Aanvaardingstoespraak Inge van Dijk

Allereerst wil ik even zeggen dat ik het heel bijzonder en een eer vind hier te mogen staan en voorgedragen te worden voor deze rol. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om me kort aan u voor te stellen. Bewust kort want ik hoop met velen van u namelijk nog persoonlijk kennis te maken maar om u alvast een idee te geven even in vogelvlucht. Ik ben Inge van Dijk en 40 jaar geleden geboren in Helmond. Mijn ouders zijn na anderhalf jaar verhuisd naar Bakel en daar woon ik, behalve een uitstapje van 4 jaar kamers in Den Bosch en een half jaar stage in Duitsland, nog steeds. Ik kom uit een gezin met een vader die mij en mijn broer al heel jong heeft geleerd om ergens iets van te vinden. En dan niet alleen ergens iets van te vinden maar dit ook te onderbouwen. Dus je verhaal goed op orde te hebben. Hij belde dan ook regelmatig naar omroep Brabant waar destijds een rubriek was “reacties van luisteraars” Daar vertelde hij graag zijn verhaal . Ik ben opgegroeid met het idee dat het belangrijk was een verhaal te hebben en dat te verkondingen op de radio. Tot het moment dat de presentatrice zei … meneer van Dijk, belt u nu al weer … . Toen begreep ik dat het dus niet zo gewoon was wat hij deed. Daarnaast vond hij het ook belangrijk dat je niet alleen je mening of verhaal verkondigde maar dat je er vervolgens ook iets mee deed . Kan niet bestond voor hem niet. Grote ideeën waren er om uit te voeren. En dat deed hij dan ook. Samen met veel mensen uit de lokale gemeenschap zijn er veel mooie dingen ontstaan. Jullie begrijpen wel dat ik enorm veel waardering heb voor deze gewone man die zo bijzonder bleek te zijn. En hier sta ik dan, voor een zaal vol met mensen die allemaal ooit besloten hebben niet aan de kant te willen blijven staan met hun verhaal en ideeën maar om mee te willen doen. En dat vind ik krachtig. En we zijn het wellicht lang niet allemaal altijd met elkaar eens, en waarschijnlijk vinden we in sommige gevallen ook nog van alles van elkaar maar we zitten hier allen met eenzelfde doel. Een groot CDA. Lokaal en in Brabant en daardoor ook groot in Nederland. Dan nog iets over die verhalen bij ons thuis. U moet weten dat ik uit een vuurrood gezin kom. Bij ons voor de ramen hing geen mooi groen maar de rode roos. Het verhaal van mijn vader vond ik destijds overigens een heel mooi verhaal. Het was een verhaal over zorgen voor de generatie na ons. Wat dan vertaald werd in “van onze kiendjes moeten ze afblijven”. Een verhaal van zuinig zijn op onze leefomgeving en onze energiebronnen. Een verhaal van normen en waarden oftewel de ongeschreven regels die vanuit onszelf komen die velen malen krachtiger zijn dan veel wetten. Het verhaal van iedereen mee laten doen want iedereen kan en wil iets bijdragen in onze maatschappij. Herkenbaar verhaal of niet? Dus toen ik een jaar of 26 was en de eerste keer in de GemeenteRaad kwam heb ik mijn vader weten te overtuigen dat hij zijn rode bril beter kon inruilen voor een groene omdat hij namelijk al die jaren het CDA verhaal had lopen vertellen. En dat toegeven doet even pijn maar ik kan u garanderen … als het een CDAer lukt Theo van Dijk van kleur te doen verschieten, dan moet het ons samen lukken nog veel meer mensen van ons verhaal te overtuigen. Ons verhaal zit namelijk al in heel veel mensen. We moeten ze alleen wel gaan helpen dat weer te ontdekken. Dat iseen belangrijk doel waar ik voor sta. Het CDA verhaal samen met u binnen Brabant krachtiger te laten klinken. Maar hoe gaan we dat dan doen? Er is vandaag al aandacht besteed aan de nieuwe bestuursstructuur. Ik zie hier zeker kansen. En succes is niet perse afhankelijk van structuren maar ik geloof wel dat als we met meer mannen en vrouwen aan de kar gaan trekken, ook al wil dat zeggen dat iedere kartrekker maar een heel klein onderdeel oppakt, we krachtiger worden. Ik geloof namelijk in de bundeling van de kwaliteiten van het individu om tot een sterk geheel te komen. De kracht van de individuele afdelingen is mede bepalend voor het succes van het hele CDA in Brabant. Ik geloof niet in een bestuur dat zegt wat afdelingen zouden moeten doen. Wel geloof ik dat we elkaar kunnen versterken en helpen. Maar dat kan alleen als we elkaar ook om hulp durven vragen. Graag help ik mee aan het versterken van de lokale afdelingen en ik zal er veel energie in steken om ook lijntjes te leggen tussen afdelingen om zo van elkaar te kunnenleren . Hoe versterken we ons geluid in Brabant? . Want ook voor die opgave staan we. Want wat is ons verhaal? Hoe stralen we uit dat we die volkspartij zijn? En wie laten we deze verhalen vertellen? Wie zijn onze gezichten in Brabant en hoe geven we deze iedere keer een podium zodat ze massaal herkend worden in Brabant? We hebben namelijk goede mensen binnen onze partij die ook nu al hele mooie dingen doen en laten zien enorm veel potentie te hebben. En we hebben een fantastisch verhaal. Laten we de komende tijd dan ook bepalen wie onze verhalenvertellers naar buiten worden en hier ook als Brabant massaal achter gaan staan. Hoe meer solidariteit we hierin vertonen, hoe krachtiger ons geluid. Binnen Brabant maar ook in Den Haag. Want ook daar willen we onze positie krachtig weg kunnen zetten.

