Programma Bereikbaarheid Zuid-NL: inbreng Ankie de Hoon

Op 10 juni 2016 debatteerde Provinciale Staten over het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland, een reeks voorstellen en maatregelen gericht op het oplossen van verkeersknelpunten en het beter bereikbaar maken van Brabant.

Namens het CDA voerde Statenlid Ankie de Hoon, woordvoerder mobiliteit, het woord. Haar spreektekst vindt u hieronder.

In het debat heeft het CDA o.a. aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van West-Brabant, waar ‘fileweg’ A58 dagelijks voor veel problemen zorgt bij knooppunten als De Stok (het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland) en Zoomland.

Ook heeft het CDA gepleit voor invoering van een Brabantse ‘verkeersmonitor’, die verschuivingen in het verkeersbeeld signaleert, de effecten van bepaalde verkeersmaatregelen weergeeft én helpt knelpunten op te sporen en op te lossen.

Andere aandachtspunten van het CDA waren een vierjaarlijkse evaluatie van het bereikbaarheidsprogramma (aan het einde/begin van iedere Statenperiode) én het toevoegen van een zgn. ‘projectenparagraaf’ aan de planning & control cyclus t.b.v. méér transparantie, controle en sturing op grote infrastructurele projecten.

Als CDA zijn we blij dat de verantwoordelijke gedeputeerde op al deze vier punten heeft toegezegd met voorstellen te komen, zodat we onze provincie voor de huidige én toekomstige generatie weggebruikers bereik- en leefbaar kunnen houden.

Hieronder kunt u de volledige spreektekst van Ankie de Hoon teruglezen (alleen het gesproken woord telt).

Spreektekst Ankie de Hoon – Statenlid CDA Brabant (woordvoerder mobiliteit)
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland (10-06-2016)

INLEIDING

Voorzitter,

De Vlaamse journalist Johan Anthierens heeft eens gezegd: “Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis”.

Het is waarschijnlijk toeval dat nu nét de ministers van Justitie én van Verkeer van VVD-huize zijn…

Maar gelukkig hebben wij hier een VVD-gedeputeerde die Brabant ‘in beweging’ wil houden.

Voorzitter,

Laat het CDA beginnen met grote waardering uit te spreken voor het proces.

Laten we bovendien voorop stellen dat het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland belangrijk is voor ons allemaal, want het is:

  • Dichtbij over de bereikbaarheid voor héél Brabant;
  • Degelijk over geld en transparantie;
  • Duidelijk voor de Brabanders.

Zoals u van ons gewend bent, komen wij met een uiteenzetting van deze begrippen Dichtbij, Degelijk en Duidelijk.

DICHTBIJ

Het college wil de bereikbaarheid van Zuid-Nederland verbeteren door versneld knelpunten op te lossen, met als doel de economie en het vestigingsklimaat in Noord-Brabant te versterken. Dit is een goed streven, waar het CDA volledig achter staat. Wél vindt de CDA-fractie het jammer, dat dit streven maar beperkt is tot Midden- en Oost-Brabant. Alsof er in West-Brabant geen problemen zijn…

Zo is uit onderzoek begin dit jaar gebleken dat de A58, ter hoogte van Knooppunt De Stok, het gevaarlijkste stukje snelweg van Nederland is. En ook het Knooppunt Zoomland (A58/A4) kennen we uit vele fileberichten. De verkeershinder en filevorming op de A58, ter hoogte van Etten-Leur (A58/A16), is eveneens een terugkerend probleem.

Niet alleen West-Brabantse gemeenten vragen al jaren om een adequate aanpak, maar ook bijv. de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). De West-Brabantse economie heeft een flinke klap gehad door verlies van werkgelegenheid.

Dus als het college écht tot doel heeft om de knelpunten op te lossen en daarmee de economie en het vestigingsklimaat te versterken, gaat de gedeputeerde dan hiermee aan de slag? En erkent het college de problemen op de A58 vanaf Breda richting Bergen op Zoom?

En nemen wij, collega’s, als Provinciale Staten van Noord Brabant óók de verantwoordelijkheid om héél Brabant te vertegenwoordigen, inclusief West-Brabant?

Voorzitter,

Het CDA stelt voor om óók de knelpunten in West-Brabant op te nemen in dit Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland.

