag waarom het in Limburg (landbouwprogramma “Limburg Loont”) wél lijkt te lukken? Swinkels: “Het standpunt moet worden ingenomen vanuit de agrarisch ondernemer, niet vóór de agrarisch ondernemer. En dat gaat niet goed in Brabant. De provincie moet ondersteunen, maar het is wel de ondernemer zelf die de keuzes moet maken.” Tot slot heeft Swinkels nog wel een paar aanbevelingen voor de ondernemers in de zaal: “Sta stil bij wat je afzetmarkt precies is. Er is niet één bedrijf dat alleen produceert voor óf de Nederlandse markt óf alleen de wereldmarkt. Niet jouw afnemer Friesland Campina is jouw markt, de klanten van Friesland Campina zijn dat wel. En sta niet stil, blijf je ontwikkelen en sluit je aan bij de omgeving waarin je werkzaam bent. Ondernemen is leven lang leren!”

“De politiek kan mijn nertsenfokkerij morgen verbieden”
Tweede spreekster van de avond is ‘jonge held in het groen’ Anne Rooijakkers. De 26-jarige HAS-alumna uit de Rips is sinds 2 jaar fulltime betrokken bij de nertsenfarm van haar ouders. Openhartig vertelt ze dat ze er tijdens haar studie nooit aan heeft gedacht in de agrarische sector te gaan werken: “Ik hield van het stadsleven”. Na haar afstuderen bood haar vader aan enige tijd in de nertsenfarm te werken zodat Anne ondertussen rustig kon gaan solliciteren. “Dat solliciteren is er nooit meer van gekomen”, zegt ze. “Ik heb een allround baan nu. Ik ben verantwoordelijk voor veel taken: ik ben verpleegkundige, verzorgende en dierenarts en daarnaast doe ik ook de administratie en de financiën. Ik kan groeien en ik kan vooruit. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik op mijn plek zit.” Heel fijn voor Anne, maar er is één – klein? – probleem. “Vanaf 2024 mogen er geen dieren meer worden gehouden voor bont.” En inderdaad; op 16 december 2016 besloot de Hoge Raad dat de pelsdierensector per wet verboden mag worden. Ondernemers hebben tot 2024 om hun investering terug te verdienen. “Er is weinig meer aan te doen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is het al eerder gestelde oordeel van het gerechtshof definitief geworden. Wel gaan wij als niet akkoord met de sterfhuisconstructie zonder schadevergoeding zoals die er nu is, en stappen daarom nog naar het Europees hof.” Maar het verbod  doet pijn. “We waren gewoon stil”, herinnert Anne zich. “We zijn er achter gekomen dat de politiek zomaar kan besluiten dat we moeten stoppen. Maar hoe logisch is het om een gezonde sector zomaar te verbieden? En dieractivisten zien ons liever nog vandaag dan morgen sluiten.” Het verbod kwam niet zomaar uit de lucht vallen, maar hing de familie Rooijakkers al jaren boven het hoofd. Rooijakkers beschrijft de onzekerheid: “We weten al jaren dat er veel gaande is, dan was het een verbod omwille van het dierenwelzijn en nu dus uiteindelijk op ethische gronden. Maar ik heb een keuze gemaakt om in de agrarische sector te gaan werken, het is niet zo vanzelfsprekend meer in deze tijd dat een bedrijf van ouders op kinderen overgaat.” Hoe Rooijakkers na 2024 verder gaat weet ze nog niet. “Misschien naar het buitenland? Maar daar zitten ook veel haken en ogen aan.” In elk geval: de pelsdierhouderij –  en daarmee ook het bedrijf van de familie Rooijakkers – eindigt in 2024.

Agrarische sector moet zichzelf nog beter profileren
De inleiding van Swinkels en het persoonlijke verhaal van Rooijakkers hebben tot overpeinzingen in de zaal. De vrees bestaat dat het pelsdierenverbod het eerste zal zijn van meerdere verboden binnen de agrarische sector. Statenlid Ton Braspenning en gemeenteraadslid uit Deurne Benny Munsters – initiatiefnemers van De Landbouwavond – concluderen dat de discussie in de politiek vaak op emotie gestoeld is, terwijl het CDA de discussie op inhoud probeert te voeren. “Het CDA Brabant is soms een beetje een roepende in de woestijn. Ik vertel het verhaal en mijn omgeving weet waar ik mee bezig ben. Maar het verhaal moet ook op zondag langs het voetbalveld verteld worden. Partijen lijken vaak een vooringenomen standpunt in te nemen en worden niet gehinderd door veel kennis over de sector.” Velen uit de zaal zijn van mening dat de agrarische sector zélf een rol heeft in het vertellen van het verhaal, precies zoals Anne dat doet. Vanuit de zaal volgt een appel: “Straal ook trots uit! De agrarische sector gaat niet reageren vanuit het negatieve, maar laten we proactief zijn vanuit het positieve.” En zo is het.