We hebben nog circa 485 dagen tot de landelijke verkiezingen, nog ongeveer 850 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen en nog circa 1210 dagen tot de provinciale verkiezingen. Dus we hebben tijd maar aan de andere kant weten we allemaal hoe snel tijd voorbij vliegt! We zullen dus hard aan de bak moeten om de mooie basis die we hebben en die tot nu toe gelegd is verder uit te bouwen. Ik moet dus hard aan de bak. En dat heb ik beloofd en zal ik ook gaan doen. Maar ik kan dat niet alleen. i.vandijk@cdabrabant.nl 0620332846

Hoe mooi zou het zijn als iedere afdeling komende week besluit mij de naam van 1 persoon te geven van hun afdeling die het bestuur wil ondersteunen. Welke rol is nog helemaal niet interessant, daar komen we wel uit. Dan hebben we directe lijnen vanuit heel Brabant en zijn we samen aan het werk voor ons doel. Namelijk de komende 3 verkiezingen groeien en winnen. Dank u wel voor uw aandacht en, bel me!

Instelling commissie-Machielsen

Tijdens de ALV van 30 mei hebben de leden besloten tot de instelling van een commissie, die de opdracht zou moeten krijgen om met concrete voorstellen te komen om de positie van het CDA naar de toekomst te versterken. Hoe bereiken we de steden, de jongeren en de ouderen? Hoe betrekken we de regio’s in beleid en bestuur? Welke lessen zijn er voor de toekomst te trekken uit de gang van zaken rond de Statenverkiezingen?
Het bestuur heeft besloten tot de instelling van die commissie onder leiding van de Oirschotse wethouder Piet Machielsen.

Piet zal hen, die zich al hebben opgegeven als belangstellende benaderen en zal verder ook contact zoeken met besturen uit de regio’s om er zo voor te zorgen , dat de commissie een goede spreiding krijgt over de provincie.
Het bestuur wil aan de commissie alle vrijheid geven om het onderzoek in te richten , maar heeft wel een aantal randvoorwaarden meegegeven.