DEGELIJK

Voorzitter,

Onder Degelijk heeft het CDA 3 punten die over de ‘besturing’ van dit programma gaan, namelijk: planning en control, de lobby met Limburg én een principieel punt over de transparantie van zo’n groot project.

Ik start met het geld. (1)

De Rekenkamer West-Brabant heeft een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar Sturing Grote Projecten. Volgens mij ook in Roosendaal. Hierin kwam de Rekenkamer met goede en nuttige aanbevelingen. Aanbevelingen die óók voor de provincie relevant kunnen zijn.

Eén van de aanbevelingen van de Rekenkamer was om ‘projecten’ een vast onderdeel te laten vormen van de planning- & control cyclus, in de vorm van een zgn. ’projectenparagraaf’. Hierin moet veel aandacht zijn voor informatievoorziening én voor leesbaarheid.

Ziet de gedeputeerde ook dat een projectenparagraaf, bijv. bij de begroting, de Staten kan ondersteunen in haar controlerende rol? En kan de gedeputeerde toezeggen dat het Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland onderdeel gaat uitmaken van de P&C-cyclus?

Dan onze zuiderburen: Limburg. (2)

Het CDA mist draagvlak én daadkracht. Wij hadden liever gezien dat de provincies Limburg en Brabant krachtiger samen hadden opgetrokken. We zijn blij met 5 mln. euro van Limburg, maar hadden een beter onderhandelingsresultaat gewild vanuit Brabant. De 5 mln. euro die Limburg toevoegt aan dit plan staat niet in verhouding met de infrastructurele winst die de provincie behaalt. Voor de toekomst zou het CDA deze bijdrage dan ook groter willen zien, zowel in gelden als in lobby en steun. Ziet u dat ook zo?

Dan een principieel punt: de transparantie van dit grote project. (3)

Het CDA wil het volgende opmerken.

Grote projecten hebben vaak een looptijd van 12 tot 20 jaar. Dat zijn 3 tot 5 Statenperiodes, met 3 tot 5 Provinciale Staten in verschillende samenstelling. Elk met een eigen kaderstellende én controlerende rol. Waar wij naar zoeken, is transparantie in dit grote proces. De gedeputeerde ook, want hij heeft beloofd de Staten tweemaal per jaar te informeren.

Wij willen de gedeputeerde helpen om te zorgen voor transparantie in het dossier, óók over deze Statenperiode heen. Daarom wil het CDA, aan het einde van iedere Statenperiode, een glashelder overzicht van de stand van zaken tot dat moment. Zo blijft de zittende Staten geïnformeerd en kan een goede beoordeling maken. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe Staten metéén van start kan gaan met een overzichtelijk én transparant document voor de volgende vier jaar.

Daarnaast wil het CDA graag een ‘verkeersmonitor’. Met een verkeersmonitor wordt bekeken wat evt. verschuivingen in het verkeersbeeld zijn én welke knelpunten er binnen de verschillende regio’s mogelijk nog resteren. Zo kunnen wij als Staten het gehele traject volgen: van een duidelijk begin tot een duidelijk einde.

Voorzitter,

Een mooi bruggetje naar:

DUIDELIJK

Op 1 juni zou Zuidoost-Brabant, samen met u, met een voorstel komen voor de ontsluiting van deze regio: het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant. Wij zijn heel nieuwsgierig of u hier ook gas heeft kunnen geven. Kunt u ons bijpraten over de meest recente ontwikkelingen?

Duidelijkheid hoort ook bij Smart Mobility. Smart Mobility is waarschijnlijk hét toverwoord van vandaag. De dag van vandaag is gisteren oud nieuws en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar het moet wel te snappen zijn. Zo ziet het CDA een grote tegenstrijdigheid in de communicatie over het gebruik van de smartphone in het verkeer. De Rijksoverheid verbiedt telefoons en geeft boetes, terwijl de provincie Noord-Brabant het gebruik van telefoons in de auto stimuleert. Bent u alstublieft duidelijk tegen onze inwoners: vertel hun waar het werkelijk om gaat als u het heeft over ‘alert zijn’ in het verkeer, want nu bereikt u misschien een averechts effect.