Met dank aan Willy Hanssen, Han Swinkels, Benny Munsters, Anne Rooijakkers en medewerkers van het Boerenbondmuseum in Gemert.

Wilt u meer weten over het landbouwdossier? Meepraten over actuele thema’s? Ook een Landbouwavond in uw regio? Neem contact op met Statenlid/woordvoerder Landbouw Ton Braspenning via abraspenning@brabant.nl.

Contact opnemen met Benny Munsters kan via Twitter @BennyMunsters of via LinkedIn.

Klik op de volgende link voor de powerpointpresentatie van De Landbouwavond: Powerpointpresentatie De Landbouwavond (15 februari 2017).

© CDA Brabant, Liza Kozlowska, februari 2017 (ekozlowska@brabant.nl).

CDA: stoere boeren gezocht

In navolging van de Boerinnenkalender gaat de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant een kalender met stoere, Brabantse boeren uitgeven. Hiervoor is het CDA op zoek naar boeren met lef die op een vernieuwende manier met landbouw bezig zijn. Bijvoorbeeld door een goede bedrijfsvoering te combineren met het nadenken over hoe je milieu, dierenwelzijn of de leefomgeving kunt verbeteren.

Het CDA wil deze boeren én hun bedrijven op de foto zetten en deze foto’s bundelen tot een kalender. Die moet wat het CDA betreft in het Provinciehuis, ieder gemeentehuis én in de Tweede Kamer komen te hangen. Het eerste exemplaar is voor gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Met deze kalender wil het CDA aandacht vragen voor de situatie van de Brabantse boeren, die behalve met veel regels óók te kampen hebben met negatieve publiciteit. Door het verzamelen van goede voorbeelden wil de partij het landbouwdebat, dat behoorlijk is verhard, een positieve impuls geven.

Statenlid Ton Braspenning, woordvoerder Landbouw:

“In Brabant zijn héél veel goede voorbeelden te vinden van boeren die een succesvolle bedrijfsvoering combineren met innovaties ten gunste van milieu, dierenwelzijn of hun omgeving. Toch weten maar weinig mensen daarvan. Met onze campagne willen we daar verandering in brengen. We geven de Brabantse boeren een gezicht én we geven ze positieve aandacht. Juist nu kan de sector dat goed gebruiken, vinden wij.”

Behalve een kalender omvat de campagne van het CDA óók een serie interviews én een tour langs alle 12 stoere boeren die op de kalender komen. Het CDA hoopt dat er na de verkiezingen voor de Tweede Kamer weer een minister van Landbouw komt, die aan deze tour wil deelnemen.

Stoere boeren die aan de campagne willen meewerken, kunnen t/m 31 maart a.s. een e-mail sturen naar stoereboeren@cdabrabant.nl.

CDA op werkbezoek bij Coca-Cola in Dongen

Het CDA brengt op 27 januari a.s. een werkbezoek aan Coca-Cola in Dongen. Aan dit werkbezoek nemen o.a. zittend Tweede Kamerlid Erik Ronnes, kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers, Statenlid Marianne van der Sloot (fractievoorzitter) en verschillende plaatselijke CDA’ers deel.

Coca-Cola is sinds 1957 gevestigd in de gemeente Dongen. De fabriek, waar ruim 300 mensen werkzaam zijn, is recent gerenoveerd en op 27 juni jl. heropend. Coca-Cola produceert, distribueert én verkoopt er behalve Coca-Cola óók verschillende andere frisdrankmerken. Bijvoorbeeld Fanta, Sprite en Nestea.

Het CDA staat voor een eerlijke economie, waarin iedereen moet kunnen meeprofiteren van het werk dat we sámen verzetten: werkgevers én werknemers. Voor het CDA is een eerlijke economie óók een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten.

In Brabant maakt het CDA zich al geruime tijd hard voor de maakindustrie in deze provincie. Zo pleitte het CDA bij de begrotingsbehandeling 2017 van de provincie Noord-Brabant o.m. voor een onderzoek naar een Maakindustrie Fonds. Bedoeld om méér maakindustrie aan te trekken en mbo-geschoolde arbeid naar Brabant te halen. Dat is nodig, want maar liefst 10% van de laagopgeleiden in Brabant is werkloos. Aldus Marianne van der Sloot, fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Kamerlid Erik Ronnes over het bezoek aan Coca-Cola:

“Als CDA zijn we blij dat we bij Coca-Cola te gast mogen zijn. Het is het bekendste frisdrankmerk ter wereld en nauw verbonden met de regio Midden-Brabant. We zijn benieuwd naar de nieuwe fabriek en gaan graag in gesprek over onderwerpen als duurzaam produceren, arbeidsmarktbeleid én natuurlijk ons eigen CDA-thema: de eerlijke economie.”