1. Geen commissie, die gaat vergaderen en tenslotte met een rapport komt, maar actieve betrokkenheid van de afdelingen, de bijzondere organisaties als CDJA, CDAV, Kleurijk, CDA-S, de Dertigers, commissie Buitenland, etc. en natuurlijk ook individuele leden. Vanaf september start het politieke seizoen weer en dan vinden ook veel ALVs plaats. Zorg er voor, dat het thema geagendeerd wordt op die ALVs en andere ledenvergaderingen.

2. Probeer ook de verschillende bestaande en vaak goed functionerende regio-overleggen een coördinerende positie te geven.

3. Betrek ook de Statenfractie en het bestuur bij je activiteiten.

4. Zorg voor een actieve inzet van social media voor  het ophalen van meningen en voor discussie.

5. Zorg er voor, dat er op de ALV van 14 november gerapporteerd kan worden.

Het bestuur is erg blij, dat Piet Machielsen bereidt is deze klus op zich te nemen.

U zult er dus nog van horen, maar u zult vooral ook worden uitgenodigd om mee te doen en uw stem te laten horen.

Gebruik die mogelijkheid!
Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant

Verkiezingen: cumulatie van functies

Bij de vorige verkiezingen was het volgens onze partijreglementen niet toegestaan om meerdere bestuurlijke functies tegelijk te bekleden. Het partijbestuur heeft besloten dat cumulatie van functies vanaf nu wel toegestaan is.

De nieuwe lijn van het partijbestuur is: Wat wettelijk is toegestaan, is binnen het CDA nu ook toegestaan.

Voor functies op nationaal of internationaal niveau (1e en 2e Kamer, Europarlement) is er een landelijke toetsingscommissie, die advies uitbrengt aan het  partijbestuur, dat uiteindelijk beslist.

Voor functies op lokaal en provinciaal niveau en voor functies in de waterschappen wordt de beoogde toets uitgevoerd door het provinciale bestuur. De Brabantse toetsingscommissie bestaat uit:
– Linda van Beek
– Susanne de Groot
– Wil van der Kruijs

Wettelijk zijn niet toegestaan de combinatie van waterschapsbestuurder (zowel AB als DB leden) en lid van provinciale staten. Daar is geen ontheffing of toetsing aan de orde.

De partij staat niet toe – en dus is toetsing niet aan de orde – dat bestuursleden , die betrokken zijn bij de vaststelling van kandidatenlijsten zelf kandidaat zijn voor die lijst.

Wettelijk is wel toegestaan  :

* De combinatie van burgemeester met lid van de Staten .

* De combinatie van wethouder en lid van de Staten .

* De combinatie van lid van de gemeenteraad en lid van de Staten.

* De combinatie van waterschapsbestuurder en lid van de gemeenteraad.
Lijn CDA Brabant:
1. Breed zoeken binnen en buiten de partij naar nieuwe kandidaten

2. Als dat niet lukt, of als de procedure leidt tot een onevenwichtige lijst, dan kunnen ontheffing verleend worden
Die combinatie bevordert dat de schijn van belangenverstrengeling zo gering mogelijk is.
Procedure:
Gemotiveerd verzoek om ontheffing aan het CDA Brabant via lhofman@brabant.nl

Kandidaten die in een dubbelfunctie zitten, eerst solliciteren bij het Waterschap of de Staten. Als u door hen geschikt bevonden wordt, dan pas ontheffing aanvragen

Subsidiemogelijkheden door CDA Brabant

„Naar jaren van zichtbaarheid” is het motto , waarvoor het bestuur van CDA Brabant voor de komende twee jaar heeft gekozen. Met die beleidslijn wil het bestuur steun geven aan initiatieven bij de lokale afdelingen, die het CDA „uit de zaaltjes” haalt en die aansluiten bij door anderen georganiseerde evenementen, waar (ook) veel niet CDA’ers, maar wel mogelijke stemmers komen. Ook het bestuur van CDA Brabant zelf wil de komende jaren daarop investeren. Zo stonden we de afgelopen maanden twee keer op een ouderen-beurs en staan we binnenkort op de Zuid-Nederlandsebeurs.