En tot slot voorzitter, ik kan het niet laten, de 10 mrd. euro van het Rijk. Vóór 23 juni zal de minister I&M besluiten of het MIRT met twee jaar wordt verlengd. Wanneer dit besluit positief uitvalt, komt er 10 mrd. euro beschikbaar voor de periode 2028-2030.

Een paar vragen van ons voor u:

  • Kunt u ons vertellen hoe GS op dit nieuws zal inspringen?
  • Op welke projecten gaat u inzetten?
  • Kunnen wij als Staten uw leven gemakkelijker maken, wanneer een motie u mandaat geeft om slim en robuust toe te happen? Laat het maar weten!

AFSLUITING

Voorzitter, tot zover. Wij hopen als CDA dat Johan Anthierens, zonder vast te zitten, vrolijk van België naar Nederland kan rijden. Samen met alle Brabanders.

Video: Ton Braspenning over sociale innovatie in de landbouw

Op 10 juni 2016 stemde Provinciale Staten over het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA).

Het CDA stemde vóór deze landbouwplannen, maar deed óók een oproep: houd het platteland leefbaar, ga de leegloop tegen én maak werk van sociale innovatie.

In de video hieronder licht Statenlid Ton Braspenning, landbouwwoordvoerder, de oproep van het CDA toe.

Vacature: kascommissie CDA Brabant

Op zaterdag 28 mei jl. was onze algemene ledenvergadering in Theater Tiliander in Oisterwijk. Veel leden van het CDA Brabant ontmoetten elkaar daar in een goede sfeer. Eén van de onderwerpen van de vergadering was het behandelen van de jaarrekening 2015.
Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft de kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie bestaat uit Francien van de Ven, Judith Keijzers en Frank van Dommelen. Judith Keijzers heeft in de vergadering verslag gedaan van de kascontrole, waarna de leden het bestuur decharge verleenden. Met dank aan de kascommissie én u allen.
Voor het komende jaar treedt Francien van de Ven af als lid van de kascommissie en daarom zijn wij op zoek naar een nieuw kascommissielid. Hebt u interesse, dan kunt u zich melden bij Linda Hofman via lhofman@brabant.nl.

Nieuwsbrief #9 online: lees hier

Nieuwsbrief nr. 9 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een terugblik op de ALV van 28 mei jl., een opinie van waterschapsbestuurder Erik van Lith, verslagen van werkbezoeken en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #9 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

Eindrapportage commissie-Machielsen

De samenstelling van Provinciale Staten van Noord-Brabant is in enkele verkiezingsrondes stevig gewijzigd. De kiezer heeft zijn keuzes verdeeld over meer smaken, waardoor van één dominante politieke stroming in onze provincie geen sprake meer is. Vanuit democratisch oogpunt een voordeel; partijen zullen hun boodschap helder over moeten brengen aan de kiezer. En elk nieuw provinciaal coalitieprogramma zal een brede diversiteit aan politiek-maatschappelijke wensen in evenwicht moeten brengen.

De commissie-Machielsen is door het bestuur van CDA Brabant ingesteld op verzoek van de algemene ledenvergadering (ALV) van CDA Brabant van 30 mei 2015. Dit naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. De commissie heeft als doel om te kijken naar het recente verleden (leereffect) en zich vooral te richten op de aanbevelingen/strategie om het CDA te positioneren als krachtige volkspartij in de Brabantse samenleving en politiek.

De commissie-Machielsen heeft haar werkzaamheden afgerond en heeft op de ALV van 28 mei 2016 haar eindrapportage aangeboden aan de leden en het bestuur. Klik op de link hierna om de eindrapportage te lezen: Eindrapportage commissie-Machielsen (28 mei 2016).

De commissie-Machielsen heeft ook een videoclip gemaakt over haar bevindingen. Klik op de volgende link om deze te bekijken: Videoclip commissie-Machielsen.

Het bestuur bedankt de leden van de commissie ontzettend voor al hun inzet en tijd: voorzitter Piet Machielsen, Anton Ederveen, Anke van Extel, Kees Groen, Willy Hanssen, Tim Mureau, Sandra van den Nieuwenhof, René Peters, Caspar Rutten en Sophie Tinnemans.