De ALV van november heeft ingestemd met dit beleid en met de daarbij
horende begroting.
Kenmerken van die begroting zijn:
1. Afdelingen , die activiteiten organiseren moeten die in beginsel zelf
betalen.
2. Bijzondere organisaties, zoals CDJA, CDAV, Brabant B(l)oeit, PPP,
krijgen een basis subsidie van 500 euro.
3. Als afdelingen of bijzondere organisaties samen met anderen activiteiten
organiseren, die vooral ook bedoeld zijn om nieuwe kiezers te trekken –
hetgeen ook blijkt uit de te overleggen begroting – dan kan een subsidie
worden verleend van maximaal 250 euro.
4. Als afdelingen of bijzondere organisaties aansluiten bij een grote
lokale en/of regionale publieksmanifestatie (beurs, wielerwedstrijd,
voetbaltoernooi, carnavalszitting en dergelijke) en daar zichtbaar
aanwezig zijn is een zichtbaarheid-subsidie van maximaal 500 euro
beschikbaar. Die kan dan worden gebruikt voor folders, borden etc.
5. Eten en drinken komt in beginsel niet in aanmerking voor subsidie.
6. Alle aanvragen dienen met begroting tijdig te worden ingediend bij Linda
Hofman. (lhofman@brabant.nl)

Het bestuur hoopt van harte, dat van het beschikbare budget veel gebruik zal
worden gemaakt!

Namens het bestuur van CDA Brabant,
Frans Wouters,
Penningmeester

CDA Brabant benoemt twee bestuurlijke vertrouwenspersonen

Het bestuur van CDA Brabant heeft twee bestuurlijke vertrouwenspersonen benoemd. Wij stellen ze graag aan u voor:

Frans Ronnes. Frans Ronnes is recent met pensioen gegaan als  burgemeester van Haaren . Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Bernheze.Te bereiken via telefoon 06-10933005 en via e-mail frans@ronnes.nl
Joseph Vos. Joseph Vos is voormalig Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta ,voormalig burgemeester van Someren en Uden en voormalig wethouder van Roosendaal. Te bereiken via telefoon 06-81634104 en via e-mail jamvos@casema.nl.
Taken vertrouwenspersonen.

1.Deze vertrouwenspersonen  zijn primair bedoeld als een “luisterend oor” en een “spiegelend gesprekspartner”  voor (aanstaande) bestuurders – wethouders, burgemeesters, waterschapsbestuurders en anderen – die prijs stellen op een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek over hun functioneren, hun toekomst en hun ambities. Wethouders of anderen, die burgemeester willen worden, kunnen zich melden voor zo’n gesprek. Maar ook bestuurders, die anderszins een vervolgstap willen zetten in hun loopbaan en advies willen over hoe dat aan te pakken. Ook bestuurders, die “gewoon” eens willen praten over hun functioneren, kunnen bij de vertrouwenspersonen te recht.

Hoewel zij in beginsel alleen optreden indien daar om wordt gevraagd, kunnen zij bij duidelijke signalen (bv. in de pers) zichzelf ook vrijblijvend als gesprekspartner aanbieden.

Met de aanstelling van deze vertrouwenspersonen nemen CDA Brabant, noch de vertrouwenspersonen de eigen verantwoordelijkheid over. Zij luisteren, geven feed-back en tips, maar elke sollicitatie of andere handeling blijft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid.

Het spreekt voor zich, dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn .
2.  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen ook beschikbaar voor lokale CDA fracties, die willen praten over hun rol en aanpak bij de komst van een nieuwe burgemeester. Hoe stel je een profielschets op, hoe kun je kandidaten informeren over de verwachtingen, hoe voer je een sollicitatiegesprek. Zij zorgen in deze ook voor een goede afstemming met de landelijke partijwerkgroep Burgemeestersbenoemingen onder leiding van de partijvoorzitter.

Noot: In de taken van de vertrouwenspersonen zitten ook elementen van de taak, die voorheen zaten in het takenpakket van “de burgemeesterslobbyisten”. Wij kiezen evenwel voor de benaming vertrouwenspersoon, omdat lobbyist naar onze mening minder past in  de huidige benoemingsprocedures en ook verkeerde verwachtingen kan wekken.

Breder kader
Deze benoemingen maken deel uit van een breder veranderingsproces in onze provinciale afdeling. In dat kader hebben we – samen met het bestuur van de Brabantse Bestuurdersvereniging (BSV) geconstateerd, dat er niet altijd een goede taakafbakening is tussen de besturen van de BSV en CDA Brabant en dat het daardoor niet altijd helder is, waar bestuurders bij vragen terecht kunnen.

Daarom hebben beide besturen besloten hun krachten te bundelen.

In dat kader zal het bestuur van de BSV haar leden tijdens een BSV bijeenkomst op 19 november voorstellen om de BSV als zelfstandige entiteit  op te heffen en de taken onder te brengen bij een werkgroep “Bestuur” van CDA Brabant. Daarin zullen zitting hebben de huidige voorzitter (Gedeputeerde Ruud van Heugten) en vice-voorzitter (Burgemeester Anton Ederveen)  van de BSV en de bestuursleden van CDA Brabant  Annemieke van de Ven (wethouder Veghel) en Renze Bergsma (wethouder Woudrichem).

Ook de twee benoemde vertrouwenspersonen zullen deel uitmaken van deze bestuurlijke werkgroep. Op deze manier blijven de vertrouwenspersonen ook goed aangesloten bij de bestuurlijke vraagstukken in onze provincie. Vanzelfsprekend zijn individuele cases nooit onderwerp van gesprek in deze werkgroep.
Tenslotte.

Met deze andere opzet van de BSV en met de aanstelling van de vertrouwenspersonen zetten we een nieuwe stap. We zullen deze stap goed evalueren en later bezien of ook nog andere taken meer aandacht behoeven. Te denken valt dan bv. aan het voordragen van CDA bestuurders voor andere relevante maatschappelijke organisaties. Dergelijke initiatieven vergen ook een goede afstemming met de landelijke partij. En we zullen ook moeten evalueren , of deze vertrouwenspersonen een voldoende antwoord zijn op de noodzaak om het aantal CDA bestuurders op peil te houden.

Maar ook Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd.

Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant.

10-puntenprogramma van het CDA-S Brabant

Senioren leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen van alle leeftijden betrokken zijn met elkaar. Senioren maken, net als alle burgers, deel uit van onze samenleving.  Wanneer senioren niet meer economisch productief zijn, kunnen ze een waardevolle maatschappelijke en sociale rol blijven vervullen, bijvoorbeeld in familieverband, kerken of maatschappelijke organisaties. Mensen in het algemeen en senioren in het bijzonder moeten zich ervan bewust zijn dat een ieder een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om iets van hun levenservaring te delen met anderen. Het CDA sluit graag aan bij de kracht van mensen, de zelfredzaamheid die we ook bij ouderen ervaren. Maar geen zelfredzaamheid zonder zorg voor elkaar! Daar waar
het nodig is, moet de overheid er zijn voor haar burgers.

CDA Speerpunten voor een seniorenvriendelijk beleid in onze gemeente
• Samenleven oud en jong
De gemeente stimuleert burgerinitiatieven en betrekt hierbij de burgers van alle generaties.
Kerken, zorg- en welzijnsinstellingen, seniorenverenigingen, patiënten- en
migrantenorganisaties en andere lokale non-profitorganisaties en hun vrijwilligers zijn hard
nodig in de samenleving.
CDA:  we erkennen de rol van ouderenbonden en seniorenorganisaties en betrekken hen
actief bij de voorbereiding van beleid; we geven burgerinitiatieven zoals het oprichten van
zorgcoöperaties, de ruimte.

• Seniorvriendelijk en veilig wonen
Een veilige en toegankelijke woonomgeving maakt het mogelijk dat senioren en mensen met
een functiebeperking zelfstandig kunnen blijven wonen en actief mee kunnen doen aan de
samenleving; gewoon in de eigen wijk, ook als de zorgvraag toeneemt.
CDA: we bouwen voldoende levensloop bestendige woningen;  we maken werk van drempelvrije winkels, wandelroutes met bankjes, goed en veilig vervoer: buurtbus en regiotaxi. We zetten fondsen en stimuleringsmaatregelen in voor bouwkundige aanpassingen waardoor langdurige zorg, hulp en ondersteuning verantwoord mogelijk is.

• Gedeelde verantwoordelijkheid voor Zorg en Welzijn
Beleid en plannen geven vorm aan gedeelde verantwoordelijkheid van burgers; iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente garandeert zorg en ondersteuning daar waar oplossingen van burgers te kort schieten. De rol van de mantelzorger is hierin van groot belang.
CDA:. We stimuleren de samenhang tussen de maatschappelijke organisaties en welzijnsvoorzieningen; we zetten in op de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige en vormen sociale wijkteams; huishoudelijke hulp en dagopvang blijven mogelijk. We zetten in op activiteiten voor senioren om eenzaamheid tegen te gaan.

• Werk en onderwijs
Senioren hebben veel levenservaring en vakkennis. Deze kwaliteiten kunnen benut worden door een beroep te doen op hun ervaring en kennis en deze in te zetten voor de gemeenschap. De gemeente verbetert de positie van actieve senioren op de arbeidsmarkt.
CDA:.we stimuleren het inzetten van oudere leermeesters in het beroepsonderwijs; we werken samen met ondernemers en onderwijs om actieve senioren (om) te scholen en in dienst te nemen; ontwikkelmogelijkheden voor de 55+ worden gefaciliteerd.

• Mantelzorgers en vrijwilligerswerk
De gemeente stelt een mantelzorgbeleid en een vrijwilligersbeleid op en biedt ondersteuning en waardering. Maakt een overzicht van de beschikbare financiële middelen en stemt de te financieren activiteiten op elkaar af.
CDA:  veel maatschappelijk nuttige zaken zullen blijven liggen als er geen burgers zijn, jong en oud, die zich onbezoldigd inzetten voor de medemens. De waardering voor de vrijwilliger vertalen we door minder bureaucratie, mogelijkheden tot scholing, het handhaven van het
mantelzorgcompliment en ondersteuning van de buurtbus.

• Voldoende inkomen voor ouderen, migranten ouderen
De gemeente biedt financiële ondersteuning in het kader van de bijzondere bijstand en bevordert optimaal gebruik ervan. De gemeente houdt hierbij rekening met de stapeling van kosten voor ouderen.
CDA: we hebben oog voor de kwetsbare groep ouderen met extra aandacht voor de oudere migrant: de WMO als participatiewet moet ook voor deze burgers worden waargemaakt.

• Veiligheid
Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners. Samen met de politie, brandweer, GGD en andere partners houdt de gemeente de wijken en dorpen veilig en leefbaar.
CDA: zichtbare en aanspreekbare wijkagenten, waar een preventieve werking vanuit gaat. De burger moet zich ook in huis veilig weten; het meldpunt Huiselijk geweld heeft de senioren als aandachtsgebied.

• Nieuwe technologie en ICT
De gemeente staat positief tegenover ontwikkelingen als glasvezelkabels en het toepassen van duurzame energie en informatietechnologie.
CDA: We ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, ICT en de Domotica mogelijkheden in de zorg en de thuissituatie. Zij kunnen bijdragen aan een volwaardiger leven in en rondom huis. We leggen in elke woning glasvezel aan, ook in het buitengebied.

• Communicatie
De gemeente communiceert beleid en actuele zaken  via websites en informatiekranten.
CDA: bij de voorlichting aan de burger is er voldoende aandacht voor de oudere inwoner: zowel digitaal als gedrukt en begrijpelijk verwoord. We willen een open contact met organisaties op het gebied van sport, cultuur, bedrijfsleven, en levensbeschouwelijke organisaties. Met als leidraad: Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

• Het Maatschappelijk Rendement van het  ouderenwerk
CDA: het vrijwilligerswerk van de ouderenbonden past binnen de WMO: Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. We brengen dit in bij de Begrotingsbehandelingen.

Campagne-idee: ballonnenactie a la Nicolien Hermens

In een campagne wil je opvallen, dat wilde Nicolien Hermens dus ook toen zij kandidaat was voor afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Zij hield op verschillende stations een ballonnenactie.

Samen met een groep vrijwilligers en een heliumtank bliezen zij de ballonnen op en bonden ze aan de fietsen die geparkeerd stonden bij de Station Eindhoven en Station Geldrop-Mierlo. Het resultaat ontging niemand die langs het station liep. Ook kinderen die langskwamen kwamen natuurlijk om een ballon vragen en ze werden zelfs van door mensen van andere fietsen afgehaald!

Een leuke actie met erg leuke reacties die zelfs de nieuwswebsite nu.nl haalde. Mensen die hun ballon niet willen kunnen hem namelijk makkelijk van het stuur afhalen. Maar gelukkig zagen we veel mensen met ballon aan de fiets wegfietsen en zo dus reclame maken voor ons onderweg.

Lees hier de blog van Nicolien over de actie:
https://nicolien17.wordpress.com/2011/02/27/op-campagne-met-veel-cdaers-groen-en-ballonnen/

Campagne-idee: zadelhoesjes

Je kent ze wel: de zadelhoesjes die om je zadel worden gedaan op bijvoorbeeld stations met reclame erop. Deze zadelhoesjes kun je natuurlijk ook inzetten voor de campagne!

Je kunt zadelhoesjes helemaal op maat laten maken met het logo van je afdeling. Dit kan op bijvoorbeeld: http://www.zadelhoesje.com/

Zet er je logo op of aansprekende teksten. Doe de hoesjes om fietsen op drukke plaatsen waar veel fietsen bij elkaar staan voor het maximale effect. Denk hierbij aan stations, winkelcentra, bioscopen etc.

Gewoon CDA zadelhoesjes? Bestel ze dan in de webwinkel: http://www.webwinkel.cda.nl/webwinkel/zadelhoesje/48302

Campagne-idee: Udens Stemhokje

Idee uit Uden in 2009-2010. Onder de naam ‘kleine zaken maken het verschil’ wilde Eric Jongeneelen en Koen Andringa als jonge CDA’ers en Eric als student bestuurskunde de politiek dichter bij de burger brengen. Hun idee was dat er op lokaal niveau veel te halen was bij de burger als de drempel maar laag genoeg is.

Bij het CDA Uden werd het idee omarmt en zijn ze begonnen met uitwerken: Zij hadden eerst een aantal bijeenkomsten gepland in Uden, waar mensen de vrijheid hadden om te praten over lokale zaken (kleine zaken). De inspraak werd vertaald naar de fractie, die de punten vervolgens in de commissie of zelfs in de raad konden bespreken. Het was niet de bedoeling dat het in de politiek om iedere stoeptegel zou gaan, maar ook bij de kleine zaken was het belangrijk om in ieder geval terug te koppelen aan de burger wat er wel kan en wat niet en waarom.

Het tweede initiatief was het plaatsen van een stemhok op verschillende strategische plaatsen in Uden. In het begin was het een blanco stemhok, omdat Eric van mening was dat politiek drempelvrij moest zijn en niet gelijk geassocieerd moest worden met partijpolitiek. Het stemhokje trok veel aandacht en er waren zelfs geruchten dat Uden met een nieuwe lokale partij zou komen. Uiteindelijk hebben we een persbericht uitgebracht voor de onthulling van het idee achter het stemhokje. Vanaf dat moment is het stemhok (onder toezicht van de pers) gedoopt tot ‘CDA stemhok’. Het stemhokje, te zien op de foto’s, heeft toen tijdens campagnetijd opnieuw op verschillende plaatsen in Uden gestaan en diende als ‘ideeënbus’ voor iedere burger.

Het CDA Uden heeft veel nuttige reacties gekregen (ook een hoop onzin natuurlijk) maar het stemhokje was overal prominent aanwezig. De bijeenkomsten waren minder succesvol. Er kwam bijna niemand opdagen, dus zelfs als je politiek naar de burger brengt is de drempel vaak nog te hoog. We zijn toen gestopt met het initiatief kleine zaken maken het verschil, maar over het stemhokje heeft Eric later nog veel positieve reacties gehad, waaronder op de campagnestartdag in de Brabanthallen op 23 maart jongstleden.

Het stemhokje is van hout en kon gemakkelijk worden vervoerd (zie foto’s). Wat je nodig hebt is iemand die handig is, een auto met aanhanger en een stel gemotiveerde mensen die zorgen voor de verplaatsing van het stemhokje. Er is altijd kans op vernieling natuurlijk, maar door het stemhok  toch prominent te plaatsen geef je ook aan dat je vertrouwen hebt in de burger.
De uiteindelijk uitslag van de verkiezingen was in Uden positief met één zetel winst. Dat is natuurlijk niet te wijten aan dit initiatief, maar het is wel belangrijk voor het idee dat gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale politiek en lokaal spelen ook lokale belangen. Mensen willen herkenbaarheid en met het stemhok werden mensen alvast klaargestoomd om na te denken over wat ze lokaal nou belangrijk vinden in de politiek. De rest doet het CDA!

Aanvaardingstoespraak Wil van der Kruijs

Beste CDA’ers.

De tijd, dat ik nog in wonderen geloofde, ligt achter mij. Maar Godsgeschenken ervaar ik met enige regelmaat. Het feit, dat ik hier mag staan is er zo een. Het geeft aan, dat de selectiecommissie, DB en AB en tenslotte U – als algemene ledenvergadering- de moed hebben getoond om niet alleen te zoeken onder de bekende Brabantse gezichten, maar om een relatieve buitenstaander te benoemen tot uw voorzitter. En ik kan u verzekeren, dat ik geen voorzitter ben, die “nog zit te azen op interessante politieke functies “ en dus ben ik onafhankelijk en kan en durf ik vuile handen te maken. Daarmee heeft u zonder het te weten al een van de adviezen van de commissie Bergsma overgenomen. Dank daarvoor.   Dat de adviezen van de commissie Bergsma verschijnen op de dag van mijn verkiezing is ook zo’n Godsgeschenk. De commissie heeft met velen van ons gesproken en een helder rapport uitgebracht waarvoor ik de commissie bij deze nogmaals van harte wil bedanken. Rense Bergsma was zo goed mij deze week al te informeren over zijn adviezen, waardoor ik in deze toespraak zijn ideeën al heb kunnen verwerken. Ik hoef dus niet meer te doen, wat ik zonder die commissie wel had moeten doen : terugkijken hoe het allemaal zo gekomen is. Dat ben ik dan ook niet van plan. Ik zal ook geen commissies instelllen, die onderzoeken of Bergsma alles wel goed onderzocht heeft. Ik wil de adviezen van de commissie oppakken en op hoofdlijnen uitvoeren. Samen met u allen. Daar sta ik voor. Ik maak daar vandaag een eerste begin mee.   Maar voor dat ik dat doe, wil ik mijn voorganger Hans Janssen van harte danken, voor het aanbrengen van de fundamenten, waarop ik verder kan bouwen. Hans : Het is een eer om jou op te mogen volgen. Veel dank.

Wil van der Kruijs
Voorzitter CDA Brabant